รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน กันยายน 2556 ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารและโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงนริตา  สุขประเสริฐ
 
1. นางฐิติมา  ม่วงศิลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขตกลาง
 
1. นางศิริเนตร  สิงห์คำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. นางสาวพชรชนก  ไฝโภชนา
 
1. นางพัชร์ฤทัย  ลิมปิสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนอ่งหินโคน 1. เด็กหญิงทองชมภู  เรืองกระโทก
 
1. นางวนิด  เมืองยศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงกานดา  ยากระโทก
 
1. นางวัฒนา  จิตธงไชย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนวน 1. เด็กหญิงสุวนันท์  คงยืน
 
1. นางสาวโสภา  วงค์วัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อ่วมกระโทก
 
1. นางสาวเพชราภรณ์  ส่งศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นางสาวธนัตตา  สุนทราราม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงฑานุมาศ  พุ่มแสง
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยอดลี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงทัดดาว  พ้องงูเหลือม
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยอดลี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจดี
2. เด็กหญิงอริยา  ขันทะวัตร์
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ดอนสมจิตร
2. นายไกรสิทธิ์  ศิริมาก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. นางสาวรัตมณี  นวนสระน้อย
2. นางสาวอภิญญา  สูงใหม่
 
1. นางพัชร์ฤทัย  ลิมปิสวัสดิ์
2. นางสาวศิริยุพา  ทองแสง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญค้ำ
 
1. นางโสภิต  ขันติโชติ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงสมฤทัย  แสนลือชา
 
1. นางโสภิต  ขันติโชติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายจิระโชติ  สาระจันทร์
 
1. นายอรรธชีว  ศรีโฉมงาม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงยลดา  ศรียางนอก
2. เด็กหญิงวรรณวลัย  สิทธินอก
3. เด็กหญิงสิริกันยา  อินทร์พุ่ม
 
1. นายจักรกริช  มงคลเมือง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ดอนประดู่
2. เด็กชายปฏิวัติ  ลองกระโทก
3. เด็กหญิงสุภาพร  กล่ำเจริญ
 
1. นางพรนภา  ปราณีตพลกรัง
2. นางสาวไพรินทร์  แถวไธสง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  วงศ์เสนา
2. เด็กหญิงนลินพรรณ  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ทาตะนะ
 
1. นายจักรกริช  มงคลเมือง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียานุช  พัลวัน
2. เด็กหญิงลลิตา  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เชาวพัฒน์
 
1. นางพรทิพย์  เหาะสูงเนิน
2. นางสุพรรณี  ปานสาลี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กชายฤทธิ์ชัย  สลับแก้ว
2. เด็กชายเอกชัย  พรมมะลิ
 
1. นางกรภัทร  คุณาธร
2. นางพะเยาว์  ตอนโคกสูง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายจักรินทร์  หลงศรีภูมิ
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ต้านศัตรู
 
1. นางสาวอภิณฬาวรรณ  คิดเห็น
2. นายไพฑูรย์  เทศนา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงลภัสรดา  แย้มสุวรรณ
 
1. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กชายเมษา  ร่วมกระโทก
 
1. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ลักษณมนตรี
 
1. นางสาวเดือน  พรมสุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนอ่งหินโคน 1. เด็กหญิงธัญชนก  หลักกอ
2. เด็กชายธิติวุฒิ   นิยมประภาสกุล
3. เด็กหญิงพิมประภา  สืบเหล่สงิ้ว
 
1. นางสาวทับทิม  พักกระโทก
2. นายแคล้ว  เมืองยศ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงประภาสิริ  ไข่พรมราช
2. เด็กหญิงศศินา  สันฉิมพลี
3. เด็กหญิงสิริกร  วิลัยลักษณ์
 
1. นางสาวอริสรา   พัชรพิศุทธิ์
2. นางเบญญาภา  พร้อมฤทธิรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จรจังหรีด
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ณัฎฐานันท์
3. เด็กหญิงอรนุช  แพ่งฉิมพลี
 
1. นางสาวจินตนา  โม้ทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รัตนจิตร
2. เด็กหญิงธนพร  ยันจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ทรวงดอน
 
1. นางพจนี  สาตรา
2. นายสุรกิจ  โชติกลาง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองซับน้อย 1. เด็กชายธีรพล  พลตะขบ
2. เด็กชายวรวุฒิ  แย้มแสง
3. เด็กชายเจษฎากร  วงศ์สว่าง
 
1. นายบรรจบ  มะเสนะ
2. นางสาวภัทรา  ภูสำเภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไม้ 1. เด็กชายชรินทร์ธร  ชลไฮ
2. เด็กชายสมชาย  ทองสุข
3. เด็กชายไชยยา  ชุมใหม่
 
1. นายวรพจน์  ชูศรีวาส
2. นางสาวเพ็ญแข  สืบค้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมา 1. เด็กชายธัชชัย  ชาญสูงเนิน
2. เด็กชายวัชราวุธ  เฉิดไธสง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จิตรสม
 
1. นายณัฐดนัย   สายพิมพ์พงษ์
2. นางประทานพร  มูลศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ฤทธิ์กิ่ง
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  บุตรภาชี
 
1. นางสาวพรทิพย์  รังษีสัตตบงกช
2. นางสาวอัญชลี  ชนะเพียร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไสนา
2. เด็กชายปรเมศวร์  ศรนารายณ์
 
1. นายชนะ  ครึบกระโทก
2. นางชมพู  ครึบกระโทก
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจียนกระโทก
2. เด็กชายพรวิชัย  โสดาแก้ว
 
1. นายพิสิษฐ์  จันทรหงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 98.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กชายพงศธร  ผอนนอก
2. เด็กชายอานนท์  นุโยนรัมย์
 
1. นายนันธชัย  ช้อนผักแว่น
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กชายทนากรณ์  ลางคุณเสน
2. เด็กชายไตรภพ  อ่อนนางรอง
 
1. นางวัฒนา  จิตธงไชย
2. นายสังเวียน  จันลา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายธนกฤติ  ซอกิ่ง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  เลียบกระโทก
 
1. ดร.ภูมิ  เพชรศักดาสิริ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พุฒจันทึก
2. เด็กชายสุภชัย  เครือพิมาย
 
1. นายสมประสงค์  แหล่กระโทก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายจักริน  โยงกระโทก
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วานกระโทก
 
1. นายบัญญัติ  เจริญศิริ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระทุง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชุ่มตะขบ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เนตรพรมราช
3. เด็กชายภาคภูมิ  สัตบุตร
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา   แกตขุนทด
5. เด็กชายวีรภัทร  ป่วนครบุรี
 
1. นางสาวพิชญาภัค  เทโพธิ์
2. นายอุทิศ  ทุมเมืองปัก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงจรรยา  ประทุมวัน
2. เด็กหญิงนันดา  เหล่าคำ
3. เด็กหญิงนิรดา  บูรณะพล
4. เด็กหญิงพิมประภา  พงษ์พิมาย
5. เด็กหญิงพีระวรรณ  จรัสรัมย์
 
1. นายสว่าง  พิรักษา
2. นางเนาวรัตน์  พิรักษา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางไม้ 1. เด็กหญิงนีรนาท  ไธสง
2. เด็กหญิงพันติชน  ไธสง
3. เด็กหญิงละอองจรร  พนาจารย์
4. เด็กหญิงวิภาลัย  บุญแย้ม
5. เด็กหญิงเกษรา  เลื่อนลอย
 
1. นางสาวจิดาภา  หรรษาวงศ์
2. นางสาวรัตติกาล  เสริฐกระโทก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มิตรตะขบ
2. เด็กหญิงขวัญชีวา  กฤษพรมราช
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ชุ่มชื่นสระน้อย
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชมสระน้อย
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  วิชิตสระน้อย
 
1. นางชโลทร  ขาพรมราช
2. นางสาวอารุณี  ปลื้มใจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายธนพล   อินทอง
2. เด็กชายมานพ  บุญมา
3. เด็กหญิงสิริภัทรา  ชวนจิต
4. เด็กหญิงอทิยาทร   งามเมืองปัก
5. เด็กหญิงอริสรา   บุญมา
 
1. นางสาวสุนีย์  เคียนตะคุ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐพร  โชติกลาง
2. เด็กหญิงวินิจดา  ยอดครบุรี
3. เด็กหญิงสุทัตรา  บุญเทียม
4. เด็กหญิงสุปราณี  วิชาโท
5. เด็กหญิงเรณู  รักด่านกลาง
 
1. นายธีรวุฒิ  เวียงไท
2. นายสมชาย  สิงห์คำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 1. เด็กชายพิเชษฐ์  วรรณณูปถัมภ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จิตรกลาง
3. เด็กชายวิศรุต  สุระท้าว
4. เด็กชายวีรยุทธ  อ่ำกลาง
5. เด็กหญิงอัญชลีญา  บุญป้อม
 
1. นายทรงวุฒิ  พัลวัฒน์
2. นายอรรถพล  ดีไพร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 1. เด็กหญิงณิศรา  ยืนกระโทก
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ซ้ำจอหอ
3. เด็กหญิงอภิญญา  สามารถ
4. เด็กชายเจษฎา  พรมเคน
5. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มิเล
 
