รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ฐานกระโทก
 
1. นางสาวรำพึง  อินทร์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 1. เด็กหญิงนาถยา  สมนาม
 
1. นางนิตยา  ทองสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านละกอ 1. นางสาวปนัดดา  อูคำ
 
1. นางชลณิศา  นนพละ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงพัณพษา  ฤทธิวัชร
 
1. นางจิราภรณ์  ชิตรัตถา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กหญิงตะวัน  หมั่นคง
 
1. นางณิรัชฎา  แก่งทองหลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. นางสาวสุนีย์  แก้วพิลา
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  โกมารกุล ณ นคร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  หีบกระโทก
 
1. นางทวี  โคขุนทด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางลำพอง  มินขุนทด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงเพลินพิศ  เหือดไธสง
 
1. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงทรายแก้ว   กุ้งมะเริง
 
1. นางรวีรัศม์  ศิริปรุ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หน่วงกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เขือนอก
2. นางสาวพัชรีภรณ์  แนบกลาง
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  โกมารกุล ณ นคร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี
 
1. นางลำใย  ศิริกำเนิด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายตะวัน  ชุ่มจังหรีด
 
1. นางบุญช่วย  ครึกกระโทก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กชายอรรถกร  เที่ยงกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  สิทธิเสือ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงไทย 1. เด็กหญิงพรธิชา  อยู่กระโทก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เฉียบกระโทก
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แขนดอนดู่
 
1. นางสาวมยุรีย์  เนตรศิลานนท์
2. นางสาวเตือนใจ  เกราะกระโทก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงชลินทรา  เพลากระโทก
2. เด็กหญิงณัฐธลิกา  จุลผักแว่น
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยุยง
 
1. นายจิรกฤต  สุดหา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ไทยมะเริง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วนอก
3. เด็กหญิงอรปรียา  โพยนอก
 
1. นางวราภา  วงษานนท์
2. นางสุพรรนณี  วิมลธรรม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงกิตติยา  คล่องการ
2. เด็กหญิงปวีณา  จินดารัตน์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  จำปาแก้ว
 
1. นางน้ำทิพย์  รักบุญ
2. นายบาจิตต์  ศรีถาวร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายธันยวงศ์   วงศ์สามารถ
2. เด็กชายพงศธร  กิ่งไผ่ล้อม
 
1. นางสาวอุษณีย์  พวงกระโทก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายพงษ์ชนก  ทองชู
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปินะถา
 
1. นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์
2. นายอุทัย  เพ็งกลาง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายอมรเทพ  ประสิทธิ์
 
1. นางลำใย  ศิริกำเนิด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายพงศกร  แสงลา
 
1. นางบุญช่วย  ครึกกระโทก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กชายนันทวุธ  จุ้ยกระโทก
 
1. นางสาวชิดชนก  โพชฌงค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช  บ่อพิมาย
2. เด็กหญิงจิรนันท์  พลหลง
3. เด็กชายศุภวัทน์  วิหครัตน์
 
1. นางประภา  เสียดกลาง
2. นางอาพา  ตวยกระโทก
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เคล้ากระโทก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชวนกระโทก
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ทุมฉิมพาลี
 
1. นางจิราภรณ์  ประภาสโนบล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายฉัตรินทร์  คร่อมกระโทก
2. เด็กชายณฐนัท  พุกเจริญ
3. เด็กหญิงสรินญา  จำปาทอง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ทั่งทอง
2. นางสุพิน  ทมกระโทก
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โมกมะเริง
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  หมู่ทองหลาง
3. เด็กหญิงมุกธิดา  มีสุข
 
1. นางปัทมา  ส่งสุข
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงพรภิมล  นามสันเทียะ
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  เพียรโพริกลาง
3. เด็กชายโชคทวี  พ่วงชาวนา
 
1. นางประภา  เสียดกลาง
2. นางอาพา  ตวยกระโทก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิดกระโทก
2. เด็กหญิงบังอร  สั้นจันดา
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นอใหม่
 
1. นายชาญชัย  วรรณวงศ์
2. นางนภัสชล  ปรีติกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายนิรัติศัย  สุวรรณโคตร
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  เพ็ชรพรม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองหลาง
 
1. นายธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์
2. นางลัดดา  ฉ่ำธงชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภูจอมคา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  จุ้ยทองหลาง
3. เด็กหญิงศศินา  บ่อพิมาย
 
1. นางปัทมา  ส่งสุข
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีสันต์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ปลากระโทก
2. เด็กชายเมษา  หมอกระโทก
 
1. นางจิราภรณ์  ประภาสโนบล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฝาดกระโทก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์หนูพะเนา
 
1. นายสมภพ  ภพไตร
2. นางเบญจมาศ  ไผครบุรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายธนธรณ์  โภชน์พันธุ์
2. เด็กชายปรินทร  เพ็งสะอาด
 
1. นางจุฑารัตน์  บุทธิจักร์
2. นายภาณุวัฒน์  บุทธิจักร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กชายกิตติ  เที่ยงกระโทก
2. เด็กชายฐิติกร  ศรีโคกกรวด
 
1. นายจำนงค์  ปลอดกระโทก
2. นายสนธยา  แนบกระโทก
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 1. เด็กชายกิตติทัต  นวนกระโทก
2. เด็กชายนิรัตน์พงษ์  คุ่มกลาง
 
1. นางสาวฟาริดา  ถึงดี
2. นางสายชล   นาคเครือ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  พงษ์ศรี
2. เด็กชายเบญจพล  มหาราช
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายศุภกิจ  ดวงมาลา
2. เด็กชายอัฐพล  พันธ์ศรี
 
1. นายประดิษฐ์  โลไธสง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เขจรฤทธิ์
2. เด็กหญิงชุติยาพร  บุญมาพิลา
3. เด็กหญิงดวงแก้ว  ติตานัง
4. เด็กหญิงนภัสสร  แน่นกระโทก
5. เด็กหญิงนัจกร  โรมไธสง
 
1. นางมะลิ  แสงสุระ
2. นายสุวิทย์  สุภารีย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนวัดรวง 1. เด็กหญิงธีราพร  เปรี่ยมงูเหลือม
2. เด็กหญิงนิสากร  มากกลาง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มัณยานนท์
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีโพธิ์
5. เด็กหญิงวณุศนันท์  ระวังญาติ
 
1. นางคุรุวรรณ  วีระชัยรัตนา
2. นางสุชิลา  ชัชวาลุรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีนาคา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ตากกระโทก
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สาครเจริญ
4. เด็กหญิงวารุณี  ไชยโกฎิ
5. เด็กหญิงศิระประภา  โสวันทา
 
1. นางวิไลวรรณ  อัศวพัฒน์
2. นายสมนึก  หันกลาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงชนันดา  เป็นนวล
2. เด็กหญิงประกายกานต์  ด่านกระโทก
3. เด็กชายวงศ์กร  พืชทองหลาง
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  หมั่นทองหลาง
5. เด็กหญิงสุลัดดา  ศรีจันทร์แย้ม
 
1. นางภิรดี  เพิ่มพูน
2. นางเพ็ญจรัส  พัวพัฒนกูล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชญานี  บุญรอด
2. เด็กหญิงพิยดา  พริกจำรูญ
3. เด็กหญิงรื่นฤดี  ผมน้อย
4. เด็กหญิงศศิธร  เศรษฐศักดิ์อำพล
5. เด็กหญิงศิริวิมล  พลขัน
 
1. นางอาพา  ตวยกระโทก
2. นางสาวเพ็ญแข  จรรยาประเสริฐ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองนา 1. เด็กหญิงกิติยา  แสงนวล
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เชียงเขียว
3. เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิสิม
4. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  คำมะเริง
5. เด็กหญิงเพชรศรา  พุทนา
 
1. นางสาวกอบภร  ศรีสงคราม
2. นางบังอร  ชาวโพธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  จันทาอ่อน
2. เด็กหญิงชลธิชา  วีระโห
3. เด็กชายทัศนัย  วันจันทึก
4. เด็กหญิงบัวลอย  ประจวบสุข
5. เด็กหญิงอารียา  มะรังศรี
 
