ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1.โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้น ป.4-6
- ให้ทีมแข่งขันส่งรายงานโครงงาน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2556 ไม่เกิน 16.00 น.จำนวน 6 ชุด ที่ ศน.สุชล แก้วพรหม. สพป.นม.1
2.โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- ให้ทีมแข่งขันส่งเล่มรายงานโครงงาน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2556 ไม่เกิน 16.00 น. จำนวน. 5. ชุด ที่ ศน.สุชล สพป.นม.1
3.โครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้
-ให้ทีมแข่งขันส่งรายงานโครงงาน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2556 ไม่เกิน 16.00 น. จำนวน 5. เล่ม  ที่ คุณครูปุณยวีร์. สินธุวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โทร 085-8574546  อาคาร 60 ปี ช้ัน 2 ห้อง ป.5/1
- คณะกรรมการรับเล่มรายงานวันที่ 24 กันยายน 2556
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 04:09 น.