หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nma1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางปัญจพร จอสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ พรมเจียมโรงเรียนพิทักภูเบนทร์กรรมการ
3. นางลำไย กิ่งโพธิ์โรงเรียนบ้านเมืองทีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางกัญญาวีร์ ปานใหม่โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ฤาเดชโรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นางกฤษณา กฤษกลางโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ มากพูนโรงเรียนบ้านหัวทะเลประธานกรรมการ
2. นางวันทนา เหิดขุนทดโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์ - ลำโพงกรรมการ
3. นางงามพจน์ นวลโพธิ์โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนวลเพ็ญ พุมรินทร์โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ เทียมพลโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางเลิศลักษณ์ มุ่งพึ่งกลางโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวิภาภรณ์ รอดเครือมิตรโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.ประธานกรรมการ
2. นายมงคล กัญญาเงินโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการ
3. นางวาสนา ทัดกลางโรงเรียนเทศบาล 1 อ.โนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุวิชญา เจียมธนานุรักษ์โรงเรียนบ้านจอหอประธานกรรมการ
2. นางรัชษา ศิรกฤชโสภณโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางสาวปณิธาน น้อยเสนาโรงเรียนบ้านดอนท้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางไพฑูรย์ เม้าสง่าโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ธรรมะโรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
3. นางสาวศรีสมร เจียนกลางโรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอุทุทภรณ์ สันติธรรมพงศ์โรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร์ อาจปรุโรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางระเบียบ ทองปานโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุทธาพร หาญสูงเนินโรงเรียนบ้านหัวทะเลประธานกรรมการ
2. นางพรพรหม คัมภิรานนท์โรงเรียนบ้านต่างตากรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ จงกลางโรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางประณีต สมหมายโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางนัทธ์ แจ้งอรุณโรงเรียนตำบลโคกกรวดกรรมการ
3. นางพรรณี หมั่นพิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสมเวียง มุ่งอิงกลางโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ไวกลางโรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 7กรรมการ
3. นางชมพูนุทต์ ชำนาญกรมโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ศรีทุมมาโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรสุดา ตั้งก้องเกียรติโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา เกษมสุขศิริโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวิภาพร สุรเดชาปัญญากุลโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางพัทยา ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์ - ลำโพงกรรมการ
3. นางสาวสมใจ คิดรอบโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
4. นางมนภัสสร ของโคกกรวดโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)กรรมการ
5. นางสาวรุจา นาคดิลกโรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร อัมภาผลโรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางนิภาพัฒน์ กลัดกลางโรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางวิมลวรรณ โลหิตยาโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7กรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์ดนตรีโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
5. นางเพียง พุกกะคุปต์โรงเรียนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจักจั่น ก่ายโนนสูงโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางสิริกร ชนางกลางโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นายมงคล พิมพ์เงินโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ เร็วสูงเนินโรงเรียนบ้านบึงสารประธานกรรมการ
2. นางรื่นรมย์ สุนทรฐิติกุลโรงเรียนโคกเพชรสระมโนรากรรมการ
3. นายมาตรา นามพลกรังโรงเรียนบ้านบึงตะโกกรรมการ
4. นายสมโภชน์ จันทะกูฏโรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวสมจิตร ติ่งหมายโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นายธนพงษ์ ทวยศิริโรงเรียนบ้านไพกรรมการ
3. นางสาวอุดม รักมงคงตระกูลโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางปุณยวีร์ สินธุวงศานนท์โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา ประเสริฐสมโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางกนกวรรณ โชตินิภาเจริญสุขโรงเรียนทหารอากาศบำรุงกรรมการ
4. นางสาวนันทพร เวียงเจริญโรงเรียนมารีรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประสาน ก่ายโนนสูงโรงเรียนบ้านหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นายบุญทัน มนขุนทดโรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
3. นายสีปาน พุทธนิมนต์โรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ ลิ้มพงษ์ศาโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย รุ่งเป้าโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
3. นายศุภชัย สุขอนันต์โรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
4. นางนุชศิริ นาคณรงค์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางเพ็ญภรณ์ ชูพงศ์ภิพัฒน์โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
6. นางรัตธิยาภรณ์ เจริญเปี่ยมโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
