ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

- ให้ทีมแข่งขันส่งเอกสารรายงานโครงงาน จำนวน 7 ชุด ในวันรายงานตัว

วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 02:50 น.