รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวนัชพร   นามตะ
 
1. นางวชิราภรณ์   สุวรชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุลยา  กุลวงค์
 
1. นางพรทิพย์   แจ่มเดชะศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ผ่องกลาง
 
1. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงศศิการ  อ่วมวงศ์
 
1. นางวิภา  รักกลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณุตตรา  เอื้ออนันต์ตระกูล
 
1. นางสาวลักขณา  เอกศาสตร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงจริยา  โกฎิค้างพลู
 
1. นางสมเวียง  มุ่งอิงกลาง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกาย 1. เด็กหญิงศิริพร  แสวงหาทรัพย์
 
1. นางเกสร  รัตน์คุณากร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สุขศรี
 
1. นางพีรญา  เพ็งหมื่นไวย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายสิริวัฒน์  แซ่อึง
 
1. นางเมธาวี  ทองจังหรีด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ชลอกลาง
 
1. นางสาววิภารัตน์  เกตุนอก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัชชา  คงครินทร์
2. เด็กหญิงภาวินี  ศรัณย์รัตน์
 
1. นางบุณณ์ภัสสร  เบญจณัฏฐากุญช์
2. นางสุภาพร  พระฉาย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงจีรภัทร  ฤทธิ์จอหอ
2. เด็กหญิงสหฤทัย  เทศเงิน
 
1. นางปราณีต  สมหมาย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายศิษฎา  นาคเลื่อน
 
1. นางสุวรรณี  หมั่นสระเกษ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล
 
1. นางจันทิมา  วัชระคุปต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงอัมริน  เกาะสูงเนิน
 
1. นายประสาน  ก่ายโนนสูง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1. เด็กชายทศพล  ต่อวาส
2. เด็กหญิงสุนันทา  ชวาลา
3. เด็กหญิงแอนนา  อินทสระ
 
1. นางสาวนิติกรณ์  มาลา
2. นางศุภลักษณ์   บุญประโคน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  อะโครัมย์
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  จันทร์พิทักษ์
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ชนะประโคน
 
1. นางปัญจภรณ์  บุญราช
2. นางลิดา  รัตนชาติวิเชียร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกรภาวิศ  บัณฑิตสาธิสรรค์
2. เด็กชายภาดา  มหาพฤกษพงศ์
3. เด็กหญิงอมิตตา  นวลกำแหง
 
1. นางอรพรรณ  ศรีหมื่นไวย
2. นางอารีลักษณ์  ภัทรบันลือภพ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจนิสตา  สันตยานนท์
2. เด็กหญิงทิวานนท์   หงอสูงเนิน
3. เด็กหญิงปภาวี   แซ่อื้อ
 
1. นางปิยพร  จันทร์น้อย
2. นางศิริวัฒนา  ลิมปิสวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงชลพินทุ์  พันธุขันธ์
2. เด็กหญิงสายป่าน  จงถวิล
 
1. นางจิระประภา  นาใจรีบ
2. นางณัฐพัชร์  ศิริปักมานนท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ปัดกอง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  กิ่งพุ่ม
 
1. นางนิภาภรณ์  มุ่งดีกลาง
2. นางมาเรียน  สุนทรผอบทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายภูวรัตน์  นาคจันทึก
 
1. นางเบญจมาศ  อาชีวศึกษาคม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  จอมเกาะ
 
1. นางจิรประภา  นาใจรีบ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนสิชา  กองสมบัติ
 
1. นางสาวสุคนธรัตน์  ชำนาญนาค
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กหญิงภาวินี  ศรันยรัตน์
3. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ลิ้มสุวัฒน์
 
1. นางจรรยา  หิรัญพันธุ์
2. นางวิไลรัตน์  นาควิเชียร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายฉัตริน  ภูฆัง
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  โทดำมา
3. นายสกนต์  ปกรณ์ขจรนาวิน
 
1. นางยิ่งกมล  กลั่นโคกสูง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงญาณากร  ลาภชุ่มศรี
2. เด็กชายธนภัทร์  มั่นเขียว
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ประสพดี
 
1. นางมุกดาภรณ์  พนาสรรค์
2. นางวรรษธนภรณ์  กฤษณสุวรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงตันหยง  บุญมา
2. เด็กหญิงสายพิน  สุกน้อยพะเนา
3. เด็กหญิงอทิตยา   เกล้ากลาง
 
1. นางอรนุช  สุระขุนทด
2. นางสาวอารีรัตน์  ปลอดกระโทก
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายชญุตพล  ปุณยรัตน์ยืนยง
2. เด็กชายธีธัช  รัตนศิริมณีเวทย์
3. เด็กชายพีรวัส  อัครวณิชชา
 
1. นางวิไลรัตน์  นาควิเชียร
2. นางอุทัยวรรณ  ศรีนาดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. นายกรกต  ตรงกลาง
2. นางสาวบุษยา  การด้วง
3. นางสาวศิรินภา  กอบสันเทียะ
 
1. นางยิ่งกมล  กลั่นโคกสูง
2. นายไกรสร  กล้าสู้
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงนลพรรณ  เจริญเดช
2. เด็กหญิงสิตานันท์  ปัญญาคม
3. เด็กหญิงไปรยา  พรหมดิเรก
 
1. นางสุภาพันธ์  โชติกลาง
2. นางอัญชนา  มณีเนตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1. เด็กหญิงพัชรี  นกใหม่
2. เด็กหญิงรุ่งธิดา  เราโคกกรวด
3. เด็กหญิงวาสนา  ใจสูงเนิน
 
1. นางสาวนิตยา  อามาตย์
2. นายปฏิพัทธ์  จำปาทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวนชื่น  กลอนกลาง
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  เที่ยวกลาง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ้อมกลาง
2. นางแฉล้ม  พิเชฐพงศ์ทวี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงญาดา  วงศ์ชาญชัย
2. เด็กหญิงณัฐนภา  อาจอาสา
 
1. นายทองเลิศ  หมื่นชำนาญ
2. นางพัชราภรณ์  คัทนศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 89.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อุ่นใจดี
2. เด็กชายยุทธนา  จ่ายก
 
1. นายภิรมย์  เจริญสุข
2. นางสาวเนาวรัตน์  จันทรวิวัฒน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายรักษิต  เมินกระโทก
2. เด็กชายอรรถนนท์  สายแสงฉาย
 
1. นางนุชรัตน์  คันธหัตถี
2. นายประสพ  พรหมดิเรก
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายภูริชญ์  ตันธนโรจน์
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  วงศ์นอก
 
1. นายบุญศรี  แก้วปานกัน
2. นางวรีวรรณ์  พลสาย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายธนดล  อัมพรต
2. เด็กชายศักดิ์มงคล  หมายเหนี่ยวกลาง
 
1. นายบุญสร้าง  อินธุโสภณ
2. นางสาวเนาวรัตน์  จันทรวิวัฒน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กชายธนวัฒน์  นาคา
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ปรีชาญาณ
 
1. นายเฉลิมวัชร์  จอกจอหอ
2. นางสาวเนาวรัตน์  จันทรวิวัฒน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  การทหาร
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วงษา
3. เด็กหญิงศิริญาพร  จุฑานิตย์
4. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์สุรการ
5. เด็กหญิงโสภิษณภา  เดชพลกรัง
 
1. นางรินภา  ฮอหรินทร์
2. นางแสงทอง  รัตนมุณี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงฐิดาพร   เด่นอนุสรณ์
2. เด็กหญิงนริศรา  มาลารัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์ภัคกุล  ปุญญาภา
4. เด็กหญิงภรณ์อริญชย์  วรวงศ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยศิริ
 
1. นางพรรณี  ศรีพันธุ์
2. นางสาวศิริพร  หวังวัฒนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  เจตบรรจง
2. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  อินทร์นอก
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ก่ายโนนสูง
4. เด็กหญิงอาภารัตน์  แก้วงาม
5. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวกลาง
 