7. นางจิราพร ศิริภัทรสุนทรโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ลิ้มพงษ์ศาโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางมาเรียม สุนทรผอบทองโรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรคฺ์)กรรมการ
3. นางณัฐนี โปร่งสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
4. นายจำลอง มีเงินโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ เหงี่ยมโพธิ์โรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
6. นายวิเชษฐ ขอกลางโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเบญจมาศ อาชีวศึกษาคมโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายเจริญ ทาสันเทียะโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นายภาคภูมิ สุคนธพงศ์โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรคฺ์)กรรมการ
4. นายสนอง สุวรรณกลางโรงเรียนบ้านหนองพลองกรรมการ
5. นายสมบัติ แก้วตะพานโรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฏร์ประสิทธิ์)กรรมการ
6. นางรัตนา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านด่านเกวียนกรรมการ
7. นางเบญจวรรณ์ แก้วมะเริงโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวภัทราภรณ์ นิลสมัครโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการ
9. นางช่อทิพย์ วรรณศรีโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
10. นางสาวเจนศิรา โชติชุมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
11. นางผกามาศ พันธุรังษีโรงเรียนบ้านบึงตะโกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางเพลินพิส อยู่สำแดงกิจโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายอภัยวงศ์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่ 93กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ หมั่นกลางโรงเรียนบ้านคอหงษ์กรรมการ
4. นางชูศรี เกลี้ยกลางโรงเรียนบ้านโนนมะกอกกรรมการ
5. นางพนมพร เกิดสีทองโรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนากรรมการ
6. นางสิรนาฏ ชักชวนดีโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)กรรมการ
7. นางสาวจิราพร พร้อมสันเทียะโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
8. นางณัฐพัชร์ ศิริปักมานนท์โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
9. นางอารมณ์ อมรศักดิ์ศิริโรงเรียนบ้านบึงสารีกรรมการ
10. นางสาวเกศทิพย์ เกณฑ์ขุนทดโรงเรียนอนุบาล ก ไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางกิศราพร ทองสีสุขโรงเรียนบ้านจอหอประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ รานอกโรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนากรรมการ
3. นางประนอม พรประสิทธิ์โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
4. นายศุภรัตน์ ศรีสรรพ์โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
5. นางสาวสุคนธรัตน์ ชำนาญนาคโรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการ
6. นางปัญจภรณ์ บุญราชโรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
7. นางธิดารัตน์ ตีสองเมืองโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการ
8. นางสาววัฒนา อิฐรัตน์โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
9. นางพชรนิดา แผนวิชิตโรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรนุช สุระขุนทด โรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบัญญัติ แดนจอหอโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางวนิดา รักษ์สุจริตโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพงกรรมการ
4. นางประมอญ แก้วสะเทือนโรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) กรรมการ
5. นางเพชราภรณ์ อาจศิริโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ พระศรีโรงเรียนกันเกราพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอุษา พิพิธนากุลโรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
8. นางสาวจรูญลักษณ์ แซ่ตังโรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอุทัยวรรณ ศรีนาดีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประพันธศักดิ์ โชติกลางโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อ่วมวงษ์โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
4. นายสายันต์ กลีบจอหอโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
5. นางเจตนิพิฐ สกุลโรจนวิชญ์โรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
6. นางพัชรีย์ พิกุลสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)กรรมการ
7. นางสาวภัทรภร ไชยมงคลโรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางมุกดาภรณ์ พนาสรรค์โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสัมฤทธิ ผางสระน้อยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางเพชราภรณ์ แย้มกลางโรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวปัทมา พูนขุนทดโรงเรียนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางนภัสรพี พันธมาสน์โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางลิดา รัตนชาติวิเชียรโรงเรียนบ้านบึงสารประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ จันทรวิวัฒน์โรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
3. นางธนภรณ์ หงษ์ทองโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นายชาติชาย โชติกลางโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเฐญจมาพร พิมพ์ทองหลางโรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางธวัลรัตน์ สถิตธวิสุทธิ์โรงเรียนอ่างห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางยิ่งกมล กลั่นโคกสูงโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. นางมณัญญา อินทร์นอกโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกียรติสุดา ตันศิริโรงเรียนบ้านพลกรังกรรมการ
5. นางสาวณัฐชลีพร จิรสินสุเมธาโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา สุหร่ายโรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ หาญชนะโรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
