หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวพัชรินทร์ พุทธบุตรโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำธร วรธงไชยโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
3. นางกัลยา ถมมาโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ นุ่มสารพัดนึกโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
5. นางสายฝน แก้วสระโมลีโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางประคอง ธนูปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีทองขุนทดโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางธีรนาถ ศรีโฉมงามโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ พิรักษาโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
5. นางวนิด เมืองยศโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอนกรรมการ
6. นางปรีดาภรณ์ จันทร์สนิทศรีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา จิตธงไชยโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด พันธ์สระน้อยโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
3. นางสาวชัชดาพร ปานิโหน่งโรงเรียนบ้านคลองบงกรรมการ
4. นางสาวนัฐวรา คุณโดนโรงเรียนบ้านปางไม้กรรมการ
5. นายพัชร์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสมชาย ใบดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นางปราณี นุชน้อยโรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางทิอัญญา พิทักษ์พลโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีกรรมการ
4. นางพัทธนิษย์ วาตุรัมย์โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียงกรรมการ
5. นางบังอร จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนเหรียญทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุบรรณรัตน์ พลแสนโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ ธรรมราษฎร์โรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
3. นางสาวโรศิตา รัตนโชติมาศโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางฏิฐิรัตน์ วงศ์อารียะโรงเรียนกรรมการ
5. นางธนภรณ์ อินเม้โรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
6. นางนรินทร์ โพธิ์ขุนทดโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
7. นางจินตนา ปัตตังเวโรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
8. นางแก้วพิฑูรย์ เสมสูงเนินโรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลางกรรมการ
9. นางอรวรรณ สุประพัฒน์โภคาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
10. นางศิริเนตร สิงห์คำโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุบรรณรัตน์ พลแสนโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ ธรรมราษฎร์โรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
3. นางสาวโรศิตา รัตนโชติมาศโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางฏิฐิรัตน์ วงศ์อารียะโรงเรียนกรรมการ
5. นางธนภรณ์ อินเม้โรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
6. นางจินตนา ปัตตังเวโรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
7. นางแก้วพิฑูรย์ เสมสูงเนินโรงเรียนบุตาโฮ-โนนกลางกรรมการ
8. นางอรวรรณ สุประพัฒน์โภคาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นางนรินทร์ โพธิ์ขุนทดโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
10. นางศิริเนตร สิงห์คำโรงเรียนบุไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอรุณี พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านแชะประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง สุกเหลืองโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางยุวภา จันทร์ตะคุโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ2กรรมการ
4. นางสาวนภัสสร ล้อมกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางสุดตา พลค้าโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ จงใจกลางโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางสุธรรมมา วิริยะไชยวงศ์โรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
3. นางประยงค์ ศรีตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางขนิษฐา วัชรธีรเดชโรงเรียนบ้านเฉลียงกรรมการ
5. นางทักษภร ชัยชนะวนากุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
6. นางธนภร ชื่นจิตโรงเรียนบ้านสุขังกรรมการ
7. นางเดือนรดา วัชรนิติธรรมโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
8. นางสิริลักษณ์ พัชรวงศ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่กรรมการ
9. นางศิริพร ถาดสระน้อยโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
10. นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ จงใจกลางโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางสุธรรมมา วิริยะไชยวงศ์โรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
3. นางขนิษฐา วัชรธีรเดชโรงเรียนบ้านเฉลียงกรรมการ
4. นางธนภรณ์ ชื่นจิตโรงเรียนบ้านสุขังกรรมการ
5. นางเดือนรดา วัชรนิติธรรมโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ พัชรวงศ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่กรรมการ
7. นางศิริพร ถาดสระน้อยโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
8. นายประยงค์ ศรีตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
9. นางทักษภร ชัยชนะวนากุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
10. นางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร ใจใหญ่โรงเรียนบ้านบุตะโกประธานกรรมการ
2. นายพยุหพล จารุธรรมจริยาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
3. นางวีรยา รัตนราศีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางสุพจน์ พุฒนอกโรงเรียนบ้านนางเหริญกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ยอดลีโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางนงค์เยา ข้องม่วงโรงเรียนบ้านวังตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางอภัสนันท์ พุฒินันทะโรจน์โรงเรียนบ้านครบุรีฯกรรมการ
3. นางนิรินทร์ นารถสมบูรณ์โรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการ
4. นางสาวนิราภรณ์ อ่อนตาโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ไร่กระโทกโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ฤทธิ์เพชรโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิภา เทพตะขบโรงเรียนบ้านบุหัวช้างกรรมการ
3. นางวาสนา หมวดโคกสูงโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
4. นางธารกมล หวังกลับโรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านสระประทีปกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเอกนาม เต๊าะกระโทกโรงเรียนบ้านแชะประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี แช่มเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
3. นายอรรถชีว ศรีโฉมนามโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกวิตา อ่องพิมายโรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริภา นามประสพโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนากรรมการ
3. นายสรายุทธ หุนสระน้อยโรงเรียนวัดโคกสระน้อยกรรมการ
4. นายดิเรก โภคาพานิชโรงเรียนบ้านคลองใบพัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรักษ์ ทองวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบประธานกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ พุฒินันทะโรจน์โรงเรียนบ้านสระผักโพดกรรมการ
3. นางสาวเกษรา พุทธมงคลโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายโกวิทย์ ทรวงโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.3กรรมการ
3. นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ สพป.นม.3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายนฤเบศ ลาภยิ่งยศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
3. นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุลศึกษานิเทศก์ สพป.นม.7กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายโกวิทย์ ทรวงโพธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นม.3กรรมการ
3. นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ สพป.นม.3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายนฤเบศ ลาภยิ่งยศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
3. นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุลศึกษานิเทศก์ สพป.นม.7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ รักษ์พรหมราชโรงเรียนบ้านปลายดาบประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ไชยพุฒโรงเรียนบ้านโป่งสนวนกรรมการ
3. นายเดชา ขามจะโป๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
4. นางสาวเดือนสุข พรมสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายถิรายุ ปิดตาละเพโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิตย์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ภูดีโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายจักรกริช มงคลเมืองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายชนะ เตยดอนโรงเรียนชุมชนจระเข้หินประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา สุวรรณครามโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นายสมชาย อินทร์ตาโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
4. นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทกโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
5. นางกรภัทร คุณาธรโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเสวย พุ่มพวงโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายแสงเพ็ช ทองไชยโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา ด่านสันเทียะโรงเรียนบ้าน่ทาเยี่ยมกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย โยงกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อุตส่าการโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนภัสวรรณ ธรรมสถิตไพศาลโรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางโชติกา สิงหาราโทโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
3. นายสังคม จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ อ่อนนางรองโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางลำไพร ลักษณะพรมราชโรงเรียนบ้านปลายดาบประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร อาโยวงษ์โรงเรียนบ้านเฉลียงฯกรรมการ