1. นางสมควร  สุขจิตร์
2. นายสุพจน์  พานสุวรรณ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญวรา  ทวีผล
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์
3. เด็กหญิงฐิตารีย์  กองจันทร์
4. เด็กหญิงพิมนิภา  วิริเยนวัฒน์
5. เด็กหญิงอภิชญา  เลิศพงษ์
 
1. นางปลื้มจิตร  เผื่อนงูเหลือม
2. นางสาววรรณา  แสงทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงธิดาชนก  จงพึ่งกลาง
2. เด็กหญิงรมิตา  ประสานทรัพย์
3. เด็กชายวงศธร  วงศาโรจน์
4. เด็กหญิงวนิชา  ชูพลกรัง
5. เด็กหญิงสรัลชนก  คงแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจารุวัต  กุลพัฒน์
2. นางพรรณชพัชร์  เจริญวรรณกูล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 1. เด็กหญิงวรารัตน์  หวังหามกลาง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่วมสันเทียะ
3. เด็กหญิงสรัญชนา  สุวรรณโยธี
4. เด็กหญิงสายธาร  มุ่งชิดกลาง
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พุ่มกลางดร
 
1. นางนฤมล  โพธิ์กลาง
2. นายประวิทย์  โพธิ์กลาง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กชายจักรกฤษ  คันกลาง
2. เด็กชายธนพล  พูนเกิดมะเริง
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  บรรจงปรุ
4. เด็กชายสงกรานต์  อาศัยนา
5. เด็กชายสมรักษ์  จันทร์ผ่อง
 
1. จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์   นิตะยะโส
2. นางวัลลภา  แผลงศร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  กฤษฎี
2. เด็กหญิงชนากานต์  แฝงกระโทก
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ทินวงศ์
4. เด็กชายสุรพศ  พันธ์ชำนาญ
5. เด็กหญิงเกื้อกูล  แก่นวิชา
 
1. นางดวงรัตน์  ทรัพย์ดี
2. นางสุภาณี  ปัทมประดิษฐ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกรภัทร์  ถ่ายสูงเนิน
2. เด็กชายชัชวาล  ทองคำ
3. เด็กชายณพล  โรจนชีวาคม
4. เด็กหญิงณัฐพร  การสมดี
5. เด็กชายถิรพุทธ  ศรีมูล
6. เด็กชายธีรภัทร  มันสีชุม
7. เด็กหญิงนลินทิพย์  อินปั้น
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภเศรณี
9. เด็กชายปุณณจักษ์  ประจักษ์สูตร
10. เด็กหญิงพศิกา  พฤกษ์พนาเวศ
11. เด็กหญิงพีรยา  คอนเอม
12. เด็กหญิงพีรยา  พฤกษ์พนาเวศ
13. เด็กชายภูมิรพี  พนมหอม
14. เด็กหญิงมณฑิรา  คอนเอม
15. เด็กหญิงมนรดา  ทานธรรมงาม
16. เด็กชายรัฐรุจ  ทือเกาะ
17. เด็กหญิงสิริกัญญา  ดอกพิกุล
18. เด็กชายอรรถวิท  สัณธนะ
19. เด็กหญิงอาทิตยา  ทัตติยานันท์
20. เด็กหญิงอุษณรัศมิ์  สุดกระโทก
 
1. นายทวนทอง  ใหม่พรหมมา
2. นางพรนรินทร์  โสวรรณี
3. นางภัทรไพริน  พูนศรี
4. นางสุรางคนา  นิตยวัน
5. นางอรัญญา  เพิ่มพีรพัฒน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกรกนก  ปานกลิ่น
2. เด็กหญิงจิรดา  จันทร์เปรียง
3. เด็กชายชัชวาลย์  อยู่ทองหลาง
4. เด็กหญิงฐิติญา  ปรอยกระโทก
5. เด็กหญิงฐิติพันธ์  มนูญพงศ์พันธุ์
6. เด็กชายทัฬห์ณวิชญ์  เจตน์จำลอง
7. เด็กชายธนภัทร์  ประคองกลาง
8. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยอดเงิน
9. เด็กชายนพรัตน์  ผิวทองงาม
10. เด็กชายปริชญ์ชธันย์  สังข์มณีเวศน์
11. เด็กหญิงภัคกัญญาณัฐ  คลังทรัพย์
12. เด็กหญิงมานิตา  จุฑาจินดาเขต
13. เด็กหญิงวรนิษฐา  ไทยกลาง
14. เด็กชายวราฤทธิ์  ศรีสังข์สุวรรณ
15. เด็กหญิงวินัฎดา  สีสังข์
16. เด็กหญิงศศิกาญ  ตระกูลอัครวิชญ์
17. เด็กหญิงศิริภาดา  เชิดชูถิ่น
18. เด็กหญิงสรัลพร  เกตุเชื้อ
19. เด็กหญิงสิริอาภรณ์  ปล้ำกลาง
20. เด็กชายอธิษฐ์  มีจินดา
 
1. นางธัญญารัตน์  คุ้มกลาง
2. นางนันท์นภัส  ติยะโคตร
3. นางปลื้มจิตร  เผื่อนงูเหลือม
4. นางสาวมานี  อีหมั่น
5. นายวัฒนา  กระอาจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลี้
 
1. นางปัทมา  พรหมณเรศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วาสสามัคคี
 
1. นางภัทรวดี  ฟองคำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กหญิงสุนิสา  กลมค้างพลู
 
1. นางศิริกานต์  ขันธอารี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายภัจน์กร  งามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุวิชญา  ภูเลียงคำ
 
1. นางศิริพร  วิริยมานะธรรม
2. นางสรชา  ยันตะบุษย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษฎาพร  บุญเรืองอุดม
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิยะประสพสุข
 
1. นางภิรมย์รักษ์  ทิพย์ศักดิ์
2. นางสาวศิริพร  หวังวัฒนา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงสายทิพย์  เกษรจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสานอก
 
1. นายศุภรักษ์  เครือศรี
2. นายอนุวัฒิ  ศรีสระน้อย
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิราพร  เลากลาง
2. เด็กหญิงจีรพร  มะลิ
3. เด็กหญิงปาริตา  จงพึ่งกลาง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  เป็นซอ
5. เด็กหญิงรัตนา  สำเภาทอง
6. เด็กหญิงวรรณภา  ยาทองทิพย์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วัดสำโรง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  สำราญกลาง
9. เด็กหญิงสุวนันท์  บุตรนุ
10. เด็กหญิงอินทิรา  พุทธพ้นภัย
 
1. นางสาวศิวพร  คงแก้ว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกาญจนา  กุตัน
2. เด็กหญิงกีรีติกานต์  บุตรศรีภูมิ
3. เด็กหญิงญาติกา  ทูโคกกรวด
4. เด็กหญิงณัชชา  ชูพลกรัง
5. เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ณธีวสิษฐ์ธร
6. เด็กหญิงนันท์นภัสร  แก้วม่วงพะเนาว์
7. เด็กหญิงปริฉัตร  แก้วใจบุญ
8. เด็กหญิงวณิชยา  ซึมดอน
9. เด็กหญิงสิริกร  แขมโคกกรวด
10. เด็กหญิงสุจิรา  นามศิริพงศ์พันธ์
 
1. นางพรรณี  ศรีพันธุ์
2. นางภิรมย์รักษ์  ทิพย์ศักดิ์
3. นางสาวศิริพร  หวังวัฒนา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชุติกาณ    พันธศรี
2. เด็กหญิงญาณิศา    กันงาม
3. เด็กหญิงดารารัตน์    จำใจ
4. เด็กหญิงธมนต์วรรณ   เกิดอุฤทธิ์
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เพ็งพะเนา
6. เด็กหญิงธารารัตน์    บุตรกิ่ง
7. เด็กหญิงปวีณา   กรสันเทียะ
8. เด็กหญิงพัชราภา   ไทยรัมย์
9. เด็กหญิงพิชชาพร  ปลั่งกลาง
10. เด็กหญิงรติมา    โคกขุนทด
11. เด็กหญิงวลัยพรรณ   หมอทอง
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์   หลักทอง
13. เด็กหญิงสุญญตา   แถมวัฒนะ
14. เด็กหญิงเตชินี   ทรงจอหอ
15. เด็กหญิงเทวี   สิงหแสนยาพงษ์
 
