สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง 11 3 2 16 13 2 3 1 18
2 บ้านโนนสมบูรณ์ 10 7 2 19 17 11 1 4 29
3 บ้านไทยสามัคคี 9 9 5 23 27 5 3 4 35
4 สะแกราชวิทยาคม 9 4 3 16 16 5 6 9 27
5 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 9 3 3 15 17 6 2 3 25
6 บ้านสุขไพบูลย์ 8 4 3 15 14 2 0 10 16
7 ท้าวสุรนารี(2521) 8 3 5 16 15 9 2 2 26
8 บ้านทุ่งแขวน 8 1 1 10 4 3 2 3 9
9 บ้านเมืองปักสามัคคี 7 12 7 26 34 8 4 8 46
10 ครบุรีวิทยา 7 7 7 21 28 1 2 2 31
11 บ้านกุดโบสถ์ 7 7 4 18 19 5 5 0 29
12 บ้านบุหว้าสามัคคี 6 2 1 9 10 1 1 2 12
13 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 5 6 4 15 17 4 5 6 26
14 บ้านหนองโบสถ์ 5 4 2 11 18 5 6 6 29
15 บ้านซับก้านเหลือง 5 3 3 11 13 3 1 4 17
16 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 5 1 0 6 11 1 0 3 12
17 บ้านไผ่ 4 3 0 7 8 4 1 0 13
18 ตะแบกวิทยา 4 2 2 8 8 4 0 0 12
19 เจียรวนนท์อุทิศ 2 4 2 1 7 10 3 1 3 14
20 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 4 1 2 7 7 4 1 6 12
21 บ้านบุไผ่ 3 6 4 13 17 5 0 2 22
22 บ้านสันติสุข 3 4 3 10 8 3 2 1 13
23 ชุมชนจระเข้หินฯ 3 3 2 8 10 4 5 3 19
24 บ้านลำนางแก้ว 3 3 2 8 8 5 2 7 15
25 บ้านดอนแสนสุข 3 3 1 7 5 1 2 5 8
26 บ้านสระตะเคียน 3 3 0 6 10 0 0 4 10
27 ชุมชนบ้านตะขบ 3 3 0 6 4 3 2 3 9
28 บ้านหนอ่งหินโคน 3 2 3 8 8 4 2 1 14
29 บ้านราษฎร์พัฒนา 3 1 2 6 5 5 2 3 12
30 บ้านหนองหิน 3 1 1 5 5 1 2 0 8
31 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 3 0 0 3 3 1 0 0 4
32 บ้านโนนเหลื่อม 2 4 2 8 9 0 0 0 9
33 บ้านโคกสะอาด 2 3 0 5 5 0 0 0 5
34 บ้านมาบกราด 2 3 0 5 4 4 2 2 10
35 บ้านหนองสนวน 2 2 1 5 5 1 3 1 9
36 บ้านปางไม้ 2 1 2 5 7 0 1 3 8
37 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 2 1 1 4 4 0 0 1 4
38 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 2 1 0 3 4 0 1 0 5
39 บ้านคลองใบพัด 2 1 0 3 2 1 1 0 4
40 บ้านหนองแคทราย 2 0 2 4 6 2 0 2 8
41 บ้านไทรงาม 2 0 2 4 5 2 0 5 7
42 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 2 0 1 3 4 2 0 0 6
43 บ้านหนองรัง 2 0 1 3 4 1 1 0 6
44 บ้านยางกระทุง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
45 บ้านโคกโจด 2 0 0 2 4 0 1 1 5
46 วัดหลุมข้าว 2 0 0 2 4 0 0 1 4
47 บ้านลำไซกง 2 0 0 2 3 1 0 2 4
48 บ้านศาลเจ้าพ่อ 1 4 6 11 10 4 1 6 15
49 ป่าไม่อุทิศ 2 1 4 2 7 6 2 6 2 14
50 บ้านบุเจ้าคุณ 1 4 0 5 4 2 0 5 6
51 บ้านโนนสาวเอ้ 1 3 2 6 7 2 0 1 9
52 สกัดนาควิทยา 1 3 0 4 2 2 0 0 4
53 สามัคคีประชาสรรค์ 1 2 3 6 8 1 1 0 10
54 บ้านบะใหญ่ 1 2 2 5 5 2 1 0 8
55 บ้านบ่อปลา 1 2 1 4 5 1 1 2 7
56 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 1 2 0 3 4 1 0 3 5
57 บ้านคลองซับน้อย 1 2 0 3 4 0 0 1 4
58 อนุศาสน์วิทยา 1 2 0 3 2 4 1 2 7
59 บ้านคลองสะท้อน 1 2 0 3 2 0 2 0 4
60 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 1 1 2 4 6 1 0 0 7
61 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 1 1 2 4 5 5 4 2 14
62 ม่วงแก้ววิทยาคาร 1 1 2 4 5 1 2 4 8
63 บ้านแชะ 1 1 2 4 4 5 3 3 12
64 บ้านเขาพญาปราบ 1 1 2 4 2 1 0 1 3
65 วัดพรหมราช 1 1 1 3 5 5 1 6 11
66 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 1 1 1 3 1 1 1 0 3
67 บ้านไชยวาล 1 1 0 2 6 0 0 0 6
68 แหลมรวกบำรุง 1 1 0 2 4 0 0 0 4
69 บ้านหนองโสมง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
70 บ้านซับไทรทอง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
71 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
72 จอมทองวิทยา 1 0 3 4 4 1 3 6 8
73 บ้านคลองทุเรียน 1 0 3 4 3 4 1 0 8
74 บ้านโคกสันติสุข 1 0 2 3 6 4 4 1 14
75 วัดใหม่สำโรง 1 0 2 3 6 2 0 4 8
76 บุญณดาวิทยา 1 0 1 2 5 2 2 1 9
77 บ้านเก่าปอแดง 1 0 1 2 5 0 0 0 5
78 บ้านพนาหนองหิน 1 0 1 2 2 2 1 4 5
79 บ้านน้ำซับ 1 0 1 2 1 2 0 0 3
80 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 1 0 0 1 7 1 2 1 10
81 บ้านหนองตะแบก 1 0 0 1 6 1 0 3 7
82 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 1 0 0 1 2 1 1 0 4
83 บ้านวังหมี 1 0 0 1 2 1 0 1 3
84 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
85 วัดบ้านส่อง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
86 มารีย์ธงชัย 1 0 0 1 2 0 2 2 4
87 บ้านสระว่านพระยา 1 0 0 1 2 0 0 1 2