3. นายบัญญัติ เจริญศิริโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
4. นางสาวพรศิริ โยศรีคูณโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
5. นางสุภสร ปักการะโถโรงเรียนเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิชญดา เกษตรบดีโรงเรียนบ้านบุไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ทองไทยโรงเรียนบ้านหนองรังกรรมการ
3. นายเกียรติพงษ์ ชาวบัวใหญ่โรงเรียนวัดบ้านพร้าวกรรมการ
4. นางธีรพร คุณาธรโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
5. นางสาวกรกนก พากิ่งโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
6. นายวิชิต โสสีสุขโรงเรียนเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางพจนี สาตราโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางบัวผัน คะเนนอกโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ วิเศษนุนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ2กรรมการ
4. นางสุนทรี หมั่นวาจาโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
5. นางพนิดา ผ่องแผ้วโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางชนาภัทร กลองจันทร์โรงเรียนตะแบกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา ภูสำเภาโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยกรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ อมฤกโรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูลกรรมการ
4. นางวรีรัตน์ เจริญวัยโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยากรรมการ
5. นางพรฑิพย์ภา บุณพันธ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา โม้ทองโรงเรียนจตุคามวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนันทกานต์ วราเมธวุฒิกุลโรงเรียนบ้านโคกไม้งามกรรมการ
3. นางหัทยา กลุ่มกลางโรงเรียนบ้านคลองใบพัดกรรมการ
4. นายแสวง ประจิตร์โรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
5. นายวันชัย คชเรนทร์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ มากมีโรงเรียนบ้านโคกโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวพนอ สวยปานโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
3. นางขนิษฐา ประจิตร์โรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
4. นางสาวสุวดี ทบวันโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เหกระโทกโรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร ไชยทุมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนากรรมการ
3. นางนิศากร ขำโชติโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
4. นางนพรัตน์ พันธังโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
5. นางดารัตน์ โสสีสุขโรงเรียนเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทองยุฒ พระไตรยะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ รัตนประพันธ์โรงเรียนสกัดนาควิทยากรรมการ
3. นางญาดา รัศมีธานินทร์โรงเรียนแหลมรวกบำรุงกรรมการ
4. นางสุพรรษา หนองทองทาโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
5. นางปราณี เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายคมกฤช วงศ์เสาโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวรรณา ขอมกระโทกโรงเรียนบ้านทุ่งแขวนกรรมการ
3. นายวรายุทธ บุญวงศ์โรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ชาญชัยศรีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา สุขกระโทกโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มประธานกรรมการ
2. นายประภาส โภชน์ฉิมพลีโรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ หัวใจแก้วโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
4. นายพิสิทธิ์ พงษ์สุภาโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ กินกิ่งโรงเรียนบ้านซับเต่าประธานกรรมการ
2. นางจิราวัฒน์ ยาชมภูโรงเรียนบ้านวังหมีกรรมการ
3. นายอธิชาติ ไทยธานีโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
4. นางสาวเนรมิต สุดชนะโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
5. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยากรรมการ
7. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนนารากอรพิมพ์กรรมการ
8. นายชัยวุฒิ ปทุมรังสรรค์โรงเรียนเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ กินกิ่งโรงเรียนบ้านซับเต่าประธานกรรมการ
2. นางจิราวัฒน์ ยาชมภูโรงเรียนบ้านวังหมีกรรมการ
3. นายอธิชาติ ไทยธานีโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
4. นางสาวเนรมิต สุดชนะโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
5. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยากรรมการ
7. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนนารากอรพิมพ์กรรมการ
8. นายศิริโชค ปักการะโถโรงเรียนเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ กินกิ่งโรงเรียนบ้านซับเต่าประธานกรรมการ
2. นางจิราวัฒน์ ยาชมภูโรงเรียนบ้านวังหมีกรรมการ
3. นายอธิชาติ ไทยธานีโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
4. นางสาวเนรมิต สุดชนะโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
5. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนนารากอรพิมพ์กรรมการ
8. นายศิริโชค ปักการะโถโรงเรียนเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ กินกิ่งโรงเรียนบ้านซับเต่ากรรมการ
2. นางจิราวัฒน์ ยาชมภูโรงเรียนบ้านวังหมีกรรมการ
3. นายอธิชาติ ไทยธานีโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
4. นางสาวเนรมิต สุดชนะโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
5. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนนารากอรพิมพ์กรรมการ
8. นายศิริโชค ปักการะโถโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ กินกิ่งโรงเรียนบ้านซับเต่าประธานกรรมการ
2. นางจิราวัฒน์ ยาชมภูโรงเรียนบ้านวังหมีกรรมการ
3. นายอธิชาติ ไทยธานีโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
4. นางสาวเนรมิต สุดชนะโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
5. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
7. นายเทพพิทักษ์ อักษรสว่างพงษ์โรงเรียนชุมชนนารากอรพิมพ์กรรมการ
8. นายศิริโชค ปักการะโถโรงเรียนเสิงสางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางไพรินทร์ คำจำปาโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อยโรงเรียนมาบกราดรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ธนูศรโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
4. นางกนกทิพย์ เทียมเสมอโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางกัลวีร์ ชยพลวัฒน์โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิชิตชัย สีหานามโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ทับทิมสว่างรัตน์โรงเรียนบ้านดอนกรูดกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ เงินดีโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยกรรมการ
9. นางนุชนาฏ อาสินรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางไพรินทร์ คำจำปาโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อยโรงเรียนมาบกราดรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ธนูศรโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
4. นางกนกทิพย์ เทียมเสมอโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางกัลวีร์ ชยพลวัฒน์โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิชิตชัย สีหานามโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ทับทิมสว่างรัตน์โรงเรียนบ้านดอนกรูดกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ เงินดีโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยกรรมการ
9. นางนุชนาฏ อาสินรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางไพรินทร์ คำจำปาโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อยโรงเรียนมาบกราดกรรมการ
3. นายปรีชา ธนูศรโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
4. นางกนกทิพย์ เทียมเสมอโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางกัลวีร์ ชยพลวัฒน์โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นายพิชิตชัย สีหานามโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญกรรมการ
7. นางฉวีวรรณ ทับทิมสว่างรัตน์โรงเรียนบ้านดอนกรูดกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ เงินดีโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยกรรมการ
9. นางนุชนาฏ อาสินรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวมลิสา เงียบกิ่งโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุณญวีร์ เลี้ยงเชวงวงศ์โรงเรียนด่านอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษธนา ผึ่งตะขบโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสาวสุรดา พิพิธกุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
5. นางธัญรัตน์ วิงกระโทกโรงเรียนเหรียญทองวิทยากรรมการ
6. นางดวงรัตน์ ศุภนิจวัฒนาโรงเรียนบุหว้าสามัคคีกรรมการ
7. นายบุญช่วย ริมกระโทกโรงเรียนบ้านหลุมเงินกรรมการ
8. นายประเสริฐ เกิดขาวโรงเรียนบ้านหนองสนวนกรรมการ
9. นายอภิชาติ ฮาดภักดีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนากรรมการ
10. นางสาธิตา พรหมภูวัลย์โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวมลิสา เงียบกิ่งโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุณญวีร์ เลี้ยงเชวงวงศ์โรงเรียนด่านอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษธนา ผึ่งตะขบโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสาวสุรดา พิพิธกุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
5. นางธัญรัตน์ วิงกระโทกโรงเรียนเหรียญทองวิทยากรรมการ
6. นางดวงรัตน์ ศุภนิจวัฒนาโรงเรียนบุหว้าสามัคคีกรรมการ
7. นายบุญช่วย ริมกระโทกโรงเรียนบ้านหลุมเงินกรรมการ
8. นายประเสริฐ เกิดขาวโรงเรียนบ้านหนองสนวนกรรมการ
9. นายอภิชาติ ฮาดภักดีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนากรรมการ
10. นางสาธิตา พรหมภูวัลย์โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวมลิสา เงียบกิ่งโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุณญวีร์ เลี้ยงเชวงวงศ์โรงเรียนด่านอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษธนา ผึ่งตะขบโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
4. นางสาวสุรดา พิพิธกุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
5. นางธัญรัตน์ วิงกระโทกโรงเรียนเหรียญทองวิทยากรรมการ
