หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางประนอม มะลิใหม่โรงเรียนบ้านปางแกประธานกรรมการ
2. นางอมร เพียซ้ายโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มรองประธานกรรมการ
3. นางสาวราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นางปทุมมา หยี่หร่าโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ แต่งพลกรังโรงเรียนบ้านหนองตะโก้รองประธานกรรมการ
3. นางจินดา พิกุลโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
4. นางสมหมาย ขำโพธิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัคฌา สมนึกโรงเรียนบ้านหนองเบนประธานกรรมการ
2. นางภาวนา ดิษฐบรรจงโรงเรียนบ้านหนองตอรองประธานกรรมการ
3. นางกนกกาญจน์ ผาสุขนิตย์โรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยา บุญยนิตย์โรงเรียนบ้านกุดชะนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพานิช เนื่องสิทธิ์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางไสว มีมงคลโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวนรากร กริ่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองซ๋อมตะเคียนงามกรรมการ
4. นางจินตนา บุญเลิศโรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย ขำโพธิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางประนอม มะลิใหม่โรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
3. นางสาวสายทิพย์ จิตรโชติโรงเรียนวัดวชิรลงกรณวรารามกรรมการ
4. นางพยอม บูรณะโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
5. นางสาวกรรยา จิตฟุ้งโรงเรียนบ้านซับใต้ (สีคิ้ว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ ยืนยงโรงเรียนโค้งยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อวยสวัสดิ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1รองประธานกรรมการ
3. นางดารา พรจรรยาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นายมนัส จันทวงค์โรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นางสาวจินตนา โหมสันเทียะโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางประยงค์ วชิรโลหพันธ์โรงเรียนบ้านโคกมะกอกประธานกรรมการ
2. นายชัชเวศย์ เหิมหาญโรงเรียนโนนกราดสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางประไพศรี ชิณวงศ์โรงเรียนบ้านป่าไผ่กรรมการ
4. นางสาวมาลัย จรรยาวิภาโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
5. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอรนุช มองพิมายโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปรารถนา ต้วงกลางโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอำไพ อาจชัยภูมิโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1กรรมการ
4. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนถนนมิตรภาพกรรมการ
5. นางปณิตตา เท่าสิงห์โรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
6. นางสาวเสริมศรี วัฒนานันท์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา เบื้องกลางโรงเรียนบ้านสลักไดประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ปิ่นวิเศษโรงเรียนบ้านหนองห่านรองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี ศิลปะวิศาลโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ ผาสุขนิตย์โรงเรียนพรพิทยากรรมการ
5. นางกานดา ทิศนามโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ การสูงเนินโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ต่อโชติโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยารองประธานกรรมการ
3. จ.ส.อ.ปราณีต เปินสูงเนินโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
5. นางเพ็ญแข สองเมืองโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางชวนพิศ ปิ่นวิเศษโรงเรียนบ้านหนองห่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ขอดจันทึกโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา สุพรรณเภสัชโรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นายมนตรี เวิดขุนทดโรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางลัญฉนา นาขุนทดโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุนีย์ สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายนิวิทย์ ต้นสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ ผาสุขนิตย์โรงเรียนพรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทรัตน์ อภิรมย์ชวาลโรงเรียนบ้านแก่นห้าวกรรมการ
4. นางสุมาลี ชอบสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายไพฑูรย์ สมร่างโรงเรียนบ้านกุดหัวช้างกรรมการ
6. นางสาวพัชรา โมราบุตรโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายณัชพล ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายกฤต กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ชมพุทราโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเดชา ศรีเจริญวณิชย์โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
2. นางอารีย์ อยู่คะเชนทร์โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นางวรรณา พรมสร้อยโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่กรรมการ
2. นางสาวพรพิมล อนุรักษาโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
3. นางดาวเรือง ไชยพรมโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เบ็ญจวิไลกุลโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)กรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ภิญโญโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายทศพร คัณธาโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางสาวจีระพันธ์ ชุ่มชื่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พวงเกตุโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นายอดิศร สนิทชอบโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวปิยรัฐ คลีมานะกิจโรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เบ็ญจวิไลกุลโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)กรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ภิญโญโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายทศพร คัณธาโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางสาวจีระพันธ์ ชุ่มชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๑กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พวงเกตุโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นายอดิศร สนิทชอบโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวปิยรัฐ คลีมานะกิจโรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ สุวรรณรงศ์โรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
2. นางลมูล ฮอสูงเนินโรงเรียนบ้านหันวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวหิรัญยา สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านนา (ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
6. นายกฤษฎา แก้วสิงห์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
7. นางสุรีกานต์ ดวนสันเทียะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางประไพรวัลย์ พงษ์ไทยแท้โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
2. นางประนอม ภูเวียงแก้วโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)กรรมการ
3. นายปรีชา ราชพลแสนโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิริพร จัตตุกูลโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
5. นางสุรีย์กานต์ ดวนสันเทียะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔กรรมการ
6. นายกฤษณะ โดดจันทึกโรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ"กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพิมพา ชุมจันทร์์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางธิติยา เทียมทองโรงเรียน เจซีโคราชอนุสรณ์ ๑กรรมการ
3. นางสาวอุษา จวนสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนค่าวิทยากรรมการ
4. นางศรีนวล เพียรสูงเนินโรงเรียนบ้านโค้งยางวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางบุญสม เถาะสูงเนินโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ สีมูละโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
3. นางพิศพร อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านโค้งยางวิทยากรรมการ
4. นายอำนวย โกศลโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางบังอร เพียซ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)กรรมการ
2. นางเมตตา กันทาโรงเรียนซับตะเคียนกรรมการ
3. นางเมตตา วชิรโลหพันธ์โรงเรียนจตุรคามสามัคคีกรรมการ
4. นางสุภาพร ปุ๊กหมื่นไวยโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางโสภาพร ถาวรกูลโรงเรียนวัดกลางดงกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์กรรมการ
3. นางพิกุล แสงหิรัญโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ ขำสาธรโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
2. นางนภลักษณ์ โทชนบทโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)กรรมการ
3. นางสาวนุชนี หินจำปาโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวสมสวย แจ่มเรือนโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
2. นางจามรี วรสุนทรโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
3. นางวันดี เกี้ยวสูเนินโรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย จันทร์สูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
2. นางอุษา ยอดเมืองโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)กรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ ลอยศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยลุงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ชัยเวชโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนกรรมการ
2. นางสมหวัง นูขุนทดโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
3. นางพยอม หมื่นจิตร์โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอัมพร ยิ้มแย้มโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
2. นางสุวรรณา จริยาธรรมเจริญโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นายวีระ ทดสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายโกต๋อง บุณโสมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นางจารุมาศ เทพวิญญากิจโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