1. นายปรีชา  ดวดสูงเนิน
2. นางสาวปิยนันท์  อักษร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สีมะเริง
2. เด็กหญิงทิชากร  เนินกระโทก
3. เด็กชายธนากร  ตรวจงูเหลือม
4. เด็กหญิงพิมนภา  ชูนาม
5. เด็กหญิงมาตกานต์  โต้งกระโทก
 
1. นายชวาล  สุดเวียง
2. นางนิตยา  ออมไธสง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงไทย 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  บุญยงค์
2. เด็กชายจักรพันธ์  อุบลสินโสภณ
3. เด็กชายจิรายุ  เฉียบกระโทก
4. เด็กชายชนินทร์  ทวนมะเริง
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญจวง
6. เด็กชายณราวุฒิ  กล้ากระโทก
7. เด็กชายณัฐภูมิ  พูนทองหลาง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  กูบกระโทก
9. เด็กหญิงธีร์วรา  เฉียบกระโทก
10. เด็กชายนริศว์  ห่ามกระโทก
11. เด็กหญิงปารวี  เปลื้องกระโทก
12. เด็กหญิงพรธิชา  อยู่กระโทก
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  เฉียบกระโทก
14. เด็กหญิงวนิดา  เฉียบกระโทก
15. เด็กหญิงวรรณวิสา  แขนดอนดู่
16. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แขนดอนดู่
17. เด็กชายศราวุธ  แขนดอนดู่
18. เด็กหญิงสุวนันท์  โพธิ์สรี
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  สินธศักดิ์สิริ
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุบลสินโสภณ
 
1. นางจำนงค์  อดีตรัมย์
2. นางสาวบุญเรือน  ดุลยติธรรม
3. นางสาวมยุรีย์  เนตรศืลานนท์
4. นางวนัสยา  จุกกระโทก
5. นางสาวเตือนใจ  เกราะกระโทก
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  นาหนองขาม
2. เด็กชายจักรธาร  ราชครุฑ
3. เด็กหญิงณิชารีย์  การบรรจง
4. เด็กชายนนทิชัย  จุปมัทถา
5. เด็กชายปฏิภาณ  ทอนสร้างนา
6. เด็กชายวายุ  ภักดีนอก
7. เด็กชายวิธวุฒิ  สุเสนา
8. เด็กชายศรัณย์  ชำนาญหมอ
9. เด็กชายศุภชัย  บุญคร่ำ
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุคนขจร
11. เด็กชายสุวิชา  โพธิ์ไพร
12. เด็กชายอนุชิต  เวฬุวันใน
13. เด็กชายอภิชัย  เทียนไสย์
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  เรียบสันเทียะ
15. เด็กหญิงเวณิกา  คำมูล
 
1. นางสาวสุพรรณา  อินทะวัน
2. นางสาวสุรีรัตน์  เทิ่งกระโทก
3. นางอมราวดี  ปิตาละเต
4. นางอรวรรณ  พระไตรยะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1. เด็กหญิงกชกร  ทองด้วง
2. เด็กชายคุณากร  กลิ้งสวัสดิ์
3. เด็กชายจิตรกร  พรดี
4. เด็กหญิงจิรายุ  เบ้าทอง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชฏามนต์
6. เด็กชายนพรัตน์  เมืองแสน
7. เด็กหญิงนภัสกร  ไก่แก้ว
8. เด็กชายปฏิภาณ  ทองปอ
9. เด็กชายประกาศิต  กลิ้งสวัสดิ์
10. เด็กหญิงพฤกษา  รักษาไพร
11. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ติตานัง
12. เด็กชายพีรณัฐ  แสงสุระ
13. เด็กหญิงมุทิตา  จันทีนอก
14. เด็กหญิงยุพิน  โค้งอาพาธ
15. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขวัญทอง
16. เด็กหญิงสุภัทรชา  รุ่งเป้า
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  โคตรสมบัติ
18. เด็กชายอัมรินทร์  เนียดไธสง
19. เด็กหญิงอารยา  ปินะเต
20. เด็กหญิงเกวลิน  ได้งาน
 
1. นางกมลวรรธ  รุ่งเป้า
2. นางนงเยาว์  ชาญบัญชี
3. นางมะลิ  แสงสุระ
4. นางสุพัตรา  ชูชีพ
5. นายสุวิทย์  สุภารีย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บรรดิษวงศ์
 
1. นายกวีศักดิ์  เครือผือ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ศรีวะสทุธิ์
 
1. นางทัศนีย์  ข่าขันมะลี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ผิพิมาย
 
1. นางศรีสมร  โทสันเทียะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  วารินทร์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พาวเวลล์
 
1. นางกาญจนา  โสภาใต้
2. นายศรีทัศน์  โสภาใต้
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กชายธิชานนท์  ดีเกษม
2. เด็กหญิงมุทิตา  วิริยะธรรมกุล
 
1. นางสาวอริสศรา  โพธิ์ชัยเลิศ
2. นายไพฑูลย์  บัวผันสระน้อย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์อบ
2. เด็กชายอภิรักษ์  โมงกระโทก
 
1. นางสาวอริสศรา  โพธิ์ชัยเลิศ
2. นายไพฑูลย์  บัวผันสระน้อย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทองสมัย
2. เด็กชายคมกฤษณ์  ภาคะ
3. เด็กชายทนงสิทธิ์  กุดนอก
4. เด็กหญิงธัญมาศ  ศรีคำเวียง
5. เด็กหญิงปณิตรา  ผ่องแผ้ว
6. เด็กหญิงพฤกษา  น้อมมนัส
7. เด็กชายสุรเชษฐ์  วรราช
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  เมมขุนทด
9. เด็กหญิงเกตุสุดา  ย่ำยวน
10. เด็กชายเดชพงษ์  เรืองงาม
 
1. นางกัญญา  วงศ์นาม
2. นายชนาธิป  ชะนะพิน
3. นายไพบูลย์  วงศ์นาม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กชายคมสันต์  สอนเครือ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ปัจจัยโก
3. เด็กชายชลธาร  รักษากลาง
4. เด็กชายชลสิทธิ์  สุวรรณโคตร
5. เด็กชายตนุสรณ์  ภูคำศักดิ์
6. เด็กชายนาตาชา  มณีเรือง
7. เด็กชายประกาศิต  นครไธสง
8. เด็กชายสหชัย  ปัจจัยโก
9. เด็กชายสิรวิชญ์  ภูมิภักดิ์
10. เด็กชายเกริกเกียรติ  คามปะใน
 
1. นางสาวกนกพัทธ์  เวียงสีมา
2. นางเฉลี่ย  เหล่าดิ้ม
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  จาดนอก
2. เด็กหญิงจันทกานต์  นามจำปา
3. เด็กชายจิรายุ  จันวิสุข
4. เด็กชายณรงค์กรณ์  เจริญราช
5. เด็กชายดนุพร  กุดนอก
6. เด็กชายธรรมนูญ  นนกระโทก
7. เด็กชายนัฐพงษ์  หมายปิดกลาง
8. เด็กชายภาณุพงศ์  นาคา
9. เด็กหญิงรัตณาพร  กุดนอก
10. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ท่อกระโทก
11. เด็กหญิงสิรีธร  ตุ้มเมืองโดน
12. เด็กชายสุรไพศาล  อิ่มคูนอก
13. เด็กชายอดิลักษณ์  ฤทธิ์วิชัย
14. เด็กหญิงอลิษา  ปริวันตัง
15. เด็กหญิงเจนจิรา  โนนหมอ
 
