ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ (ต่อ)

หัวข้อที่ใช้จับสลากในการประกวดสาระทัศนศิลป์

10.กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม. 1-3

1) วิถีไทย    2) อาเซียน    3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง

11) กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-3  และ นูนสูง ป.4-6

1)  วิถีไทย    2) เด็กไทยหัวใจพอเพียง  3) ธรรมชาติแสนสวย

12. กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-3

1)  วิถีไทย    2) สัตว์ป่า    3) เด็กไทยหัวใจพอเพียง 

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 13:21 น.