1. นางจารุวรรณ  แก้วพิจิตร
2. นางธัญญา  นามลี
3. นายรังสิต  มากพูน
4. นางวนิดา  มากพูน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  วรสารศิริ
2. เด็กหญิงณัฐพร  จินมะเริง
3. เด็กหญิงธาริณี  บวรรัมย์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยที
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  จุมปาลี
6. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หรั่งนางรอง
7. เด็กหญิงศิรษา  ขอเหล็กกลาง
8. เด็กหญิงศิวาภรณ์  ปลาโพธิ์
9. เด็กหญิงสิวิมล  หนองหาร
10. เด็กหญิงสุนิภาพร  กอพลูกลาง
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  จรัญจอหอ
12. เด็กหญิงอลิชา  ชูจอหอ
13. เด็กหญิงอังคณา  ชาระ
14. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เคี่ยมงูเหลือม
15. เด็กหญิงเยาวมาลย์  ศรีนาค
 
1. นางนวลลออ   มุสิกะสาร
2. นางสัมฤทธิ์   จันทร์จินดา
3. นางสุทิน  แท่นทอง
4. นายเผด็จ  มุสิกะสาร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เถาว์ชาลี
2. เด็กหญิงสุริตา  ผลสมหวัง
3. เด็กหญิงออมสิน  โพธิบัติ
 
1. นางปิ่นอนงค์  ยินมะเริง
2. นางมานิตา  พกกลาง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงพรญาณี  แก้วมุ่ง
2. นายสรณ์สิริ  พลพิพัฒน์
3. เด็กหญิงสุฑาพร  วงศ์ตาผา
 
1. นางวิรัญญา  ชั้นกลาง
2. นางสาวเมธิณี  ปุตตะพาณิช
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษฎา  อาจกระโทก
2. เด็กชายธนภัทร  ลีลานุช
 
1. นายชาญชัย  กลูโคกกรวด
2. นางธนิฐนันท์  พงษ์วราภา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพรรณ   ปลั่งกลาง
2. เด็กชายสหภาพ    คุ้มจันอัด
 
1. นางสุมาลี   ปานรัตน์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนวิยา  นูนประโคน
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงวรัญญา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงปภานันท์  จีนอาศัย
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญชู
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กชายชินวัตร  พรมศรี
 
1. นางพัชรี  ศิริเจริญ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  พลพวก
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงสุกฤตา  คล้ายกุล
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กชายชัชชัย  เกาะกลาง
 
1. นางสาวกิติพร  จิตสุวรรณรักษ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกฤตพร   หอมกำปัง
2. เด็กหญิงพรธิตา  อยู่รัมย์
 
1. นางสาวยุพิน  เสาวรศ
2. นางสุรีย์   วงษ์วิทย์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 1. เด็กหญิงกันญารัตน์  วงษ์ใสย์
2. เด็กหญิงเรือนแก้ว  ทรวงโพธิ์
 
1. นางทรงศรี  ไทยประสงค์
2. นางอัมพร  เอี่ยมโคกสูง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงมินตรา  คบกลาง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โถนอำคา
 
1. นางสาวณิชย์ฐกานต์  วงศ์อินตา
2. นางนิภาพร  แก้วทะเล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  เกาทันฑ์
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มะเริงสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิริสา  พิรักษา
3. เด็กหญิงภานุวัฒน์  ส้มกลาง
 
1. นางสาวพรพนา  ช่างเกวียน
2. นางสุภาวดี  บุญญาพิจิตร
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงนันทนัช  แก้วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จงจอหอ
3. เด็กหญิงศิรินภา  โสภิณ
 
1. นางสาวพรพนา  ช่างเกวียน
2. นางสาวสุภาวดี  บุญญาพิจิตร
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายขจรชัย  ธระกิจ
2. เด็กหญิงดอกฝ้าย  เขียวกิ่ง
3. เด็กชายนพรัตน์  มั่งจันทึก
 
1. นางสาวจีราภร  เหลียวกลาง
2. นายสันติพงษ์  สำราญกลาง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุมิตา  ราชบัณฑิต
 
1. นางสาวมรกต  โพธิ์พะเนาว์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงวรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายสุเทพ   กิขุนทด
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงศศิรักษ์  ดำพรมพะเนา
 
1. นางสาวมรกต  โพธิ์พะเนาว์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภัทราพร    กิขุนทด
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนันทพร  หิตเทศ
 
1. นางสาวฟ้าใส  ชัยชนะกลาง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายชนะชัย  ดวงประโคน
 
1. นางสาวฟ้าใส  ชัยชนะกลาง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายพสุมนต์  ศรีทอง
 
1. นางสุวิชญา  รุมาคม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กชายธนศักดิ์  นาคกระโทก
 
1. นางดวงจันทร์  อุปะเดีย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงวณรรชพร  บุญสนธิ์
 
1. นางสมลักษณ์  ขจรภพ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กหญิงพรรณิภา  มั่งมะเริง
 
1. นางดวงจันทร์  อุปะเดีย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชิดมะเริง
 
1. นางบุญเสริม  ค้าสบาย
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปริณดา  เศษแสงศรี
 
1. นายธนกุล  แก้วแกมเอม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กหญิงสุบรรณา  ไทยมณี
 
1. นางบุญเสริม  ค้าสบาย
 
94 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  แสงสุริยวงศ์
 
1. นางสุวิชญา  รุมาคม
 
95 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กชายจิรยุทธ  แช่มปากเพียว
 
1. นายสมเดช  ค้าสบาย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นางสมลักษณ์  ขจรภพ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  เจตนากลาง
 
1. นางสาวปณิธาน  น้อยเสนา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายคามิน  งบไธสง
2. เด็กหญิงซ้องนาง  ตั้งจิตร
3. เด็กหญิงญาณิศา  เนขุนทด
4. เด็กหญิงทัศชยภรณ์  ใสสระน้อยธนกร
5. เด็กชายธีรภัทร  ดาศรี
6. เด็กชายปกป้อง  ณ พิกุล
7. เด็กชายยศภัทร  ทาเงิน
8. เด็กหญิงรินรดา  งบไธสง
9. เด็กหญิงสุขฤทัย  รัตนวิชัย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โสภาพินิจ
2. นางจำรัส  เพลากรณ์
3. นายเพชรปราณี  ไกรฤกษ์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กชายกิตติพศ  สุวรรณภาศักดิ์
2. เด็กหญิงคฑามาศ  มวยขุนทด
3. เด็กหญิงดวงกมล  รุ่งรัศมี
4. เด็กชายทินภัทร  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงบุญญารักษ์  เเซ่เเต้
6. เด็กชายประเสริฐ  เเซ่ตั้ง
7. เด็กชายปัลณทัศน์  หมอทอง
8. เด็กชายพัสกร  รัญสันเทียะ
9. เด็กหญิงพิม  ทรงกิติรัตน์
10. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  จำใบรักษ์
11. เด็กชายภานุพงษ์  โพธิ์ทอง
12. เด็กหญิงรุ่งวิลัย  กลิ่นทองหลาง
13. เด็กหญิงวรรณภรณ์  เเซ่อึ้ง
14. เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  อาจต้น
15. เด็กชายเรวัตร  โสดา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรเเอบเพ็ชร
2. นายเกรียงศักดิ์  จู๋หมื่นไวย
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยาดี    วงศ์ชามณี
2. เด็กหญิงณิศวรา   ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงดั่งดวงฤทัย  ทูลสันเทียะ
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  อึกจันทึก
5. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
6. เด็กหญิงปาลิกา  สนิทโกศัย
7. เด็กหญิงภัทราพร    กิขุนทด
8. เด็กหญิงริวิสตา  วงศ์ชามณี
9. เด็กหญิงวรากุล   แวววุฒินันท์
10. เด็กหญิงสุธิมา  ภูพิศุทธิ์
11. เด็กหญิงอาภาวิณี  ดวงจันทร์
12. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายพัฒนพล  นาคดิลก
2. นางสมคิด  การถาง
3. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 1. เด็กชายก่อเกียรติ  จงบวกกลาง
2. เด็กหญิงจริยาพร  คงบรรทัด
3. เด็กหญิงจีระนันท์  นกใหม่
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์ขาว
5. เด็กชายนนทนันต์  เชียรชัยศรี
6. เด็กชายปรเมษฐ์  อินาวัง
7. เด็กหญิงพนิดา  วังศิลป์
8. เด็กหญิงพรรณวรา  คำวีระ
9. เด็กหญิงพัชรี  ขอนบกลาง
10. เด็กหญิงพิยดา  อ่อนสีมา
11. เด็กชายภูริทัต  ภาระเวช
12. เด็กหญิงวรรณรัตน์  นิลาลาด
13. เด็กชายวิรัช  สวาสดิ์วงค์
14. เด็กหญิงศศิธร  พักเสลา
15. เด็กชายสุธี  คำแสน
16. เด็กหญิงอรุณวดี  กลิ่นด่านกลาง
17. เด็กหญิงอัษรา  ดัชถุยาวัตร
18. เด็กหญิงอารียา  กาญจนลักษณ์
19. เด็กหญิงแก้วมณี  นาคราช
20. เด็กหญิงแพรพลอย  จงอ่อนกลาง
 