1. นายธนัชชัย  เสยกระโทก
2. นางสาวปวีณา  ใจสูงเนิน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฤทธิ์กิ่ง
2. เด็กชายจักรพล  สินสุพรรณ
3. เด็กหญิงจินตนา  ยุพากิ่ง
4. เด็กหญิงดวงกมล  มัตถิตานัง
5. เด็กชายธนากร  สอนครบุรี
6. เด็กชายธีรณัฐ  นาคแดง
7. เด็กหญิงปริญญา  ชื่นกิ่ง
8. เด็กหญิงปิยาพัชร  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงรัญชิดา  เฉิดจะโปะ
10. เด็กหญิงรัตติกาล  ชื่นกิ่ง
11. เด็กหญิงราตรี  จินดา
12. เด็กหญิงวันชนก  ชมกิ่ง
13. เด็กหญิงวาศินี  เลิศกิ่ง
14. เด็กหญิงศศินา  เดชโม
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  นนท์ขุนทด
16. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ม้วนสูงเนิน
17. เด็กหญิงอภิญญา  หาระมาร
18. เด็กหญิงอรวรรณ  สิวกระโทก
19. เด็กหญิงอรวรรณ  บุตรภาชี
20. เด็กชายอิทธิพล  เจตนา
 
1. นางสาวพรทิพย์  รังษีสัตตบงกช
2. นางพรทิพย์  เหาะสูงเนิน
3. นางสมคิด  หัสดินรัตน์
4. นางสันธิฌา  บรรเทา
5. นางสาวอัญชลี  ชนะเพียร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสริมนอก
2. เด็กหญิงณีรนุช  เหิมขุนทด
3. เด็กชายธิชานนท์  ยศจังหรีด
4. เด็กหญิงนภาพิน  กองโคกกรวด
5. เด็กหญิงปนัดดา  ทะชาดา
6. เด็กชายประจักษ์  ดึนกระโทก
7. เด็กชายปริวัฒน์  พาสระน้อย
8. เด็กหญิงปรียาพร  วัดสำโรง
9. เด็กชายพรพุทธ  ฤทธิ์ดอน
10. เด็กชายพลพล  พลชามาตร์
11. เด็กชายภาราดร  ปิ่นกระโทก
12. เด็กชายวริศ  สายรัศมี
13. เด็กชายวิวัฒน์  ลักษณะดอน
14. เด็กชายสิทธิศักดิ์  งามเมืองปัก
15. เด็กหญิงสุนิสา  มงกุฎสระน้อย
16. เด็กหญิงสุุธิชา  ยวนจอหอ
17. เด็กหญิงอาทิตยา  เติมกระโทก
18. เด็กหญิงอาริษา   มั่นคง
19. เด็กหญิงเพชรไพลิน  พลชามาตร์
20. เด็กชายไตรรัตน์  ฉัตรทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ช่างผัด
2. นางญาตา  รัศมีธานินทร์
3. นางสาวสุนารี  สุวรรณสิงห์
4. นายสุพจน์  ยวนจอหอ
5. นางสาวอ้อมใจ  ไรผักแว่น
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม่อุทิศ 2 1. เด็กชายยุทธจักร  จิบกระโทก
 
1. นางสาวนุชนารถ  สุนทรวัฒน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีขุนทด
 
1. นางนลินี  ลึกอะหร่ำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1. เด็กชายปองพล  ปนตะคุ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ทนงสำโรง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายรชต  หล้าสุวงษ์
2. เด็กหญิงวิภาวี  พารวัดสำโรง
 
1. นางกวิตา  อ่องพิมาย
2. นางทรรศนันทน์  ตันพิพัฒน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิชัยเนตร
2. เด็กชายโรบิ้น  แจ็คไวโกลด์
 
1. นางกวิตา  อ่องพิมาย
2. นางทรรศนันทน์  ตันพิพัฒน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายขวัญประชา  เทียบแสน
2. เด็กหญิงรจนา  บุตราศรี
 
1. นางยุพา  บุญปัน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลุมข้าว 1. เด็กหญิงคัณฑมาศ  เกล้าจะโปะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  วงศ์อินทร์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  โฉมกระโทก
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  พุทธบุรี
5. เด็กหญิงบุษยาภรณ์  ลมสำโรง
6. เด็กหญิงปณิดา  ดิษจังหรีด
7. เด็กหญิงวันทา  ขันเกษม
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กายพรมราช
9. เด็กหญิงสมฤทัย  เทียมมณี
10. เด็กหญิงเรือนแก้ว  นวนบุตร
 
1. นางสาวประคอง  ป้องกา
2. นางสาวปิยมน  ศรีชุมพล
3. นางศุภากร  ศรีชุมพล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนวน 1. เด็กหญิงจารวี  จุลแดง
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ประทีปทอง
3. เด็กหญิงชรินทร  พลอยกระโทก
4. เด็กหญิงชโลธร  พลอยกระโท
5. เด็กหญิงนภัสสร  เจริญตาม
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพราะแก้ว
7. เด็กหญิงวันวิภา  ลานอก
8. เด็กหญิงเกศมณี  ถิระเทียนชัย
9. เด็กหญิงเจนจิรา  นาคนวล
10. เด็กหญิงแพรวา  ชัยศรี
 
1. นางณิชาดา  ชยเสนาพงศ์
2. นายทนงศักดิ์  เฝ้ากระโทก
3. นายประเสริฐ  เกิดขาว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงกันทรากร   ตูมไทย
2. เด็กหญิงจิตรดา  นิลพรหมมา
3. เด็กหญิงณัฐพร   เลยกระโทก
4. เด็กหญิงทิพวรรณ   อาจวีระกุล
5. เด็กหญิงนภัสนันท์   แขดอน
6. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง   โพธิ์เมืองเพีย
7. เด็กหญิงปาณิสรา   กวีกิจบัญชา
8. เด็กหญิงปานตา   ปานไธสง
9. เด็กหญิงลินดา   บัวแก้ว
10. เด็กหญิงวรรณษา   เงินแย้ม
11. เด็กชายวุฒิศักดิ์   ขั้วกลาง
12. เด็กหญิงสุจิตรา   จันลาน
13. เด็กหญิงสุธิดา   ดอนกระโทก
14. เด็กชายอภิชาติ   วงษ์การณ์
15. เด็กหญิงเจนจิรา   จันทร์สุข
 
1. นางดวงพร  แก่นพะเนาว์
2. นางพัชรินทร์  สายไพศรี
3. นางสาวรัตติยา  ธนารักษ์
4. นางเครือวรรณ์  ธรรมทวี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญล้อม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วกล้า
3. เด็กหญิงกฤติยาณี  สวัสดี
4. เด็กหญิงกุลธิดา  พลทิพย์
5. เด็กชายภูมินทร์  จินารักษ์
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  การสอน
7. เด็กหญิงวีชา  บุญสุข
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดีมาก
9. เด็กหญิงสิริขวัญ  กุมพะยาน
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ปัตยะสา
11. เด็กหญิงสุมาลี  เที่ยงดี
12. เด็กหญิงสุวรรณา  แนววรรณ
13. เด็กหญิงอภิญญาภรณ์  จินารักษ์
14. เด็กหญิงอังคณา  อ่อนสำโรง
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญกลาง
 
1. นางสาวทศพร  จูกูล
2. นางสาวภัณฑิลา  ยวงกระโทก
3. นายวีระชัย  อินทร์แปลง
4. นางสาวเขมณัฏฐ์  กอสมานชัยกิจ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 1. เด็กชายพงศธร  พลองเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุภางค์  ยุตะวัน
3. เด็กชายเดชนรินทร์  คนตะคุ
 
1. นางปรีดาภรณ์  จันทร์สนิทศรี
2. นายมานะ  แสงสว่าง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลุมข้าว 1. เด็กหญิงทัศมา  พันธ์เกษม
2. เด็กหญิงวัลปภา  ชอบมี
3. เด็กหญิงอภิญญา  เทพประชุม
 
1. นางสาวประภาวรรณ  ทุมเมืองปัก
2. นางสาววณิชยา  ครอบดอน
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กชายธนกฤต  เทพศรีหนู
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ชื่นชม
 
1. นางสาวพรวรรณา  ขอมกระโทก
2. นายสกลชัย  เจริญทรัพยานันท์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกพร  มีถม
2. เด็กชายอัมรินทร์  ด่านกระโทก
 
1. นายประยง  กำประโคน
2. นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงพนิตา  ชัยรถ
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายคชากร  ยิบกระโทก
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิติสกนธ์
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมกุฎไทยยาราม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้ววิเศษ
 
1. นางอรวรรณ  สิงห์บัว
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงรติยาภรณ์  แอมกระโทก
 
1. นางมะลิวัลย์  แอมกระโทก
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กหญิงอัญชลี  คูณจันทึก
 
1. นายเนติเกษม  ชักชวนดี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงเกวลิน  ใหญ่กระโทก
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  ขุนภักดี
 
1. นายสำราญ  หกขุนทด
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายชัยธวัช  ชาติกระโทก
2. เด็กชายไตรรัตน์  แก้วอุไร
 
