สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง 10 3 2 15 12 2 3 1 17
2 บ้านไทยสามัคคี 9 9 5 23 27 5 3 4 35
3 สะแกราชวิทยาคม 8 4 3 15 15 5 6 9 26
4 บ้านทุ่งแขวน 8 1 1 10 4 3 2 3 9
5 ครบุรีวิทยา 7 4 4 15 20 1 2 2 23
6 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 5 2 13 12 9 1 4 22
7 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 5 6 4 15 17 4 5 6 26
8 บ้านซับก้านเหลือง 5 3 3 11 13 3 1 4 17
9 ท้าวสุรนารี(2521) 5 3 3 11 10 8 2 2 20
10 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 5 1 0 6 11 1 0 3 12
11 บ้านกุดโบสถ์ 4 6 3 13 14 5 4 0 23
12 ตะแบกวิทยา 4 2 2 8 8 4 0 0 12
13 เจียรวนนท์อุทิศ 2 4 2 1 7 10 2 1 3 13
14 บ้านบุหว้าสามัคคี 4 2 1 7 7 1 1 2 9
15 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 4 1 2 7 7 3 1 6 11
16 บ้านบุไผ่ 3 5 3 11 14 5 0 1 19
17 บ้านสันติสุข 3 3 3 9 7 3 2 1 12
18 บ้านลำนางแก้ว 3 3 2 8 8 5 2 7 15
19 บ้านดอนแสนสุข 3 3 1 7 5 1 2 5 8
20 ชุมชนบ้านตะขบ 3 3 0 6 4 3 2 3 9
21 บ้านหนอ่งหินโคน 3 2 3 8 8 4 2 1 14
22 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 3 2 0 5 8 5 2 2 15
23 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 3 0 0 3 3 1 0 0 4
24 บ้านเมืองปักสามัคคี 2 10 4 16 21 6 4 7 31
25 บ้านสุขไพบูลย์ 2 3 3 8 7 2 0 10 9
26 บ้านโนนเหลื่อม 2 3 0 5 6 0 0 0 6
27 บ้านโคกสะอาด 2 3 0 5 5 0 0 0 5
28 บ้านมาบกราด 2 3 0 5 4 4 2 2 10
29 บ้านหนองโบสถ์ 2 2 2 6 13 3 6 6 22
30 บ้านหนองสนวน 2 2 1 5 5 1 3 1 9
31 บ้านไผ่ 2 2 0 4 6 2 1 0 9
32 ชุมชนจระเข้หินฯ 2 1 2 5 7 3 5 2 15
33 บ้านปางไม้ 2 1 2 5 7 0 1 3 8
34 บ้านหนองหิน 2 1 1 4 4 1 2 0 7
35 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 2 1 1 4 4 0 0 1 4
36 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 2 1 0 3 4 0 1 0 5
37 บ้านคลองใบพัด 2 1 0 3 2 1 1 0 4
38 บ้านหนองแคทราย 2 0 2 4 6 2 0 2 8
39 บ้านไทรงาม 2 0 2 4 5 2 0 5 7
40 บ้านราษฎร์พัฒนา 2 0 2 4 3 5 2 3 10
41 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 2 0 1 3 4 2 0 0 6
42 บ้านหนองรัง 2 0 1 3 4 1 1 0 6
43 วัดหลุมข้าว 2 0 0 2 4 0 0 1 4
44 บ้านลำไซกง 2 0 0 2 3 1 0 2 4
45 บ้านศาลเจ้าพ่อ 1 4 6 11 10 4 1 6 15
46 ป่าไม่อุทิศ 2 1 4 2 7 6 2 6 2 14
47 บ้านบุเจ้าคุณ 1 4 0 5 4 2 0 5 6
48 บ้านโนนสาวเอ้ 1 3 2 6 7 2 0 1 9
49 บ้านบะใหญ่ 1 2 2 5 5 2 1 0 8
50 สามัคคีประชาสรรค์ 1 2 1 4 6 1 1 0 8
51 บ้านคลองซับน้อย 1 2 0 3 4 0 0 1 4
52 อนุศาสน์วิทยา 1 2 0 3 2 4 1 2 7
53 บ้านคลองสะท้อน 1 2 0 3 2 0 2 0 4
54 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 1 1 2 4 6 1 0 0 7
55 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 1 1 2 4 5 5 4 2 14
56 ม่วงแก้ววิทยาคาร 1 1 2 4 5 1 2 4 8
57 วัดพรหมราช 1 1 1 3 5 5 1 6 11
58 บ้านบ่อปลา 1 1 1 3 5 0 0 1 5
59 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 1 1 1 3 1 1 1 0 3
60 บ้านไชยวาล 1 1 0 2 6 0 0 0 6
61 บ้านสระตะเคียน 1 1 0 2 4 0 0 2 4
62 แหลมรวกบำรุง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
63 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 1 1 0 2 3 1 0 1 4
64 บ้านซับไทรทอง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
65 จอมทองวิทยา 1 0 3 4 4 1 3 6 8
66 บ้านคลองทุเรียน 1 0 3 4 3 4 1 0 8
67 บ้านโคกสันติสุข 1 0 2 3 6 4 4 1 14
68 วัดใหม่สำโรง 1 0 2 3 6 2 0 4 8
69 บุญณดาวิทยา 1 0 1 2 5 2 2 1 9
70 บ้านเก่าปอแดง 1 0 1 2 5 0 0 0 5
71 บ้านพนาหนองหิน 1 0 1 2 2 2 1 4 5
72 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1 0 0 1 7 1 2 1 10
73 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 1 6 1 0 3 7
74 บ้านยางกระทุง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
75 บ้านโคกโจด 1 0 0 1 3 0 1 1 4
76 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 1 0 0 1 2 1 1 0 4
77 บ้านวังหมี 1 0 0 1 2 1 0 1 3
78 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
79 วัดบ้านส่อง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
80 มารีย์ธงชัย 1 0 0 1 2 0 2 2 4
81 บ้านสระว่านพระยา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
82 จตุคามวิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านหนองขนาก 1 0 0 1 1 4 0 2 5
84 บ้านหนองไทร 1 0 0 1 1 4 0 1 5