1. นางกนกกานต์  ดวงสุนทร
2. นางสาวภัทราภรณ์  นิลสมัคร
3. นางสาวลัดดา  คงบรรทัด
4. นางสุชญา  ทนสันเทียะ
5. นางอุษา  มุ่งคีมกลาง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  พลอยตะคุ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กชายพันศร  โค่นสังพะเนา
 
1. นางทองย้อย  ชัยภักดี
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงภารตี  สีทะเล
 
1. นางสมรัก  ชุบสุวรรณ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1. เด็กหญิงปวีณา  เพียงโคกกรวด
 
1. นางเบญจมาศ  ต่ายคนอง
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  พลอยตะคุ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงภิชชาพร  หอมขุนทด
 
1. นางสำลี  จันทีนอก
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 1. เด็กชายทวี  แสนพะเนาว์
 
1. นางรัตนา  โชติกลาง
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวรรณิศา  พันธ์โคกกรวด
 
1. นางวาสนา  ขรึมสันเทียะ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายอภิรักษ์  กลิ่นด่านกลาง
 
1. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษณ์  กัญจนาทิพย์
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  โพธิ์ศรี
 
1. นางทองย้อย  ชัยภักดี
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปารมิตา  โตสินธพ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  พลอยตะคุ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายแสตมป์  สมสอาด
 
1. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปารมิตา  โตสินธพ
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสินี  เพื่อนกลาง
 
1. นายชวลิต  โชติกลาง
 
118 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกษิดิศ  กิ่งไม้กลาง
2. เด็กหญิงกานต์มณี  เสฐียรโกเศศ
3. เด็กหญิงจิณณพัต  พัชรมนตรี
4. เด็กหญิงญาณิศา  คำพรม
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจไชย
6. เด็กชายต้นคิด  แดงไผ่
7. เด็กชายธนพล  เกียนโคกกรวด
8. เด็กหญิงธนาภา  แตงอ่อน
9. เด็กชายธราเทพ  อิทธิกุล
10. เด็กหญิงธัญรดา  ศศิโรจน์
11. เด็กหญิงธีรสุดา  วงศาโรจน์
12. เด็กชายปกรณ์ทัศน์  ทองเดช
13. เด็กชายพงษ์ชัยพัฒน์  โตสกุล
14. เด็กหญิงพรนัชชา  บอกสันเทียะ
15. เด็กหญิงพรลภัส  บอกสันเทียะ
16. เด็กหญิงพิชามญช์  ลีลาธร
17. เด็กชายพิษนุ  โอมาตร
18. เด็กชายพุทฒิพงษ์  บุญใหม่
19. เด็กชายวรเศรษฐ์  ราศีวรัตน์
20. เด็กหญิงวิชญากร  ทองฝาก
21. เด็กหญิงวิสสุตา  แขมโคกกรวด
22. เด็กหญิงศรุชา  จิรธนิกกุล
23. เด็กชายศุภวิชญฺ์  วุฒิสาร
24. เด็กหญิงสุพิชญา  ชาญช่าง
25. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จำปาทอง
 
1. นายกานต์  เลิศไกร
2. นางจีรพันธ์  สุขคง
3. นายชัชวาล  ชลพสยุ
4. นางสาวณิชกานต์  นาฮ่อม
5. นางสาวธิดา  เพียรโนนลาว
6. นายเชาว์  กลิ่นจันทสร
7. นายเสรีภาพ  สูบกำปัง
 
119 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายฐกฤต  ฟองฟูม
2. เด็กหญิงทติมา  ทองศรีมะดัน
3. เด็กหญิงธนกรณ์  โสมกำสด
4. เด็กหญิงธัญชนก  วันสุข
5. เด็กชายประภวิษณ์  วีระพันธ์ยานนท์
6. เด็กชายพงศ์หิรัณย์  ขอช่วยกลาง
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุปสูงเนิน
8. เด็กชายภัคพล  สุวรรณชาติ
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรืองสุวรรณ์
10. เด็กชายศรุต  คุ้มกระโทก
 
1. นางมนทกานติ์  สงวนศักดิ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ชวนสรรค์
3. นางสาวสริดาภรณ์  เปี่ยมศิลป์
 
120 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กชายณัฐพล  เจนพนัส
2. เด็กชายธนทัศน์  ปาปะเณย์
3. เด็กหญิงธิดา  พยัคมะเริง
4. เด็กหญิงนิศา  อิ่มทะเล
5. เด็กหญิงประกายดาว  ถินจะบก
6. เด็กชายระพี  กิรัมย์
7. เด็กหญิงวนิดา  มะสะอาด
8. เด็กหญิงวาสนา  เสมราบ
9. นายวิริยะ  ทางทอง
10. เด็กชายอาทิตย์  โปวังสา
 
1. นางพัชราภรณ์  บุญต่อ
2. นางสังวาลย์  บึกขุนทด
3. นางสาวสุริยา  ตอพล
 
121 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปัณณพร  โสมกลาง
2. เด็กหญิงฟาริดา  เพ็ชร์น่วม
3. เด็กหญิงรินรดา  เจตน์นอก
4. เด็กหญิงลักขณา  ผาดไทสง
5. เด็กหญิงเบญญากร  อินทรมณเฑียร
6. เด็กหญิงไอรินลดา  นิราชทะเล
 
1. นางมนทกานติ์  สงวนศักดิ์
2. นางสาววลัยภรณ์  วรสถิตย์
3. นางสาวสริดาภรณ์  เปี่ยมศิลป์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกรนิกา  งอกโพธิ์
2. เด็กหญิงธันยากร  ชมลัง
3. เด็กหญิงธิดาารัตน์  พร้อมจะบก
4. เด็กหญิงปนัดดา  ชวนโพธิ์
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอื้อกิดาการ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธนะจิตต์
7. เด็กหญิงภัทรชวิสา  ภู่ประดับตระกูล
8. เด็กหญิงสิริวิมล  เพชรทะเล
9. เด็กหญิงอภิชญาภา  งอกโพธิ์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เชื่อดี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โสภาพินิจ
2. นางจำรัส  เพลากรณ์
3. นายประวิทย์  กองทรัพย์
4. นายเพชรปาณี  ไกรฤกษ์
 