3. นางพุทธชาด วิสิฎฐ์พรอักษรโรงเรียนบ้านหนองรังกากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ วีระโหโรงเรียนมารีย์รักษ์กรรมการ
5. นางพิรศา เปรื่องสมบูรณ์โรงเรียนบ้านพะไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางอัญชนา มณีเนตรโรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นายสุภัทร วัชราภรณ์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสำรวม ต่างกลางโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางสาววาสนา สาอุตม์โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวจิตภินันท์ บุญกล้าโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมากรรมการ
6. นางประไพพรรณ มนูญพงษ์พันธุ์โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางมยุรี กัญจนพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจมิกา อัครเศรษฐนนท์โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวกนก พร้อมพิพัฒนาพรโรงเรียนไตรคามสามัคคีกรรมการ
4. นางศรัญญา แก้วหาญโรงเรียนบ้านหัวทะเลกรรมการ
5. นางสาวณปภัช วาดโคกสูงโรงเรียนบ้านจันอัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระพล คัทนศรีโรงเรียนชุมชนศรีษะละเลิงประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา ชำนาญค้าโรงเรียนบ้านลองตองกรรมการ
3. นางสาวดวงพร เปรี่ยมกระโทกโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงแก้ว ลิ้มเจริญพรชัยโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางแฉล้ม พิเชฐพงศ์ทวีโรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา อามาตย์โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
4. นายธงชัย แก้วทะเลโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้วโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลางโรงเรียนบ้านกะเพรากรรมการ
3. นางเจียรพรรณ วิชาเทพโรงเรียนสามัคคีรถไฟกรรมการ
4. นายอำนวย ขอสวยกลางโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
5. นายสาคร ไกรกลางโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
6. นายมรกต ด่านทองหลางโรงเรียนวัดสุทธจินดากรรมการ
7. นางสาวภาวินี รวมใหม่โรงเรียนอ่างหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้วโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลางโรงเรียนบ้านกะเพรากรรมการ
3. นางเจียรพรรณ วิชาเทพโรงเรียนสามัคคีรถไฟกรรมการ
4. นายอำนวย ขอสวยกลางโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
5. นายสาคร ไกรกลางโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
6. นายมรกต ด่านทองหลางโรงเรียนวัดสุทธจินดากรรมการ
7. นางสาวภาวินี รวมใหม่โรงเรียนอ่างหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวราวุฒิ แท่นแก้วโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ กิ่งกุ่มกลางโรงเรียนบ้านกะเพรากรรมการ
3. นางเจียรพรรณ วิชาเทพโรงเรียนสามัคคีรถไฟกรรมการ
4. นายอำนวย ขอสวยกลางโรงเรียนบ้านขามเฒ่ากรรมการ
5. นายสาคร ไกรกลางโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
6. นายมรกต ด่านทองหลางโรงเรียนวัดสุทธจินดากรรมการ
7. นางสาวภาวินี รวมใหม่โรงเรียนอ่างหนองแหนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางดารณี วงษ์นราโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ปลั่งกลางโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นางศุภวรรณ จตุรโกมลโรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายวราวุฒิ แท่นแก้วโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. นางสมมุ่ง สมพลกรังโรงเรียนบ้านสีมุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางดารณี วงษ์นราโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาภรณ์ ปลั่งกลางโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
3. นางศุภวรรณ จตุรโกมลโรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นายวราวุฒิ แท่นแก้วโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. นางสมมุ่ง สมพลกรังโรงเรียนบ้านสีมุมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิระภาพร เหิมหาญโรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
2. นางรินภา ฮอหรินทร์โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ บรรจงปรุโรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ เกลี้ยกลางโรงเรียนบ้านโตนดประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ คิ้วทองเต็มโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
3. นางลำเพย ชาติผดุงโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
4. นางจรัสศรี ธรณีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. นายสุพจน์ พานสุวรรณโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ใจคุณโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
2. นายยอดรัก ทองมีค่าโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
3. นางดวงใจ ปราบจะบกโรงเรียนบ้านต่างตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรัตน์ มุ่งอิงกลางโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดประธานกรรมการ
2. นางวจิราภรณ์ ฤกษ์อร่ามโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นางปลื้มจิตร เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
4. นางพาณี ยนพิมายโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายคนึง วีระชัยโรงเรียนบ้านหนองปรูประธานกรรมการ
2. นางสาวมานี อีหมั่นโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เฉลิมพงษ์โรงเรียนบ้านบิงกรรมการ
4. นางภัสราวรรณ ธนัตทัพพ์มงคลโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
5. นายวิชัย กฤษกลางโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สุขจิตร์โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางสุวคนธ์ กิตติวัจนสกุลโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ตุลยธำรงโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
