หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 138 โรงเรียนครบุรีวิทยา 34 81 45
2 162 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 2 8 2
3 169 โรงเรียนจอมทองวิทยา 17 36 21
4 173 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 28 59 34
5 086 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 13 51 14
6 085 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 22 99 40
7 032 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 24 53 36
8 149 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 6 15 9
9 017 โรงเรียนตะแบกวิทยา 13 48 24
10 035 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 33 153 56
11 012 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 27 59 40
12 083 โรงเรียนบ้านกลาง 6 13 10
13 042 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 36 78 51
14 112 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 2 2
15 198 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 5 27 12
16 133 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 0 0 0
17 074 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อย 5 50 15
18 156 โรงเรียนบ้านคลองทราย 5 12 8
19 182 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 8 16 12
20 153 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 10 2
21 166 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 14 29 22
22 146 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 7 17 11
23 098 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 5 19 10
24 145 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 0 0 0
25 110 โรงเรียนบ้านคลองเตย 3 4 4
26 134 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 5 8 6
27 163 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 28 84 44
28 197 โรงเรียนบ้านซับสะเดา 1 2 2
29 116 โรงเรียนบ้านซับเต่า 4 15 8
30 070 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 5 6 6
31 175 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
32 073 โรงเรียนบ้านดอนกรูด 3 24 9
33 002 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 0 0 0
34 059 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 14 27 14
35 184 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 21 49 31
36 191 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 1 1 1
37 075 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 15 47 23
38 192 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 12 17 14
39 136 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 3 7 5
40 044 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 7 49 17
41 132 โรงเรียนบ้านนางเหริญ 1 6 1
42 095 โรงเรียนบ้านน้อย 2 4 4
43 174 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 3 4 3
44 150 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 9 14 10
45 178 โรงเรียนบ้านบุตะโก 8 24 17
46 196 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 11 27 13
47 127 โรงเรียนบ้านบุมะค่า 9 23 15
48 124 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 3 5 3
49 118 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 18 49 18
50 088 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 3 9 6
51 141 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 12 18 18
52 148 โรงเรียนบ้านบุไผ่ 25 57 29
53 058 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 11 27 17
54 022 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 1 1 1
55 027 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 3 8 6
56 030 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 12 17 10
57 014 โรงเรียนบ้านปางไม้ 11 36 19
58 077 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 10 23 16
59 072 โรงเรียนบ้านพัดทะเล 5 6 6
60 047 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 2 9 2
61 189 โรงเรียนบ้านมาบกราด 13 31 13
62 137 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 2 5 2
63 096 โรงเรียนบ้านยางกระทุง 7 38 12
64 142 โรงเรียนบ้านระเริง 11 31 21
65 036 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 19 54 28
66 038 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 3 9 3
67 056 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 24 50 38
68 082 โรงเรียนบ้านลำเพียก 9 16 9
69 020 โรงเรียนบ้านลำไซกง 6 20 11
70 121 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 2 3 3
71 099 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 3 6 3
72 144 โรงเรียนบ้านวังหมี 6 15 10
73 031 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 1 1
74 181 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 22 32 23
75 018 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 4 20 10
76 007 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 16 37 22
77 040 โรงเรียนบ้านสระประทีป 7 21 13
78 159 โรงเรียนบ้านสระผักโพด 4 11 7
79 113 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 6 10 7
80 005 โรงเรียนบ้านสันติสุข 14 29 20
81 024 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 3 6 3
82 001 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 30 53 35
83 063 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 3 2
84 067 โรงเรียนบ้านหนองกระทุม 0 0 0
85 008 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 9 13 9
86 011 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 30 77 47
87 068 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 14 32 13
88 033 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 10 0
89 071 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 3 4 4
90 034 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 1 2 1
91 130 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 0 0
92 114 โรงเรียนบ้านหนองผักไร 0 0 0
93 076 โรงเรียนบ้านหนองรัง 6 17 10
94 180 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 2 5 4
95 023 โรงเรียนบ้านหนองสนวน 10 41 18
96 123 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 1 1
97 049 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0
98 045 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 0 0 0
99 194 โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 0 0 0
100 199 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 0 0 0
101 010 โรงเรียนบ้านหนองหิน 9 17 12