123 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  สุนนท์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุธรรม
3. เด็กหญิงณิชาภา  ศิริปรุ
4. เด็กหญิงธัญญาสินี  กอวิเศษ
5. เด็กหญิงธิดาพิสุทธิ์  พิทักษ์นอก
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  นภาโชติ
7. เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์สมิตกุล
8. เด็กหญิงมณฑกานต์  อัจฉรารักษ์
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  วุฒิสิงห์ชัย
10. เด็กหญิงลลิตา  สุขจรัส
11. เด็กหญิงวรกมล  เป้าประจำเมือง
12. เด็กหญิงสวรรยา  แสงแก้ว
13. เด็กหญิงสุทธินี  ศรมณี
14. เด็กหญิงสุภัทรา  สมศักดิ์
15. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ช่วยผักแว่น
16. เด็กหญิงเปมิกา  พงศ์พินิจกุล
 
1. นางมนทกานติ์  สงวนศักดิ์
2. นางสมร  นาระหัต
3. นางอัญญาพร  งามเพ็ญ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายนันธวัฒน์  เกลาโพธิ์
2. เด็กชายศักรินทร์  ศักดา
3. เด็กชายไพสิทธิ์  วงสุนทร
 
1. นายสนอง  อิ่มกลาง
2. นางอารีวรรณ์  ปักกาเวสูง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มากบริบูรณ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  อนุสรณ์ศักดิ์
3. เด็กชายอนุวัติ  จันอร่าม
 
1. นางขวัญสุดา  ชัยสันติ
2. นางวรรณา  ปลั่งกลาง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  พงษ์เพชร
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แจ้โพธิ์
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  โกฎสำโรง
 
1. นางจริยา  จำปาโพธิ์
2. นางพัฒนาภรณ์  ปลั่งกลาง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวอรัญญากรณ์  อ่อนสำอางค์
3. นายเกริกพล  ปักกาโร
 
1. นางจริยา  จำปาโพธิ์
2. นายโสภณ  ห่วงกลาง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ปะนา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพ์บูลย์
3. เด็กหญิงณัฐชนันท์  บรรจงปรุ
4. เด็กหญิงนภัสสร  ค้างสำโรง
5. เด็กหญิงภัสสร  เกิดหมื่นไวย์
6. เด็กหญิงศศิธร  พรหมกรณ์
 
1. นางฉวีวรรณ  อันทยัน
2. นางสาวณัฏฐธิดา  วรเท่า
3. นายอณุลักษ์  เพียดขุนทด
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โฮจันอัด
2. เด็กหญิงพัชชา   ม่วงทอง
3. เด็กหญิงศิริภรณ์  กาบกลาง
4. เด็กหญิงสุภัสสร  พิงจันอัด
5. เด็กหญิงอภิชญา  สอนชา
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  พิงจันอัด
 
1. นายทรงวุฒิ  จันทร์หมื่นไวย
2. นายบุญยัง  ธูปกลาง
3. นางสาวปณิธาน  น้อยเสนา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายจิรายุ  ดอนดวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วรรณจักร
3. เด็กหญิงแพรวา  ชุบไธสง
 
1. นายธีรยุทธ  พลีสิงห์
2. นางมะลิซ้อน  พลีสิงห์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  น้ำนวล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   พันไธสง
3. เด็กชายอิทธิรักษ์  สิงห์พิลา
 
1. นายมานพ   ชมกลาง
2. นางเจษฎาพร  ภูประเสริฐ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 1. เด็กหญิงจำปา  เสาวยงค์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  คัมภิรานนท์
3. เด็กหญิงสมัย  โคกแก้ว
 
1. นางคำพัน  แสงจำปา
2. นางอรุโณทัย  กันโฮมภู
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. เด็กหญิงปรียาภา  สุหร่ายเพชร
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มุ่งภู่กลาง
3. เด็กหญิงสุจรรยา  มุ่งกลาง
 
1. จ.ส.อ.ประมวล  ทับทัน
2. นายภิรมย์  เจริญสุข
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 1. เด็กหญิงดรุณี  ลาภรัตน์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  กิจสำโรง
3. เด็กหญิงอทิพย์ติญา  จองกลาง
 
1. นางคำพัน  แสงจำปา
2. นางอรุโณทัย  กันโฮมภู
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชมพู 1. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  มากพูน
2. เด็กชายศุภชัย  จำปีกลาง
 
1. นางสมคิด   สุคนธพงศ์
2. นางสาวสวนีย์  คำทอง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พลสมัคร
2. เด็กหญิงชมภัทร  ติยะโคตร
3. เด็กหญิงปูริดา  วรธนัสปัญญา
 
1. นางฐิติพร  พาเจริญวงษ์
2. นางลำปาง  สูติปัญญา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  รักไร่
2. เด็กหญิงธัญญากรณ์  ฉิมโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กาญจนศร
 
1. นางพรทิพย์  ไพฑูรย์
2. นางเพียรผจง  ขอช่วยกลาง
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลดีลา
2. เด็กหญิงทวินณา  วิไลวรรณวิวัฒน์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ยอดคำ
 
1. นายจักริน  ใจใหญ่
2. นางสาวปณิธี  จิตสุวรรณรักษ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 1. เด็กชายทวีทรัพย์  นามกระโทก
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ด้วงกระโทก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แนบสันเทียะ
 
1. นางทิตยา  นันตะโลหิต
2. นางศุนิษา  ปานจุ้ยพะเนา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒซ้อน
2. เด็กหญิงศิริประภา  เคลือบแก้ว
3. เด็กหญิงอภิวันทน์  ไตรศรี
 
1. นางณัฐพร  บุญญานุสนธิ์
2. นางสาวปณิธี  จิตสุวรรณรักษ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกาย 1. เด็กหญิงขวัญดาว  บุญวิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีอภัย
3. เด็กชายอนุชา  พรมกัลป์
 
1. นางสาวสงวน  กุ๊กสันเทียะ
2. นางเนาวรัตน์  สำเร็จศิลป์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์  ไฉวกลาง
2. เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเสน
3. เด็กชายอุเทน  ทองดี
 
1. นางสวิชญา  เจียมธนานุรักษ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายชยุตม์  พัชรมณีปกรณ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  พูนทรัพย์
 
1. นางศิวพร  เหวขุนทด
2. นางเสาวนีย์  อนันตโสภณ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  ชะเอม
2. เด็กหญิงจิราภา  หวังแอบกลาง
 
1. นายศุภรัตน์  ศรีสรรพ์
2. นางอินทิรา   ศรีสรรพ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อนุวัฒนวารี
2. เด็กหญิงธนัชพร  พูนศรี
 
1. นายดำรง  พลตะคุ
2. นางบุญศิริ  กันนุช
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงรวินันท์  จัดงูเหลือม
2. เด็กชายอดิศักดิ์   วงษ์ระคร
 
1. นายธงชัย  ขำเทศเจริญ
2. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจริยา  แขมพลกรัง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถนอมพลกรัง
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เทพมาตร์
 
1. นายชลอ  ไทยประสงค์
2. นายณัญธัญ  รัตนกูล
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวาสนา  บุ้งกระโทก
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดีนวลพะเนาว์
 
1. นางมะลิ  คล่องแคล่ว
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายปฏิภาน  ศรีลาลักษณ์
2. เด็กชายหลักเขต  หวังเย็นกลาง
 
1. นางขนิษฐา  พรมป้อ
2. นางสาววราภรณ์  กอกกระโทก
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  เพ็ชรกลาง
2. เด็กชายจักริน  หมั่นการ
 
1. นางวิยะดา  ดอกจันกลาง
2. นายสุพจน์  ดอกจันกลาง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนท้าววิทยา 1. เด็กหญิงปภาวนันท์  มันจำกลาง
2. เด็กหญิงษมาวรรณ  หงษ์โต
 