1. นายศิรภัค   แสไพศาล
2. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สลอดตะคุ
2. เด็กชายภรดร   เสริฐกลาง
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
2. นายศิรภัค   แสไพศาล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงกาญจนา   โบงูเหลือม
2. เด็กหญิงยุภาดา  ทองอ้ม
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
2. นายศิรภัค   แสไพศาล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มีแก้ว
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พึ่งพิมาย
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  เทียมโมท
3. เด็กหญิงสุนิสา  เก็บกลาง
 
1. นางสาวปราณี  ผิวแดง
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายกิตติกร  เตือประโคน
2. เด็กชายวีระศักดิ์  สุมาลี
3. เด็กชายสัมฤทธิ์  ทันใจ
 
1. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายมงคล  เพชรพิมาย
2. เด็กชายสราวุธ  สมพงษ์
3. เด็กชายสุริยา  สอนกิ่ง
 
1. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กชายกฤษณะ   กรีเกษม
 
1. นางสาวบุญทรัพย์  นามเกษม
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายเดชฤทธ์  โหมขจร
 
1. นางสาวเดือนเต็ม  ซางกระโทก
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โมกพิมาย
 
1. นางสาวสุทิพา  บาตรโพธิ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 1. เด็กหญิงภิรมย์พร  ญาติฉิมพลี
 
1. นางสาวพรพิมล  ยอดสังวาลย์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  ประกอบแจ่ม
 
1. นายนพรัตน์  แก้วคำ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   พุ่งดียิ่ง
 
1. นางพิรุณห์อัมพร   ภูมคุ้มเพชร
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  คตภูธร
 
1. นางสาวผาณิตชา  ศรีม่วง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  อินทนา
 
1. นางสาวจริยาวดี  ช่องฉิมพลี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กชายธนวุฒิ  ศิริพัชราวงศ์
 
1. นางสาวบุญทรัพย์  นามเกษม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. นายธนากร  ผาพรมราช
 
1. นายพงษ์เทพ  ผาอ่อน
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโจด 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  เถาพิมาย
 
1. นางสาวอังคณา  จงสุขกลาง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายวิสูตร  พรใหม่
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 1. เด็กหญิงกมลพร  อ้อมสำโรง
2. เด็กชายกฤษณะ   กรีเกษม
3. เด็กหญิงชลิตา  กล้าพิมาย
4. เด็กหญิงณัฐกรานต์  ชาญเกษม
5. เด็กชายถิรนัย  กริตครบุรี
6. เด็กหญิงนลิณี  พิมพ์ทองครบุรี
7. เด็กชายวิชชากร  แอบครบุรี
8. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณ
 
1. นางสาวบุญทรัพย์  นามเกษม
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. เด็กหญิงกานติดา  พิทักษ์โยธา
2. เด็กชายจักรกฤษ  ชูกระโทก
3. เด็กหญิงจิรนุช  อักษระ
4. เด็กชายดนุพล  วิงกระโทก
5. เด็กหญิงนุชจรินทร์  โยนกระโทก
6. เด็กชายปฏิมากร  อมกระโทก
7. เด็กหญิงสรัญญา  กองโฮม
8. เด็กชายสุริยา  ดัชนะแสง
9. เด็กหญิงสโรชา  ถือเกาะ
 
1. นายเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฆณฑิรา  ปัดกอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เซกระโทก
3. เด็กหญิงประภาพร  ก่อนกระโทก
4. เด็กหญิงปราญชลี  สระกระโทก
5. เด็กชายพีรพัฒน์  หลงพิมาย
6. เด็กหญิงศิริพักษ์  สุทธิรักษ์สกุล
7. เด็กหญิงสริตา  แซงขุนทด
8. เด็กหญิงสุพรทิพย์  อินทรวารินทร์
9. เด็กชายอนุรักษ์  ลาดกระโทก
10. เด็กหญิงแพรพลอย  ศักดิ์เศรษฐ์
 
1. นายพีระพล  ต้นงอ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกรูด 1. เด็กหญิงกัลยากร  อัมพร
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พลแสนนอก
3. เด็กหญิงคีตภัทร์  ชุดกระโทก
4. เด็กชายจตุพร  ทรายกระโทก
5. เด็กหญิงจารุมน  แรตกระโทก
6. เด็กหญิงฉันทนา  ไผผักแว่น
7. เด็กชายชัยพร  แววกระโทก
8. เด็กชายชิดชัย  นามเกษม
9. เด็กหญิงฑิตติมา  บุดดาวงศ์
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  หมายดมกลาง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัดคล้าย
12. เด็กชายธนวิชญ์  ลาภกระโทก
13. เด็กชายนพรัตน์  เสยกระโทก
14. เด็กหญิงประกายดาว  สิงห์ดา
15. เด็กหญิงปิณิตา  เสยกระโทก
16. เด็กหญิงพนิดา  อิ่มกระโทก
17. เด็กหญิงวิราพร  วงศ์เขียด
18. เด็กชายวิษณุ  แชะกระโทก
19. เด็กหญิงศิริพร  สุทธิพงศ์
20. เด็กหญิงเมตตา  เที่ยงธรรม
21. เด็กชายเสกสรร  ข่านกระโทก
 
1. นางฉวีวรรณ  ทับทิมสว่างรัตน์
2. นางสาวพนิดา  ดำกฤษฎา
3. นางพรรณี  ร่วมกระโทก
4. นางรัชฎาภรณ์  ดีเกษม
5. นายอภิศักดิ์  เสนา
6. นางอุไรวรรณ  วงศ์ทิพากร
 
95 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงจันจิรา  ลาภกระโทก
3. เด็กหญิงจิดาภา  สุริยะ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  สิงห์โตทอง
5. เด็กหญิงชลิตา  ลุนพงษ์
6. เด็กชายทวีพร  ขุนอินทร์
7. เด็กหญิงธนัตดา  ปะอาว
8. เด็กหญิงธารา   สีกวนชา
9. เด็กชายนครินทร์  ชุมกระโทก
10. เด็กชายนครินทร์  ชุมกระโทก
11. เด็กชายนครินทร์  ชุดกระโทก
12. เด็กหญิงนิลวรรณ  ดีดสำโรง
13. เด็กชายบุญเลิศ  รำกระโทก
14. เด็กหญิงปรียาภรณ์   มัทวะรัตน์
15. เด็กชายพงศกร  พลโคกสูง
16. เด็กหญิงพวงผกา  แก่นตา
17. เด็กชายภราดร  กุลดา
18. เด็กชายภาคภูมิ  ฝุ่นกระโทก
19. เด็กชายภาณุวิชญ์  ลาภกระโทก
20. เด็กชายมาวิน  เชยครบุรี
21. เด็กหญิงลาวัลย์  เพ็งกระโทก
22. เด็กชายวราภร  แววกระโทก
23. เด็กชายวัชรพงษ์  เชิดกระโทก
24. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อิมปัสตา
26. เด็กชายสมภพ  โสบกระโทก
27. เด็กหญิงสาลินี  ดือขุนทด
28. เด็กชายสินธนา  ประสงค์ทรัพย์
29. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
30. เด็กหญิงสุกันยา  ชุมกระโทก
31. เด็กชายองอาจ  ลาภกระโทก
32. เด็กหญิงอธิชา  ฝุ่นกระโทก
33. เด็กชายอนุรักษ์  โสบกระโทก
34. เด็กหญิงอรณัฐ  ญาติกระโทก
35. เด็กหญิงอริษา  นามเกษม
36. เด็กชายอุดมรักษ์  ลาภกระโทก
37. เด็กชายอุ้มบุญ  ไข่กระโทก
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ด่านกระโทก
39. เด็กชายเวหา  ข่ายกระโทก
40. เด็กชายไชยา  ลาภกระโทก
 
1. นางสาวชูชื่น  กริ่งกระโทก
2. นายณัฐน์ปกรณ์  แพงทอง
3. นางราณี  ขันชัย
4. นางสุดตา  พลค้า
5. นางสุพรรษา  อังกระโทก
6. นางอมรรัตน์  สมสุข
7. นางสาวเกศสุดา  มงคลศิลป์
8. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 92.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกิติมา  มูลครบุรี
2. เด็กหญิงจริญา  ชุมครบุรี
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เฉาะกระโทก
4. เด็กหญิงชลธิชา  สอนนอก
5. เด็กชายชัยนิติ  รัตนสมัย
6. เด็กหญิงชุลีกร  หารคำ
7. เด็กหญิงฐิติกร  โภคาตระกูล
8. เด็กหญิงฐิติพร  ค้อมกลาง
9. เด็กหญิงดวงตา  แอบครบุรี
10. เด็กหญิงถนิมรักษ์  ผลครบุรี
11. เด็กหญิงทองพนาบุญ   นกงาม
12. เด็กชายทักษินัย  เสาว์กระโทก
13. เด็กหญิงทิพวรรณ  แปลงไลย์
14. เด็กชายธิตินนท์  อ่อนละมูล
15. เด็กหญิงนัชชา  แก้วสุวรรณ์
16. เด็กหญิงนัทสิตา  อินพล
17. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลัดสูงเนิน
18. เด็กหญิงพรกนก  ศรีสดใส
19. เด็กหญิงพรทิพา  สงค์เจริญธรรม
20. เด็กชายพิพัฒน์  พิพวนนอก
21. เด็กชายมงคล  จรครบุรี
22. เด็กหญิงมาริษา  แร่มี
23. เด็กชายระนอง  ลมสำโรง
24. เด็กหญิงรัตติกาล  สุขพิมาย
25. เด็กชายรุ่งโรจน์  คล้อยสระน้อย
26. เด็กหญิงลลนา  แนมครบุรี
27. เด็กหญิงวรรณวิสา  เศษโถ
28. เด็กหญิงวริศรา  อ่อนละมูล
29. เด็กชายวัชรพงษ์  หารคำ
30. เด็กชายสมชาย  อ่วมกระโทก
31. เด็กชายสราวุธ  สอนนอก
32. เด็กหญิงสาริกา  ลัดสำโรง
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัดเกษม
34. เด็กหญิงสุนันทา  สอสูงเนิน
35. เด็กชายอนัน  แล้วกระโทก
36. เด็กหญิงอรอุษา  ยุพินครบุรี
37. เด็กหญิงอินทิรา  แช่มครบุรี
38. เด็กชายเจษฎา  เลขกลาง
39. เด็กชายเอกรินทร์  ฟ้าห่วน
40. เด็กหญิงโยษิตา  อ้ายเจริญ
 