102 111 โรงเรียนบ้านหนองเมา 4 20 7
103 064 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 6 18 11
104 087 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 13 32 16
105 016 โรงเรียนบ้านหนองแดง 10 18 14
106 107 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 3 7 3
107 126 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 6 5
108 028 โรงเรียนบ้านหนองโดน 1 1 1
109 190 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 38 98 51
110 157 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 18 15
111 091 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 6 29 13
112 069 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 16 37 31
113 004 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 10 24 12
114 078 โรงเรียนบ้านหนองไทร 8 13 8
115 037 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 8 12 11
116 125 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 10 17 13
117 106 โรงเรียนบ้านหนอ่งหินโคน 19 23 16
118 006 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 1 10 3
119 039 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 4 8 4
120 151 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 1 1 1
121 195 โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทราย 0 0 0
122 050 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 4 11 7
123 101 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 8 13 8
124 097 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 5 9 7
125 188 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 6 18 6
126 048 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 3 19 6
127 057 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 3 5 3
128 185 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 62 141 96
129 081 โรงเรียนบ้านแชะ 24 48 35
130 080 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 2 2 2
131 129 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 0 0 0
132 187 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 22 39 29
133 062 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 33 11
134 135 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 17 42 28
135 092 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 10 18 16
136 179 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 5 12 9
137 046 โรงเรียนบ้านโคกโจด 6 11 8
138 193 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 0 0 0
139 009 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 1 1 1
140 053 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 33 88 46
141 139 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 11 15 11
142 152 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 9 36 15
143 065 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
144 090 โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 0 0 0
145 109 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 3 3 3
146 143 โรงเรียนบ้านโพนทราย 2 3 2
147 066 โรงเรียนบ้านใหญ่ 10 34 19
148 084 โรงเรียนบ้านไชยวาล 6 14 12
149 140 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 40 109 65
150 147 โรงเรียนบ้านไทรงาม 12 29 17
151 168 โรงเรียนบ้านไผ่ 14 31 15
152 093 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 0 0 0
153 186 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 43 155 79
154 094 โรงเรียนป่าไม่อุทิศ 2 17 40 19
155 041 โรงเรียนพุปลาไหล 4 7 4
156 100 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 14 31 23
157 079 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 3 5 5
158 015 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 0 0 0
159 103 โรงเรียนวัดทุ่งจาน 2 4 2
160 102 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 4 9 7
161 172 โรงเรียนวัดบ้านส่อง 3 5 4
162 021 โรงเรียนวัดพรหมราช 23 36 25
163 128 โรงเรียนวัดมกุฎไทยยาราม 3 3 3
164 120 โรงเรียนวัดม่วง 0 0 0
165 176 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 1 1 1
166 122 โรงเรียนวัดหงษ์ 4 6 4
167 115 โรงเรียนวัดหลุมข้าว 8 28 14
168 119 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 1 1 1
169 108 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 11 20 11
170 051 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 2 6 4
171 117 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 15 38 28
172 089 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 5 9 9
173 003 โรงเรียนสกัดนาควิทยา 4 5 5
174 055 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 1 1 0
175 104 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 40 132 55
176 013 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 12 24 19
177 052 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 5 10 8
178 060 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 13 17 16
179 105 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 5 61 18
180 029 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 1 2 1
181 061 โรงเรียนหลุมเงิน 0 0 0
182 043 โรงเรียนอาจวิทยาคาร 6 8 6
183 131 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 23 52 33
184 026 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 5 39 11
185 183 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา 0 0 0
186 054 โรงเรียนไผ่สีสุก 8 20 8
187 164 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 0 0 0
188 171 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 11 21 14
189 160 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 6 13 9
190 170 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 7 17 7
191 161 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 6 11 7
192 167 โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว5 0 0 0
193 177 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 3 3 3
194 154 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 45 122 79
195 158 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 12 57 24
196 155 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 14 24 17
197 165 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 1 0 0
รวม 1777 4581 2584
7165

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ siriwatmala@hotmail.com, dith8467@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]