ข้อกำหนดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
- ให้ทีมแข่งขันส่งรายงานโครงงาน จำนวน 7 เล่ม ภายในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 ไม่เกิน 16.00 น.  ที่ คุณครูมุกดาภรณ์ พนาสรรค์ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โทร 0819760613
- คณะกรรมการรับเล่มรายงานในวันที่ 25 กันยายน 2556
- ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียงในการนำเสนอ
2.โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
- ให้ทีมแข่งขันส่งเล่มรายงาน ภายในวันอังคาร 24 กันยายน 2556. ไม่เกิน16.00 น. ที่ ศน.จงกล. สพป.นม.1 ถ้าส่งไม่ทันเวลา หักคะแนน
-ถ้านำเสนอแผงไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะถูกตัดคะแนน  ประธานกรรมการ ครูนิดา 0883777370
3.โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.4-6
- ให้ทีมแข่งขันส่งรูเล่มรายงานจำนวน 6 เล่ม ภายในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 ไม่เกิน 16.00 น. ที่ คุณครูรณิดา. คำพิทักษ์ โรงเรียนสวนหม่อน  โทร 0811213444 (ส่งไม่ทันเวลา หัก 5 คะแนน)
- ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียงในกานนำเสนอ
4.โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3
- ทีมแข่งขันส่งรายงานพร้อมรายงานตัวในวันแข่งขัน 29 กันยายน 2556
5. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
- ทีมแข่งขันส่งเล่มรายงานจำนวน 5 เล่ม ที่ร.ร.ชุมชนบ้านศรีษะละเลิง เบอร์โทรศัพท์ 0898448122
- คณะกรรมการับเล่มรายงานในวันที่ 26 กันยายน 2556
- ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องเสียงในการนำเสนอ
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 04:08 น.