3. นายประจวบ ที่หนองสังข์โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางครองทรัพย์ จำปาหอมโรงเรียนหนองน้ำขุ่นกรรมการ
2. นางสุรินทร์ บัวคำโรงเรียนบ้านหนองตาแก้วกรรมการ
3. นางฐานิดา ฉันทวรศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายชูชีพ นฤสุขโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นางรัศมี แท่นประยุทธ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางอรุณณี จงปั้นโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย กิตติภัทรชัยโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
2. นางสุพิน ทาสันเทียะโรงเรียนเติมไขแสงปากช่องวิทยากรรมการ
3. นายบรรจด โกะสูงเนินโรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางเรืองรัตน์ เลี้ยงอักษรโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
2. นายเกษม ต่อโชติโรงเรียนเติมไขแสงปากช่องวิทยากรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ธีระเศรษฐ์โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520กรรมการ
4. นายธีระ โชติกลางโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
5. นายนิกร ธานีวรรณโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธนวัฒน์ หุนสูงเนินโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์กรรมการ
2. นายชาญชลม์ อินทรผกาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญธรรม คูณขุนทดโรงเรียนบ้านโคกมะกอกกรรมการ
2. นายพงษ์วิษณุ ชัยพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเลากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุมิตต์ อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านสลักใดกรรมการ
2. นายนิกร ธานีวรรณโรงเรียนบ้านวังกระสวยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอุดม กุยแก้วโรงเรียนบ้านซับหวายกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีรุจิภาส เหลื่อมสีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิตจา ที่หนองสังฃ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
2. นายธำรง วะรังสีโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปรีย์นันท์ ฉะอ้อนศรีโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุกิจ คมสันโรงเรียนบ้านโนนกระโดนกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ช่างไม้โรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
3. นางรุ่งนภา โมฆะรัตน์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมงคล พวงมาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
2. นางอรณี เอี่ยมลออโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
3. นางปิยนันท์ เป็นสูงเนินโรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมะลิษา บรรณาภูมิโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคีกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สิทธิมณีวรรณโรงเรียนอนุบาลประชารัฐกรรมการ
3. นางสุกฤตา ศุภเดชวิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมะลิษา บรรณาภูมิโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคีกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สิทธิมณีวรรณโรงเรียนอนุบาลประชารัฐกรรมการ
3. นางสุกฤตา ศุภเดชวิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมะลิษา บรรณาภูมิโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคีกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ สิทธิมณีวรรณโรงเรียนอนุบาลประชารัฐกรรมการ
3. นางสุกฤตา ศุภเดชวิวัฒน์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
2. นางสาวรัชนี โสพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ผิวเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองห่านกรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ กอโคกกรวดโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
5. นางสุทธิดา โสมณวัตรโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
2. นางสาวรัชนี โสพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ผิวเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองห่านกรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ กอโคกกรวดโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
5. นางสุทธิดา โสมณวัตรโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ กิจสุภาโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทุมคำโรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพัชรี ชุ่มจิตรโรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ กิจสุภาโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ทุมคำโรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางพัชรี ชุ่มจิตรโรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสังเคราะห์)กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางกัลยา ตั้งวิทยานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาวกรรมการ
2. นายอัศดง ปลิวจันทึกโรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวารี วงศ์บุญชูโรงเรียนบ้านสลักไดกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย ศรีสังวาลผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5กรรมการ
2. นางนิตยา ปานหงษ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1กรรมการ
3. นางวรรณดา ทับสูงเนินโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุนันท์ อธีพรเมธาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางธนธรณ์ พลอยขาวโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นางกรุณา มีวันโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประสาท ยอดอานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคีกรรมการ
2. นายชลอ หนูคำหอมโรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)กรรมการ
3. นางรัชนีพรรณ สวาสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญลอง คนรู้ผู้อำนวยการโรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520กรรมการ
2. นางวรรณดา ทับสูงเนินโรงเรียนอนุบาลประชารัฐกรรมการ
3. นางสาวปัฐมาวดี เข็มทิพย์โรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนภา ศรีเงินยวงโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางเรณี อิ่มสูงเนินโรงเรียนบ้านทะเลกรรมการ
3. นางสาวนราภรณ์ มาฉิมโรงเรียนบ้านหนองกะทุ่มกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสมเจตน์ ปทุมรัตน์โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสุวรรณี พันธุ์งามโรงเรียนหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางสาววนิตา ศรีมูลโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิระดา นาสูงเนินโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายภุชงค์ พยัคฆพลโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายดำรง คงจิตรค้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จันทคามโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
2. นางภคนัท สกุลบุญลพโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นายพยุง แคบขุนทดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ หล่าจันทึกโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
2. นายสายฝน ยินดีโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นายนิยม สุวรรณจิตรโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอรุณ ภูมิจันทึกโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
2. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง๔กรรมการ
3. นายสุรวุธ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ จันทรโรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา มีศิลป์โรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แตงนำศิริโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
7. นายถนอมศักดิ์ กระทุ่มนอกโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ปะรุมรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง๑กรรมการ
2. นายวิษณุ จัดจอหอโรงเรียนคลองยางกรรมการ
3. นายดำรง สุดหาโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
4. นายสมชิต ฝาดสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสุวิท สมรัมย์โรงเรียนสง่าพัฒนากรรมการ
6. นางนิภาพร ปัญจภักดีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
7. นายปิยะ เรืองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมเพียร วงค์ชมภูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง๑กรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ ครุธหอมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง๔กรรมการ
3. นายบำรุง ใหญ่สูงเนินโรงเรียนนากลางกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ เสิศนอกโรงเรียนปางละกอกรรมการ
2. นายสุมิตต์ อินทร์สว่างโรงเรียนบ้านสลักใดกรรมการ
3. นายเพทาย ธีระปัญญาโรงเรียนบ้านแก่นท้าวกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวีรวัฒน์ ลาภานิกรณ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
2. นายพนม วิจบโรงเรียนบ้านกุดน้อยกรรมการ
3. นายสยาม คล้อยกลางโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูมินทร์ ลางคุลานนท์โรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทศพล อำมะพะโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
2. นายพิมล ฉิมโห้โรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายสัจจะ วะทาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายชนธีร์ วนกลางโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุวันชัย ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ จันทรมะโนโรงเรียนบ้านทะเลกรรมการ
3. นายสำเนา ปานหงษ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุวันชัย ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ จันทรมะโนโรงเรียนบ้านทะเลกรรมการ
3. นายสำเนา ปานหงษ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุวันชัย ปานอุบลโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ จันทรมะโนโรงเรียนบ้านทะเลกรรมการ
3. นายสำเนา ปานหงษ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายบุญยิ่ง ครืนสันเทียะโรงเรียนบ้านโค้งยางประธานกรรมการ