4. นางวราภรณ์ กุญชูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวมัญชิษฐารัตต์ เพชรเลื่อนโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ชาติผดุงโรงเรียนบ้านพลจลกประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ชิ้นสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นางศิริกานต์ ขันธอารีโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการ
4. นางมะลิ บำเพ็ญชอบโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)กรรมการ
5. นางสาวอุบล พรมมีโรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวิเชียร ชาติผดุงโรงเรียนบ้านพลจลกประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ชิ้นสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นางศิริกานต์ ขันธอารีโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการ
4. นางมะลิ บำเพ็ญชอบโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)กรรมการ
5. นางสาวอุบล พรมมีโรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ชมจอหอโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจารุวัต กุลพัฒน์โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นายธานี สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านระกายกรรมการ
4. นางศรีจันทร์ ยอดทองหลางโรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการ
5. นางเสมอจิตร สง่ากลางโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีจารุวัต กุลพัฒน์โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
2. นายธานี สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านระกายกรรมการ
3. นางศรีจันทร์ ยอดทองหลางโรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ ชมจอหอโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจารุวัต กุลพัฒน์โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นายธานี สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านระกายกรรมการ
4. นางศรีจันทร์ ยอดทองหลางโรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการ
5. นางเสมอจิตร สง่ากลางโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายจรูญ ชมจอหอโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจารุวัต กุลพัฒน์โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นายธานี สำเร็จศิลป์โรงเรียนบ้านระกายกรรมการ
4. นายศรีจันทร์ ยอดทองหลางโรงเรียนบ้านโนนมันเทศกรรมการ
5. นางเสมอจิตร สง่ากลางโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิรัช คุ้มกลางโรงเรียนบ้านคนชุมประธานกรรมการ
2. นางปัทมา พรหมณเรศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางสมควร สุขจิตร์โรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางภัทรวดี ฟองคำโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
5. นางวรางคณา กล่ำเสถียร์โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนราศักดิ์ เกษตรเวทินโรงเรียนบ้านสะพานประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ปอบอโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
3. นางพรรณชพัชร์ เจริญวรรณกูลโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางวิไลพร ประยูรพันธ์โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
5. นางทรงพร เสาแก้วโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ เทียนถาวรโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
2. นางฉัตรฤดี นนทวิรัตน์โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวบุญพริ้ม ชอบนาโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
4. นางสาวศิวพร คงแก้วโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรัชนีกร อรุณรัตน์โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางอรชนก คุ้มรักษ์โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
4. นางสุชาดา หมั่นประพฤติโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์ - ลำโพงกรรมการ
5. นางสาวบุญช่วย มนต์ชาตรีโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวอุทัยวรรณ ชิดสูงเนินโรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7ประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา แผลงศรโรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นางบังอร ช่างแก้วโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการ
4. นางอุบลกาญจน์ กระเช่าทองโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
5. นางสุนันทา วิเวกโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวปิ่นทิพย์ ทอนเกาะโรงเรียนสามัคคีรถไฟประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน บ่อพิมายโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
3. นางทิพยวรรณ บรรจงปรุโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
4. นางอัมพร ขวัญกลางโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
5. นายอนุวัฒิ ศรีสระน้อยโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไพฑูรย์โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สมพิมายโรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการ
3. นางธัญพร กาศขุนทดโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางพรไพลิน โพธิ์ทองโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางภิรมย์รักษ์ ทิพยศักดิ์โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางพรทิพย์ ไพฑูรย์โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สมพิมายโรงเรียนบ้านธารปราสาทกรรมการ
