หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวจงกล ผลประสาท ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสมศักดิ์ เผื่อนงูเหลือม รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายปราโมทย์ แสนกล้า รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอภิลักษณ์ เวรสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายไพศาล ประทุมวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายชัชชัย ฉัตริยากุล รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายปรีชา กำพุฒกลาง รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายเผด็จศึก โชติกลาง รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายชัยรัตน์ ชอบใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหม่อน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายเกษม ศุภรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายกมล พุมรินทร์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดสระแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายอำนาจ อยู่คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารี คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายธนกฤต กีรติเกริกไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายพงษ์ศักดิ์ กูลพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายณัฏฐ์ อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายเดชา รวมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อย คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายชาติเจริญ ชอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายยวญ จันทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายต่วน มังบู่แว่น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายเฉลิม แหนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางเพชรา จำเนียรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสาธิต ขอย้ายกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
29 นางวรรณภา มังบู่แว่น ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
30 นางวัจนวดี วิมลธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
31 นางจงกล วิมลธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
32 นางศศิธร แหยงกระโทก ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
33 นางวัลภา ตั้งชีพชูชัย ครู โรงเรียนสุขานารี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
34 นางมิ่งขวัญ ประยูรคำ ครู โรงเรียนวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
35 นางจิราพร สุขเกษม ครู โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
36 นางถิรพรรณ เปาอินทร์ ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
37 นางทองดี ยอดบุญนอก ครู โรงเรียนอนุบาลตลาดแค คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
38 นางสาวนันท์นภัส วิกุล ครู โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นม.1 โทร 0909193441
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]