1. นางภักดี  สมบัติภูธร
2. นางมณีรัตน์  สายทอง
3. นายสุธา  สาธร
4. นางสาวสุรีพร  พรมสาร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สนิทจันทร์
2. เด็กหญิงชญานี  ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ต้นกระโทก
4. เด็กหญิงดุษฎี  ไทยกระโทก
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปลั่งกลาง
6. เด็กหญิงลลิตา  พูนโมมะดัน
7. เด็กหญิงวรกานต์ฉ  คำกอง
8. เด็กหญิงศุภกร  แตงกระโทก
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  ไทยกระโทก
10. เด็กหญิงสุทัตตา  แตงกระโทก
11. เด็กหญิงอภิสมัย  นวลจันอัด
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจบุญ
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองศรีมะดัน
14. เด็กหญิงอารียา  โถมกระโทก
15. เด็กหญิงโสรญา  ทันกระโทก
 
1. นางสาวฐิติมา  จ่ามมาตย์
2. นายสำรวย  ด้วงนิล
3. นางอัญชัญ  พูนศรี
4. นายอำนาจ  พูนศรี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายณัฐพล  เช้ากระโทก
2. เด็กหญิงปวีณา  เกิดกระโทก
3. เด็กหญิงอภิรตา  อเนกะมัย
 
1. นางรังสิมา  บั้งจันอัด
2. นางสมศรี  จิตติมณี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  เกษจุพระ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  เจริญนอก
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปลื้มจันอัด
 
1. นางลักนภา  กลอนโพธิ์
2. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 1. เด็กชายกฤตเมธ  มุ้ยกระโทก
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชุมกระโทก
 
1. นายนพดล  อินทรประเสริฐ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. นางสาวจุฬารัตน์  เด็กทองหลาง
2. เด็กหญิงศุจินธร  ผิวสา
 
1. นางสาวบุญนาค  เมืองนาม
2. นายประเทือง  มีทอง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงสุภารักษ์  โคตา
 
1. นางจีรนัน  กันเผือก
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กหญิงณิชากร  สียางนอก
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายศิริชัย  ปัญญา
 
1. นายประยูร  รำไธสง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงวริศรา  จั่วสันเทียะ
 
1. นางสายหยุด  ช่วงชิต
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงสุรีย์ฉาย  แสงสนั่น
 
1. นายบุญส่ง  ประทุมวัน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงวนิสา  ถนอมศักดิ์
 
1. นางจีรนัน  กันเผือก
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงสริดา  รื่นรัมย์
 
1. นางสุพรรณ  พลารักษ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงโศรดา  เที่ยงขันธ์
 
1. นายประยูร  รำไธสง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงวราพร  แพงแสง
2. เด็กหญิงเอื้องสวรรค์  สวยงาม
 
1. นางจีราภรณ์  จูมพลสา
2. นางสุภาพร  ธรรมธุระ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายราชนคร  สุบงกช
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หุนทะเล
 
1. นางรุ่งนภา  สันติภัคพงศ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงจิตรกันยา  ลับกลาง
2. เด็กหญิงสันห์ฉวี  ดอนผักแว่น
 
1. นางธัญชนก  คุณยัง
2. นายยรรยง  ชารัมย์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายนนทกร  เบ้าทอง
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายพลศิริ  ปัญญา
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แจบไธสง
3. เด็กชายศิรศักดิ์  บุญโรจน์
 
1. นายวิศิษฎ์  ใหญ่น้ำ
2. นายอภิรัฐ  โชคชัย
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กชายกฤษฎา  เลิศสมผล
2. เด็กชายภาคภูมิ  พิมพ์ลี
3. เด็กชายศักดิ์มงคล  ทองดวง
 
1. นายกฤษกร  จันทรเสนา
2. นายวิศิษฎ์  ใหญ่น้ำ
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. นายภูธเนศ  สวยงาม
2. เด็กชายสุขสันต์  วันละดา
3. เด็กชายอภิชาติ  สุวนิชย์
 
1. นายประยูร  รำไธสง
2. นายวิทูีรย์  จูมพลสา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงไทย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สินธศักดิ์สิริ
 
1. นางสาวเตือนใจ  เกราะกระโทก
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 1. เด็กชายดนุพล  เบื้องกลาง
 
1. นายณฐภัค  สุวรรณทา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กริบกระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขศรีนาค
 
1. นายวันชัย  ศรีสูงเนิน
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายพลวัฒน์  มีใหม่
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงเวทกา  ทินกระโทก
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายปรีชา  ข่ากระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จิตประสงค์
 
1. นายวันชัย  ศรีสูงเนิน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟอกสันเทียะ
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กชายภ่านุวัฒน์  ทิมกระโทก
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมิกา  ดีกระโทก
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงเกศินี  เสือทองปาน
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายปิยเทพ  ทิพย์กระโทก
 
1. นายธเนศ  สูติปัญญา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพรพิมล  หนูกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงบุญธิดา  นวะสิมัยนาม
 
1. นายธเนศ  สูติปัญญา
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญถูก
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กชายณัฐพล  มีชัย
 
1. นายสุริยา  ค้าคุ้ม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายศักรินทร์  กุ่มจันทึก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สมอเมือง
 
1. นายธเนศ  สูติปัญญา
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดเหมสูง 1. เด็กหญิงชนิตตา  หวังแนบกลาง
2. เด็กชายฐิติพงษ์  เทียมทองหลาง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภู่ละกอ
4. เด็กชายธาดา  แท่งทองหลาง
5. เด็กหญิงบุญจิรัฏฐ์  สุนทรวัฒน์
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลบัวไข
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  เชิดทองหลาง
8. เด็กหญิงพัสวี  พูนศรี
9. เด็กหญิงวรรณวิสา  กองทองหลาง
 
1. นางสาวดุจฤดี  ใช้ช้าง
2. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
3. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายกันตภณ  ศรีลางค์
2. เด็กหญิงจตุรพร  วงศ์กีรติจินดา
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  เพชรโต
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เอมกลาง
5. เด็กชายณัฐณานันท์  ประจง
6. เด็กชายณัฐพล  บุญกระโทก
7. เด็กชายธีรภัทร  โรจนวุฑฒิ
8. เด็กชายนที  ถ้ำพุดซา
9. เด็กหญิงนิศารัตน์  แถลงกัณฑ์
10. เด็กชายศิริปัญญา  บุ้มกระโทก
11. เด็กชายไชยวัฒน์  ไหวพริบ
 
1. นางสาวปัญณิศา  กาญจน์อนุกูล
2. นางยุพิน  ยอดดำเนิน
3. นางวราภา  วงษานนท์
4. นางสุพรรนณี  วิมลธรรม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กหญิงจตุพร  แช่มสันเทียะ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เคืองกระโทก
3. เด็กหญิงจุฑาธิป  พรงาม
4. เด็กหญิงชลิตภากร  ต่อกระโทก
5. เด็กหญิงถิรดารัตน์  อัครไชยสิทธิ์
6. เด็กชายทวีพงษ์  ธีระภู่สงวน
7. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  จรัสสินอนันต์
8. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญสุข
9. เด็กหญิงนฤมล  อเนกา
10. เด็กหญิงปัทเกส  สุชาธร
11. เด็กชายพงษ์พิษณุ  ผันกระโทก
12. เด็กหญิงฟ้านิตา  พวงทอง
13. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุญเพ็ง
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยกระโทก
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เมื่อยกระโทก
16. เด็กหญิงศุภคสิริ  อัครไชยสิทธิ์
17. เด็กชายสหรัฐ  พลุกระโทก
18. เด็กหญิงสุกัญญา  ผังกระโทก
19. เด็กชายเกรียงไกร  กรกระโทก
20. เด็กหญิงเมลิสสา  นาดอน
 