85 บ้านทรัพย์เจริญ 1 0 0 1 1 2 0 2 3
86 บ้านหนองเมา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
87 บ้านดอนกรูด 1 0 0 1 1 1 1 0 3
88 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 1 0 0 1 1 1 1 0 3
89 วัดมกุฎไทยยาราม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
90 บ้านเขาพญาปราบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 วัดศีรษะกระบือ 1 0 0 1 0 1 0 0 1
92 อนุบาลสกุลจิตร 0 10 10 20 22 11 1 8 34
93 บ้านหนองแดง 0 3 2 5 5 5 0 0 10
94 ไผ่สีสุก 0 2 2 4 4 1 1 1 6
95 บ้านหนองไม้สัก 0 2 0 2 4 2 0 1 6
96 ธงชัยเหนือวิทยา 0 1 3 4 3 3 3 7 9
97 เหรียญทองวิทยา 0 1 2 3 6 0 0 3 6
98 บ้านหนองใหญ่ 0 1 2 3 5 2 1 3 8
99 บ้านบุตะโก 0 1 2 3 3 1 0 3 4
100 บ้านหนองโสน 0 1 1 2 3 1 0 4 4
101 ด่านอุดมวิทยา 0 1 1 2 2 0 1 1 3
102 บ้านโป่งสามัคคี 0 1 1 2 2 0 1 0 3
103 บ้านสมบัติเจริญ 0 1 1 2 1 1 1 1 3
104 บ้านลำเพียก 0 1 0 1 5 1 0 2 6
105 บ้านคลองทราย 0 1 0 1 2 0 0 3 2
106 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
107 รักเมืองไทย 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2
108 บ้านหนองต้อ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 หนองนกเขียนสามัคคี 0 1 0 1 1 4 3 1 8
110 บ้านพัดทะเล 0 1 0 1 1 0 0 1 1
111 บ้านหนองกก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านห้วยน้ำเค็ม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 หนองไผ่วิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านปลายดาบ 0 1 0 1 0 3 2 3 5
117 บ้านระเริง 0 0 5 5 7 2 0 2 9
118 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 2 2 3 1 0 2 4
119 บ้านโคกสำราญ 0 0 1 1 5 1 2 0 8
120 วัดโพธินิมิตร 0 0 1 1 4 2 0 0 6
121 บ้านบุมะค่า 0 0 1 1 4 0 2 0 6
122 อาจวิทยาคาร 0 0 1 1 3 0 0 2 3
123 บ้านแชะ 0 0 1 1 2 5 2 3 9
124 บ้านใหญ่ 0 0 1 1 2 1 2 2 5
125 บ้านคลองสาริกา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
126 พุปลาไหล 0 0 1 1 2 0 1 1 3
127 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 0 0 1 1 1 1 1 0 3
128 สายมิตรปักธงชัย7 0 0 1 1 1 1 0 3 2
129 บ้านมาบตะโกเอน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
130 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 2 1
131 บ้านน้ำซับ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
132 วัดทุ่งจาน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
133 บ้านหนองเสือบอง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
134 วัดบ้านพร้าว 0 0 0 0 3 0 0 1 3
135 วัดไม้เสี่ยว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
136 บ้านบุหัวช้าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 บ้านหนองล้างช้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 2 0 2 3
139 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
140 บ้านบุยายแลบ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
141 บ้านประชาสันต์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
142 บ้านคลองเตย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านหนองโสมง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
146 บ้านพันธ์สงวน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
147 บ้านสระผักโพด 0 0 0 0 1 0 0 2 1
148 วัดหงษ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
149 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 วัดโคกสระน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านซับเต่า 0 0 0 0 0 1 1 2 2
155 บ้านเทพนิมิต 0 0 0 0 0 1 1 1 2
156 บ้านสระประทีป 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านโกรกสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านคลองบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านซับสะเดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองนมนาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 แสนยวิทยาภูมิ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านโคกไม้งาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167 บ้านนางเหริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 บ้านวังหิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 บ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 201 181 155 537 679 262 148 258 1,089