88 จตุคามวิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองขนาก 1 0 0 1 1 4 0 2 5
90 บ้านหนองไทร 1 0 0 1 1 4 0 1 5
91 บ้านทรัพย์เจริญ 1 0 0 1 1 2 0 2 3
92 บ้านหนองเมา 1 0 0 1 1 2 0 0 3
93 บ้านดอนกรูด 1 0 0 1 1 1 1 0 3
94 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 1 0 0 1 1 1 1 0 3
95 วัดมกุฎไทยยาราม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
96 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 วัดศีรษะกระบือ 1 0 0 1 0 1 0 0 1
98 อนุบาลสกุลจิตร 0 10 10 20 22 11 1 8 34
99 บ้านหนองแดง 0 3 2 5 5 5 0 0 10
100 ธงชัยเหนือวิทยา 0 2 3 5 6 5 3 7 14
101 ไผ่สีสุก 0 2 3 5 5 1 1 1 7
102 บ้านหนองใหญ่ 0 2 2 4 6 3 1 3 10
103 บ้านใหญ่ 0 2 1 3 4 1 2 2 7
104 บ้านหนองไม้สัก 0 2 0 2 4 2 0 1 6
105 เหรียญทองวิทยา 0 1 2 3 6 0 0 3 6
106 ด่านอุดมวิทยา 0 1 2 3 4 0 1 1 5
107 บ้านบุตะโก 0 1 2 3 3 1 0 3 4
108 บ้านบุมะค่า 0 1 1 2 4 0 2 3 6
109 บ้านหนองโสน 0 1 1 2 3 1 0 4 4
110 บ้านโป่งสามัคคี 0 1 1 2 2 0 1 0 3
111 บ้านพัดทะเล 0 1 1 2 2 0 0 1 2
112 บ้านสมบัติเจริญ 0 1 1 2 1 1 1 1 3
113 บ้านลำเพียก 0 1 0 1 5 1 0 2 6
114 บ้านกลาง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
115 บ้านสระประทีป 0 1 0 1 2 2 0 0 4
116 บ้านคลองทราย 0 1 0 1 2 0 0 3 2
117 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
118 รักเมืองไทย 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2
119 บ้านหนองต้อ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
120 หนองนกเขียนสามัคคี 0 1 0 1 1 4 3 1 8
121 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
122 บ้านหนองกก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านห้วยน้ำเค็ม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 หนองไผ่วิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 บ้านปลายดาบ 0 1 0 1 0 3 2 4 5
126 บ้านระเริง 0 0 5 5 7 2 0 2 9
127 วัดโพธินิมิตร 0 0 2 2 6 3 0 0 9
128 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 2 2 3 1 0 2 4
129 บ้านโคกสำราญ 0 0 1 1 5 1 2 0 8
130 อาจวิทยาคาร 0 0 1 1 3 0 0 2 3
131 บ้านคลองสาริกา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
132 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
133 พุปลาไหล 0 0 1 1 2 0 1 1 3
134 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 0 0 1 1 1 1 1 0 3
135 สายมิตรปักธงชัย7 0 0 1 1 1 1 0 3 2
136 บ้านมาบตะโกเอน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
137 บ้านราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 2 1
138 วัดทุ่งจาน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
139 บ้านหนองเสือบอง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
140 วัดบ้านพร้าว 0 0 0 0 3 0 0 1 3
141 วัดไม้เสี่ยว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
142 บ้านบุหัวช้าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านหนองล้างช้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 2 0 2 3
145 บ้านบุยายแลบ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
146 บ้านประชาสันต์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
147 บ้านคลองเตย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 2 1 3
149 บ้านพันธ์สงวน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
150 บ้านสระผักโพด 0 0 0 0 1 0 0 2 1
151 วัดหงษ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
152 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านวังตะเคียน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 วัดโคกสระน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านซับเต่า 0 0 0 0 0 1 1 2 2
158 บ้านเทพนิมิต 0 0 0 0 0 1 1 1 2
159 บ้านโกรกสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านคลองบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านซับสะเดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองนมนาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 แสนยวิทยาภูมิ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านโคกไม้งาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
169 บ้านนางเหริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 บ้านวังหิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 บ้านหน้ากลองวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 250 217 180 647 794 287 151 272 1,232