6. นางดวงรัตน์ ศุภนิจวัฒนาโรงเรียนบุหว้าสามัคคีกรรมการ
7. นายบุญช่วย ริมกระโทกโรงเรียนบ้านหลุมเงินกรรมการ
8. นายประเสริฐ เกิดขาวโรงเรียนบ้านหนองสนวนกรรมการ
9. นายอภิชาติ ฮาดภักดีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนากรรมการ
10. นางสาธิตา พรหมภูวัลย์โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวีระวัฒน์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเทพนิมิตประธานกรรมการ
2. นายอานพ ปักกาเวสาโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ทางไธสงโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางทิตตยาภร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวีระวัฒน์ วีระสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเทพนิมิตประธานกรรมการ
2. นายอานพ ปักกาเวสาโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ทางไธสงโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางทิตตยาภร ปลอดกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายถวิล สกุณีโรงเรียนวัดโพธินิมิตประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต แขฉิมพลีโรงเรียนบ้านโคกกระชาย-โนนกุ่มรองประธานกรรมการ
3. นายทศกัณฑ์ ขวัญเมืองโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอนุชิดา นิธิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ กระออมทองโรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียวกรรมการ
6. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายถวิล สกุณีโรงเรียนวัดโพธินิมิตประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต แขฉิมพลีโรงเรียนบ้านโคกกระชาย-โนนกุ่มรองประธานกรรมการ
3. นายทศกัณฑ์ ขวัญเมืองโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอนุชิดา นิธิวัฒน์วงศ์โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
5. นางรุ่งรัตน์ กระออมทองโรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียวกรรมการ
6. นางปิยะฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวประคอง ป้องกาโรงเรียนวัดหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นายชาตรี พูลสมบัติโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นิลดีสระน้อยโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางระรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายธวัชชัย วุฒิศักดิ์โรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
6. นางมะลิวัลย์ หีบสระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางประคอง ป้องกาโรงเรียนวัดหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นายชาตรี พูลสมบัติโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นิลดีสระน้อยโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัตตี)กรรมการ
4. นางระรินทร์ ศรีสารคามโรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายธวัชชัย วุฒิศักดิ์โรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
6. นางมะลิวัลย์ หีบสระน้อยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปนัดดา ทองธีระโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ค่อยจะโปะโรงเรียนไผ่สีสุกรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ อยู่กิ่มโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
4. นางแดงต้อย เคียนตะคุโรงเรียนบ้านหนองล้างช้างกรรมการ
5. นางพัชรี ทุมเมืองปักโรงเรียนบ้านพุปลาไหลกรรมการ
6. นางสุรัตน์ ชินพรมราชโรงเรียนเขาพญาปราบกรรมการ
7. นายสุรัตน์ มาลีโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สอนสระน้อยโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
9. นางมัทนา วิชัยศรโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปนัดดา ทองธีระโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ค่อยจะโปะโรงเรียนไผ่สีสุกรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ อยู่กิ่มโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
4. นางแดงต้อย เคียนตะคุโรงเรียนบ้านหนองล้างช้างกรรมการ
5. นางพัชรี ทุมเมืองปักโรงเรียนบ้านพุปลาไหลกรรมการ
6. นางสุรัตน์ ชินพรมราชโรงเรียนเขาพญาปราบกรรมการ
7. นายสุรัตน์ มาลีโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สอนสระน้อยโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
9. นางมัทนา วิชัยศรโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา ทองธีระโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ค่อยจะโปะโรงเรียนไผ่สีสุกรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ อยู่กิ่มโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
4. นางแดงต้อย เคียนตะคุโรงเรียนบ้านหนองล้างช้างกรรมการ
5. นางพัชรี ทุมเมืองปักโรงเรียนบ้านพุปลาไหลกรรมการ
6. นางสุรัตน์ ชินพรมราชโรงเรียนเขาพญาปราบกรรมการ
7. นายสุรัตน์ มาลีโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สอนสระน้อยโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
9. นางมัทนา วิชัยศรโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางณิชาดา ชยเสนาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสนวนประธานกรรมการ
2. นางทรรศนันทน์ ตันพิพัฒน์โรงเรียนครบุรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธาริณี ขำพรหมราชโรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ สมบัติโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
5. นางรมิดา มนต์กิ่งโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
6. นางขนิษฐา ชม้ายกลางโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
7. นายคมเพชร พวงเขียวโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
8. นายปรัชญา สวนดอกโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
9. นางสาวอัญชลี สุขกระโทกโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางณิชาดา ชยเสนาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสนวนประธานกรรมการ
2. นางทรรศนันทน์ ตันพิพัฒน์โรงเรียนครบุรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธาริณี ขำพรหมราชโรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ สมบัติโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
5. นางรมิดา มนต์กิ่งโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
6. นางขนิษฐา ชม้ายกลางโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
7. นายคมเพชร พวงเขียวโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
8. นายปรัชญา สวนดอกโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
9. นางสาวอัญชลี สุขกระโทกโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางณิชาดา ชยเสนาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสนวนประธานกรรมการ
2. นางทรรศนันทน์ ตันพิพัฒน์โรงเรียนครบุรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธาริณี ขำพรหมราชโรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ สมบัติโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
5. นางรมิดา มนต์กิ่งโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
6. นางขนิษฐา ชม้ายกลางโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
7. นายคมเพชร พวงเขียวโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
8. นายปรัชญา สวนดอกโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
9. นางสาวอัญชลี สุขกระโทกโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ รุนกระโทกโรงเรียนบ้านหนองเสือบองประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ตากกระโทกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เทศนาโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
4. นายอุดม วชรานสินโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
5. นายคมเทพ พรหมภาดาโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ขันตินุกูลธานนท์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ รุนกระโทกโรงเรียนบ้านหนองเสือบองประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ตากกระโทกโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เทศนาโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
4. นายอุดม วชรานสินโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
5. นายคมเทพ พรหมภาดาโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
6. นางวาสนา ขันตินุกูลธานนท์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทีปกรณ์ วิโมกรัตน์โรงเรียนบ้านหนองตะแบกประธานกรรมการ
2. นางนัทธมน เปลื้องกระโทกโรงเรียนบ้านหนองหินโคนกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล บุญมาโรงเรียนด่านอุดมวิทยากรรมการ
4. นายสุทธิพัทธ์ จันทร์ตะคุโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
5. นายพนกร อุบาลีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
6. นายพิทักษ์ไชย มิ่งขวัญทองโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายณพงศ์ แจ้งไพรโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นายปารย์ ยุรวงศ์โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ใจสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองแคทรายกรรมการ
4. นายประสงค์ กะการดีโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย แก้วไพบูลย์โรงเรียนหนองไผ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ไชย มิ่งขวัญทองโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
3. นายวรพจน์ กระวงกลางโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ ปานบัวโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ ศรีปัญญาวุฒิโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคารกรรมการ
3. นางวุฒิพร วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมีโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี เชื้อพรวนโรงเรียนบ้านหนองรังกรรมการ
3. นายวัลลภ ลมสูงเนินโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณา พรมผักแว่นโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายมงคล เขียนนอกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายอรชุุน เลือดกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางนิศมา ยุระวงศ์โรงเรียนบ้านบะใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายมงคล ธัญญเฉลิมโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายพิษณุกร ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไกรสร เสาร์ประโคนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ พันธุ์ขุนแก้วโรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทรายกรรมการ
