หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
สพป.นม.4
ระหว่าง วันที่ 24 - 27 เดือน กันยายน 2556

[ ทั้งหมด   24 ก.ย. 2556   25 ก.ย. 2556   26 ก.ย. 2556   27 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนถนนมิตรภาพ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1 25 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-11.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 25 ก.ย. 2556
3 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 25 ก.ย. 2556
4 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 25 ก.ย. 2556
5 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 25 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 25 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
6 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
7 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
8 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
9 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
10 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556
18 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
44 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
45 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
46 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
47 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
48 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
49 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
50 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
51 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
52 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
53 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
54 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
55 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
56 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
57 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
58 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
59 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
60 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
61 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
62 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
63 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
64 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
65 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
66 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
67 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
68 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
69 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
70 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
71 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
72 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
73 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
9 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
10 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านโนนกุ่มฯ 25 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 25 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]