การเปลี่ยนตัวนักเรียน การเพิ่มนักเรียน และข้อผิดพลาดจากการลงทะเบียนนักเรียน

1.กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียน  เพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  การแก้ไขชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน  ให้โรงเรียนทำหนังสือรับรองการเปลี่ยนตัว  การเพิ่มชื่อ การเปลี่ยนแปลงชื่อ โดยผู้บริหารรับรอง  นำเอกสารมายื่นต่อคณะกรรมการ ณ จุดรายงานตัว  ในวันแข่งขัน

2. กรณีข้อผิดพลาดจากการลงทะเบียนของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้ ศูนย์ฯ ทำหนังสือรับรองการลงทะเบียนผิดพลาด โดยประธานศูนย์ฯ รับรองเอกสาร  นำมายืื่นแสดงต่อคณะกรรมการ ณ จุดรายงานตัว  ในวันแข่งขัน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 18:14 น.