3. นายชุมพล แรงตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสังเวียน เพลครบุรีโรงเรียนชุมชนจระเข้หินประธานกรรมการ
2. นายเนติเกษม ชักชวนดีโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
3. นายธรรมนูญ สังฆรัตน์โรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ผิวแดงโรงเรียนบุหว้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย สาครโรงเรียนบ้านคลองใบพัดกรรมการ
3. นายไพศาล แยกโคกสูงโรงเรียนจตุคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางนุชจะรินทร์ มิ่งขวัญทองโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายภาณุศร ชัยขำโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ พักดีผลโรงเรียนบ้านคลองสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทนง เวียงกระโทกโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ศรีตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นายหงษ์ดี อุ่นภูษาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชื่น รัตนะโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางสุรางคนา พงษ์อุดมโรงเรียนบ้านหนองเสือบองกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ฤทธิ์สยามโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางวีระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อประธานกรรมการ
2. นายธนพล โพธิเตี้ยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เกษสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแฟบประธานกรรมการ
2. นางปณาลี รุจอุดมพรโรงเรียนบ้านไชยวาลกรรมการ
3. นายบุญทัน หานะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัยยา ยุพาเมืองปักโรงเรียนอาจวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสังคม เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนบ้านตะกุดโนระเวียงกรรมการ
3. นายจรูญ ปานไธสงโรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางอมรศรี พรหมภูวัลย์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นายจำลอง แรมสระน้อยโรงเรียนวัดโพนทรายกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายธนัชชัย เสยกระโทกโรงเรียนบ้านหนองแคทรายประธานกรรมการ
2. นายภาณุมาศ ตามเพิ่มโรงเรียนบ้านด่านอุดมวิทยากรรมการ
3. นางภาณิกา จรูญทองแถมโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางจันจิรา ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ เพชรศรีโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
3. นายสราวุฒิ ลุนสะแกวงศ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ต้นงอโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายภุชงค์ ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
5. นายวสันต์ ระไหวพรหมราชโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
6. นางนันท์ทิชา วรรณโชติวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นางสาวบุญทรัพย์ นามเกษมโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ต้นงอโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายภุชงค์ ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
5. นายวสันต์ ระไหวพรหมราชโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
6. นางนันท์ทิชา วรรณโชติวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นางสาวบุญทรัพย์ นามเกษมโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ต้นงอโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายภุชงค์ ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
5. นายวสันต์ ระไหวพรหมราชโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
6. นางนันท์ทิชา วรรณโชติวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นางสาวบุญทรัพย์ นามเกษมโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ต้นงอโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายภุชงค์ ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
5. นายวสันต์ ระไหวพรหมราชโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
6. นางนันท์ทิชา วรรณโชติวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นางสาวบุญทรัพย์ นามเกษมโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ต้นงอโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายภุชงค์ ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
5. นายวสันต์ ระไหวพรหมราชโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
6. นางนันท์ทิชา วรรณโชติวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นางสาวบุญทรัพย์ นามเกษมโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ต้นงอโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายภุชงค์ ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
5. นายวสันต์ ระไหวพรหมราชโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
6. นางนันท์ทิชา วรรณโชติวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นางสาวบุญทรัพย์ นามเกษมโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ต้นงอโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายภุชงค์ ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
5. นายวสันต์ ระไหวพรหมราชโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
6. นางนันท์ทิชา วรรณโชติวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นางสาวบุญทรัพย์ นามเกษมโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ต้นงอโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายภุชงค์ ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
5. นายวสันต์ ระไหวพรหมราชโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
6. นางนันท์ทิชา วรรณโชติวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นางสาวบุญทรัพย์ นามเกษมโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวรพจน์ มานะสมปองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ต้นงอโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายภุชงค์ ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการ
5. นายวสันต์ ระไหวพรหมราชโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการ
6. นางนันท์ทิชา วรรณโชติวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
7. นางสาวบุญทรัพย์ นามเกษมโรงเรียนบ้านดอนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
4. นางพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
5. นายมานะ พิณจะโปะโรงเรียนปักธงชัยประชานิมิตกรรมการ
6. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
4. นางพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
5. นายมานะ พิณจะโปะโรงเรียนกรรมการ
6. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางทิศารัตน์ เฉื่อยโคกสูงโรงเรียนบ้านคลองสาลิกากรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ คองพลโรงเรียนบ้านซับไทรทองกรรมการ
4. นางอุรุณา ทาประเสริฐโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวพ่วงโพธิ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายณัฐปกรณ์ แพงทองโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางทิศารัตน์ เฉื่อยโคกสูงโรงเรียนบ้านคลองสาลิกากรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ คองพลโรงเรียนบ้านซับไทรทองกรรมการ
4. นางอุรุณา ทาประเสริฐโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวพ่วงโพธิ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายณัฐปกรณ์ แพงทองโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางทิศารัตน์ เฉื่อยโคกสูงโรงเรียนบ้านคลองสาลิกากรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ คองพลโรงเรียนบ้านซับไทรทองกรรมการ
4. นางอุรุณา ทาประเสริฐโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวพ่วงโพธิ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายณัฐปกรณ์ แพงทองโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางทิศารัตน์ เฉื่อยโคกสูงโรงเรียนบ้านคลองสาลิกากรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ คองพลโรงเรียนบ้านซับไทรทองกรรมการ
4. นางอุรุณา ทาประเสริฐโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวพ่วงโพธิ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายณัฐปกรณ์ แพงทองโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ชัยบำรุงโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
3. นางนิภา ช่างหล่อโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยบางกรรมการ
4. นายพงษ์สิทธิ์ สาธุรัมย์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
5. นายสมชาย จิระสุโขโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นางมยุรี ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
7. นายไพศาล เงินดีโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ชัยบำรุงโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
3. นางนิภา ช่างหล่อโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยบางกรรมการ
4. นายพงษ์สิทธิ์ สาธุรัมย์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
5. นายสมชาย จิระสุโขโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นางมยุรี ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
7. นายไพศาล เงินดีโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ชัยบำรุงโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
3. นางนิภา ช่างหล่อโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยบางกรรมการ
4. นายพงษ์สิทธิ์ สาธุรัมย์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
5. นายสมชาย จิระสุโขโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นางมยุรี ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
7. นายไพศาล เงินดีโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ชัยบำรุงโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
3. นางนิภา ช่างหล่อโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยบางกรรมการ
4. นายพงษ์สิทธิ์ สาธุรัมย์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
5. นายสมชาย จิระสุโขโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นางมยุรี ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