2. นายชัชชัย คำพุชโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นายสมมิตร ทับสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเผด็จ โมฆะรัตน์โรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางเจียมรัตน์ ปานอุบลโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบัญญัติ ทับทันโรงเรียนพรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบัญญัติ ทับทันโรงเรียนพรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ ทับทันโรงเรียนพรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจงกล กิจสุภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
3. นางพริ้มเพรา ทิพย์บรรจงโรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ ทับทันโรงเรียนพรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางถนอมรัชต์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นางสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
4. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายบัญญัติ ทับทันโรงเรียนพรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางถนอมรัชต์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นางสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
4. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายบัญญัติ ทับทันโรงเรียนพรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางถนอมรัชต์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นางสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
4. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ ทับทันโรงเรียนพรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางถนอมรัชต์ ดันนอกโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
3. นางสะอาด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านมะค่างามกรรมการ
4. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม กรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม กรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม กรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม กรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม.๔ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม เขต 4ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายวีระ เลิศจันทึกสพป.นม เขต 4ที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
7. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
7. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
7. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
7. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
7. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
7. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
7. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
7. นายธวัชชัย ศิริการโรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวรารามกรรมการ
8. นายวีระ เลิศจันทึกโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
7. นายวีระ เลิศจันทึกที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายมานะ กอสูงเนินโรงเรียนบ้านลำทองหลางประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เคนผาพงษ์ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
3. นายแสงอรุณ รังกำเนิดโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
4. นางกัญญาภัค กีรติโสภากุลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
6. นายบุญสม ศรีพิทักษ์โรงเรียนคลองแจ้งวิทยากรรมการ
7. นายวีระ เลิศจันทึกโรงเรียนที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จ๋าพิมายโรงเรียนบ้านแก่นท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
4. นางภรชวรรณ ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
5. นางสุภัคฐิต์ชาภัค บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
6. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
7. นางกัญญาภัทร์ สวัสดีศรีกุลโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายชัย บัติสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จ๋าพิมายโรงเรียนบ้านแก่นท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
4. นางภรชวรรณ ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
5. นางสุภัคฐิต์ชาภัค บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
6. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
7. นางกัญญาภัทร์ สวัสดีศรีกุลโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัย บัติสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จ๋าพิมายโรงเรียนบ้านแก่นท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
4. นางภรชวรรณ ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
5. นางสุภัคฐิต์ชาภัค บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
6. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
7. นางกัญญาภัทร์ สวัสดีศรีกุลโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชัย บัติสูงเนินโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จ๋าพิมายโรงเรียนบ้านแก่นท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
4. นางภรชวรรณ ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ ๒๑๐กรรมการ
5. นางสุภัคฐิต์ชาภัค บุญสูงเนินโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
6. นายสิทธินันท์ ภูลายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
7. นางกัญญาภัทร์ สวัสดีศรีกุลโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิคม สุวรรณหาโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ กริ่งกลางโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางราตรี สองเมืองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกรรมการ
5. นายคมกฤต สังข์คำภาร์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิคม สุวรรณหาโรงเรียนบ้านปากช่องฯประธานกรรมการ
2. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ กริ่งกลางโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางราตรี สองเมืองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกรรมการ
5. นายคมกฤต สังข์คำภาร์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิคม สุวรรณหาโรงเรียนบ้านปากช่องฯประธานกรรมการ
2. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ กริ่งกลางโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางราตรี สองเมืองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกรรมการ
5. นายคมกฤต สังข์คำภาร์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิคม สุวรรณหาโรงเรียนบ้านปากช่องฯประธานกรรมการ
2. นางญาดา บารมีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
3. นายปฏิพัทธ์ กริ่งกลางโรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางราตรี สองเมืองนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกรรมการ
5. นายคมกฤต สังข์คำภาร์โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ แก้วเพชรโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามประธานกรรมการ
2. นายประมาณ เชื้อสูงเนินโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
3. นางอินทิรา หล้าอัมพรโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสุมิตรา รังคภูมิโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
5. นางนงคลักษณ์ ผายเงินโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ แก้วเพชรโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามประธานกรรมการ
2. นายประมาณ เชื้อสูงเนินโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
3. นางอินทิรา หล้าอัมพรโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสุมิตรา รังคภูมิโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
5. นางนงคลักษณ์ ผายเงินโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ แก้วเพชรโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามประธานกรรมการ
2. นายประมาณ เชื้อสูงเนินโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
3. นางอินทิรา หล้าอัมพรโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสุมิตรา รังคภูมิโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
5. นางนงคลักษณ์ ผายเงินโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ แก้วเพชรโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามประธานกรรมการ
2. นายประมาณ เชื้อสูงเนินโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
3. นางอินทิรา หล้าอัมพรโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสุมิตรา รังคภูมิโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
5. นางนงคลักษณ์ ผายเงินโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นายสมพงษ์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ช่วยราชการสพป.นม.๔กรรมการ
4. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
5. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยสพป.นม.๔กรรมการ
7. นางสาวอาีรีย์รัตน์ ศิลปะโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นายสมพงษ์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ช่วยราชการสพป.นม.๔กรรมการ
4. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
5. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยสพป.นม.๔กรรมการ
7. นางสาวอาีรีย์รัตน์ ศิลปะโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นายสมพงษ์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ช่วยราชการสพป.นม.๔กรรมการ
4. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
5. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยสพป.นม.๔กรรมการ
7. นางสาวอาีรีย์รัตน์ ศิลปะโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นายสมพงษ์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ช่วยราชการสพป.นม.๔กรรมการ
4. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
5. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยสพป.นม.๔กรรมการ
7. นางสาวอาีรีย์รัตน์ ศิลปะโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นายสมพงษ์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ช่วยราชการสพป.นม.๔กรรมการ
4. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
5. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยสพป.นม.๔กรรมการ
7. นางสาวอาีรีย์รัตน์ ศิลปะโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ คบด่านกลางโรงเรียนบ้านซับตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา โภชน์สาลีโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นายสมพงษ์ อินทร์พันธ์โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ช่วยราชการสพป.นม.๔กรรมการ
4. นายสมยศ จันทราโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
5. นายเสนีย์ ทับทันโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางผกาทิพย์ เกสรมาลัยสพป.นม.๔กรรมการ
7. นางสาวอาีรีย์รัตน์ ศิลปะโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอศึกษานิเทศก์ สพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวนวรัตน์ รัตนศรีวอสพป.นม.๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกณิกา วงศ์นรินทร์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางวิภาพันธุ์ วังขนายโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสุธาทิพย์ ทุนทวีศิลศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาวราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านนองกกกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ พูลพรโรงเรียนคีรีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช กล่าวกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นายปรีดา วันยวนโรงเรียนหนองมะค่ากรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ กมขุนทดโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง คงวัฒนาโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ พูลพรโรงเรียนคีรีวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช กล่าวกระโทกโรงเรียนหนองตะไก้กรรมการ
3. นายปรีดา วันยวนโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ กมขุนทดโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง คงวัฒนาโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหนองกะทุ่มประธานกรรมการ
2. นางชูศรี หล่ำจันทึกโรงเรียนบ้านโนนกราดสามัคคีกรรมการ
3. นายทิพจุฑา วิทูรคุปต์โรงเรียนบ้านสระเพลงกรรมการ
4. นางมะลิ อู่ทรัพย์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววลัยพร ยอดเอี่ยมโรงเรียนหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางรัศมี แก้วเนตรโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางดารารัตน์ คงมั่นโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวรรัตน์ สรรเสริญโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ช่วยงานโรงเรียนบ้านห้วยลุงกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ บัวจันทึกโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
4. นางสาวอุษา จวนสูงเนินโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
5. นางสีไพร แยบสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดหัวช้างกรรมการ
6. นางศศิวรรณ พันธ์งามโรงเรียนประชาราษฎ์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวรารัตน์ สรรเสริญโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ช่วยงานโรงเรียนบ้านห้วยลุงกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ บัวจันทึกโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
4. นางสาวอุษา จวนสูงเนินโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการ
5. นางสีไพร แยบสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดหัวช้างกรรมการ
6. นางศศิวรรณ พันธ์งามโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนบ้านโค้งยางประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนบ้านโค้งยางกรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวธนพร โมราบุตรโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา กล่าวกระโทกโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นางเอื้อมจิตร์ บุญกุศลโรงเรียนบ้านทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เกยสูงเนินโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
5. นางธีราพร แก้วคุณงามโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบุณยสิทธิ์ บุญธิติพันธ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา สิงห์พยัคเดชโรงเรียนวันอาสาพัฒนา๒๕๒๐กรรมการ
3. นางสาวสกุณา สมณะโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
4. นางพัชราพร อุดมทรัพย์โรงเรียนเสนารัฐวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวธนพร โมราบุตรโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา กล่าวกระโทกโรงเรียนบ้านกุดขมิ้นกรรมการ
3. นางเอื้อมจิตร์ บุญกุศลโรงเรียนบ้านทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
4. นางนงเยาว์ เกยสูงเนินโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
5. นางธีราพร แก้วคุณงามโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางธิติมา หรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่่สามัคคีกรรมการ
5. นางธิติมา หรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
6. นายมนูญ เหนียวจันทึกโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา ทำสวนโรงเรียนบ้านคลองเสือประธานกรรมการ
2. นางธนัชพร เดือนกลางโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ยกบัตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางบุณฑริกมร บุญกุศลโรงเรียนบ้านทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ทำสวนโรงเรียนบ้านคลองเสือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางธนัชพร เดือนกลางโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ ยกบัตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางบุณฑริกมร บุญกุศลโรงเรียนบ้านทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางณัฐพร คำภีระโรงเรียนเบทาโกรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนินโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางณฐพร ทัดเที่ยงโรงเรียนบ้านกุดชะนวนกรรมการ
4. นางสาวศวัสมน รัตนพงค์โรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร คำภีระโรงเรียนเบทาโกรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ดีสูงเนินโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางณฐพร ทัดเที่ยงโรงเรียนบ้านกุดชะนวนกรรมการ
4. นางสาวศวัสมน รัตนพงค์โรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพิชฌาย์ ปิ่นสันเทียะโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
2. นายศุภวุฒิ แนบกลางโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
3. นายทีปพัฒน์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
6. นางชัญญา จินากูลโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ โดดจันทึกโรงเรียนบ้านกุดชะนวนประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พ่วงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองสลักไดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
4. นายสันติ รอสูงเนินโรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
5. นายวัชระพงศ์ จุมพลน้อยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นายภูวดล คำภิมูลโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แตงนำศิริโรงเรียนเจียรวนนท์ประธานกรรมการ
2. นางสุขุมาล ศรีมงคลโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นายฌานุตย์ อินทรสุวรรณโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
4. นางสาวสุดาวัลย์ ต่อปัญญาโรงเรียนบ้านวังสีสดกรรมการ
5. นางสาววารินทร์ อันทองโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ พ่วงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองสลักไดกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสราวุฒิ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนประธานกรรมการ
2. นางสาวสรวงฤดี ชาวเรือโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
3. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
5. นางนิภาพร ลุยทองโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
6. นายเชิดพงศ์ สุขพิมายโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนาพจน์ ศรีคำเวียงโรงเรียนบ้านหัวป้างประธานกรรมการ
2. นายฌานุตย์ อินทรสุวรรณโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
3. นายจารึก เลิศสำโรงโรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
4. นายวชิระ รัศมีสุนทรางกูลโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
5. นางสาวนิตยา กาญจนศุภศักดิ์โรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แตงนำศิริโรงเรียนเจียรวนนท์ประธานกรรมการ
2. นายชิตพล ศรีคำมาโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นาย ชำนาญ แก้วคุณงามโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายสมยศ เอียการนาโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนตรนภา สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์พงษ์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหมากกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายแพรุ่ง สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนภักษร จรจันทึกโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสมร แพงสวนโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
4. นายสมยศ เอียการนาโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ พ่วงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองสลักไดกรรมการ
6. นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพิชฌาย์ ปิ่นสันเทียะโรงเรียนบ้านปางแกกรรมการ
2. นายศุภวุฒิ แนบกลางโรงเรียนบ้านซับใต้กรรมการ
3. นายทีปพัฒน์ พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณษา ภาวจันทึกโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
6. นางชัญญา จินากูลโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แตงนำศิริโรงเรียนเจียรวนนท์ประธานกรรมการ
2. นางสุขุมาล ศรีมงคลโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นายฌานุตย์ อินทรสุวรรณโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
4. นางสาวสุดาวัลย์ ต่อปัญญาโรงเรียนบ้านวังสีสดกรรมการ