1. นางจินดา  นวลหงส์
2. นางวรางคณา  เอี่ยมสอาด
3. นายวัชรินทร์  ชาญเวช
4. นางวารินทร์  สว่างเนตร
5. นายเพทาย  ทัศนขจรกุล
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กูบกระโทก
2. เด็กหญิงขวัญธิดา  จากกระโทก
3. เด็กหญิงจรรยาพร  ติณรัตน์
4. เด็กชายจักรพันธ์  เพราะผักแว่น
5. เด็กชายจีรศักดิ์  ชดผักแว่น
6. เด็กชายฐานนันดร  ชั้นกระโทก
7. เด็กชายณัฐพล  เฉียบกระโทก
8. เด็กชายธนวัตร  กำทองดี
9. เด็กชายธีรภัทร  จัดกระโทก
10. เด็กชายนันทวัตร  ฉิมพาลี
11. เด็กชายนันทวุธ  ฉิมพาลี
12. เด็กหญิงนันทิศา  กำทองดี
13. เด็กหญิงปนัดดา  ปุ๋ยงาม
14. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุนทรรัตน์
15. เด็กชายมนัฐวี  จิตหาฤกษ์
16. เด็กชายยุทธการ  อินทร์หอม
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขามกระโทก
18. เด็กชายสุรภพ  แสงใสแก้ว
19. เด็กชายสุวิทย์  โภควิสิฏฐ์
20. เด็กชายอนุพงษ์  โกนกระโทก
21. เด็กหญิงอัฉรา  โลสูงเนิน
 
1. นายชัชชัย  สิงหิรัญเรือง
2. นายณ้ฐนันท์  นิลสีสุวรรณ
3. นางสาวปุญญพัฒน์  ตาตะนัน
4. นายมานพ  เปรื่องกระโทก
5. นางสาวสายพิน  กองกระโทก
6. นายเอกนรินทร์  เจษฎาสิริ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงไทย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สินธศักดิ์สิริ
 
1. นางสาวเตือนใจ  เกราะกระโทก
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นายชาญ  จรัญกลาง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ประสิทธิ์
 
1. นางนงนุช  จำสนอง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสงศรี
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กชายทินกร  ดีนารัมย์
 
1. นางพิมพ์ชนก  กรวยสวัสดิ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปริศนา  โทอึ้น
 
1. นายเศรษฐเมธ  พรมวัง
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายชลิต  ทิทา
 
1. นายอำนาจ  กำเนิดเสนา
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  แกลงกระโทก
 
1. นายสุทธิลักษ์  หยิบยก
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายสมพงษ์  ห่อกำปัง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 1. เด็กชายชนิยะ  ยันตะเคียน
 
1. นางศุภลักษณ์   สาโรจน์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กหญิงอัญชลี  ธรรมหน
 
1. นายประสบ  ขอมีกลาง
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงมณิสรา  บางท่าไม้
 
1. นายเศรษฐเมธ  พรมวัง
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กชายเศรษฐ์ชนพงษ์  ฐิติวัสส์เรืองรุจ
 
1. นางพิมพ์ชนก  กรวยสวัสดิ์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. นายสุริยา  ธรรมมา
 
1. นางสาวนันทนา  มูลวันดี
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงลลิตา  ดวงกระโทก
 
1. นายเศรษฐเมธ  พรมวัง
 
118 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ประจันบาล
 
1. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
 
119 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1. เด็กหญิงกชกร  ทองด้วง
2. เด็กชายกฤษณะ  สีเงิน
3. เด็กชายคุณากร  กลิ้งสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ในทอง
5. เด็กชายจิตรกร  พรดี
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  เขจรฤทธิ์
7. เด็กหญิงจิรายุ  เบ้าทอง
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยสิทธิ์
9. เด็กชายชาติชาย  แท้ไธสง
10. เด็กหญิงชุติยาภรณ์  บุญมาพิลา
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชฏามนต์
12. เด็กชายทัดทัย  เนียดไธสง
13. เด็กชายนครินทร์  ปินะเต
14. เด็กชายนพรัตน์  เมืองแสน
15. เด็กหญิงนภัสกร  ไก่แก้ว
16. เด็กชายนวภูมิ  นะบรรดิษฐ์
17. เด็กหญิงนัจกร  โรมไธสง
18. เด็กชายปฏิภาน  ทองปอ
19. เด็กชายประกาศิต  กลิ้งสวัสดิ์
20. เด็กหญิงพฤกษา  รักษาไพร
21. เด็กหญิงพันพัสสา  พลจันทึก
22. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ติตานัง
23. เด็กชายพีรณัฐ  แสงสุระ
24. เด็กหญิงมุทิตา  จันทีนอก
25. เด็กหญิงยุพิน  โค้งอาพาธ
26. เด็กหญิงศิราณี  ป้องเขต
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขวัญทอง
28. เด็กหญิงสุทธิดา  โคตรสมบัติ
29. เด็กหญิงสุทธิดา  พุ่มมาลา
30. เด็กหญิงสุพัตรา  พุ่มมาลา
31. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญมาพิลา
32. เด็กหญิงสุพิชยา  คานสี
33. เด็กหญิงสุภัทรชา  รุ่งเป้า
34. เด็กชายอนันต์  จันทีนอก
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  โคตรสมบัติ
36. เด็กหญิงอังคณา  พันธเสน
37. เด็กชายอัมรินทร์  เนียดไธสง
38. เด็กหญิงอารยา  ปินะเต
39. เด็กหญิงเกวลิน  ได้งาน
40. เด็กหญิงแก่นแก้ว  แก้ววิเศษ
 
1. นางกมลวรรธ  รุ่งเป้า
2. นางสาวกาญจนา  แสนมี
3. นางกิติยา  สุภารีย์
4. นางนงเยาว์  ชาญบัญชี
5. นางมะลิ  แสงสุระ
6. นางสุพัตรา  ชูชีพ
7. นายสุวิทย์  สุภารีย์
8. นายสุเทพ  แสงสุระ
 
120 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติ  หาญกล้า
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงพิมาย
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีหาโคตร
4. เด็กชายครรชิต  ภู่นอก
5. เด็กชายจตุรงค์  คงพักกิจ
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เลือดไธสง
7. เด็กชายชลที  พรมพิลา
8. เด็กหญิงชุติมนฑน์  ลวกไธสง
9. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คงพักกิจ
10. เด็กชายณัฐพล  ทศราช
11. เด็กชายทศพร  สรรพวุธ
12. เด็กชายธีรเทพ  มีกำปัง
13. เด็กชายธเนศ  เตคำหันต์
14. เด็กหญิงนภา  ปุลาสะเก
15. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธาระพันธ์
16. เด็กชายประภาณ  ตามทอง
17. เด็กชายพงษ์ทวี  ทองจันทร์
18. เด็กหญิงยุพาพร  ถาก๊ะ
19. เด็กหญิงวิรมณ  มัควิน
20. เด็กหญิงสายธาร  ปัญญา
21. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนยันต์
22. เด็กหญิงสุพัตรา  ทอมกระโทก
23. เด็กหญิงสุมิตรา  พลไธสง
24. เด็กหญิงอรปรียา  กอกษัตริย์
25. เด็กชายอัครพนต์  โมกไธสง
26. เด็กหญิงอำพร  อ่อนสุวรรณ
27. เด็กหญิงเด่นนภา  ทองพราว
28. เด็กหญิงเนตรนภา  สรรพวุธ
 
1. นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง
2. นางสาวทัศวรรณ   คหภูสิทธิ์
3. นางสาวนภัสฤน  ประธรรมสาร
4. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์
5. นางสาวสุรังสีย์  สวัสดิ์รัมย์
 
121 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กชายกิตติภณ  พันธ์สาลี
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ครอบกลาง
3. เด็กชายชานนท์  ประชากลาง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ขอมกระโทก
5. เด็กชายปัณณวัตร์  ผิวงาม
6. เด็กชายภูริพัฒน์  นาคกระโทก
7. เด็กหญิงสุดาพร  การบรรจง
8. เด็กหญิงสุภาวิดา  แสงทอง
9. เด็กหญิงอดิภา  เที่ยงโคกกรวด
10. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  กองโพธิ์
 
1. นางประเทือง  ปร่อกระโทก
2. นางยุพิน  วิสีปัตน์
3. นางสาวสุภาพร  คันกลาง
 
122 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสวนหอม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มากมูลพุฒิชัย
2. เด็กหญิงธัญมาศ  ศรีคำเวียง
3. เด็กชายนนทนันท์  นารัมย์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  เชื่อมกลาง
5. เด็กชายราเมศวร์  รักพวกกลาง
6. เด็กชายศุภากร  สุวรรณโค
7. เด็กหญิงสุภาพร  สุขกาย
8. เด็กชายอดิศร  อินตา
9. เด็กชายอนันต์  อรุณโน
10. เด็กหญิงออร์แกน  แสงนวล
 