7. นายไพศาล เงินดีโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ชัยบำรุงโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
3. นางนิภา ช่างหล่อโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยบางกรรมการ
4. นายพงษ์สิทธิ์ สาธุรัมย์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
5. นายสมชาย จิระสุโขโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นางมยุรี ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
7. นายไพศาล เงินดีโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ชัยบำรุงโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
3. นางนิภา ช่างหล่อโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยบางกรรมการ
4. นายพงษ์สิทธิ์ สาธุรัมย์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
5. นายสมชาย จิระสุโขโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นางมยุรี ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
7. นายไพศาล เงินดีโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ชัยบำรุงโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
3. นางนิภา ช่างหล่อโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยบางกรรมการ
4. นายพงษ์สิทธิ์ สาธุรัมย์โรงเรียนบ้านแชะกรรมการ
5. นายสมชาย จิระสุโขโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นางมยุรี ประไพรัตน์โรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
7. นายไพศาล เงินดีโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ ทีมังกูรโรงเรียนซับก้านเหลืองกรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางจินตนา เจษฎจรัสพงศ์โรงเรียนบ้านไผ่สีสุกกรรมการ
5. นายเอกอรัญ ทัพไทยโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ ทีมังกูรโรงเรียนซับก้านเหลืองกรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางจินตนา เจษฎจรัสพงศ์โรงเรียนบ้านไผ่สีสุกกรรมการ
5. นายเอกอรัญ ทัพไทยโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ ทีมังกูรโรงเรียนซับก้านเหลืองกรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางจินตนา เจษฎจรัสพงศ์โรงเรียนบ้านไผ่สีสุกกรรมการ
5. นายเอกอรัญ ทัพไทยโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ ทีมังกูรโรงเรียนซับก้านเหลืองกรรมการ
3. นายณัฐพล นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางจินตนา เจษฎจรัสพงศ์โรงเรียนบ้านไผ่สีสุกกรรมการ
5. นายเอกอรัญ ทัพไทยโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อินทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสันทัด แพ่งประสิทธิ์โรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
3. นางสาวเขมณัฏฐ์ กอสมานชัยกิจโรงเรียนตะแบกวิทยากรรมการ
4. นางเกษร เติมสุขโรงเรียนบ้านพันธ์สงวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางน้ำค้าง สะเดาโรงเรียนบ้านหนองสนวนประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ศรีลีโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการ
3. นายวิทวัฒน์ จันโดษโรงเรียนมารีย์ธงชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชฎ์ โคกสระน้อยโรงเรียนพุปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิตร รักษาล้ำโรงเรียนบ้านบุตะโกกรรมการ
3. นางสาวคนึงนิจ ฉิมณรงค์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพัชรกันย์ สิริรุ่งอนันต์โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
5. นางสุเพ็ญลักษณ์ เขตศิริสุขโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑาทิพย์ คำหมอนโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ปานบัวโรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียงกรรมการ
3. นายวิเชียร วงศ์ปิยมารัตน์โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชลฤดี แย้มจินดาโรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤตติกา เตยดอนโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์ ขจรพรมราชโรงเรียนป่าไม้อุทิศ2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศิริกัญญา ยุระวงศ์โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ จิตรภักดีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสุดาวดี รักษ์วิเชียรโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสิริญญา รวยสันเทียะโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางอุดมศิลป์ ไชยบุรีโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมกรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ แดงทุมมาโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจน์ ขจรพรมราชโรงเรียนป่าไม้อุทิศ2ประธานกรรมการ
2. นางธิดาวัลย์ บรรลือโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ ฤทธิ์อร่ามโรงเรียนบ้านกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรกันย์ สิริรุ่งอนันต์โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ คำหมอนโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุวรรณชัย ชิดสุขโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางศิริพร วงศ์ทิพากรโรงเรียนบ้านหนองรังประธานกรรมการ
2. นางวชิราพันธ์ หน่่างเกษมโรงเรียนบ้านครบุรีกรรมการ
3. นางสาวสีสุดา สุขอร่ามโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
4. นายหาญ นิตย์ตะขบโรงเรียนบ้านยางกระทุงกรรมการ
5. นายพิชิต พวงประโคนโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศิริพร วงศ์ทิพากรโรงเรียนบ้านหนองรังประธานกรรมการ
2. นางวชิราพันธ์ หน่างเกษมโรงเรียนบ้านครบุรีกรรมการ
3. นางสาวสีสุดา สุขอร่ามโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
4. นายหาญ นิตย์ตะขบโรงเรียนบ้านยางกระทุงกรรมการ
5. นายพิชิต พวงประโคนโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวมณฑา ดวงแขโรงเรียนชุมชนจระเข้หินประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สังข์สุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประยูร พุดจะโปะโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑา ดวงแขโรงเรียนชุมชนจระเข้หินประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สังข์สุวรรณโรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายประยูร พุดจะโปะโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอาภรณ์ ศาสตร์สูงเนินโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ กำสระน้อยโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
3. นางอิสรียาภรณ์ ศรีมะเริงโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ช่างไชยโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางถนอมศรี เฟื่องทองโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ ศาสตร์สูงเนินโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ กำสระน้อยโรงเรียนบ้านคลองสาริกากรรมการ
3. นางอิสรียาภรณ์ ศรีมะเริงโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ช่างไชยโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นางถนอมศรี เฟื่องทองโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมมิตร เครื่องกลางโรงเรียนบ้านระเริงประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิตร ว่องเกียรติไพศาลโรงเรียนบ้านหนองเข้-หนองตูมกรรมการ
3. นางสุพาเพ็ญ รัตน์ไธสงโรงเรียนด่านอุดมวิทยากรรมการ
4. นางเบญจากาญจน์ นามแก้วโรงเรียนวัดบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ กลั่นจังหรีดโรงเรียนจตุคามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ พันธุ์เสนีย์โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวกิตติยากร ไพพาโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมจิตร ชื่นพวนโรงเรียนบ้านมาบกราดประธานกรรมการ
2. นายกัณภพ สุทธิประภาโรงเรียนจอมทองวิทยากรรมการ
3. นางจารุพร อินนอกโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ปิดตะคุโรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ สกุลทองโรงเรียนบ้านหนองเสือบองกรรมการ
3. นายสุเมธ ชมนาวังโรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางราตรี อาจปรุโรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางสำเนียง ยอดผักแว่นโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวมาลี มีสัตย์โรงเรียนบ้านแชะประธานกรรมการ
2. นายธีระเจตน์ เพ็ญเดิมพันธ์โรงเรียนบ้านสระว่านพระยากรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางยุพาพร ฝ่ายฉิมพลีโรงเรียนบ้านแชะประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ปาวพรหมโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
3. นางนริศรา ไร่จันทึกโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
4. นางอังศุมาลิน ชัยวงศ์โรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางโชติญา วุฒิวงศ์งามโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัลชนา หัสสครบุรีโรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอำไพ ประเสริฐขวัญโรงเรียนวัดโพนทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา อินทรักษ์โรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน จันทร์พยัพโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ยิ่งกำแหงโรงเรียนบ้านหนองตะแบกกรรมการ
4. นางนฤมล มูลรัตน์โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสมพิศ พันธ์สระน้อยโรงเรียนวัดใหม่สำโรงประธานกรรมการ
2. นายสุธี วิสันเทียะโรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองกรรมการ
3. นางพิมผกา เกิดมงคลโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ แทนรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางประธานกรรมการ
2. นางเดือนฉาย เกิดมงคลโรงเรียนวัดมกุฎไทยารามกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ อโหสิประชาโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัชนี ประพินโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางพิมพ์นิภา แสนสระน้อยโรงเรียนบ้านเขาพระยาปราบกรรมการ
4. นายสำราญ แทนคำโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
5. นายปวินธิกรณ์ สอนน้อยโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ประพินโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางพิมพ์นิภา แสนสระน้อยโรงเรียนบ้านเขาพระยาปราบกรรมการ
4. นายสำราญ แทนคำโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