5. นางสาววารินทร์ อันทองโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ พ่วงสุวรรณโรงเรียนบ้านนหองสลักไดกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางชนิกานต์ โชติจันทึกโรงเรียนบ้านวังไทรประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ จงเกษีโรงเรียนวัดกลางดงกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา ธีรวัฒน์วิทยาโรงเรียนบ้านโนนประดู่กรรมการ
4. นายวิบูลย์ จันทดวงโรงเรียนบ้านคลองดินดำกรรมการ
5. นายสมิทธ์ สมานพงษ์โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่าฯกรรมการ
6. นางสาวศุภรัตน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคมกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะ โดดจันทึกโรงเรียนบ้านกุดชะนวนประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ราชพลแสนโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ รอสูงเนินโรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
4. นายวัชระพงศ์ จุมพลน้อยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายภูวดล คำภิมูลโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
6. นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แตงนำศิริ แตงนำศิริโรงเรียนเจียรวนนท์ประธานกรรมการ
2. นายชิตพล ศรีคำมาโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วคุณงามโรงเรียนบ้านนา กรรมการ
4. นายสมยศ เอียการนาโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนตรนภา สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี กรรมการ
6. นายพิเชษฐ์พงษ์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหมากกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แตงนำศิริโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ประธานกรรมการ
2. นายชิตพล ศรีคำมาโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วคุณงามโรงเรียนบ้านนา กรรมการ
4. นายสมยศ เอียการนาโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนตรนภา สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี กรรมการ
6. นายพิเชษฐ์พงษ์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหมากกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แตงนำศิริโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ประธานกรรมการ
2. นายชิตพล ศรีคำมาโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วคุณงามโรงเรียนบ้านนา กรรมการ
4. นายสมยศ เอียการนาโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนตรนภา สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี กรรมการ
6. นายพิเชษฐ์พงษ์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหมากกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ แตงนำศิริโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ประธานกรรมการ
2. นายชิตพล ศรีคำมาโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วคุณงามโรงเรียนบ้านนา กรรมการ
4. นายสมยศ เอียการนาโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนตรนภา สีโนรักษ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี กรรมการ
6. นายพิเชษฐ์พงษ์ อสิพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหมากกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสุจิตรา แสงหิรัญโรงเรียนบ้านโป่งกะสังกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศุภวชิรานันท์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ศรีเงินยวงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง๑กรรมการ
4. นางสาวตะวัน เลิศจันทึกโรงเรียนบ้านประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา แสงหิรัญโรงเรียนบ้านโป่งกะสังกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศุภวชิรานันท์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ศรีเงินยวงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง๑กรรมการ
4. นางสาวตะวัน เลิศจันทึกโรงเรียนบ้านประชาราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา หล้าอัมพรโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
2. นางชัญญา วงศ์อามาตย์โรงเรียนหนองขวางวิทยากรรมการ
3. นางสาวธณัญญารัตน์ สมจริงโรงเรียนบ้านซับตะเคียนกรรมการ
4. นางรัตนาวดี เขียวพรมโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางธิวาพร วิริยะมานุวงษ์โรงเรียนบ้านโสกแจ้งกรรมการ
2. นางสาวพัทยา สุวรรณชัยรบโรงเรียนบ้านคลองตะแบกกรรมการ
3. นางสุวณี นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล รังคะภูติโรงเรียนบ้านหัวป้างกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางกัลยาณี ตรีอรรถโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
2. นางสาวฐิตินัน ปะวันทะกังโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ สอนสะอาดโรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศล้ำโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ พันธุ์บัวสกุลโรงเรียนนิคคมลำตะคลอง๔กรรมการ
2. นางสาวอรุณวตรี ดียางหวายโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวศุภัชชา วงศ์ก่อโรงเรียนบ้านโคกมะกอกฯกรรมการ
4. นางสาวละเอียด ทุ่มกระโทกโรงเรียนวัดขนงพระใต้กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวพรพันธ์ วันศุกร์โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ คมจอหอโรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยากรรมการ
3. นางประไพรวัลย์ พงษ์ไทยแท้โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
4. นางชญาณิศา มอลโดวานิสโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ทิพยโอสถโรงเรียนบ้านหมูสีกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สมพงษ์โรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ บริบูรณ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
4. นางขวัญจิตร สุวรรณ์ดวงจะทำดีโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเรณู ปรางค์ชัยเวศน์โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นายธานินทร์ ขุนนนท์โรงเรียนบ้านวังรางกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร จันจุฬาโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายภีรทัต แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รุ่งแสงโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายศิวพร เหนือคูเมืองโรงเรียนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นางปิยพัชร์ บุพตาโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
4. นายบุญสนอง ขีมสูงเนินโรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางลภัสรดา วิวิศน์โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
2. นางบุญล้อม เนื่องฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางรสกาญจน์ รัตนผดุงกิจโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิไลพร คัดจันทึกโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนาตยา แซ่โหงวโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ศรีรักษ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวลีเย่ หนองโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยากรรมการ
4. นายเว้ย เจี้ยน หยงโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยากรรมการ
5. นายจินฉี เหลียวโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนาตยา แซ่โหงวโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ศรีรักษ์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางสาวลีเย่ หนองโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยากรรมการ
4. นายเว้ย เจี้ยน หยงโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยากรรมการ
5. นายเจี้ยนหลง เหวยโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาวบุษรากรณ์ คำชะนามโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
2. นางจิราพร เมสูงเนินโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสุภาพรรณ พิชญกูรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
4. นางณัฏฎา พิบูลวัฒนาโรงเรียนบ้านสลักไดกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางนันทกาญจน์ เสมอมาโรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
2. นางพรทิพย์ สุวรรณบุตรโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี๑)กรรมการ
3. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
4. นางสาวภัณฑิลา สาสวนโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุพรรณ แน่นดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ทองก้อนสิงห์โรงเรียนหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ชัยรัตน์โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายศราวุธ ละมูลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔กรรมการ
5. นายสฎายุ อ้วนไตรโรงเรียนหนองน้ำขุ่นกรรมการ
6. นางพจนี แพนพานักวิชาการศึกษา สพป.นม.4กรรมการ
7. นางวชิรา สำราญมากผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชนุตร์ คงเพชร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๒ประธานกรรมการ
2. นายชูสิทธิ์ โล้เจริญรัตน์ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นางสาวมนัญญา บุษยะมาโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นายภูวดล ปุณฑริกกุลผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นายสฎายุ อ้วนไตรโรงเรียนหนองน้ำขุ่นกรรมการ
6. นายธณเดช แพนพาผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ บุญสูงรองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ชะเอมผู้อำนวยการโรงเรียน เจซีโคราชอนุสรณ์ ๑กรรมการ
3. นายประกาศ ทองก้อนสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สนธิการโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
5. นางสุพรรณ พิมพ์ปรุนักวิชาการศึกษา สพป.นม.๔กรรมการ
6. นางแวว ขานชนวนนักวิชาการศึกษา สพป.นม.๔กรรมการ
7. นายสุนทร แจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
8. นางลำธาร จันทะบุตร์นักวิชาการศึกษา สพป.นม.๔กรรมการ
9. นายชาติชาย ศรีสังวาลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๕กรรมการ
10. นายสฎายุ อ้วนไตรโรงเรียนหนองน้ำขุ่นกรรมการ
11. นางพจนี แพนพานักวิชาการศึกษา สพป.นม.4กรรมการ