1. นางสาวจิณห์วรา  พาราณสี
2. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
3. นายบุญลือ  เพ็ชรดอน
4. นายปริญญา  อิ่มกระโทก
5. นางปิยะวรรณ  แย้มจอหอ
6. นางวาสนา  เม็งจันทึก
7. นางสังวาลย์  ศรีเฉลิมศักดิ์
8. นางสุชิน  พาชาลี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  หารคำ
 
1. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรัง 1. เด็กหญิงศิวิณีย์  กิจแสงทอง
 
1. นายอธิปพงศ์  เหลืองสิริรัตน์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงสิรามล  สอดกระโทก
 
1. นายเฉลิมยศ  พุทธา
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 1. เด็กชายณัฐวัตร  กาหลง
 
1. นายสมเกียรติ  สุขประสบโชค
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  เลากระโทก
 
1. นางยุพิน  สังขวงษ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายอภิชัย  หมั่นนางรอง
 
1. นายสมภพ  ประหยัด
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  นนท์ขุนทด
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เฟื่องทอง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กชายธีรเดช  นิลนัน
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  วิศิษฎ์ศิลป์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายปิติกร  พันธ์ธงไชย
 
1. นายธีรศักดิ์  ตุดาลจิตติ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 1. เด็กหญิงจณิสตา  ฝอยจะโป๊ะ
 
1. นายธวัชชัย  วุฒิศักดิ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงนิกิต้า  บล็อมสมา
 
1. นางยุพิน  สังขวงษ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 1. เด็กชายแมน  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวนิลาภรณ์   อ่อนตา
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายอภิชัย  หมั่่นนางรอง
 
1. นายสมภพ  ประหยัด
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรัง 1. เด็กหญิงดาวประกาย  ต่ายกระโทก
 
1. นายอธิปพงศ์  เหลืองสิริรัตน์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนอ่งหินโคน    
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กหญิงศิริพร  เกาไธสง
 
1. นางอุรุณา  ทาประเสริฐ
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สีสด
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ญาติกิ่ง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  คนโทพรมราช
4. เด็กชายจตุภัทร  ขาวสระน้อย
5. เด็กหญิงจิราพร  เขตสระน้อย
6. เด็กชายชูสกุล  เกสรฉิมพลี
7. เด็กชายณรงค์  เย็นกลาง
8. เด็กชายณัฐกานต์  ชดช้อยพรมราช
9. เด็กชายณัฐชานนท์  ศิริสระน้อย
10. เด็กชายณัฐดนัย  ขาวสระน้อย
11. เด็กชายณัฐพงศ์  คำมูล
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  หล่อนจันทึก
13. เด็กชายธนวัฒ์  คนโทพรมราช
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทูนนะเหม
15. เด็กชายธีรวัฒน์  อันจันดา
16. เด็กชายนราวิชญ์  แถมฉิมพลี
17. เด็กหญิงนันท์ภัส  สาระบัว
18. เด็กหญิงนิภาวรรณ  จุลตะคุ
19. เด็กชายบัญญัติ  กลั่นสระน้อย
20. เด็กชายปัณณธร  เที่ยงพาที
21. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พรเกษม
22. เด็กหญิงพนิดา  ขาวสระน้อย
23. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เกตุฉิมพลี
24. เด็กชายภูวเนศ  สุดขำ
25. เด็กชายมงคล  ศรีวังโปร่ง
26. เด็กชายยอดชาย  ใจบุญ
27. เด็กชายวรานันท์  ตริตรอง
28. เด็กชายวรเวช  เย็นดี
29. เด็กหญิงวิภาลัย  ไพรกระโทก
30. เด็กชายวีรภัทร  คาจะโปะ
31. เด็กชายวีระชัย  แก้วศรี
32. เด็กชายศุภณัฐ  เสริฐเมืองปัก
33. เด็กชายสหรัฐ  นภาสกุล
34. เด็กชายอดิเทพ  โชติกิ่ง
35. เด็กชายอนุพงศ์  ไข่พรมราช
36. เด็กชายอนุรักษ์  ไข่พรมราช
37. เด็กหญิงอภิญญา  จิตต์จะโปะ
38. เด็กหญิงอมราพร  อยู่กลาง
39. เด็กหญิงเกวลิน  ลักษณะพรมราช
40. เด็กหญิงเกวลี  ลักษณะพรมราช
 
1. นายจุล  ย่อยพรมราช
2. นายณัฐ  คำใบใหญ่
3. นางสาวธมนวรรณ  นาคสระน้อย
4. นางสาววิจิตรา  ไชยจังหรีด
5. นางสุรีรัตน์  วรรณนิยม
6. นางอำนวย  ทับจะบก
7. นายเจษฎา  ทะเสนฮด
8. นางไปรมา  จุฑางกูร
 
115 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  คูณเกษม
2. เด็กหญิงชนิตา  เผือกหอม
3. เด็กชายฌานวัฒน์  แคนคันรัมย์
4. เด็กหญิงญานิศา  อั้งสูงเนิน
5. เด็กชายธีรภัทร์  กองเมืองปัก
6. เด็กหญิงนรีกานต์  มาแดง
7. เด็กชายนันทชัย  สิงห์พะเนาวฺ์
8. เด็กหญิงนันทริญา  เรียนจังหรีด
9. เด็กหญิงนาตยา  จิตติจะโปะ
10. เด็กหญิงปริญญา  พาสระน้อย
11. เด็กหญิงพรวิภา  ชาญธงชัย
12. เด็กชายพรศศิพร  พิมเขตร
13. เด็กชายพร้อมชัย  รินสันเทียะ
14. เด็กหญิงพัชราภา  หาญกล้า
15. เด็กหญิงพาฝัน  กลิ่นผักแว่น
16. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มแจ้ง
17. เด็กหญิงมณีวัลย์  จอบกระโทก
18. เด็กหญิงมัณฑณา  ร้อยกิ่ง
19. เด็กหญิงวิชุดาภรณ์  กิจจันทึก
20. เด็กชายวิฑูรย์  คุ้มเมือง
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แจ้งภัย
22. เด็กหญิงศศิวิมล  รุมสำโรง
23. เด็กหญิงสุกัญญา  สุระขันธ์
24. เด็กหญิงสุทธิดา  ดึนกระโทก
25. เด็กหญิงสุธาริณี  วงศ์อินทร์
26. เด็กหญิงสุภัทรา  สินทรัพย์
27. เด็กชายอภิชาติ  เคยพุดซา
28. เด็กหญิงอรพรรณ  ปิตาระคะ
29. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  พลดอน
30. เด็กชายโกมล  สมศริ
 
1. นายถกล  ยุบลศิริ
2. นางนฤมล  มูลรัตน์
3. นางสาวนุชนาฎ  รัตนศิลา
4. นางยุพาพร  น่วมขำ
5. นายสมชาย  จิระสุโข
6. นางสุดาวดี  สุวรรณสุข
7. นางสาวอริสรา  ภูพาดทอง
8. นายเจตน์  อนันตนมณี
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เดิอนจะโปะ
2. เด็กชายทินภัทร  อันพิมพ์
3. เด็กหญิงธารศิริ  ยอดไธสง
4. เด็กชายนิติกรณ์  เปรื่องกระโทก
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จารุณะ
6. เด็กชายภูลิพัฒน์  แรมฉิมพลี
7. เด็กชายสรณัฐ  รอกระโทก
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พรเกษม
9. เด็กชายอำนาจ  แป้นกระโทก
10. เด็กหญิงเมษณี  เทโคกกรวด
 
1. นางสาวพัชรกันย์  สิริรุ่งอนันต์
2. นางสุรีรัตน์  วรรณนิยม
3. นางอำนวย  ชีจะโปะ
 
117 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  ปะกัง
2. เด็กชายธีรภัทร  ทิทำมา
3. เด็กชายพิบูลย์  สีชมพู
4. เด็กหญิงละมัย  ทิสารัมย์
5. เด็กชายวัฒนา  ลาจันทึก
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทิทำมา
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญเลี้ยง
8. เด็กหญิงหฤทัย  โพธิ์กลาง
 