1. นายชนาธิป  ชะนะพิน
2. นายสมหมาย  มุ่งศิลธรรม
3. นางสุมาลัย  มัทธิกันต์
 
123 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดสลักได 1. เด็กหญิงกวินตรา  บาตรโพธิ์
2. เด็กหญิงชลกานต์  แก้วกลาง
3. เด็กหญิงนริศรา  จันขุน
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ก่ำมะเริง
5. เด็กหญิงศุทธินี  จั้นอรัญ
6. เด็กหญิงเมษา  มาจันทร์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เจียกงูเหลือม
 
124 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงนฤนาถ  จันทรังษี
2. เด็กหญิงปิยะดา  วิเศษไธสง
3. เด็กหญิงพัชรี  จันตะเฆ่
4. เด็กหญิงสุพรรษา  แปลกผักแว่น
5. เด็กหญิงอัจฉราพร  บุญมี
6. เด็กหญิงโกมลชนก  ปัดตาละคะ
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นางนิภา  ศรีโคตรโพธิ์
3. นายสุรศักดิ์  สัตย์ซื่อ
 
125 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  รักษา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองเจริญสุข
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  สุขดี
4. เด็กหญิงศุภากร  บุตะเขียว
5. เด็กหญิงอรัญญา   พันกระโทก
6. เด็กหญิงอริสรา  เมินกระโทก
 
1. นางสาวพิกุล  เทศผ่อง
2. นางสาววัลยา  ประพงษ์
3. นางสาววิราวรรณ  เซ็นกระโทก
 
126 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กหญิงจินตนา  ผาเวช
2. เด็กหญิงชนิดา  ตองอ่อน
3. เด็กหญิงน้ำใส  หล่าสุดตา
4. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พรมวิจิตร
5. เด็กหญิงวาสนา  เชิดชู
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรียอดปรางค์
7. เด็กหญิงอาริยา  พุทบุรี
8. เด็กหญิงแจสมิน  คาร์เตอร์
 
1. นายนิพัทธ์  ศรีอารยวิจิตร
2. นางนิภา  ศรีโคตรโพธิ์
3. นายสุรศักดิ์  สัตย์ซื่อ
 
127 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านพระ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงินโพธิ์
2. เด็กหญิงฉัตรชนา  ดวงกระโทก
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิศรี
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ดวงกระโทก
5. เด็กหญิงปวีณา  เนื่องกระโทก
6. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทิรัมย์
7. เด็กหญิงมณทิรา  ขาวจันทร์แย้ม
8. เด็กหญิงศิริยากร  ทิพย์พรมราช
9. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาโพธิ์
10. เด็กหญิงสุพัตตรา  ดวงกระโทก
11. เด็กหญิงอุมาพร  จิมมอญ
 
1. นางนฤมล  เวียงยศ
2. นายพิธี  เชื่อมกลาง
3. นางลาวัลย์  พักตร์เพียงจันทร์
4. นายวธัญญู  เจียรกลาง
5. นางสมควร  มุ่งเอื้อมกลาง
 
128 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านพระ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียนโคกกรวด
2. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญชู
3. เด็กหญิงกัลยาณิน  ศรีสุขพะเนา
4. เด็กหญิงจริยา  แนบกระโทก
5. เด็กหญิงจิรยาพร  เดือนกระโทก
6. เด็กหญิงจุดารัตน์  แทวกระโทก
7. เด็กหญิงณัฐพร  พุทธพฤกษ์
8. เด็กหญิงนพรัตน์  ทะยอมใหม่
9. เด็กหญิงมาริสา  ด่านกระโทก
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ล้านมีบุญ
 
1. นางชุมพร  อ่อนอยู่
2. นางปาริฉัตร  แตงกระโทก
3. นายวธัญญู  เจียรกลาง
4. นายอรรถพล  มั่นสมบูรณ์
5. นางสาวอรุณรัตน์  ขยันดี
 
129 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองสาย 1. เด็กชายดนุพร  ชูรัตน์
2. เด็กชายถิรวุฒิ  โคตะมะ
3. เด็กชายภานุเกียรติ  ยอดสิงห์
4. เด็กชายวงศธร  เดชสุรพิชิต
5. เด็กชายสุพล  แม่นศรนรา
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง
2. นายสามารถ  ขวัญใจ
 
130 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านหินโคน 1. เด็กหญิงพรรณนิสา  คำวงษ์ศา
2. เด็กหญิงวลาวรรณ  เรียบเรียง
 
1. นางสาริกา  เพียรเกาะ
2. นายอนุสรณ์  สนิทชัย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 1. เด็กชายกัณทรากร  ดอนกระโทก
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ดีกระโทก
3. เด็กชายไตรภพ  นกกระโทก
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสัภยา  นาคพะเนาว์
2. เด็กชายอัครชัย  เวชประสิทธิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  ภู่นอก
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
2. นางนงนุช  ทองเหลือง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 1. เด็กชายจิรายุ  หมายเครือกลาง
2. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ธนะพันธ์
3. เด็กชายสหพัฒน์  ชะงายกลาง
 
1. นางจุฑามาศ  สุขประเสริฐ
2. นางพิเศษศรี  ซึ่งสมณกุล
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านละลม 1. เด็กชายธนุวัฒน์  บินกระโทก
2. เด็กชายวรวุฒิ  ปลีกระโทก
3. เด็กชายสุรธรรม  แบงกระโทก
 
1. นายกุศล  ศรีสังเกตุ
2. นางมยุรี  ศรีสังเกตุ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กหญิงจินดา  เคืองกระโทก
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เมินกระโทก
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใหม่กระโทก
4. เด็กชายมานพ  กิ่งพุทธ
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มากกระโทก
6. เด็กหญิงวนิดา  จิบมะดัน
 
1. นางจุรีย์พร  จันภาส
2. นางชมขวัญ  วรรณคำ
3. นางอุบล  ดำเอี่ยม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงกมรวรรณ   ใยแจ่ม
2. เด็กหญิงขวัญเรือน   วงษ์โคกสูง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ถอยกระโทก
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปรูกระโทก
5. เด็กหญิงวราภรณ์   เบี้ยกระโทก
6. เด็กหญิงสุธาสินี  แป้นกระโทก
 
1. นางสาวจตุพร  แสงทิพย์
2. นางธนาภรณ์  พาขุนทด
3. นางโฉมยงค์   เนื่องกระโทก
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงธิติสุดา  เลิศพงษ์
2. เด็กหญิงสิริญา  รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงอรอนงค์  งามแสง
 
1. นางดรุณี  เนตรพล
2. นายวีรชน  ภักดิ์โพธิ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงนันนรินทร์  เปลี้องกระโทก
2. เด็กหญิงปราณิสา  ชิดโคกสูง
3. เด็กหญิงภิรดา  นวนทองหลาง
 
1. นายปรีชา  ภูประเสริฐ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  พิญโย
2. นางสาวศศิวิมล  จันทร์ขุน
3. เด็กหญิงอัจฉรา  สวนจรูญ
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายธีรวัฒน์  การวรรณ์
2. เด็กชายรุ่ง  วงษ์ศิลา
3. เด็กชายวทัญญู  ด้วงกระโทก
 
1. นายทรงศักดิ์  คำโฮง
2. นางพิกุลกาญจน์  เรืองคง
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองปรึก 1. เด็กชายคะรินทร์  ฉาวกระโทก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช้อยกระโทก
3. เด็กหญิงฉัตรชวานี  ถือพุดซา
 
1. นางพรเพ็ญ  รัตนธรรม
2. นางยุพิน  ฟานกระโทก
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายจตุพงศ์  ป้ายงูเหลือม
2. เด็กหญิงพรรภัทรษา  เนินกระโทก
 