12. นายศาสตรา อมรศักดิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางศศิธร จ๋าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางวิระดา นาสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายคมสันต์ ขุมกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นายจรินทร์ จันธรรมโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
5. นางนงนุช หงวนสูงเนินนักวิชาการศึกษา สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางศศิธร จ๋าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางวิระดา นาสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายคมสันต์ ขุมกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
4. นายจรินทร์ จันธรรมโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
5. นางนงนุช หงวนสูงเนินนักวิชาการศึกษา สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางจิราพร เมสูงเนินโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย กิตติภัทรชัยโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวกรรมการ
3. นางพรชนก รัศมีรัตน์นักวิชาการศึกษา สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอารมณ์ การสูงเนินโรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี ๑)ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ขำโพธิ์โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นายวิทยา เจือจันทึกโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
4. นางอิสริยา ขอพ่วงกลางโรงเรียนบ้านโนนเสลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาระชิน ยศสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีย์ สุวรรณประทีปโรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางสุภาวดี วาจาดีโรงเรียนบ้านโศกน้อยกรรมการ
4. นางจินตนา บุญเลิศโรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม. ๔ประธานกรรมการ
2. นางวีรวรรณ เคนผาพงศ์โรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นางธนิกา กรีธาพลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
4. นางระเบียบ เอื้อจิตต์โรงเรียนบ้านหนองเลากรรมการ
5. นางกฤษฎาภรณ์ สิทธิปกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม4ประธานกรรมการ
2. นางวีรวรรณ เคนผาพงศ์ครูโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
3. นางธนิกา กรีธาพลครูโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
4. นางระเบียบ เอื้้อจิตต์ครูโรงเรียนบ้านหนองเลากรรมการ
5. นางกฤษฎาภรณ์ สิทธิปกรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายวุฒิ พรหมรัตนไพศาลโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ คมจอหอโรงเรียนหนองคุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการ
4. นางสุวณี นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
6. นายนิยม สุวรรณจิตรโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายศิวพร เหนือคูเมืองโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
8. นางสาวพรพรรณ พรตะนะโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวุฒิ พรหมรัตนไพศาลโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ คมจอหอโรงเรียนหนองคุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านลำทองหลางกรรมการ
4. นางสุวณี นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวสัจจะพร วิริยะจรรยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
6. นายนิยม สุวรรณจิตรโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. นายศิวพร เหนือคูเมืองโรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
8. นางสาวพรพรรณ พรตะนะโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางพิมพา ชุมจันทร์์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนินโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นางสาวธิดาวัลย์ กระแสโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี สงครามรอดโรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐กรรมการ
6. นายกฤษฎา แก้วสิงห์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑กรรมการ
7. นางรัชนี สำราญกลางโรงเรียนมงคลกุลวิทยากรรมการ
8. นายณัชพล ดองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
9. นางเมตตา วัชรโลหพันธ์โรงเรียนจตุรคามสามัคคีกรรมการ
10. นายอดิศร สนิทชอบโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
11. นางเบญจมาศ เหิงขุนทดโรงเรียนบ้านวังสีสดกรรมการ
12. นางบุษบง ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางพิมพา ชุมจันทร์์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนินโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นางสาวธิดาวัลย์ กระแสโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี สงครามรอดโรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐กรรมการ
6. นายกฤษฎา แก้วสิงห์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑กรรมการ
7. นางรัชนี สำราญกลางโรงเรียนมงคลกุลวิทยากรรมการ
8. นายณัชพล ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
9. นางเมตตา วัชรโลหพันธ์โรงเรียนจตุรคามสามัคคีกรรมการ
10. นายอดิศร สนิทชอบโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
11. นางเบญจมาศ เหิงขุนทดโรงเรียนบ้านวังสีสดกรรมการ
12. นางบุษบง ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางกิตติพร โพธิ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ขอดจันทึกโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นางจินดา พิกุลโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เกิดปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๑กรรมการ
5. นางนริศรา อัศวิเศษโรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
6. นางสาวยุภาพร อุดมผลโรงเรียนมงคลกุลวิทยากรรมการ
7. นางกนกกาญจน์ ผาสุขนิตย์โรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
8. นางประนอม มะลิใหม่โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)กรรมการ
9. นายวุฒิ พรหมรัตนไพศาลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางกิตติพร โพธิ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ขอดจันทึกโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงกรรมการ
3. นางจินดา พิกุลโรงเรียนวัดมิตรภาพวนารามกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เกิดปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๑กรรมการ
5. นางนริศรา อัศวิเศษโรงเรียนอนุบาลอัจฉรากรรมการ
6. นางสาวยุภาพร อุดมผลโรงเรียนมงคลกุลวิทยากรรมการ
7. นางกนกกาญจน์ ผาสุขนิตย์โรงเรียนพรพิทยาคมกรรมการ
8. นางประนอม มะลิใหม่โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)กรรมการ
9. นายวุฒิ พรหมรัตนไพศาลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางพิมพา ชุมจันทร์์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนินโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นางสาวธิดาวัลย์ กระแสโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี สงครามรอดโรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐กรรมการ
6. นายกฤษฎา แก้วสิงห์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑กรรมการ
7. นางรัชนี สำราญกลางโรงเรียนมงคลกุลวิทยากรรมการ
8. นายณัชพล ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
9. นางเมตตา วัชรโลหพันธ์โรงเรียนจตุรคามสามัคคีกรรมการ
10. นายอดิศร สนิทชอบโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
11. นางเบญจมาศ เหิงขุนทดโรงเรียนบ้านวังสีสดกรรมการ
12. นางบุษบง ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางพิมพา ชุมจันทร์์โรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนินโรงเรียนบ้านวังโรงน้อยกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ บุญสะอาดโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นางสาวธิดาวัลย์ กระแสโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี สงครามรอดโรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐กรรมการ
6. นายกฤษฎา แก้วสิงห์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑กรรมการ
7. นางรัชนี สำราญกลางโรงเรียนมงคลกุลวิทยากรรมการ
8. นายณัชพล ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการ
9. นางเมตตา วัชรโลหพันธ์โรงเรียนจตุรคามสามัคคีกรรมการ
10. นายอดิศร สนิทชอบโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีกรรมการ
11. นางเบญจมาศ เหิงขุนทดโรงเรียนบ้านวังสีสดกรรมการ
12. นางบุษบง ตองหว้านโรงเรียนหนองแวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
9. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิศฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นางสาวนงคลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
9. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิศฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นางสาวนงคลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
9. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิศฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นางสาวนงคลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
9. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิศฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนครองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนครองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนครองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนครองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนครองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนครองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนครองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนครองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิษฏ์สพป.นม.๔กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนงลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการและเลขานุการ
9. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นางสาวนงคลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
9. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิศฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอวยพร สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสระน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายอนุจิตร นนท์เรืองฤทธิ์โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