1. นายธำรงศักดิ์  แดงทุมมา
2. นางสาวพรสวรรค์  ซาเสน
 
118 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หะสูง
2. เด็กหญิงกัญยาสิริ  บุตุธรรม
3. เด็กหญิงกุลกานต์  ศรีอัคฮาด
4. เด็กหญิงณัฐรุจา  หาญนา
5. เด็กหญิงราตรี  ทัดจอหอ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ประเมศรี
 
1. นางศิริวรรณ  ผิวงาม
2. นางหนึ่งฤทัย  สินชัย
3. นางอัจฉรา  พัฒนด่านสกุล
 
119 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหมี 1. เด็กหญิงกุลปรียา   หริรักษ์
2. นางสาวชิดชนก  คำตะขบ
3. เด็กหญิงณัฐชนก  พรมพิลา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวใหญ่
5. นางสาวอรยา  ศรีสุข
6. นายอาทิตย์  ปราณี
7. นางสาวแก้วตา  คำตะขบ
 
1. นางจีรารัตน์   ยาชมภู
2. นางธนกร  ปฐมนฏพงศ์
3. นางสาวพิชามญชุ์  คำแก้ว
4. นางเนาวรัตน์   ทิพย์ขุนทด
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  ทวนกิ่ง
2. เด็กหญิงชิดชนก  ทิพย์ฉิมพลี
3. เด็กหญิงปณิตา  จิตนาเรียง
4. เด็กหญิงปิยนันท์  นราสูงเนิน
5. เด็กหญิงลักษิกา  รักตะขบ
6. เด็กหญิงอภิรัสนา  ฤทธิเดช
 
1. นางสาวพัชรกันย์  สิริรุ่งอนันต์
2. นางสุรีรัตน์  วรรณนิยม
3. นางอำนวย  ชีจะโปะ
4. นางไปรมา  จุฑางกูร
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตะแบกวิทยา 1. เด็กหญิงดาราภรณ์  บุญอบ
2. เด็กหญิงพิมพ์  สุขผดุง
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เสนีราช
4. เด็กหญิงรัตนาพร  เชิดรัมย์
5. เด็กหญิงวารุณี  เหลาทอน
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อินสำราญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรฐา  ภาสนยงภิญโญ
2. นางสาวนิตยา  แย้มไสย
3. นางสาววณัฐภรณ์  ตุ๊โค
4. นางสาววรวลัญช์  มนตรี
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ฟุ้งกลาง
2. เด็กหญิงณดามาศ  เฟื่องทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทานกิ่ง
4. เด็กหญิงธัญสุดา  อิศราพาณิชพงศ์
5. เด็กหญิงนันทวรรณ  แอบจันอัด
6. เด็กหญิงพิมมาดา  เงียบกิ่ง
7. เด็กหญิงภูพิงค์  พิมพ์โพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงรุจิรา  หอกกิ่ง
9. เด็กหญิงลลิตา  พันธ์สำโรง
10. เด็กชายวุฒิชัย  จันทปัญญา
11. เด็กชายอาชาเทพ  ขอเจริญธรรม
12. เด็กหญิงเจนสิตา  อ้นกระโทก
 
1. นางพรทิพย์  เหาะสูงเนิน
2. นางสาวศิริพรรณ  เฟื่องทอง
3. นางสมคิด  หัสดินรัตน์
4. นางสาวสุปราณี  สุทธิสน
5. นางสาวสุรีพร  วงษ์ไชยแย้ม
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายกฤษฎา   บุญผา
2. เด็กหญิงกาญจนา   เงี้ยวสูงเนิน
3. เด็กหญิงจริญญา  จงฝังกลาง
4. เด็กหญิงฐิติมา  เรียบกระโทก
5. เด็กหญิงดวงกมล  ลองกระโทก
6. เด็กชายธนพล  หมื่นประสิทธิ์
7. เด็กชายธนากร  ศรีเหล่าขาม
8. เด็กชายธนากร  ศิริคำปา
9. เด็กชายนนทชัย  ดวงสำราญ
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  เลื่อยกระโทก
11. เด็กหญิงวรรณิภา  ชาญสำโรง
12. เด็กหญิงศิราณี  หนันกระโทก
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมกระโทก
14. เด็กหญิงสุวนันท์  โมหา
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
2. นางสาวพัชรินทร์  เปียนขุนทด
3. นายศิรภัค   แสไพศาล
4. นางสินีนาถ  แทนรินทร์
5. นางสาวเดือนเต็ม  ซางกระโทก
 
124 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงธรพร  สุมาลี
2. เด็กหญิงนวลจุฑา  มาเพชร
3. เด็กชายศุภกร  โจทย์พิมาย
4. เด็กชายอรรถพล  คลองกระทา
5. เด็กชายอันวา  สวนฉิมพลี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยอดลี
2. นางสาวสุธิดา  อยู่ภักดี
 
125 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กชายยุทธพิชัย  เพ็ญโคกกรวด
2. เด็กชายสหไนย  ปลัดกลาง
 
1. นางมยุรี  ประไพรัตน์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายจัดรี  นิคงรัมย์
2. เด็กชายฉัตรชัย  วงคณิต
3. เด็กชายพงศธร  จันทวี
 
1. นายประสาท  บุดดาหวัง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปลักกระโทก
2. เด็กหญิงพรชิตา   ใต้สำโรง
3. เด็กหญิงมัทวัน  จอสูงเนิน
 
1. นายปะนิชฐา  หล้าสุวงษ์
2. นางเพ็ญศิริ  หล้าสุวงษ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส่อง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สถาวรัตนกุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แล้วกระโทก
3. เด็กชายสิทธิชัย  คอนเกษม
 
1. นางสมนึก  กลั่นจังหรีด
2. นางสุกัญญา  ชาวบัวใหญ่
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 1. เด็กชายจิรายุ  คูณขุนทด
2. นายณัฐพล  แท่นนอก
3. เด็กชายธีรศักดิ์  อี่ยมนอก
 
1. นายพิสิทธิ์  พงษ์สุภา
2. นางเพ็ญศิริ   หล้าสุวงษ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ชายตะคุ
2. เด็กหญิงกิตติยา  มากบุญ
3. เด็กหญิงนุชกานต์  กันผักแว่น
4. เด็กหญิงปนัดดา  ถมตะคุ
5. เด็กหญิงปภัสรา  เต็งผักแว่น
6. เด็กหญิงพรชนก  ช้อยสระน้อย
 
1. นางพัทธนันท์  เสาะขุนทด
2. นางรัชนี  ประพิณ
3. นางอาภรณ์  ศาสตร์สูงเนิน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิดา  น่วมเมืองปัก
2. เด็กหญิงบัวทิพย์  นามประภา
3. เด็กหญิงสาธิดา  ยุพดี
4. เด็กหญิงอภิญญา  ชินไธสง
5. เด็กหญิงอริศรา  วรธงไชย
6. เด็กหญิงเจนฐิมา  วันดีศรีสกุล
 
1. นางพัทธนันท์  เสาะขุนทด
2. นางรัชนี  ประพิณ
3. นางอาภรณ์  ศาสตร์สูงเนิน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำไซกง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เพชรไม้
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  กิ่งนอก
3. เด็กหญิงรัศมี  ปุตตะ
 
1. นางสาวสกาวเดือน  เทียนปรุ
2. นางอัชรา  ไชยดี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กล้ากระโทก
2. เด็กชายธนุ  แสวงนอก
3. เด็กชายไพโรจน์  ศรีเลิศ
 
1. นางลัดดาวัลย์  โคสมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  โคสมบูรณ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายธนวัฒน์  โฮนกระโทก
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  เสยกระโทก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ลีกระโทก
 
1. นายดำรงค์ศักดิ์  ทองสุ
2. นางสาวนิตยา  โคตรบรรเทา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  โอกระโทก
2. เด็กชายศรศักดิ์  สินประสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุภาพร  สามล
 
1. นายวัฒนา  สุมาลุย์
2. นายสวัสดิ์  นามไธสง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลชนก  พันชนะ
2. เด็กหญิงธัญย์ชนก  ทองดีนอก
3. เด็กหญิงสมปอง  อนุเคราะห์
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนวพร  เลียบกระโทก
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  พงษ์ภักดิ์บุญ
 
1. นางสาวศศิประภา  มณีศุภประดิษฐ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำไซกง 1. เด็กหญิงวันวิสา  แก้ววิจิตร
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หวังช่วยกลาง
3. เด็กหญิงไพรินทร์  แสงโพธิ์คา
 
1. นางสาวสกาวเดือน  เทียนปรุ
2. นางอัชรา  ไชยดี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฌาพร  วงษ์ศิริวัฒนกุล
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ยอดผักแว่น
3. เด็กหญิงศรีสกุล  กิจเพิ่มเกียรติ
 
1. นางสุปราณี  จิตติการุณย์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แนวโพน
2. เด็กหญิงสุพรรณี  อุ่นศรี
3. เด็กหญิงสุริโย  อิ่มหมื่นไวย
 
