หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
สพป.นม.4
ระหว่าง วันที่ 24 - 27 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   24 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   26 ก.ย. 2556   27 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 26 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 26 ก.ย. 2556
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 26 ก.ย. 2556
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 26 ก.ย. 2556
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 26 ก.ย. 2556
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 26 ก.ย. 2556
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 26 ก.ย. 2556
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 26 ก.ย. 2556
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 26 ก.ย. 2556
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 26 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อาคารแสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ในฝัน 26 ก.ย. 2556 13.00-16.00
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อาคารแสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ในฝัน (๓) 26 ก.ย. 2556 09.00-14.00
21 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อาคารแสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ในฝัน(๓) 26 ก.ย. 2556 09.00-12.00
22 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร บริรักษ์ ชั้น 1 ห้อง ห้อง E-learning 26 ก.ย. 2556 13.00.-15.00
23 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร อาคารแสงจันทร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ในฝัน (๓) 26 ก.ย. 2556 13.00-16.00
24 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
25 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 26 ก.ย. 2556
2 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556 09.00-11.00
4 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 26 ก.ย. 2556 09.00-11.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]