3. นางธัญพร กาศขุนทดโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางพรไพลิน โพธิ์ทองโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางภิรมย์รักษ์ ทิพยศักดิ์โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายรังสิต มากพูนโรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณุชา สรสินธิ์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ อิ่มสันเทียะโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางสุนทรีย์ แสงอนุรักษ์โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
5. นางรภัสรดา ธนกรกาญจน์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
6. นางยุพาพรรณ ถวัลย์วีระวงศ์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
7. นางนุชนารถ อัตถาวงศ์โรงเรียนบ้านศรีษะละเลิงกรรมการ
8. นายวิจารณ์ ทิศกระโทกโรงเรียนบ้านบิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ชยันต์ อธิวาสโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ทองสุขนอกโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
3. นางพัฒน์นรี พูนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพชรโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนี นาคณรงค์โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดนกรรมการ
5. นางถนอมจิตร โชติกลางโรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
6. นายเผด็จ มุสิกสารโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอรทัย แถวไธสงโรงเรียนเสนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภูศนิศา บ่อทองโรงเรียนสุรนารสยณ์กรรมการ
3. นางนิภาพร แก้วทะเลโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการ
4. นางสิริพร เพียรปรุโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
5. นางสุวะลี เจริญสุขโรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
6. นางสาวประกายแก้ว แปรโคกสูงโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.บุญสิทธิ์ นิตะยะโสโรงเรียนบ้านบึงสารประธานกรรมการ
2. นายไชยา เนาว์ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์ - ลำโพงกรรมการ
3. นายสุเทพ แถมกลางโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
4. นายถนัด โชติแสงสีโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
5. นายสวาส เรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการ
6. นางนันท์นภัส ธนวินท์ชยางกูรโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางพรจันทร์ ทองเหลาโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
2. นายเชษฐ์พิชิต คำกองโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
3. นายประยูร ขอเพ่งกลางโรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.กรรมการ
4. นายเพลิน มีศิลป์โรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
5. นางราณี เปรี่ยมสูงเนินโรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
6. นายพิษณุ นาคโชติโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
7. นายสมศักดื์ เดี่ยวกลางโรงเรียนบ้านด่านทองหลางกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ ปล้ำกระโทกโรงเรียนบ้านทับช้างประธานกรรมการ
2. นายวินิจ ชุดไธสงโรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นายสันติชัย เมืองนกเอี้ยงโรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
4. นายประเสริฐ แดนจอหอโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายเสมียร อ้อยกลางโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางกมลพร ว่องวิกย์การโรงเรียนบ้านกรูดหนองออกประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางวาสนา ขรึมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางกมลพร ว่องวิกย์การโรงเรียนบ้านกรูดหนองออกประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางวาสนา ขรึมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางกมลพร ว่องวิกย์การโรงเรียนบ้านกรูดหนองออกประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ กาญจนะแก้วโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
3. นางวาสนา ขรึมสันเทียะโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอรรฆพล โหนทองหลางโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายดำริห์ ธรรมบุญเรืองโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือกรรมการ
3. นายมานพ ชมกลางโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอรรฆพล โหนทองหลางโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายดำริห์ ธรรมบุญเรืองโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือกรรมการ
3. นายมานพ ชมกลางโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอรรฆพล โหนทองหลางโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายดำริห์ ธรรมบุญเรืองโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือกรรมการ
3. นายมานพ ชมกลางโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นางบุหงา พูลเฉลิมโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)ประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
3. นายประสิทธิ พึ่งหิรัญโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางบุหงา พูลเฉลิมโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)ประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
3. นายประสิทธิ พึ่งหิรัญโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตรโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตรโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ฉายวิริยกุลโรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สุขมงคลโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางสุภาวดี บุญญาพิจิตรโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางบุหงา พูลเฉลิมโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)ประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ ชำนาญนาคโรงเรียนบ้านมะรุมกรรมการ