1. นางอุบลวดี  แขกไทย
2. นายเกรียงศักดิ์  แอมกระโทก
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รักษ์กระโทก
2. เด็กหญิงปิยาอร  ยามกระโทก
3. เด็กหญิงพรรณวษา  เพาะสูงเนิน
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุไผ่ 1. เด็กหญิงนันทนา  มูลกระโทก
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ตัดสูงเนิน
3. เด็กหญิงอุษา  เถรหมื่นไวย
 
1. นางจินดาพร  ฟั่นเพ็ง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 1. เด็กหญิงณัชชา  โปร่งสันเทีียะ
2. เด็กหญิงอาทิติยา  เกือบพิมาย
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เงาโพธิ์
 
1. นายปวิญญ์ธิกรณ์  สอนน้อย
2. นางเสาวณีย์  สอนน้อย
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. นางสาวขนิษฐา  พรมประดิษฐ์
2. นางสาวธนาภรณ์  สนธิวารี
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยิ้มทรัพย์
 
1. นางสมพิศ  กิ่งจันทร์แก้ว
2. นางสำรวย  สายยศ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 1. เด็กชายบรรพต  สีดา
2. เด็กชายปรมินทร์  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวสรารัตน์  ฉลองกลาง
2. นายเชาวฤทธิ์  พรหมศรีสวัสดิ์
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุพงษ์  จันนาค
2. เด็กชายโกมล  สมศิริ
 
1. นายถกล  ยุบลศิริ
2. นายศุภกร  แอบไธสง
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1. เด็กชายปริญญา  เชื่อมกลาง
2. เด็กหญิงพรระวี  มหาเวช
 
1. นายชูชาติ  สินชัย
2. นางสาวอรรถกรณ์  โด่กระโทก
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยวาล 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  สายสุพรรณ
2. เด็กชายพีรพัส  ทรงงาม
 
1. นางปณาลี  รุจอุดมพร
2. นายมนตรี  แจ้งคำพี้
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิตราวดี  ชะวูรัมย์
2. เด็กหญิงพรสุดา  มาหัวเขา
3. เด็กหญิงวรรณา  ทันดอน
 
1. นางณณัฎฐ์  เต๋ทิ
2. นายธนวุฒิ  รัตนดอน
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จามรเธียร
2. เด็กหญิงพานิดา  ไผครบุรี
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางสุธรรมมา  วิริยะไชยวงศ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมราช 1. นายจิรวัฒน์  ทันฉิมพลี
2. นายปริญญา  จักรแก้ว
 
1. นายกิตติพงศ์  แก้วสุรินทร์
2. นายไพฑูรย์  ซินพรมราช
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายนันทวุฒิ  หัสดี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  บานดอน
 
1. นายธนวุฒิ  รัตนดอน
2. นางอำนวยพร  วัชรวงศ์ทิพย์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กชายกรวิชญ์  นิตเกษม
2. เด็กชายพัสกร  วังไทรศิริ
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางสาลิณี  จันทร์พายัพ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงวันวิสา  เธอกิ่ง
2. เด็กหญิงสุฑามาศ  แคภูเขียว
 
1. นายรฐนนท์  ขันธหงษ์
2. นางวันเพ็ญ  เหกระโทก
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  หลักรอด
2. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยรัมย์
 
1. นายชูชาติ  สินชัย
2. นางยุวดี  พันธ์แก่น
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 1. เด็กหญิงรวงข้าว    แก้วพะกา
2. เด็กชายวรุณ   คุณวงศ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    กะชงรัมย์
 
1. นางสาวประภาพร  ไชยทุม
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กหญิงณิสา  มะลิมาตย์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  มะลิมาตย์
3. เด็กชายนฤเบศ  เนตรพรมราช
 
1. นายเดชา  ขามจะโปะ
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 1. เด็กชายปิยวัช  ศรีเดช
2. เด็กชายวงศธร  จากครบุรี
3. เด็กชายเมธา  สวยครบุรี
 
1. นางวชิราพันธ์  หน่างเกษม
2. นายสราวุธ  ดำริห์
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปัถวี
2. เด็กชายปฐมพร  แก่นมาลี
3. เด็กชายเจตวัฒน์  สุขประสบโชค
 
1. นางสาวพรทิพย์  รังษีสัตตบงกช
2. นางสาวอัญชลี  ชนะเพียร
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 1. เด็กหญิงธัญมาส  จินดา
 
1. นางสาริกา  ฮวบกระโทก
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กชายเจตน์สฤษดิ์  อินทรณรงค์
 
1. นางสุปราณี  สุเมธานนท์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทองวิทยา 1. เด็กหญิงวีนัส  ชัยสำโรง
 
1. นางสาวนิภาพร  คอนสระน้อย
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 1. เด็กชายศุภณัฐ  เลาเจริญทรัพย์
 
1. นายปรางค์ทิพย์  คุ้มเสน
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงนิษา  แสงบุญเรืองกุล
 
1. นายสำรวย  แซ่ปัง
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงศิริมา  ไม่โศรก
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สุดหอม
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสมปอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สินจะโปะ
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  วันสา
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  จันตะเฆ่
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กชายฌอน  ศรลัมน์
 
1. นางสุปราณี  สุเมธานนท์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 1. เด็กหญิงนรมน  เงาโพธิ์
 
1. นางปณิตา  คูณขุนทด
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฏฐากร  ทรงดอน
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  มูดอน
3. เด็กหญิงพรรณปพร  ทรงดอน
4. เด็กหญิงสุมิตรา  พานโคกกรวด
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญดอน
 
1. นางณณัฏฐ์  เต๋ทิ
2. นางสาวิตรี  สงวนทรัพย์
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสดกระโทก
 
1. นางสาวนงนุช  ศุภวนานุสรณ์
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จ้อกระโทก
 
1. นางสาวนงนุช  ศุภวนานุสรณ์
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉาะกระโทก
 
1. นายธุวนนท์  บาลโพธิ์
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ย่อมกระโทก
2. เด็กหญิงเพชรลดา  แหยมกระโทก
 
1. นางภาวิณี  รำพรรณนิยม
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ขาวชูศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขอพึ่งด่านกลาง
 
1. นางสาวสุวคนธ์  คนขยัน
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ขำคม
2. เด็กหญิงภัชรินทร์  พรมทา
3. เด็กหญิงสวรส   ปิ่นเกตุ
4. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาเทศ
5. เด็กหญิงอัญชุรีรัช  ทองสุก
6. เด็กหญิงอำไพพร  มุขจร
 
1. นายมณเฑียร  สารจันทร์
2. นายยุทธการ  สารคล่อง
3. นางสาวสุธินันท์  พุฒิมา
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายจักกฤษ  ตรึกตรา
2. เด็กชายชูศักดิ์  ชะรินทร์
3. เด็กชายอนุกูล  สอนอยู่
4. เด็กชายอภินันท์  จับโจร
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทนกระโทก
6. เด็กชายเอกราช  มูลจันทร์
 
1. นายการัณยภาส  ปลิงกระโทก
2. นายอลงกต  เลิศกระโทก
3. นางสาวอังสุมารินทร์  สาตตะคุ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 1. เด็กชายขวัญชัย  อินสถิต
2. เด็กชายคงเกียรติ  แถมเกษม
3. เด็กชายธีรภัทร์  ขวดสำโรง
4. เด็กชายวีรวัฒน์  สร้อยสำโรง
5. เด็กชายศุภกฤต  ชิมสำโรง
6. เด็กชายสุธินันท์  ผันครบุรี
7. เด็กชายสุเมธ  บุญเหลือ
8. เด็กชายอนุชา  ฉิ่งสำโรง
 
1. นายประเสริฐ  คำระกาย
2. นายอนันต์  รุมพล
3. นายอิสรัฐ  ประพิณ
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ด่านกระโทก
2. เด็กชายชนิกานต์  สิงห์โตทอง
3. เด็กชายบุญเลิศ  รำกระโทก
4. เด็กหญิงพวงผกา  แก่นตา
5. เด็กชายภาณุวิชญ์  ลาภกระโทก
6. เด็กชายมาวิน  เชยครบุรี
7. เด็กหญิงมุกรวี  ไข่กระโทก
8. เด็กหญิงสุกันยา  ชุมกระโทก
9. เด็กชายองอาจ  ลาภกระโทก
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ด่านกระโทก
 
1. นางสาวธนัตตา  สุนทราราม
2. นางสาววาสนา  แขนดอนดู่
3. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เวฬุมาศ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สวาสดิ์รัตน์
3. เด็กหญิงกุลปรียา  นุชฉิมพลี
4. เด็กหญิงชนากานต์  เหล่าลุมพุก
5. เด็กหญิงชิดชนก  คบสระน้อย
6. เด็กหญิงฐิติรัตนสิน  บุญนาดี
7. เด็กหญิงนภาพร  องอาจ
8. เด็กหญิงวริศรา  มาสำโรง
9. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  นามเกษม
10. เด็กหญิงอรณัชชา  สวรรค์ดอน
 
1. นางสาวสวภัทร  คำโสภา
2. นางเอี่ยมพร  ปราบกระทุ่ม
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจนุ่ม
2. เด็กหญิงมานิตา  มีเชื้อ
3. เด็กหญิงวิภา  ยากระโทก
4. เด็กหญิงศิลาลักษณ์  แก่งกลางดอน
5. เด็กหญิงเกศมณี  อังกระโทก
 