5. นายปวินธิกรณ์ สอนน้อยโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนันทวัฒน์ พองชัยภูมิโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร บำรุงเกาะโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ แผ่วฉิมพลีโรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐยุทธ แสงโชติโรงเรียนหนองหินประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตหรา สายแววโรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายทวีชัย ทวีทรัพย์อาภรณ์โรงเรียนบ้านซับไทรทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวรัทยา ลำเภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเสือบองประธานกรรมการ
2. นายทวี ปะสาริกังโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นายเดชา ขามจะโปะโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายรฐนนท์ ขันธหงษ์โรงเรียนบ้านซับก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นายรณยศ หาญนึกโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
3. นายศิริพงศ์ โสภณโรงเรียนบ้านบุตะโกกรรมการ
4. นายเนติเกษม ชักชวนดีโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา แก้วระหันโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเหมราช จิระสุโขโรงเรียนบ้านหนองนมนางกรรมการ
3. นางสาวสิวพร แต้ศิริโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจีระศักดิ์ บริสุทธิ์โรงเรียนป่าไม้อุทิศ2ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย คำสีหาโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนพล ภูมิมณีโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ โฮนทุมมาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายธนวุฒิ รัตนดอนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจามิกร คำเรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองรังประธานกรรมการ
2. นายพิชิต พวงประโคนโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ แก้วสุรินทร์โรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี แจ้งคำพี้โรงเรียนบ้านไชยวาลประธานกรรมการ
2. นายเชาวฤทธิ์ พรหมศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองทุเรียนกรรมการ
3. นางสาวพักตรา อิสเรสรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองโดนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ดำริห์โรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภกร แอบไธสงโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นายสมพร สังข์ทองหลางโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวรสิทธิ์ อโหสิประชาโรงเรียนบ้านแชะประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มีพวงพินธุ์โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ แดงกระโทกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชินพรมราชโรงเรียนวัดพรหมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชินพรมราชโรงเรียนวัดพรหมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชินพรมราชโรงเรียนวัดพรหมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชินพรมราชโรงเรียนวัดพรหมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี ชนะเพียรโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญธรรม จำนงค์นอกโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวกตัญญุตา มีเงินโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ แย้มโกสุมโรงเรียนบ้านหันกรรมการ
3. นายอานุภาพ ที่รักษ์โรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการ
4. นางภาวิณี รำพรรณนิยมโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
5. นางสาวปรางค์ทิพย์ คุ้มเสนโรงเรียนมารีย์ธงชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ พุทธรักษาโรงเรียนบ้านพุปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ นามวงษาโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล เสริฐกระโทกโรงเรียนบ้านปางไม้กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี มีสูงเนินโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศินาฏ ศรีโชติโรงเรียนบ้านวังหมีประธานกรรมการ
2. นางสาวโสรยา สายบุรีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางอนงค์นาฏ พันธ์มณีโรงเรียนบ้านธงชัยเหนือกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ไค่นุ่นสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนุช อุปไมยโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการ
3. นางปรียาภรณ์ เที่ยงสูงเนินโรงเรียนวัดพรหมราชกรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ จันทร์ชัยโรงเรียนบ้านคลองทุเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา อินทรารักษ์โรงเรียนบ้านบุไผ่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง อิ่มกระโทกโรงเรียนบ้านสระผักโพดกรรมการ
3. นางสุปราณี สุเมธานนท์โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาริกา ฮวบกระโทกโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
5. นางกานดา หมื่นสาโรงเรียนอนุบาลสกุลจิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางกัลยา อำภะวาโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริยุภา ทองแสนโรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวเรณู สกลลักษมีกุยโรงเรียนบ้านใหญ่กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ศรีประดิษฐ์พงศ์โรงเรียนบ้านปลายดาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวอารณี ปลื้มใจโรงเรียนบ้านบ่อปลาประธานกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ คำพิสาโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ จันทร์ตะขบโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวพีรดา บุญเรืองโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพรรณวิณี ชมพูพื้นโรงเรียนบ้านคลองใบพัดกรรมการ
3. นางสาวปิยมน ศรีชุมพลโรงเรียนวัดหลุมข้าวกรรมการ
4. นางณณัฏฐ์ เต๋ทิโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวนงนุช เผาะสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิต หลักคำโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์กรรมการ
3. นางสาวกุสุมาลย์กมล พรหมณ์ตะขบโรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวรมณีย์ ริกระโทกโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอังคณา ภารสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองขนากประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร มุ่งพึ่งกลางโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
3. นางศิวพร อนุเวียงโรงเรียนบ้านบุตะโกกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ราชปักโรงเรียนบ้านเก่าปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ บุไธสงโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ กลางบุญเรืองโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววรนิช ลอบกระโทกโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา สารภีโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางธัญญภัทร์ รงคสุทธิโรจน์โรงเรียนบ้านนางเหริญประธานกรรมการ
2. MissMoyuan Lingโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ โชติช่วงโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2กรรมการ
4. MissChen Huiโรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว5กรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศุภวนานุสวงษ์โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางธัญญภัทร์ รงคสุทธิโรจน์โรงเรียนบ้านนางเหริญประธานกรรมการ
2. MissMoyuan Lingโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ โชติช่วงโรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2กรรมการ
4. MissChen Huiโรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว5กรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศุภวนานุสวงษ์โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายธุวนนท์ บาลโพธิโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ เจริญดีโรงเรียนตะวันชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางสาววิลาวรรณ สุดหอมโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญา ชิณโชติโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวแก้วกานต์ จำปาม่วงโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวรรณ สุดหอมโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ชิณโชติโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวแก้วกานต์ จำปาม่วงโรงเรียนบ้านมาบกราดกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายณพณัฐสรณ์ สิงห์โคโรงเรียนบ้านลำเพียกประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ไทยกิ่งโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยิ้มแย้มโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกชนิภา เทพตะขบโรงเรียนบ้านบุหัวช้างกรรมการ
5. นางวาสนา หมวดโคกสูงโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นางธารกมล หวังกลับโรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ
7. นายพิชัย ราชเพ็ชร์โรงเรียนบ้านบุตะโกกรรมการ
8. นายทรงพล กาญจนรังสิชัยโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
9. นางปรีดาภรณ์ จันทรสนิทศรีโรงเรียนบ้านโคกสันติสุขกรรมการ
10. นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณพณัฐสรณ์ สิงห์โคโรงเรียนบ้านลำเพียกประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร ไทยกิ่งโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยิ้มแย้มโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวกชนิภา เทพตะขบโรงเรียนบ้านบุหัวช้างกรรมการ
5. นางวาสนา หมวดโคกสูงโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
6. นางธารกมล หวังกลับโรงเรียนอาจวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุหลาบ วงษ์ลุนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางตฤณชาติ ดวงอาจโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ยุรวงศ์โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมกรรมการ
3. นายบุญชัย ฉันทะจำรัสศิลป์โรงเรียนบ้านน้ำซับ กรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ วาสีรัมย์โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
5. นางสายฝน คร้าวหาญโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา มีเสมอโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางตฤณชาติ ดวงอาจโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ ยุรวงศ์โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา มีเสมอโรงเรียนบ้านระเริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางพรรณวิณี ชมพูพื้นโรงเรียนบ้านคลองใบพัดประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ สิขรเขตโรงเรียนป่าไม้อุทิศ2กรรมการ