1. นายต่วน  ข้องนอก
2. นายถนัด  เกรัมย์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กหญิงพันธ์พฤกษา  เพราะผักแว่น
2. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ครามกระโทก
3. เด็กหญิงรินรดา  จ๋ากระโทก
 
1. นางปฏิญญา  เกตุไธสง
2. นางสุรัชพร  ศรีโพธิ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 1. เด็กหญิงศศิธร  ขลากระโทก
2. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยศรี
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  กกกระโทก
 
1. นางปฏิญญา  เกตุโธสง
2. นางสุรัชพร  ศรีโพธิ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงกีรติกา  แสงพรม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานพิมพ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ห่อกำปัง
 
1. นางธัญญพร  ถิระสาโรช
2. นางภัทรพร  ศรีมงคล
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  เจนผักแว่น
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สามโคก
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีพระนามน้อย
 
1. นายปรารม  เกริ่นกระโทก
2. นางพิมพ์ผกา  ศุภวงศ์จินดากุล
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงภารดี  มัวทองหลาง
2. เด็กหญิงศศิภา  จุมพิฎกะพันธุ์
3. เด็กหญิงอินทุกร  ตอทองหลาง
 
1. นางธัญญพร  ถิระสาโรช
2. นางยุพาภรณ์  พงษ์นาคินทร์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงปภาวดี  ภูคำศักดิ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทุมนาหาด
3. เด็กหญิงอริสา  เหล่านอก
 
1. นางวีนัส  รักษาราช
2. นางสมปอง  พึ่งจันดา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงพัขรา  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กหญิงภาณุวรรณ  กันหา
3. เด็กชายไตรทศ  วันละดา
 
1. นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสุริยาพร  พันดี
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เฮฮา
2. เด็กหญิงชนิฎา  ส่งสุข
 
1. นางสาววาชินี  บุญญพาพงศ์
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กชายต่อศักดิ์  ช่อบุญกลาง
2. เด็กชายพิชัย  ขันทะจักร์
 
1. นางแสงระวี  พลานชัย
2. นายแสงสว่าง  เข็มทิพย์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  พรยา
2. เด็กชายโกมินทร์  ลุ่มประถา
 
1. นายธีระยุทธ์  พันธ์ใย
2. นางพิกุล  ทองอินทร์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พิมเสน
2. เด็กชายสหรัฐ  ภูบาลชื่น
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
2. นางวิลาวรรณ  ศรีภูธร
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงสุวนันท์  เปรื่องค้า
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อำทองหลาง
3. เด็กชายเอกรินทร์  ทองมนต์
 
1. นางวาสนา  วิชัยโย
2. นายไกรสร  วิชัยโย
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ขุน
2. เด็กชายศุภกร  ยลประเวช
 
1. นายวระเดช  เสมอใจ
2. นายอรรถสฤษธ์  ทองดีนอก
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงรัตนา  ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงสุทธิณี  ฉิมกุล
 
1. นางสาวบุญร่วม  ราวพิมาย
2. นางสาวเพชรัตน์  กรมลาลึก
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรณัฐฐา  สิงห์เชื้อ
2. เด็กชายมงคลชัย  คุ้มทองหลาง
 
1. นางสาวประภาพร  ถัดกระโทก
2. นางสาววาชินี  บุญญพาพงศ์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กชายพงศธร  ขานกระโทก
2. เด็กชายอัครเดช  ฝาผักแว่น
 
1. นางทิวาวรรณ  เกริ่นกระโทก
2. นายมานพ  เปรื่องกระโทก
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายธราวุฒิ  ศรีชำนาญ
2. เด็กชายไพรวัลย์  มีสิทธิ์ดี
 
1. นางมณีรัตน์  เชื่อมกลาง
2. นายสถิตย์  อดทน
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงมาริสา  น้ำกระโทก
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  คงนาคพะเนา
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กชายบดินทร์  งานดี
2. เด็กชายภัทรนันท์  จันทร์อ่อน
3. เด็กชายไกรสร  ด่านกระโทก
 
1. นายสมจิต  สมานรักษ์
2. นายอำพร  ปวงสุข
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายณรงเดช  จัดงูเหลือม
2. เด็กชายนันทชาติ  ศรีรักษา
3. เด็กชายสุธี  อินพะเนาว์
 
1. นายถนัด  เกรัมย์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รักหนาวงศ์
 
1. นางนภาภรณ์  ฝ่ายโชคชัย
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 1. เด็กหญิงผกามาส  อุทัยวรรณ
 
1. นางนภาภรณ์  ฝ่ายโชคชัย
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อันทะเกตุ
 
1. นายสมจิตร  ผาริการ
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กชายธนนท์  ธีระรัตนานนท์
 
1. นางสาวสุภาพร  มณีสัย
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  กอกกระโทก
 
1. นางรัชนีกร  กาฬสินธุ์
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ม่วงน้อย
 
1. นางสุรีย์  ปิ่นโต
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ฝ้ายกระโทก
 
1. นางนภาภรณ์  ฝ่ายโชคชัย
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 1. เด็กหญิงนันทวัน  นิลวิมุต
 
1. นายสมจิตร  ผาริการ
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงพรชิตา  ต่อมกระโทก
 
1. นางอรวรรณ  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ผลบุญ
 
1. นางสาวสุลาลัย  สินสุพรรณ
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐจิต  ถูบกระโทก
2. เด็กชายภานุพงศ์  มูลเอก
3. เด็กหญิงยุพาพร  แคกระโทก
4. เด็กชายสัมพันธ์  ทินปราณี
5. เด็กหญิงสุนิสา  เสือเครือ
 
1. นางสาวงามตา  เจียรกุล
2. นางสาวสุดารัตน์  โมรัษเฐียร
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายพร้อมพันธ์  แซ่ตั้ง
 
1. MissCai ling  Laoshi
 
175 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  กมลลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปาทะกาญจน์
 
1. นางวิพาห์วัน  พรหมมีชัย
2. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
176 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สำราญ
2. เด็กชายพรรษา  ทิพย์กระโทก
 
1. นางสาวบงกช  นวลใส
2. นางสาวยุวลักษณ์  รัตนา
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนโนนตาวิทย์ 1. เด็กหญิงดวงเดือน  มีนา
2. เด็กชายธีรเทพ  ทิศกระโทก
3. เด็กชายนันทพล  ถึงกลาง
4. เด็กชายพรหมบัญชา  มารศรี
5. เด็กชายภานุพงษ์  ปุ๊กมะดัน
6. เด็กหญิงสมฤดี  พระอภัย
 
1. นายปกิต  ปัทมโกมล
2. นายสอาด  สันติวงศ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายกฤษณพล  ยงสืบชาติ
2. เด็กชายธนาการ  การถาง
3. เด็กชายวิวัฒน์  เทียมกระโทก
4. เด็กชายสหชาติ  ถอยกระโทก
5. เด็กชายองศา  แทวกระโทก
6. เด็กชายอนุสรณ์  โพธิศรี
 
1. นายจรูญ  ผินงูเหลือม
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหินดาด 1. เด็กชายจักรพงษ์  ปานามิโก
2. เด็กชายดำรงชัย  ชุดทองหลาง
3. เด็กชายธนากร  แสงหิรัญ
4. เด็กชายประยูร  ปานามิโก
5. เด็กชายภัทรพงษ์  ชนะน้อย
6. เด็กชายวิชิต  ปะโภสัง
7. เด็กชายสหัสวรรษ  กูลสวัสดิ์
8. เด็กชายอภิชิต  ปะโกสัง
 
1. นายฐิรติพลชนะ  อุดมชัยพันธ์
2. นางพวงเพชร  นาดสะพัด
3. นางลัดดา  ฉ่ำธงชัย
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กหญิงกนกรรณ  ทองดี
2. เด็กชายชิรศักดิ์  สายอุบล
3. เด็กหญิงฐิติมา  จอมกิ่ง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรีชา
5. เด็กหญิงปิยนุช  เจริญจอหอ
6. เด็กหญิงรัตติกาล  มีทะโจน
7. เด็กหญิงสลิตา  เรือนคง
8. เด็กหญิงสิริขวัญ  ทุมโยมา
9. เด็กหญิงสุภาพร  เสมงาม
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินพะเนา
 