3. นายรักไทย ชนสูงเนินโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิืกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ดาทองโรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงามกรรมการ
5. นายสุดใจ ธุระธรรมโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีเนตรโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
7. นางสาวนงคลักษณ์ ปอนเกษมโรงเรียนวัดขนงพระเหนือกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีนิติ ทองมนต์โรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
9. นายวันเฉลิมพร อดิศรวิศิศฏ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสุพัฒณี ทับสูงเนินโรงเรียนโนนค่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ สุวรรณจิตรโรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวนิดา มูลพันธ์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นางบัณฑิต ชาจันทึกโรงเรียนบ้านไร่โคกสูงกรรมการ
5. นางบุญเรือง ตอบกลางโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุรียพร พุ่มหมื่นไวยโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวรารามประธานกรรมการ
2. นางจินตนา การบรรจงโรงเรียนประชารัฐสามัคคีกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จามรมานโรงเรียนบ้านมะเกลือเก่ากรรมการ
4. นางอัมพร จันธรรมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการ
5. นางมาลัย ชมชื่นโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางลำจวน กิ่งแก้วกาญจน์โรงเรียนโค้งยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี รักษาสุุวรรณโรงเรียนทับ 6 วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ คำลือโรงเรียนบ้านดอนเมืองกรรมการ
4. นางสาวนวรัตน์ เผียงสูงเนินโรงเรียนบ้านหันวุฒิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุจิตรา นิชารัมย์โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนถนนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ช่วยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนถนนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ช่วยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนถนนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ช่วยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนถนนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ช่วยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนถนนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ช่วยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนถนนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ช่วยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนถนนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ช่วยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนถนนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ช่วยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนถนนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ช่วยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ คุ้มวิลัยโรงเรียนถนนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ช่วยพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
3. นายณรงค์ บุญแถวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรนุช มองพิมายครูโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปรารถนา ด้วงกลางครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ครึมสูงเนินครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรนุช มองพิมายครูโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปรารถนา ด้วงกลางครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ครึมสูงเนินครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรนุช มองพิมายครูโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปรารถนา ด้วงกลางครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ครึมสูงเนินครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรนุช มองพิมายครูโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปรารถนา ด้วงกลางครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ครึมสูงเนินครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรนุช มองพิมายครูโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปรารถนา ด้วงกลางครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ครึมสูงเนินครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรนุช มองพิมายครูโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ครึมสูงเนินครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสมปรารถนา ด้วงกลางครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอรนุช มองพิมายครูโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปรารถนา ด้วงกลางครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ครึมสูงเนินครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย โพธิอาภาโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยากรรมการ
2. นางมาลาศรี กิจจาไกรโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
3. นางกัลยา โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
4. นางราตรี แก้วสมุทรโรงเรียนคีรีวัฒนากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุ่งอรุณ สุขวชิรเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนคดประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง แจ่มจำรัสครูโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดา ไกรทองสุขครูโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ เพชรแสนครูโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา คุณาประถมครูโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีกายสิทธิ์ ศุภเดชวิวัฒน์โรงเรียนบ้านนาตะโคกกรรมการ
7. นางกัลยา ชนะชัยครูโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุ่งอรุณ สุขวชิรเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนคดประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง แจ่มจำรัสครูโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดา ไกรทองสุขครูโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ เพชรแสนครูโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา คุณาประถมครูโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
6. นางกัลยา ชนะชัยครูโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุ่งอรุณ สุขวชิรเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนคดประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง แจ่มจำรัสครูโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดา ไกรทองสุขครูโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ เพชรแสนครูโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา คุณาประถมครูโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีกายสิทธิ์ สุภเดชวิวัฒน์โรงเรียนบ้านนาตะโคกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุ่งอรุณ สุขวชิรเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนคดประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง แจ่มจำรัสครูโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดา ไกรทองสุขครูโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ เพชรแสนครูโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา คุณาประถมครูโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
6. นางกัลยา ชนะชัยครูโรงเรียนโนนค่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรุ่งอรุณ สุขวชิรเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนคดประธานกรรมการ
2. นางเหรียญทอง แจ่มจำรัสครูโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดา ไกรทองสุขครูโรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์กรรมการ
4. นางเพชรรัตน์ เพชรแสนครูโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นางสาวจันทิมา คุณาประถมครูโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีกายสิทธิ์ ศุภเดชวิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนนาตะโคกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรง สุดหาโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายปิยะ เรืองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นายสุวิท สวัสดีศรีกุลโรงเรียนสง่าพัฒนากรรมการ
4. นายวิษณุ จัดจอหอโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทศพล อำมะพะโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ปะรุมรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง 1กรรมการ
7. นางสาวนิภาพร ปัญจภักดีโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรง สุดหาโรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายปิยะ เรืองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นายสุวิท สงรัมย์โรงเรียนสง่าพัฒนากรรมการ
4. นายวิษณุ จัดจอหอโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทศพล อำมะพะโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ปะรุมรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง 1กรรมการ
7. นางสาวนิภาพร ปัญจภักดีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรง สุดหาโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายปิยะ เรืองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นายสุวิท สงรัมย์โรงเรียนสง่าพัฒนากรรมการ
4. นายวิษณุ จัดจอหอโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทศพล อำมะพะโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ปะรุมรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง 1กรรมการ
7. นางสาวนิภาพร ปัญจภักดีโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรง สุดหาโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายปิยะ เรืองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นายสุวิท สงรัมย์โรงเรียนสง่าพัฒนากรรมการ
4. นายวิษณุ จัดจอหอโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทศพล อำมะพะโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ปะรุมรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง 1กรรมการ