1. นายศุภรัตน์  ศรีสรรพ์
2. นางอินทิรา  ศรีสรรพ์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงสมฤดี  นาตะขบ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ถาดจอหอ
 
1. นางสาวสุภาวดี  มะเริงสิทธิ์
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนธรณ์  สุคนธชาติ
2. เด็กชายสหรัฐ  อรุณรัตน์
 
1. นายณัฏฐ์  พฤกษามาลา
2. นายวรสิทธิ์  ธัญญเฉลิม
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญวิจิตร
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  เสารี
3. เด็กชายสุขไพศาล  เพ็ชรนิล
 
1. นายธีรพงศ์  จินดาวัลย์
2. นางสลิษา  เอียงเเสนเมือง
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  แถมทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  กลับสูงเนิน
3. เด็กชายอัยการ  ผึกจันทร์
 
1. นางพรพจมาลย์  กองทอง
2. นางวรรณวิภา  ค่อยจะโปะ
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กร่ำเเก้ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทรักษา
3. เด็กชายธนกฤต  ทาไธสง
 
1. นายธีรพงศ์  จินดาวัลย์
2. นางสาวสุภารัตน์  คลังพลอย
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  เทียมทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กระทุ่มกลาง
3. เด็กชายมโนชา  ขำภูเขียว
 
1. นางฐิตารีย์  นวโลหะกุล
2. นายธนะชัย  มากพูน
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงศิวนารถ  พฤกษ์ศรีรัตน์
 
1. นางกษมา  พึ่งพาพัฒน์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปิติภัทร  เป็นตามวา
 
1. นางเพลินจิต  เรืองแสง
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ธรรมสระ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปลอดกระโทก
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายพัทธนันท์  ปราณีรัชต์เลิศ
 
1. นางเยาวนาถ  ศิลปชีวสันติ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปภาวิ  วชิรลาภไพฑูรย์
 
1. นางประทีป  เสริมสำราญ
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  ปลั่งกลาง
 
1. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงพรชนก  พิบูลย์แสงรุ้ง
 
1. นางกัญนพัชร์  คณาวัง
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงพันธ์
 
1. นางสาวพชรพร  คำเก่ง
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญญานุสนธิ์
 
1. นางฉัตรแก้ว  บัวบูชา
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายนันทวัฒน์  หงษ์แก้ว
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปลอดกระโทก
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพนิชชญา  รักษ์สุจริต
2. เด็กหญิงพลอยลิน  ตอรบรัมย์
3. เด็กหญิงวันศิริ  ศรีริตา
4. เด็กหญิงวาทิชา  จงสูงเนิน
5. เด็กหญิงสมใจ  ปลั่งกลาง
 
1. นางปราณีต  จำปาโพธิ์
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  รามาตย์
 
1. นางวชิราภรณ์  วงศ์วชิระ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชญาดา  บำรุงไทย
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ศิลารักษ์
 
1. นางสุวิมล  กระอาจ
2. นางอัจฉรา  ดามพวรรณวงศ์
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพาน 1. นางสาวปนัดดา  นามษร
2. นางสาวรุจิสา  หมายสอนกลาง
 
1. นางสาวศิรินภา  ดีจันทึก
2. นางสุวะลี  เจริญสุข
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างห้วยยาง 1. เด็กชายธนาธรรณ์  ปรุสูงเนิน
2. เด็กชายนครินทร์  กูบโคกกรวด
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  วาสันเทียะ
4. เด็กชายภาณุวิชญ์  เขาโคกกรวด
5. เด็กชายวรวิทย์  วิริยะฉาย
6. เด็กชายวรวุฒิ  เสือสูงเนิน
 
1. นายชูเกียรติ  จิตรทหาร
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤตภาส    เณรชู
2. เด็กชายกษิดิศ   พะวันรัมย์
3. เด็กชายนิติศิรภัทร    ปรุงโพธิ์
4. เด็กชายพิภัทร    จันทรุ
5. เด็กชายภูธิป   เกตุค้างพลู
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ธานีวรรณ
 
1. นายจัตตุพร   กระจ่างโพธิ์
2. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศานต์   จุลโทชัย
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะไล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงแก้วพะเนาว์
2. เด็กหญิงกัลยาณี   ประสมสัตย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  มะลิทอง
4. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่นอก
5. เด็กหญิงวริศา  วิเศษทรัพย์
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปัจฉิมา
7. เด็กหญิงสุมิตา  จามจุรี
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชลภักดี
9. เด็กหญิงสุวัจณี  ชลภักดี
10. เด็กหญิงอัญมณี  ละม่อนเมือง
 
1. นางจุฑามาศ  ฤทธิ์ทองกุล
2. ว่าที่ร้อยโทสุทัศน์  หะรินเดช
3. นายสเริง  ธรรมพิทักษ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกณิศา  มีสุข
2. เด็กหญิงกุลศิริ  สินศุภรัตน์
3. เด็กหญิงชญานิน  ดุษฎีกุลวิวัฒน์
4. เด็กหญิงญาณินี  ทรงประโคน
5. เด็กหญิงดวงกมล  รณกระโทก
6. เด็กหญิงนภสร  รัตนพร
7. เด็กหญิงบุณยวีย์  สัตตานุสรณ์
8. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  จิรสาธิต
9. เด็กหญิงภัทรณิชา  ดงอนนท์
10. เด็กหญิงภิญญดา  เชิดชูธีรกุล
 
1. นางจิระประภา  แนบพิมาย
2. นางพัชนี  เวรสันเทีย
3. นางพิธพร  เทพพุทธางกูร
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงธนัชพร  วรธงไชย
2. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เรืองประโดก
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ราชวงค์
 
1. นางดวงปณิตา  เถยสูงเนิน
2. นางยศวดี  วงศักดา
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กอหญ้ากลาง
2. เด็กหญิงสุนิษา  ปอสูงเนิน
3. เด็กหญิงอภิญญา  กฤษณะสุวรรณ
 
1. นางจงกล  ทองบุญนาค
2. นายสันติพงษ์  สำราญกลาง
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นากระโทก
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เขินพลกรัง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  พลับโพธิ์ทอง
 
1. นางภรณ์ชนก  เจริญเกียรติบุตร
2. นางอุบล  แสงมณี
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันเทพา
2. เด็กหญิงปภัสรา  อังค์ยศ
3. เด็กหญิงวราพร  เนียมพลกรัง
 
1. นางวนิดา  รักษ์สุจริต
2. นางสาววิลาวัณย์  ชุนเกาะ
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายรังสิมันต์  ศักดา
2. เด็กชายสาธิต  แฝงด่านกลาง
 
1. นางวรรณาวดี  ภักดีณรงค์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายศิวกร  วิชัย
2. เด็กชายสรวิชญ์  มานะธุระ
 
1. นางสาวกัญญาณี  อินทร์ลา
2. นางสาวปิยาภา  จรโคกกรวด
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กชายธนิต  แต้วจอหอ
2. เด็กหญิงบุณยานุช  ฉิมงาม
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  จันทร์แจ่ม
2. นายวิเชษฐ  ขอกลาง
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูขัง
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ทศรักษา
 
1. นางปรานอม  สุขอนันต์
2. นางวิมลวรรณ  โลหิตยา
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  นอนกลาง
2. เด็กหญิงไอลดา  นอนกลาง
 
1. นายศุภรักษ์  เครือศรี
2. นางสาวอารีย์  เหงี่ยมโพธิ์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงศศิวิมล   ปรุเขต
2. เด็กหญิงสิริญญา   อัศราช
 
1. นางพรสวรรค์  เมืองนกเอี้ยง
2. นางสะอาด   สุขเจริญ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 1. เด็กหญิงเจริญศรี  ไม้โคกสูง
 
1. นายศุภสิทธิ์  เชยสกุล
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดั้งขุนทด
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  จันทร์แจ่ม
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายชนพัฒน์  เค็งชัยภูมิ
 