3. นายธุวนนท์ บาลโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มกรรมการ
4. นางสาวกัญญาลักษณ์ บำรุงชุนม์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางพรรณวิณี ชมพูพื้นโรงเรียนบ้านคลองใบพัดประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ สิขรเขตโรงเรียนป่าไม้อุทิศ2กรรมการ
3. นายธุวนนท์ บาลโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่มกรรมการ
4. นางสาวกัญญาลักษณ์ บำรุงชุนม์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายเสวย พุ่มพวงโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางกรภัทร คุณาธรโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
3. นายเดชา ขามจะโป๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ พรมไทยโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ รักษ์พรหมราชโรงเรียนบ้านปลายดาบประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา วุฒิศักดิ์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทกโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา อุตส่าการโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายทรงพล กาญจนรังสิชัยโรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญส่ง ศรีลาพันธุ์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นางวรัตติยา ตติยนันทกุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
4. นางอิทัญญา พิทักษ์พลโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีกรรมการ
5. นางรวงทอง สุกเหลืองโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นางยุวภา จันทร์ตะคุโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ2กรรมการ
7. นางสาวนภัสสร ล้อมกระโทกโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนากรรมการ
8. นายณัฐพงศ์ วงศ์ทิศลักษณ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางทักษภร ชัยชนะวนากุลโรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ ชื่นจิตโรงเรียนบ้านสุขังกรรมการ
3. นางเดือนรดา วัชรนิติธรรมโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ พัชรวงศ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่กรรมการ
5. นางศิริพร ถาดสระน้อยโรงเรียนวัดใหม่สำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางนภัสวรรณ ธรรมสถิตไพศาลโรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือน พรมสุขโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางสุปราณี แช่มเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
4. นางสาวเกษรา พุทธมงคลโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวกรรมการ
5. นางโสภา ต่างสมบัติโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายจักรกริช มงคลเมืองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการ
3. นายสังคม จันทร์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
4. นางสายฝน เจริญภูมิโรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการ
5. นายแสงเพ็ช ทองไชยโรงเรียนบ้านพนาหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายขอิฐ ผิวงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายธนาพร ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองแครายกรรมการ
5. นายสิขรินทร์ ผินกลางโรงเรียนท้าวสุรนารีกรรมการ
6. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
7. นางพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
8. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายขอิฐ ผิวงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายธนาพร ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองแคทรายกรรมการ
5. นายสิขรินทร์ ผินกลางโรงเรียนท้าวสุรนารีกรรมการ
6. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
7. นางพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
8. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายขอิฐ ผิวงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายธนาพร ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองแคทรายกรรมการ
5. นายสิขรินทร์ ผินกลางโรงเรียนท้าวสุรนารีกรรมการ
6. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
7. นางพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
8. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายขอิฐ ผิวงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายธนาพร ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองแคทรายกรรมการ
5. นายสิขรินทร์ ผินกลางโรงเรียนท้าวสุรนารีกรรมการ
6. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
7. นางพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
8. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายขอิฐ ผิวงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายธนาพร ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองแคทรายกรรมการ
5. นายสิขรินทร์ ผินกลางโรงเรียนท้าวสุรนารีกรรมการ
6. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
7. นางพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
8. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายขอิฐ ผิวงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายธนาพร ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองแคทรายกรรมการ
5. นายสิขรินทร์ ผินกลางโรงเรียนท้าวสุรนารีกรรมการ
6. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
7. นายพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
8. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายขอิฐ ผิวงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายธนาพร ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองแคทรายกรรมการ
5. นายสิขรินทร์ ผินกลางโรงเรียนท้าวสุรนารีกรรมการ
6. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
7. นางพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
8. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นายขอิฐ ผิวงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายธนาพร ศิริกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองแคทรายกรรมการ
5. นายสิขรินทร์ ผินกลางโรงเรียนท้าวสุรนารีกรรมการ
6. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
7. นางพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
8. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
4. นางพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
5. นายมานะ พิณจะโปะโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายณัฐ คำใบใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยากรรมการ
4. นางพัชรฤทัย ลิมปิสวัสดิ์โรงเรียนบ้านลำนางแก้วกรรมการ
5. นายมานะ พิณจะโปะโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นายพยุหพล จารุธรรมจินดาโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำพัน เพียรไธสงโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญา ชมวิชาโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ รังษีสัตตบงกชโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลำพัน เพียรไธสงโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
2. นางสุพิชญา ชมวิชาโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ รังษีสัตตบงกชโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ รังษีสัตตบงกชโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญา ชมวิชาโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
3. นางลำพัน เพียรไธสงโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางลำพัน เพียรไธสงโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสุพิชญา ชมวิชาโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ รังษีสัตตบงกชโรงเรียนสะแกราชวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวน้ำอ้อย สุรสีย์เรืองชัยโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิสา เงียบกิ่งโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางวรัตติยา ตติยนันกุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวน้ำอ้อย สุรสีย์เรืองชัยโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิสา เงียบกิ่งโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางวรัตติยา ตติยนันกุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวน้ำอ้อย สุรสีย์เรืองชัยโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิสา เงียบกิ่งโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางวรัตติยา ตติยนันกุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวน้ำอ้อย สุรสีย์เรืองชัยโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลิสา เงียบกิ่งโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางวรัตติยา ตติยนันกุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา จงมุมโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายผดุง ผมงามโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สายไพสารโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ สายไพสารโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)ประธานกรรมการ
2. นายผดุง ผมงามโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบกรรมการ
3. นางอรัญญา จงมุมโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ สพป.นม.3ประธานกรรมการ
2. นางราตรี นาคพงษ์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชนะ ครึบกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี แช่มเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
3. นางบุษยา พันโยโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุปรีดา แช่มเมืองปักโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางราตรี นาคพงษ์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
3. นายชนะ ครึบกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
4. นางสาวธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการและเลขานุการ
5. นางบุษยา พันโยโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุปรีดา แช่มเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นายชนะ ครึบกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