7. นางสาวนิภาพร ปัญจภักดีโรงเรียนบ้านโนนกุมมิตรภาพที่ 210กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรง สุดหาโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายปิยะ เรืองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นายสนุวิท สงรัมย์โรงเรียนสง่าพัฒนากรรมการ
4. นายวิษณุ จัดจอหอโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทศพล อำมะพะโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ปะรุมรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง 1กรรมการ
7. นางสาวนิภาพร ปัญจภักดีโรงเรียนบ้านโนนกุมมิตรภาพที่ 210กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดำรง สุดหาโรงเรียนหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นายปิยะ เรืองจันทึกโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นายสุวิท สงรัมย์โรงเรียนสง่าพัฒนากรรมการ
4. นายวิษณุ จัดจอหอโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทศพล อำมะพะโรงเรียนบ้านซับเศรษฐีกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ปะรุมรัมย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคลอง 1กรรมการ
7. นางสาวนิภาพร ปัญจภักดีโรงเรียนบ้านโนนกุมมิตรภาพที่ 210กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พันธ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พันธ์แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สิงหวรวงศ์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ๑กรรมการ
3. นายสุเมธ เถื่อนวิถีโรงเรียนบ้านซับชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริธร จ๋าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
4. นางภชรวรรณ ลักษณะเพชรครูโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นางสุภัคฐิต์ชาภัค บุญสูงเนินครูโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
6. นางกัญญาภัทร์ สวัสดีศรีกุลครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริธร จ๋าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
4. นางภชรวรรณ ลักษณะเพชรครูโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นางสุภัคฐิต์ชาภัค บุญสูงเนินครูโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
6. นายสิทธินันท์ ภูบายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
7. นางธัญญาภัทร์ สวัสดีศรีกุลครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริธร จ๋าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
4. นางภชรวรรณ ลักษณะเพชรครูโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นางสุภัคฐิต์ชาภัค บุญสูงเนินครูโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
6. นางกัญญาภัทร์ สวัสดีศรีกุลครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริธร จ๋าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
4. นางภชรวรรณ ลักษณะเพชรครูโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นางสุภัคฐิต์ชาภัค บุญสูงเนินครูโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
6. นายสิทธินันท์ ภูบายศรีโรงเรียนบ้านส้มกบงามกรรมการ
7. นางธัญญาภัทร์ สวัสดีศรีกุลครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัย บัติสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริธร จ๋าพิมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นท้าวรองประธานกรรมการ
3. นายสมควร แก้วชูศิลป์ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่กรรมการ
4. นางภชรวรรณ ลักษณะเพชรครูโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210กรรมการ
5. นางสุภัคฐิต์ชาภัค บุญสูงเนินครูโรงเรียนบ้านโป่งกระสังกรรมการ
6. นางกัญญาภัทร์ สวัสดีศรีกุลครูโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรสา มาสิงห์ครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาครูโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางธิติมา กรุ่นสูงเนินครูโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกครูโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางครูโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรสา มาสิงห์ครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาครูโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางธิติมา กรุ่นสูงเนินครูโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกครูโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางครูโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรสา มาสิงห์ครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทัศนีย์ ฉิมปิ่นครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาครูโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางธิติมา กรุ่นสูงเนินครูโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกครูโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางครูโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรสา มาสิงห์ครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาครูโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางธิติมา กรุ่นสูงเนินครูโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกครูโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางครูโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรสา มาสิงห์ครูโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาครูโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางธิติมา กรุ่นสูงเนินครูโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกครูโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางครูโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าชาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางนิติมา กรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัญกฤตา หวังกุลกลางโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางนิติมา กรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัญกฤตา หวังกุลกลางโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางนิติมา กรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัญกฤตา หวังกุลกลางโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางนิติมา กรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัญกฤตา หวังกุลกลางโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร ศรีอุทัยโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
2. นางยุพิน เคียวสูงเนินโรงเรียนบ้านสองครกรรมการ
3. นางสาววราณี ทองยืนโรงเรียนบ้านนาใหญ่กรรมการ
4. นายเจษฎากร กองเกิดโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี อินติยะโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางนิติมา กรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรสา มาสิงห์โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ฉิมปิ่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวกรรมการ
3. นางฐานิตา วงษาโรงเรียนบ้านสอยดาวกรรมการ
4. นางนิติมา กรุ่นสูงเนินโรงเรียนบ้านคลองเสือกรรมการ
5. นายมนูญ เหนียวจันทึกโรงเรียนบ้านบุใหญ่กรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา หวังกุลกลางโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเลิศพงศ์ สุขพิมายโรงเรียนบ้านละกอประธานกรรมการ
2. นางสาวสราวุธ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนกรรมการ
3. นางสาวสรวงฤดี ชาวเรือโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
4. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
6. นางนิภาพร ลุยทองโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสราวุธ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนประธานกรรมการ
2. นายเลิศพงศ์ สุขพิมายโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นางสาวสรวงฤดี ชาวเรือโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
4. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
5. นางนิภาพร ลุยทองโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
6. นายจีรวัฒน์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสราวุธ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนประธานกรรมการ
2. นายเลิศพงศ์ สุขพิมายโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นางสาวสรวงฤดี ชาวเรือโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
4. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
6. นางนิภาพร ลุยทองโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจีรวัฒน์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนกรรมการ
3. นายเลิศพงศ์ สุขพิมายโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
4. นางสาวสรวงฤดี ชาวเรือโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
5. นางนิภาพร ลุยทองโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
6. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสราวุธ วาจาดีโรงเรียนบ้านโนนกระโดนประธานกรรมการ
2. นายเลิศพงศ์ สุขพิมายโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นางสาวสรวงฤดี ชาวเรือโรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยากรรมการ
4. นายประพัฒน์ ศิริโสมโรงเรียนบ้านหนองเบนกรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ เยินสูงเนินโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
6. นางนิภาพร ลุยทองโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบูรณ์ พ่วงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองสลักไดประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ โดดจันทึกโรงเรียนบ้านกุดชะนวนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน สหุนันท์โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐกรรมการ
4. นายสันติ รอสูงเนินโรงเรียนโค้งยางกรรมการ
5. นายวัชระพงศ์ จุมพลน้อยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
6. นายภูวดล คำภิมูลโรงเรียนขนงพระใต้กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์โรงเรียนโค้งยางวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัดดา ศรีสูงเนินโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี คงคาเดือดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4กรรมการ
4. นายทรงบุญ บุญสุขโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]