1. นายสุริยะ  วัฒนมงคล
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายภคพล  กล่องพุดซา
 
1. นายสุริยะ  วัฒนมงคล
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายกิรติกร  ก้อนวิมล
 
1. นายสุริยะ  วัฒนมงคล
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษพล  ฤทธิ์ภู่
 
1. นางปิญดา  กิติบุตร
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกิตติยากร  นัยวิกุล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เดชากำจรสกุล
3. เด็กชายกิรติกร  ก้อนวิมล
4. เด็กหญิงจีรันดา  ฝ่ายทะเล
5. เด็กชายชนพัฒน์  เค็งชัยภูมิ
6. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ระวังพรมราช
7. เด็กชายฐิติวัฒน์  หงษ์สี
8. เด็กชายณภัทร  หาญสัญเทียะ
9. เด็กหญิงธนกาญจน์  มากทอง
10. เด็กชายธนภูมิ  สมศักดิ์
11. เด็กหญิงนภาพร  วงศ์พยัคฆ์โยธิน
12. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวทองงาม
13. เด็กหญิงปภาดา  แสนศรี
14. เด็กหญิงปริฉัตร  สามปรุ
15. เด็กชายปวรปรัชณ์  ปะนาโส
16. เด็กหญิงปุณณิศา  รักคง
17. เด็กชายพลวิทย์  บุราณรมย์
18. เด็กหญิงพิมพ์นิศา  สุริยันต์
19. เด็กหญิงพีรดา  ประริวรรณตา
20. เด็กหญิงฟาริดา  เพ็ชร์น่วม
21. เด็กชายภคพล  กล่องพุดซา
22. เด็กหญิงภัทราพร  บำรุงธนทรัพย์
23. เด็กหญิงภารตี  เจริญรักษา
24. เด็กหญิงรินรดา  เจตน์นอก
25. เด็กหญิงอรวรรณ  ปานศิริ
26. เด็กหญิงอเมลี  โยติภัย
27. เด็กหญิงเชาวนี  อมรวุฒิพงศ์
28. เด็กหญิงเบญญากร  อินทรมณเฑียร
29. เด็กชายไพศาล  สิริพงศ์พันธ์
30. เด็กหญิงไอรินลดา  นิราชทะเล
 
1. นางสาวกรกมล  นนตานอก
2. นางมนทกานติ์  สงวนศักดิ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  ชวนสรรค์
4. นางสาวสริดาภรณ์  เปี่ยมศิลป์
5. นางสาวสุภาพร  ใยงูเหลือม
6. นายสุริยะ  วัฒนมงคล
7. นางอัญญาพร  งามเพ็ญ
 
193 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายอาชวิน  ชินวงศ์
 
1. นางวัลภา  ตั้งชีพชูชัย
 
194 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กหญิงธนพร  กำลังเหลือ
2. เด็กหญิงพิชชาดา  ดำคุ้ม
3. เด็กชายภัทร์พันธุ์  ดำคุ้ม
 
1. นางนวลละออง  ศิริเม
 
195 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงภคสิริ  สันตธีระกุล
2. เด็กหญิงอริสา  บัวนาค
3. เด็กหญิงเบญญาภา  รินไธสง
 
1. นางจงกล  คารมย์กลาง
2. นางสาวปัทมรัตน์  รายณะสุข
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงรัชนก  จริงโพธิ์
 
1. นางไพนา  ศรีแก้ว
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายจริยะวัฑฒิ  ภิรมย์กิจ
 
1. นางปัทมา  ภิรมย์กิจ
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายพลวัต  ศรีสูงเนิน
 
1. นางฐิตาภา  บุญด่านกลาง
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 1. เด็กหญิงนภาพร  ขำนอก
 
1. นางกิ่งกนก  สุวรรณโคตร
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายอภิชาติ  อินทรมนต์
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายภากร  ช่างทอง
 
1. นางอรุณ  พัฒนพงศ์
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปฏิพล  สถิรเมธากุล
 
1. นางสะอาด  สุขเจริญ
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายโกศล  เพชรประกอบ
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายธรรม  ปัทมสูตร
 
1. นายเกรียงไกร  โตไพร
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายวริศ  สาระเขตต์
 
1. นางโสภา  จันทฉายา
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 1. เด็กชายสุวรรณ  นิจไสว
2. เด็กชายเหมราช  พรมชาติ
3. เด็กชายเหมรินทร์  พรมชาติ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พักเสลา
2. นางเอื้อมพร  ใจวงศ์
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จิตใส
2. เด็กหญิงรัตนาพร  สง่าเมือง
3. เด็กหญิงวาสนา  หม่อมกระโทก
 
1. นางสาวมรกต  โพธิ์พะเนาว์
2. นางเพ็ญศรี  ใจชอบ
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีครัน
2. เด็กชายสรัล  ศักดิ์ชัย
 
1. นางสาวปิยธิดา  สินโพธิ์
2. นางสาวมยุรา  พงษ์สิริจันทร์
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แก่นกลาง
2. เด็กหญิงสายธาร  แก่นกลาง
 
1. นางสาววราภรณ์  กอกกระโทก
2. นางสาวอารีย์  เหงี่ยมโพธิ์
 
210 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายอารักษ์  ใจภักดี
2. เด็กชายเด่นสุทธิ์  บุญศรี
 
1. นางนันทพร  แก้วกระโทก
2. นางสาวสุธาทิพย์  มาลัย
 
211 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายภาณุสรณ์  เที่ยงตรง
2. เด็กชายศิวกร  ลาภใหญ่
 
1. นางสาวณิชชารีย์  จันทกล
2. นางสาวปารตี  เวียงสีมา
 
212 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หงษ์สำโรง
2. เด็กหญิงอนิศา  หนูดำ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  พักเสลา
2. นางเอื้อมพร  ใจวงศ์
 
213 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายปฏิพล  สถิรเมธากุล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่อึง
 
1. นางวรรณี  รอดสกุล
2. นางสะอาด  สุขเจริญ
 
214 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สายแดง
2. เด็กชายวุฒิชัย  กำจัดภัย
 
1. นางสาวภัทรมน  ฉายชัยภูมิ
2. นางสาวโชติกา  ชนะชัย
 
215 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ชมชื่น
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ปลูกงาม
 
1. นางสาวพจนีย์  ปลูกงาม
2. นางสาวอารีย์  ก่อกุศล
 
216 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรสินี  ประเสริฐพงษ์
2. เด็กชายวินัย  ซาบพุดซา
 
1. นางพรรษา  นิธิปรีชา
 
217 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพญาปราบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลดภูเขียว
2. เด็กชายนิติพงษ์  จีบเกาะ
 
1. นางสาวพัทยาภรณ์  ชุนเกาะ
2. นางอัมพร  ประจันเขตต์
 
218 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขอแช่มกลาง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ประจวบกลาง
3. เด็กชายปฏิภาณ  ภิญโญภาสวร
4. เด็กหญิงปรียานันท์  ศรีอุดม
5. เด็กหญิงวิภา  มุ่งกลาง
6. เด็กหญิงสิริญญา  เขจรกลาง
 
1. นางสาวกนก  พร้อมพิพัฒนพร
2. นางสาวนิตยาภรณ์  บุญชำนาญ
3. นางสาวปัทมา  ช่างทอง
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงรัตนา  จันทร์เขียว
 
1. นางเสาวนีย์  ชาตะสุวัจนานนท์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 1. เด็กชายสมญา   แก้วจอหอ
 
1. นายประภาส   อนุศรี
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายธนาวุธ  สายขุนทด
 
1. นางสาวประกายแก้ว  แปรโคกสูง
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงสุธีมนต์  อ่วยกลาง
 
1. นางเสาวนีย์  ชาตะสุวัจนานนท์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กหญิงกรรณทิมา  ประดุจนาม
 
