หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
สพป.นม.4
ระหว่าง วันที่ 24 - 27 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   24 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   26 ก.ย. 2556   27 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 27 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 27 ก.ย. 2556
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 27 ก.ย. 2556
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 27 ก.ย. 2556
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 27 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 27 ก.ย. 2556
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 27 ก.ย. 2556
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 27 ก.ย. 2556
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 27 ก.ย. 2556
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 27 ก.ย. 2556
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 27 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อาคารแสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ในฝัน (๓) 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00
3 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อาคารแสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ในฝัน (๓) 27 ก.ย. 2556 09.00-14.00
4 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อาคารแสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ในฝัน (๓) 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
5 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อาคารแสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ในฝัน (๓) 27 ก.ย. 2556 09.00-14.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อาคารแสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ในฝัน (๓) 27 ก.ย. 2556 09.00 - 12.00
7 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อาคารแสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ในฝัน (๓) 27 ก.ย. 2556 13.00-16.00
8 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
9 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556 09.00
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 27 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]