1. นายสำราญ  แทนคำ
2. นายอุดม  นาคหนองหาญ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงภัทราวดี  บุญท่วม
2. เด็กหญิงอภิญญา  โสปัญหาริ
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คิดการ
 
1. นางมยุรี  จันจำปา
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงจิราภา  ฉัตรจังหรีด
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  สาอุตม์
3. เด็กหญิงสายฝน  จรกระโทก
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
2. นางสาวรุ่งนภา  ไร่กระโทก
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 1. เด็กชายดิลก  ยุนกระโทก
2. เด็กหญิงนิรมล  โอกระโทก
3. เด็กชายบุณยชา  แสงกระโทก
 
1. นางแก้วพิฑูรย์  เสมสูงเนิน
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. นางสาวกาญจนา  สุขเจริญ
2. นางสาวชวนฝัน  มิ่งพิมาย
3. นางสาวสุธิดา  ดงกระโทก
 
1. นางสาวภรัญพ์ชร  รัชตจิรพิสิฐ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญา  ชาพล
2. เด็กหญิงปานขวัญ  อุ่นทรัพย์
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  จันตะเฆ่
2. นางสาวสุปราณี  สุทธิสน
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 1. เด็กหญิงศศินา  คุยกลาง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แจงกลาง
 
1. นางพรรณวิณี  ชมภูพื้น
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 1. เด็กชายกษิวิชญ์  ศักดิ์ดีสม
2. เด็กชายคณวัชร  เกิดเทพ
 
1. นางพัชณี  ฐิติวรการณ์กูล
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กชายชนะพล  ยุดีสำโรง
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  นางงามสำโรง
 
1. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กชายยุทธนา  โสภากุ
2. เด็กหญิงศศิธร  โรจน์เมธา
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ดอนสมจิตร
2. นายไกรสิทธิ์  ศิริมาก
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บ้วนนอก
 
1. นายณฐพงศ์  วงศ์ทิศลักษณ์
2. นางหัทยา  กลุ่มกลาง
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กหญิงอทิตติญา  วากระโทก
 
1. นางสาว จรรฑมน  แพหิรัญ
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 38.25 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1. เด็กหญิงอริสา  วันยะโส
 
1. นางสาวอุมาพร  เลือดกระโทก
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรนัย  แปะตะขบ
 
1. นายชอิฐ  ผิวงาม
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายธวัชชัย  ใจจา
 
1. นายวัชระ  โชติกลาง
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรนัย  แปะตะขบ
 
1. นายชอิฐ  ผิวงาม
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  มารครบุรี
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธหัตถ์
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายจิราวุฒิ  ถ้ำขุนทด
 
1. นายพินิจ  พินิจพงศ์
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายพัทธพล  ดวงคำ
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธหัตถ์
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายเกษม  โกโสภาพ
 
1. นายพินิจ  พินิจพงศ์
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายอนิวัตต์   ชาติชัย
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธหัตถ์
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  มารครบุรี
2. เด็กหญิงณัฐริณีย์   เวชสุวรรณ
3. เด็กชายธวัชชัย  ใจจา
4. เด็กชายธีระพล  ภิรมย์ทอง
5. เด็กหญิงนิตยา  เครือทอง
6. เด็กชายปฏิพัทธ์  เพ็ชรตะกั่ว
7. เด็กชายพัทธพล  ดวงคำ
8. เด็กชายพุฒิสรรค์   เรียบร้อย
9. เด็กหญิงภัทราวดี  มาพบ
10. เด็กหญิงมินตรา  สินจันทึก
11. เด็กหญิงยุพาพิน  เล็กสิงห์โต
12. เด็กชายรัชดา  ไวสาลี
13. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  เรืองรัมย์
14. เด็กหญิงศศิวรรณ  อะรัญ
15. เด็กชายสมชาย  แสงลา
16. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทัญผล
17. เด็กหญิงสุชาดา   สอนทอง
18. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เจาะขาว
19. เด็กหญิงสุธิดา   ยางนอก
20. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สติกุล
21. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ทองเผือก
22. เด็กชายอนิวัตต์  ชาติชัย
23. เด็กชายอนุวัฒน์  โต๊ะสิงห์
24. เด็กชายอภิวัฒน์  ชาติชัย
25. เด็กหญิงอรยา  ฉลาดไธสง
26. เด็กหญิงอัจฉราพร   ดวงคำ
27. เด็กหญิงอินฑิรา  ไวไธสง
28. เด็กชายอินทรัตน์  แก้วแสน
29. เด็กหญิงอุมาภรณ์  จบกระโทก
30. เด็กชายเดชบดินทร์  ติ๊บแก้ว
 
1. นายคีตวัฒน์  ขันธหัตถ์
2. นางสาวชฎาพร  ก้อนกิ่ง
3. นางสาวประชิน  เสือคำรณ
4. นายมงคล  อุ่นทะนนท์
5. นายวัชระ   โชติกลาง
6. นายวัฒนะ   โอกระโทก
7. นายเกียรติศักดิ์  บูชา
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงกมลพร  อบอุ่น
2. เด็กหญิงกรกนก  อิงสันเทียะ
3. เด็กชายกำพล  โคระดา
4. เด็กชายจักรพงษ์  ไปนี้
5. เด็กชายจิรากร  หมั่นนางรอง
6. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สร้อยผาบ
7. เด็กหญิงชไมพร  แพงไธสง
8. เด็กชายณัฐพงษ์  โหนกลาง
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่มพุดซา
10. เด็กหญิงดลญา  เพชรวงศ์
11. เด็กชายต้นตระกูล  มหาเวส
12. เด็กชายธีรศักดิ์  ร่วมกลาง
13. เด็กชายนวพล  วรรณเวส
14. เด็กหญิงบุลลา  พุ่มพันธ์
15. เด็กชายปุณยวีร์  ศรีบุญ
16. เด็กหญิงพรนภา  แสนตื้อ
17. เด็กหญิงภัทรสุดา  คำจันดี
18. เด็กชายวาคิม  คัชนะแสง
19. เด็กหญิงวิยะดา  ศรีภักด์ดี
20. เด็กหญิงศศิวิมล  จิตจันทึก
21. เด็กหญิงศิขรินธาร  บุตรพินธุ์
22. เด็กหญิงศิริทรัพย์  ปัญญาธนาธาร
23. เด็กชายสิวะริน  พันธุ์ลาว
24. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปีกลาง
25. เด็กหญิงอนัญญา  สีละวัน
26. เด็กหญิงอรณิชา  สมสา
27. เด็กหญิงอันธิกา  พืมเสน
28. เด็กหญิงอารยา  ภักดีรัตน์
29. เด็กหญิงอารียา  ไชโย
30. เด็กชายเอกรัตน์  คัชนะแสง
 
1. นายภาณุศร  ชัยคำ
2. นายมติคม  เทียบโพธิ์
3. นางมนฤดี  เทียบโพธิ์
4. นางยุพิณ  เดชะยา
5. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
6. นางสุพิชญา  ชมวิชา
7. นางเครือวรรณ์  ธรรมทวี
 
204 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1. เด็กหญิงจันทิมา  ญาติกลาง
 
1. นางสาวจันทร์หอม  พวงจำปา
 
205 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์พันธ์
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วัดกระโทก
3. เด็กชายอมรพงศ์  พานเงิน
 
1. นางนิธิตา  นินทราช
2. นางรังสินี  อึ้งประภา
 
206 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 1. เด็กชายณัฏฐพล  เจริญรัมย์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มีชนะ
3. เด็กชายศิวัช  พลสระน้อย
 
1. นางสมหมาย  แก้วโพธิ์กลาง
2. นางสุภี  พาพักตะคุ
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  พงศ์ผาสุก
 
1. นางธัชกร  สิงห์อาจ
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แซมรัมย์
 
1. นางอภัย  นาวิเศษ
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโจด 1. เด็กชายมงคล  ฝากกลาง
 
1. นายสุรศักดิ์  มากมี
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกัดนาควิทยา 1. เด็กชายภูธเนศ  สายสินธิ์
 
1. นางฐิติกัณนรีย์  ศุภมิตรโยทิน
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกระทุง 1. เด็กชายพิสูจน์  โวหาร
 
1. นายวรการ  จันทรมหา
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ชีวเสรี
 
1. นางวิลาสิณี  ศรีวระสาน
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ทัศสูงเนิน
 
1. นางลันดอน  แทนไธสง
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายอนุพงษ์  สมจินดา
 
1. นางปัญจญาดา  เกตุศิริดำรง
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กชายกฤษฎา  ทะเลิงรัมย์
2. เด็กชายปภาวิน  มหาบารมีสกุล
3. เด็กชายสิทธิพล  สุมาลี
 
1. นางพัชรินทร์  สายไพศรี
2. นางเครือวรรณ์  ธรรมทวี
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงนราภรณ์  สวรรค์รัมย์
2. เด็กหญิงประภาพร  มังษะชาติ
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญพิทด
 
1. นางลันดอน  แทนไธสง
2. นางศศิธร  ศรีดี
 
217 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายพลวัต  บุญเมธาศักดิ์
2. เด็กชายสุชาติ  เลาสูงเนิน
 