1. นายอดุลย์  ปิตาระเต
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายธนาคาร  สิงห์ทิพย์พันธุ์
 
1. นางสาวณัฏฐินี  เคล้าเครือ
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พักเสลา
2. เด็กหญิงสุวรรณษา  พิมพ์กลาง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปาทาพันธ์
4. เด็กหญิงอลิษา  แก้มดุ
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  รักมิตร
 
1. นางสาวดุจดาว  เกิดโมลี
2. นายบุญยงค์  วิเศษพลกรัง
3. นางพัสกร  ฐาปนีย์นันท์
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประดิษฐ์
 
1. นางสุมาลี  วิศนุนาถนคร
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชีโพธิ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จู๋หมื่นไวย
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายวริศ  สาระเขตต์
 
1. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายสิริรัฐศักดิ์  พิชิ
 
1. นางสาวกฤษณา  ชาติดอน
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จงกลาง
2. เด็กหญิงชนาภา  พันธ์ทอง
3. เด็กชายณัฐวัตร  พุ่มเกตุ
4. เด็กชายธวัชชัย  เฉียงกลาง
5. เด็กชายธวัชชัย  เฉียงกลาง
6. เด็กหญิงภาวินี  กลมขุนทด
 
1. นางงามพจน์  นวลโพธิ์
2. นายจักรพงษ์  ซอกจอหอ
3. นางโสภา  ยอดบุนอก
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายชยานันต์  ชัยพันธ์
2. เด็กหญิงช่อผกา  แข็งขัน
3. เด็กชายดิลกพัทธ์  หาญลำยอง
4. เด็กชายธนภณ  กสิผล
5. เด็กชายสิริวุฒิ  กลายกลาง
6. เด็กหญิงอริยะพร  ภิรมย์กิจ
7. เด็กชายเจษฎา  ศิลารักษ์
 
1. นางปัทมา  ภิรมย์กิจ
2. นายสมเกียรติ  บูรณพงษ์
3. นางสุภาพร  รัตนนิชาญ
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายจิรธนวัฒน์  มุ่งโตกลาง
2. เด็กชายธนพล  ทองจอก
3. เด็กชายพีรชัช  นาคเครือ
4. เด็กชายศุภกร  จิตโคกกรวด
5. เด็กหญิงสิริกร  นมพลกรัง
6. เด็กชายสิริรัฐศักดิ์  พิชิ
7. เด็กหญิงอรัชญา  ศักดิ์สถาพร
 
1. นางสาวกฤษณา  ชาติดอน
2. นางสาวพัลลภา  หนูช้างสิงห์
3. นางสาวอำไพ  บุญลำพู
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนิภาพร  เบาสูงเนิน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ชูอัมไพ
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เอี๊ยวไจ๊
 
1. นางณิชาดา  ศรีบุญวงศ์
2. นางสุนันทา  ไชยเมือง
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายบูรพา  ชินราช
2. เด็กชายปรมินทร์  จงย่อกลาง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผึ่งกลาง
 
1. นายอภิชาติ  ทั่งกลาง
2. นางเสาวนีย์  ชาตะสุวัจนานนท์
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลางจอหอ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ลิ้มกลาง
3. เด็กหญิงวรรณิดา  เปลื้องกลาง
 
1. นางสาวสุนันท์  จงปลื้มกลาง
2. นายอภิชาติ  ทั่งกลาง
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงดารินทร์  สถิต
2. เด็กหญิงศิรินภา  ยุงกลาง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เย็นกลาง
 
1. นางศรีอุบล  วัชระสุขโพธิ์
2. นางสมพิศ  บาดกลาง
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายบัญญพนต์  น้อยกลาง
2. เด็กชายปองพล  เผยกลาง
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  จิตรทัศน์
 
1. นายบุญสม  บาดกลาง
2. นางบุษยา  ชีวานุตระ
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทองหลาง 1. เด็กชายวุฒิชัย  วัชรนุกูล
2. เด็กชายศรราม  พรานกลาง
3. เด็กชายอภิพัฒน์  เซ็นกลาง
 
1. นายชำนาญ  ทองสุขนอก
2. นายสมศักดิ์  เดี่ยวกลาง
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายจักรวาล  เปรมฤดีชัยศักดิ์
2. เด็กชายภาณุสรณ์  เที่ยงตรง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  โพ๊ะสูงเนิน
 
1. นางพรสวรรค์  เมืองนกเอี้ยง
2. นางสาวสุธาทิพย์  มาลัย
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 1. เด็กชายนนทกาณ  ทองโคกสูง
2. เด็กชายปิยภพ   เชาว์โคกสูง
3. เด็กชายสุรศักดิ์   เลิศวิลัย
 
1. นางพัทยา  ศรีทอง
2. นางอรอนงค์   อนุศรี
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลจลก 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยวนนา
2. เด็กชายพีรภัทร  พิทักษ์นอก
3. เด็กชายภาคิน  ยศไกร
 
1. นายมนูญ  ทองสุขนอก
2. นางสาวอารีย์  เหงี่ยมโพธิ์
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยา  ดีนวลพะเนาว์
2. เด็กหญิงจันทนา  เกื้อปัญญา
3. เด็กหญิงปนัดดา  ฟูคำ
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริปรุ
2. นางแสงอรุณ  บือขุนทด
 
243 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงสาร 1. เด็กชายณัฐพล  ปราบพุดซา
2. เด็กหญิงดวงกมล  มุงกระโทก
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พยัฆมะเริง
 
1. นางพรทิพย์  เร็วสูงเนิน
2. นางวัลลภา  แผลงศร
 
244 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 1. เด็กชายจรัญ  อยู่พะเนาว์
2. เด็กชายชาคริต  นุนกระโทก
 
1. นายฉัตรชัย  ดีพิมาย
2. นางสาววรินทร์ทิพย์  วงศ์ษาพาน
 
245 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนหม่อน 1. เด็กชายธรรม  ปัทมสูตร
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ขวานอก
 
1. นายเกรียงไกร  โตไพร
 
246 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายกฤษฎา  สันกลาง
2. เด็กชายสมพงษ์  ฤทธิ์กลาง
 
1. นายบุญสม  บาดกลาง
2. นางพัชราภรณ์  พิมพ์โคตร
 
247 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทียมลี้
2. เด็กชายณรงค์  พวงมาลี
 
1. นางสาวรำพวน  กลอนโพธิ์
2. นางสุนันทา  สร้อยสวัสดิ์
 
248 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1. เด็กชายมาโนช  ยังพิมาย
2. เด็กชายสหัส  แขดอน
 
1. นาย0  0
2. นางเพชราภรณ์  อาจศิริ
 
249 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 1. เด็กชายนพดล  ปลอดโคกสูง
2. เด็กชายบุญมา   ปลั่งกลาง
3. เด็กชายสุรชัย   สุนาอาจ
 
1. นางสายใจ  กล่อมปัญญา
2. นางสุชาดา  หมั่นประพฤติ
 
250 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 1. เด็กชายบูรพา  บุญพบ
2. เด็กชายศิริชัย  เปรมสุข
3. เด็กชายสมศักดิ์  เปรียงกระโทก
 
1. นางเพียรผจง  ขอช่วยกลาง
 
251 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  นาเหลากลาง
2. เด็กชายวิชัย  ชำนาญนาค
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยวาส
 
1. นายปรีชา  วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวเขมิกา  ปลั่งกลาง
 
252 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  กรอบพุดซา
2. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ปานพะเนา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  หนุนกระโทก
 
1. นางฉวีวรรณ  ศิริปรุ
2. นางแสงอรุณ  บือขุนทด
 
253 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กชายจริยะวัฑฒิ  ภิรมย์กิจ
2. เด็กชายณัฐปศลภ์  เทอดไพรสันต์
3. เด็กชายนนทกร  เจนหัด
 
1. นางปัทมา  ภิรมย์กิจ
2. นางโสภา  จันทฉายา