1. นายสากล  มีน้อย
2. นางสำเนียง  นิตย์ด่านกล่าง
3. นางเสงี่ยมศรี  พรหมสุข
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงจิราภา  สุขพิมาย
2. เด็กหญิงจุฑามณี  จำเนียรกุล
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  กุยแก้ว
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดอนกระโทก
5. เด็กหญิงนฤมล  พิลาตัน
6. เด็กหญิงพิริยกร  เพิ่มพูนพิศ
7. เด็กหญิงศุลีพร  ฟุ้งพิมาย
8. เด็กหญิงสมสวัสดิ์  ปีบกระโทก
9. เด็กหญิงสุธิดา  ไพรเขียว
10. เด็กหญิงแพรวนภา  จงสันเทียะ
 
1. นายชนินทร์  โพธิ์ตา
2. นายทองสุข  เอกศิริ
3. นางภาวินันท์  เอกศิริ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านละกอ 1. เด็กหญิงนุชจรี  รักกุศล
2. เด็กชายพัชรพงศ์  เซ็นทองหลาง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทิศกระโทก
4. เด็กหญิงเทพธิดา  โจกพิมาย
5. เด็กหญิงเมธาวี  เบียดกระโทก
 
1. นายนิพนธ์  โรจนภานุรัตน์
2. นางวาสนา  ทิศกระโทก
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กชายตะวัน  ขุมรัตนนันท์
2. เด็กหญิงธนภัทร  ไฝกระโทก
3. เด็กหญิงสวรรยา  สังข์ใหม่
 
1. นางนิภา  อ้วนโพธิ์กลาง
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  นุชนาค
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  ศรีสันต์
3. เด็กหญิงปิยะดา  แซ่ทู้
 
1. นางอุรารัตน์  หันกลาง
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สร้อยคูบัว
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ฉายขจร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สิหะนาม
 
1. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
2. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทร์วิเชียร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เสาทอง
3. เด็กหญิงอังคณา  สุโขพืช
 
1. นางสาวพวงทอง  กลางสวัสดิ์
2. นางมัจฉรีย์  พงศ์สุวรรณ
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ภู่ทองหลาง
2. เด็กชายพรรษา  ทิพย์กระโทก
 
1. นางสาวบงกช  นวลใส
2. นางสาวยุวลักษณ์  รัตนา
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1. เด็กหญิงสุชาดา  สนทองหลาง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พันธ์ทองหลาง
 
1. นางสาวบงกช  นวลใส
2. นางสาวยุวลักษณ์  รัตนา
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบุกระโทก 1. เด็กหญิงกาญจนา  เงกสูงเนิน
2. เด็กหญิงไพลิน  พงษ์สุข
 
1. นางณัฐชยา  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาววีรยา  เมืองพนัส
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 1. เด็กชายบัญชา  หน่วยกระโทก
2. เด็กหญิงวริษา  รวยสันเทียะ
 
1. นางมณีรัตน์  เชื่อมกลาง
2. นางสาวสุนิสา  หลงทิพย์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  เพื่อนพิมาย
2. เด็กหญิงอรยา  ก้อนพิมาย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง
2. นางลักนภา  กลอนโพธิ์
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ผลกลาง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  เกียรติวีราภรณ์
 
1. นางภัทรภร  จตุมานนท์
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  หนูแก้ว
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  วัฒนวิโรจน์กุล
 
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนวัดหินมงคล 1. เด็กหญิงสุธินันท์  ธงกระโทก
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  คำเจริญ
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายธนายงค์  คำพวย
 
1. นางราตรี  ลวกไธสง
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ถาดทอง
 
1. นายธวัชชัย  เฉิดจำเริญ
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัญญา  เขียวปาน
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  อ้วนสูงยาง
 
1. นายสัญญา  เทพศรีดา
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชโยดม  บุญเคลือบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัญญา  เขียวปาน
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 1. เด็กชายกมลชัย  จันทกุล
 
1. นายสัญญา  เทพศรีดา
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายนริน  ล้อมทองหลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัญญา  เขียวปาน
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงพระ 1. เด็กชายปรัชญา  จูงกระโทก
 
1. นายเอกนรินทร์  เจษฎาสิริ
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายจตุพร  ปัตชัยโย
2. เด็กชายณภัทร  ขุนภ้กดี
3. เด็กชายธนพล  ดวงดี
4. เด็กหญิงธนัชชา  องอาจ
5. เด็กชายธนายงค์  คำพวย
6. เด็กหญิงธัณทษา  ศรีคุณ
7. เด็กหญิงธิญาดา  ทุมมี
8. เด็กหญิงนริศรา  ทรวงซะ
9. เด็กชายนันทวัฒน์  นามไธสง
10. เด็กชายนันทวัน  พันไร่
11. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ผดุงเวียง
12. เด็กหญิงปัทมา  ปัจจัย
13. เด็กหญิงปุณิกา  ปิณะกาโส
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  โง่นสูงเนิน
15. เด็กหญิงพิมณพัช  ราชัย
16. เด็กหญิงมาณิษา  แม่นศรนรา
17. เด็กชายวชิรากรณ์  กลางสวัสดิ์
18. เด็กหญิงศรุดา  เสน่หา
19. เด็กชายศักรินทร์  คูณกลาง
20. เด็กหญิงศิรวดี  มิตรจันทึก
21. เด็กหญิงศิริพร  สระภูมิ
22. เด็กหญิงสุธาสินี  บัวศรีแก้ว
23. เด็กหญิงสุพรรณษา  เหนี่ยวบุปผา
24. เด็กชายสุรภักดิ์  เรียนหมี
25. เด็กชายอนุวัฒน์  แม่นศรนรา
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉ่ำเกษม
27. เด็กหญิงอัญชิสา  พิมการ
28. เด็กชายอัมรินทร์  เลยกลาง
29. เด็กชายเกริกพล  สุดตา
30. เด็กหญิงเปรมกมล  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวกฤษณา  ฝากไธสง
2. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
3. นางสาวบัณฑิตา  กลุ่มจันทึก
4. นางราตรี  ลวกไธสง
5. นางสาววราภรณ์  ศรีอาภัย
6. นายสิทธิชัย  ลวกไธสง
7. นางสาวอุทุมพร  ทุมมี
 
204 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กริบกระโทก
 
1. นางชุติกาญจน์  เสาวภาคย์เมธีกุล
 
205 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย - - - โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ครึกกระโทก
2. เด็กหญิงอดิศา  ด้วงกระโทก
3. เด็กหญิงอทิตยา  แก้ไข
 
1. นางสาวตะวัน  อาบสุวรรณ์
2. นางสาวพะเยาว์  ผลุงกระโทก
 
206 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย - - - โรงเรียนบ้านปอพราน 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทรายกระโทก
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  รอดสันเทียะ
3. เด็กหญิงโชติกา  แอบผักแว่น
 
1. นางยุพิน  อินทรประเสริฐ
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  พรมพินิจ
 
1. นางอารีย์  หูแก้ว
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงสายทิพย์  กรุงนอก
 
1. นางจุฑารัตน์  คงนันทะ
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายเจษฎา  พันธ์ทุม
 
1. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงวรรณิษา  งัดกระโทก
 
1. นางวรนุช  เกิดกระโทก
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ฤาเดช
 
1. นางเปรมนีย์  วัฒนวีรพงษ์
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ตลับทอง
 
1. นางสมมัก  เชียงเครือ
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายชุติเทพ  ว่องไว
2. เด็กหญิงภัทรฑิรา  ศรีณะรงค์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำชนะชัย
 
1. นางกมลวัลย์  รัตนกุล
2. นางจุฑารัตน์  คงนันทะ
 
214 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุบผาพร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อบมาลี
 