1. นางธัชกร  สิงห์อาจ
2. นางสาวรติมัย  ธรรมขันติพงศ์
 
218 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลำไธสง
2. นายธนากร  สังข์แก้ว
 
1. นางสมสิริ   จำปามุูล
2. นางโชติกา  สิงหาราโท
 
219 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแชะ 1. เด็กหญิงปรียากร  คงเป็นนิจ
2. เด็กหญิงเกวลิน  สะตะ
 
1. นางสาวรังสิมา   วงษ์ตระกูล
2. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
 
220 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสมง 1. เด็กชายพิษณุ  เงินครบุรี
2. เด็กชายหนุ่มเทพ  หาญกิ่ง
 
1. นางสาวนันทิดา  พรมณี
2. นางสาวสุภาวรรณ  หินกลาง
 
221 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีโสภา
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ยิ่งรัมย์
 
222 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายสรรชัย  เขียนโคกกรวด
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ลาสองชั้น
 
1. นางสมสิริ   จำปามูล
2. นางอัจฉรา  พุ่มสุวรรณ
 
223 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ทบง่อม
2. เด็กชายจารึก   ศรีถาวร
3. เด็กหญิงนันทนา   บุญพันธ์
4. เด็กชายพงษ์พันธ์   สุวรรณะ
5. เด็กหญิงวราภรณ์   ช้างสาร
6. เด็กชายอำนาจ   ดีขุนทด
 
1. นางดวงพร  แก่นพะเนาว์
2. นางสาวสุพิชญา  ชมวิชา
3. นางเครือวรรณ์  ธรรมทวี
 
224 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 1. เด็กชายคฑาธร   สีหลอด
2. เด็กหญิงชุติมา   ช้างเจริญ
3. เด็กชายธีรพงษ์   เนียนไธสง
4. เด็กชายนิธิพงษ์   ละอองศรี
5. เด็กชายนุติพงษ์   ศรีผ่าน
6. เด็กชายพิชิตชัย   ไล่กระโทก
7. เด็กหญิงสิริศร   ภู่มาก
 
1. นางจันทนา  ฝาไธสง
2. นางดวงพร  แก่นพะเนาว์
3. นางสมปรารถนา  อำนาจรัตน์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ดา
 
1. นางสาวปราณี  ผิวแดง
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงรสรินทร์  มนัสศิลา
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายธีรพงษ์  ยอดนอก
 
1. นายดาวรุ่ง  ฉอสันเทียะ
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กหญิงชาริสา  อินต๊ะสม
 
1. นางนิธิตา  นินทราช
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  พินิจมนตรี
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงธิติยา  เสาวโร
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1. เด็กชายชนม์ชนันท์  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวเอี่ยมพร  ประจง
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  แซ่ตั๋น
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ประทุมโสม
 
233 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายตระกรานต์  ศรีลาพร
2. เด็กชายถาวร  ศรีซุย
3. เด็กหญิงวราวันล์  โต๊ะงาม
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  เนาว์ประโคน
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
2. นางสิริญญา  รวยสันเทียะ
3. นายอานพ  ปักกาเวสา
 
234 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กหญิงนัตถ์  โกมุทกลาง
2. เด็กหญิงวงเดือน  ฤทธิรงค์
3. เด็กหญิงวรนุช  แก้วถม
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศรีชมภู
5. เด็กหญิงสุธิตา  เรียบกระโทก
6. เด็กหญิงสุพิณญาช์  ผิวผักแว่น
 
1. นางมณี  อ่อนนางรอง
2. นางสำรอง  ต้นกระโทก
3. นางสิริญญา  รวยสันเทียะ
 
235 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทองคำ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แหวนประดับ
3. เด็กหญิงพิริญา  แสงกระโทก
4. เด็กชายศรีตุลา  แสนทม
 
1. นางศิริวรรณ  ผิวงาม
2. นางหนึ่งฤทัย  สินชัย
 
236 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 1. เด็กหญิงสมยงค์  เพชรดี
 
1. นายธนดล  ภูมิมณี
 
237 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงสรวงสุดา  บุญเลี้ยง
 
1. นางนันท์นิชา  วรรณโชติวัฒน์
 
238 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 1. เด็กหญิงธีระรินทร์  อินพิลา
 
1. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
 
239 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ตุ้มโหมด
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เฟื่องทอง
 
240 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายณัฐพล  รูปไธสง
2. เด็กหญิงทิติยา  ไกรเสือ
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  นิยันตัง
4. เด็กหญิงรัชดาพร  พาสุวรรณ
5. เด็กหญิงสมพร  อินทสาร
6. เด็กหญิงอารยา  ผลเกิด
7. เด็กชายเอ็ม  เสียดกระโทก
 
1. นายชาตรี  ทองเจือ
2. นางสำรวย  สายยศ
3. นายสุวิทย์  ดอนมงคล
 
241 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญานุช  จันทะจร
2. เด็กหญิงนริศรา  วันกิ่ง
3. เด็กหญิงปวีนุช  จอมมาลา
4. เด็กหญิงพรัชรินทร์  บุญปัญญา
5. เด็กหญิงหยกไพลิน  สุขทวี
6. เด็กหญิงอรนภา   แสนโคตร
 
1. นางศิริวรรณ  ผิวงาม
2. นางหนึ่งฤทัย  สินชัย
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1. เด็กชายรณฤทธิ์  เรียบกระโทก
2. เด็กหญิงรวงข้าว  สุมกระโทก
3. เด็กชายสถิตคุณ  โยงกระโทก
 
1. นางยุพิน  แก้วไตรรัตน์
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญา  ยุ้งกระโทก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คะเรรัมย์
3. เด็กหญิงอติกานต์  บุปผา
 
1. นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนปาน  โยกระโทก
2. เด็กชายธีรภัทร  เวินเสียง
3. เด็กชายวิภานุ  พงษ์ษา
 
1. นางสาวกรรณิกา  บุตรทะศรี
2. นางศรีจันทร์  อยู่เจริญ
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายคมสัน  ดาใจคำ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์   ทรงยินดี
3. เด็กหญิงสุริดา  สมพงษ์
 
1. นางสาววราภรณ์  จันลา
2. นางเปรมจิตร  ว่องเกียรติไพศาล
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กชายกิตติ  เจริญรัมย์
2. เด็กชายปรีชา  เจียสารัมย์
3. เด็กชายหมึก  กะรัมย์
 
1. นายสวัสดิ์  โอสถปราสาท
2. นายสุวิทย์  ดอนมงคล
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายครรชิต  อะภาโส
2. เด็กชายชลทิศ  วงศ์ศิริ
3. เด็กชายธนากร  อาจไธสง
 
1. นางสาวธนวรรณ  ไวบรรเทา
2. นางพัทธนันท์  เสาะขุนทด
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายกนกพล  สงค์พรมราช
2. เด็กชายชัชชัย  บรรณจงส์
3. เด็กหญิงนภาพร  เขื่อนเก้า
 
1. นางพัชนี  คำพิทักษ์
2. นางพัทธนันท์  เสาะขุนทด
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จีนจะโปะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิงสระน้อย
3. เด็กหญิงมุทิตา  สอนพรมราช
 
1. นางสาวน้ำฝน  ตรวจนอก
2. นางสาวอุไรวรรณ  วันตะคุ
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุนารี  โพเทพา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ปะวะเค
3. เด็กหญิงไอลดา  สียางนอก
 
1. นางศรีจันทร์  อยู่เจริญ
2. นางอติกานต์  คชสูงเนิน
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 1. เด็กหญิงธิพารัตน์  มีศิลป์
2. เด็กหญิงนิตยา  ตรีเมฆ
3. เด็กหญิงภาวิณี  นิระพันธ์
 
1. นางเปรมจิตร  ว่องเกียรติไพศาล
2. นางโชติกา  สิงหาราโท
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วังกลาง
2. เด็กชายอภิรักษ์  ทับกระโทก
 
1. นางกนกวรรณ  บรรดาศักดิ์
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ยุรวงกิ่ง
2. เด็กชายชัยทัต  นิลจันทร์
 
1. นางนริศา  ไร่จันทึก
2. นางศิรินภา  หวังร่วมกลาง
 
254 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธนากร  พลพิมาย
2. เด็กหญิงเปรมกมล  เปรมใจ
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  หอมแสง
 
1. นางธนิดา  วัฒนะดิฐ
 
255 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายรัชพงศ์  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิพร  คงเจริญ
3. เด็กชายสุริยา  สืบค้า
 
1. นางสาวนพมาศ  โพธิ์ทอง
2. นายนวธนา  ศิลาน้ำเงิน
 
256 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายคณิต  งามเมืองปัก
2. เด็กชายดนุพล  คนดง
3. เด็กชายสุขประเสริฐ  ทันโคกกรวด
 
 
257 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายณัฐพล  เลิศสิทธิื
2. เด็กชายทรงพล  งอนกระโทก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนสุข
 
1. นางลัดดาวัลย์  โคสมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  โคสมบูรณ์
 
258 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เศียรกระโทก
2. เด็กชายประวิทย์  อันกระโทก
3. เด็กชายพรชัย  โมพันดุง
 
1. นางลัดดาวัลย์  โคสมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย  โคสมบูรณ์