ศิลปะ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหลักร้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 4
5 สุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 4
6 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 4
7 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 7
8 บ้านกรูดหนองออก สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 7
9 บ้านคล้าโนนคราม สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 7
10 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 7
11 บ้านมาบมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 7
12 บ้านหญ้าคาใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 7
13 บ้านโนนมันเทศ สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 7
14 มารีรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 7
15 เปลาะปลอเมืองที สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 7
16 บ้านคอหงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 16
17 บ้านหนองพลวงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 16

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม

คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม

ศิลปะ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลตลาดแค สพป. นครราชสีมา เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.6 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 72.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 4
5 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 70.6 เงิน 5

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) สพป. นครราชสีมา เขต 1 71.6 เงิน ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 98.3 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งสว่าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนมันเทศ สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านหัวทะเล สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน 5
6 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 6
7 ไตรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 6
8 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 8
9 บึงพญาปราบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 69 ทองแดง 9

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เคหะประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านธารปราสาท สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไตรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนผวา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 4
5 ไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 5
6 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 7
8 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 8

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านหนองบัวศาลา สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 4
5 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านหนองบัวศาลา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 4
5 บ้านโนนมันเทศ สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 94.3 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเสลาถั่วแปบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