1. นางฐานิตา  มีเพียร
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายธนาธร  สมานมิตร
2. เด็กชายวีระพงษ์  นามจันทร์
 
1. นางสำราญ  มิ่งชัย
2. นางสุพรรนณี  วิมลธรรม
 
216 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กชายจักรี  เศรษฐี
2. เด็กหญิงพันธ์สา  วงษ์ศรี
 
1. นายวุฒิกร  คนรู้
2. นางเยาวมาลย์  คนรู้
 
217 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงฉันทิกา  ด่างแก้ว
2. เด็กชายอลงกรณ์  ดามี
 
1. นายวุฒิกร  คนรู้
2. นางเยาวมาลย์  คนรู้
 
218 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงชนาชล  นิยมกาล
2. เด็กชายดนุพร   กุดนอก
3. เด็กชายธรรมนูญ  นนกระโทก
4. เด็กชายนัฐพงษ์  หมายปิดกลาง
5. เด็กหญิงนัตถยา  บรรหาญ
6. เด็กชายนุกูล  เย็นไธสง
7. เด็กชายภาณุพงศ์  นาคา
 
1. นางสมพร  เกิดแสงรัตน์
2. นายสุธา  สาธร
 
219 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายจตุพร  ปัจชัยโย
2. เด็กหญิงนริศรา  ทรวงซะ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  นามไธสง
4. เด็กชายสราวุฒิ  นนทะสี
5. เด็กหญิงสุนิตา  แท่นทอง
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  ลงกลาง
7. เด็กชายเจษฎา  พันธ์ทุม
 
1. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
2. นางราตรี  ลวกไธสง
3. นางสาวอุทุมพร   ทุมมี
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเคลือบ
 
1. นางน้ำฝน  เยี่ยงอย่าง
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านนาตะคุ 1. เด็กหญิงพรนภา  ราษฎร์ใจดี
 
1. นายบุญส่ง  ประทุมวัน
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชรกระโทก
 
1. นายเทวินทร์  แจ้งไพร
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 1. เด็กชายสถาพร  โฉมพรมราช
 
1. นายนิยม  ริมไธสง
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ด้ามกระโทก
 
1. นายเทวินทร์  แจ้งไพร
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กหญิงทิตยา  ต่อศรี
2. เด็กหญิงนิจวรีย์  จันทนะแก้ว
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เกียงสี
4. เด็กหญิงพิยดา  เพียซ้าย
5. เด็กหญิงมุฑิตา  คงสุข
 
1. นางสาวขนิษฐา  เลิศไพรัตน์
2. นางสาวธัญพร  เฟื่องวัฒนสินชัย
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เป็นกลาง
2. เด็กหญิงรุจิฬา  กองบุตร
3. เด็กหญิงสิริธร  พูนนอก
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประทุมสาย
5. เด็กหญิงอนุชศรา  พันธ์สารคาม
6. เด็กหญิงอนุศรา  จันวิสุข
 
1. นางฐานิตา  มีเพียร
2. นางภักดี  สมบัติภูธร
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายสมพงษ์  ว่องไว
 
1. นายสมพร  หาญโก่ย
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงเกตศดา  รุ่งกุล
 
1. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เสงี่ยมทรัพย์
2. เด็กหญิงธันวา  อันโคตร
3. เด็กหญิงนฤมล  สังข์เสวี
4. เด็กหญิงสุภาพร  ปัดตาเนนะ
5. เด็กชายอนุศิษย์  ปินะกาลัง
6. เด็กหญิงอรัญญา  นาหนอง
 
1. นายธงชัย  ปิดตาละเพ
2. นางสาวมาลัย  กองมะลี
3. นายยรรยง  ประกอบกัน
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงกนกอร  พอกระโทก
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  จาบกระโทก
3. เด็กหญิงประภาพร  ขอหวนกลาง
4. เด็กหญิงภาณุมาศ  ธีระวัฒน์ศิริ
5. เด็กหญิงภารดี  ธีระวัฒน์ศิริ
6. เด็กหญิงมธุรดา  สุชฌาธิธร
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชาติชนะ
 
1. นางนิภา  อ้วนโพธิ์กลาง
2. นางรังสิมา  บั้งจันอัด
3. นางลักขณา  พิมสาร
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กล้าศักดา
2. เด็กหญิงวาสนา  นอขุนทด
3. เด็กหญิงสุภาพรณ์  รังปัญญา
 
1. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
2. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดีอำนาจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสุข
3. เด็กชายอภิชัย  พิมพ์ปรุ
 
1. นางผุสดี  เลิศวิลัย
2. นางสุวรรณี  สันติธรรมการ
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กชายกวี  บุญกล้า
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิรัมย์
3. เด็กชายไตรภพ  ล่ำสัน
 
1. นายกรกิตติชัย  สุทธิ
2. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กชายฑีฆายุ  จันปัญญา
2. เด็กชายภูธเนศ  บาหยัน
3. เด็กหญิงศุวรรณิษา  สีสาวแห
 
1. นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางอริสา  สิงห์บุตร
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สีเงิน
2. เด็กชายธนกฤต  สันทานุลัย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ชฎาแก้ว
 
1. นางปิยวดี  ลีตี
2. นางสาวเพ็ญประภา  ยอโง้ง
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กชายจตุพร  ปัจชัยโย
2. เด็กชายธนวัฒน์  อุทสาร
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ลงกลาง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  กลุ่มจันทึก
2. นางราตรี  ลวกไธสง
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านท่าลี่ 1. เด็กหญิงชนิดาพร  คำปลิว
2. เด็กหญิงนริศรา  ทรวงซะ
3. เด็กชายปรีชาชัย  รุ่งแสง
 
1. นางสาวกฤษณา  ฝากไธสง
2. นางราตรี  ลวกไธสง
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายวีรพล  ศรีสองเมือง
2. เด็กชายสมโภชน์  พรมพันธุ์
3. เด็กชายสุรส๊ห์  เจือจันทร์
 
1. นายศุภกิจ  ผิวงาม
2. นางสาวอัษฎางค์   แว่นศิลา
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายสิทธิโชค  นุลีจันทร์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สุภะนาม
3. เด็กชายไพโรจน์  ชฎาทอง
 
1. นางพัชรินทร์  เทียมพันธุ์
2. นางสุภาวดี  ผิวงาม
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กหญิงวิชุตา  สังสุนะ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  โลไธสง
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ปัจจัยโคถา
 
1. นางวีนัส  รักษาราช
2. นางสมปอง  พึ่งจันดา
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 1. เด็กชายนุกูล  เทียนแย้ม
2. เด็กชายสุรธัช  ไกลพะเนา
 
1. นางนวลจันทร์  กองกระโทก
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กชายธีรเมศ  พานทอง
2. เด็กชายภัทรวรรธ์  แสงเพชร
 
1. นางศรีไพร  พนมศรี
2. นางสังวร  น้อยหนองหว้า
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 1. เด็กหญิงบุญรอด  ศูนทองห้าว
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ถินสุวรรณ์
 
1. นางยุพา  ทรัพย์สิน
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จำเนียรกูล
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านหนองพลอง 1. เด็กหญิงจัตรภรณ์  อัมไพ
2. เด็กชายมานะ  โคตรแพง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์   สุขแก้ว
 
1. นายทองอินทร์  ไปเจอะ
2. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กชายณัฐนัน  หวานขม
2. เด็กชายอภิวิช  สวาสดี
3. เด็กหญิงอัจฉรา  การณรงค์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทาคำ
2. นางสำราญ  มิ่งชัย
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  โพธิ์ทา
2. เด็กชายบรรดิษฐ์  ศรีวิจารย์
3. เด็กชายศิลป์ทวี  ฉัตรทัน
 
1. นายวัชรินทร์  พรหนองแสน
2. นายศุภกิจ  ผิวงาม
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีรัตน์
2. เด็กชายกิตตินันท์  พิมพ์วัน
3. เด็กชายอนุชิต  ปรุกระโทก
 
1. นางสุพรรนณี  วิมลธรรม
2. นางอรวรรณ  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์