3. นางราตรี นาคพงษ์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตกรรมการ
5. นางบุษยา พันโยโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ สพป.นม.3ประธานกรรมการ
2. นางราตรี นาคพงษ์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชนะ ครึบกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี แช่มเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
3. นางบุษยา พันโยโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุปรีดา แช่มเมืองปักโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางราตรี นาคพงษ์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
3. นายชนะ ครึบกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตกรรมการ
5. นางบุษยา พันโยโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุปรีดา แช่มเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นายชนะ ครึบกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตกรรมการ
4. นางราตรี นาคพงษ์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
5. นางบุษยา พันโยโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ สพป.นม.3ประธานกรรมการ
2. นางราตรี นาคพงษ์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายชนะ ครึบกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี แช่มเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
3. นางบุษยา พันโยโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หมายจากกลางศึกษานิเทศก์ สพป.นม.3ประธานกรรมการ
2. นางราตรี นาคพงษ์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ผ่องนานารถโรงเรียนวัดโพธินิมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชนะ ครึบกระโทกโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี แช่มเมืองปักโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
3. นางบุษยา พันโยโรงเรียนบ้านแชะกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศิริ จำปามูลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสิริญญา รวยสันเทียะโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
3. นางมลิวัลย์ พงศ์ผาสุกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมศิริ จำปามูลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสิริญญา รวยสันเทียะโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
3. นางมลิวัลย์ พงศ์ผาสุกโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุไรวรรณ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ ศรีตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางพงศ์ดี อุ่นภูษาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุไรวรรณ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ ศรีตะคุโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางพงศ์ดี อุ่นภูษาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางสาวพะยอม บอนขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขนากกรรมการ
4. นางวิระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางสาวพะยอม บอนขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขนากกรรมการ
4. นางวิระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางสาวพะยอม บอนขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขนากกรรมการ
4. นางวิระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางสาวพะยอม บอนขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขนากกรรมการ
4. นางวิระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางสาวพะยอม บอนขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขนากกรรมการ
4. นางวิระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางสาวพะยอม บอนขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขนากกรรมการ
4. นางวิระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางสาวพะยอม บอนขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขนากกรรมการ
4. นางวิระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ละออไขย์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการ
3. นางสาวพะยอม บอนขุนทดโรงเรียนบ้านหนองขนากกรรมการ
4. นางวิระวรรณ กอบัวโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวุฒิพร วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางชนิตา น้ำคำโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางสุวรรณี ยวงเพชรโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวุฒิพร วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางชนิตา น้ำคำโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางสุวรรณี ยวงเพชรโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวุฒิพร วรรณพงษ์โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางชนิตา น้ำคำโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางสุวรรณี ยวงเพชรโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสว่าง พิรักษาโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางประคอง ธนูปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการ
3. นางนัยนัปพร รัตนธรินทร์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฏฐกา นนท์นาภาโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสว่าง พิรักษาโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางนัยนัปพร รัตนธรินทร์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกา นนท์นาภาโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
4. นางประคอง ธนูปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประคอง ธนูปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อประธานกรรมการ
2. นางสว่าง พิรักษาโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
3. นางนัยนัปพร รัตนธรินทร์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฏฐกา นนท์นาภาโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสว่าง พิรักษาโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางนัยนัปพร รัตนธรินทร์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐกา นนท์ภักดีโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการ
4. นางประคอง ธนูปกรณ์โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา วุฒิศักดิ์โรงเรียนครบุรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ตะสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
3. นางสมทรง แขขุนทดโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมทรง แขขุนทดโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ตะสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมกรรมการ
3. นางอภิญญา วุฒิศักดิ์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ตะสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา วุฒิศักดิ์โรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสมทรง แขขุนทดโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพิศ กิ่งจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางณิชาดา ชยเสนาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสนวนกรรมการ
3. นางสาวรุ่ง ชาลีโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมพิศ กิ่งจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางณิชาดา ชยเสนาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองสนวนกรรมการ
3. นางสาวรุ่ง ชาลีโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเปรมจิตร ว่องเกียรติไพศาลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอัจฉรา อินทรารักษ์โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเปรมจิตร ว่องเกียรติไพศาลโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอัจฉรา อินทรารักษ์โรงเรียนบ้านบุไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางวัชรี จุไรรัตน์พรโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธารน้ำไพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดวงรัตน์ นารีโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบประธานกรรมการ
2. นางวัชรี จุไรรัตน์พรโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธารน้ำไพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพรรณ๊ กองศรีมาโรงเรียนบ้านปลายดาบประธานกรรมการ
2. นางสำรอง ตันกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวพีรดา บุญเรืองโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุพรรณ๊ กองศรีมาโรงเรียนบ้านปลายดาบประธานกรรมการ
2. นางสำรอง ตันกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวพีรดา บุญเรืองโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปิยฉัตร คัตพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ชะม้ายกลางโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางละออ เศวตวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปิยฉัตร คัตพันธ์โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ชะม้ายกลางโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีกรรมการ
3. นางละออ เศวตวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเนาวรัตน์ พิรักษาโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร คลิดคลายโรงเรียนบ้านหนองขนากกรรมการ
3. นางบัวผัน คะเนนอกโรงเรียนชุมชนจระเข้หินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัชถ์ ดอนมงคลโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณกรรมการ
5. นายกมล ทบผาโรงเรียนบ้านลำไซกงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศิริวัฒน์ มาลาสพป.นม.3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสม สอฉันเทียะโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา พริงกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
3. นายสมัย เอาสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสม สอฉันเทียะโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา พริงกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์กรรมการ
3. นายสมัย เอาสูงเนินโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทนา ฝาไธสงโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)ประธานกรรมการ
2. นางทัษภร ชัยชนะวนากุลโรงเรียนครบุรีวิทยากรรมการ
3. นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ siriwatmala@hotmail.com, dith8467@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]