3. นายประสิทธิ พึ่งหิรัญโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุภาพ ดวงดีภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. นายสุภาพ อุดมเลิศปรีชาโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางสุภัคสิริ จตุรโชติโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ ดวงดีภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. นายสุภาพ อุดมเลิศปรีชาโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางสุภัคสิริ จตุรโชติโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ ดวงดีภาควิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพนา ช่างเกวียนโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการ
3. นายสุภาพ อุดมเลิศปรีชาโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางสุภัคสิริ จตุรโชติโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิรีรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ คงมั่นภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จาตุรัสภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมพร ทองสีเขียวภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นางสาววาสนา ร่มโพธิ์ภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
5. นางสิริรัศมิ์ เปี่ยมดนตรีภาควิชาดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นางพิจิตรา พลอยเพิ่มพูลวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราชสีมากรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางพิจิตรา พลอยเพิ่มพูลวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราขสีมากรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางพิจิตรา พลอยเพิ่มพูลวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราขสีมากรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางพิจิตรา พลอยเพิ่มพูลวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราขสีมากรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์ภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายธรรมทัช สีหาใต้ครู โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์ภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายธรรมทัช สีหาใต้ครู โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์ภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายธรรมทัช สีหาใต้ครู โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์ภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายธรรมทัช สีหาใต้ครู โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพิจิตรา พลอยเพิ่มพูลวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ แก้วคงวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราขสีมากรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพิจิตรา พลอยเพิ่มพูลวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ แก้วคงวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราขสีมากรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพิจิตรา พลอยเพิ่มพูลวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ แก้วคงวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราขสีมากรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพิจิตรา พลอยเพิ่มพูลวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีย์ แก้วคงวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายพีรพล หล้าวงษาอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนสยามกลการนครราขสีมากรรมการ
4. นางสาวกนกทิพย์ ประเสริฐวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์ภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายธรรมทัช สีหาใต้ครู โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์ภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายธรรมทัช สีหาใต้ครู โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์ภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายธรรมทัช สีหาใต้ครู โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์ภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายธรรมทัช สีหาใต้ครู โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์ภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายธรรมทัช สีหาใต้ครู โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์ภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บุญพูนภาควิชาดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายธรรมทัด สีหาใต้ครู โรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัณย์ อ่วมอุไรภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางปาจรีย์ บูรณธนิต พละสุขภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ อ่วมอุไรภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางปาจรีย์ บูรณธนิต พละสุขภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัณย์ อ่วมอุไรภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ บำรุงธนทรัพย์ภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศิริเพ็ญ แก้วดีภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ ศีลแสนภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพนารัตน์ ศีลแสนภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ แก้วดีภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ ศีลแสนภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางศิริเพ็ญ แก้วดีภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายพงศกร ทิพยะสุขศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนภดล โคตรมิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บัวบุตรวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายพงศกร ทิพยะสุขศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายนภดล โคตรมิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บัวบุตรวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายฉลอง วงศ์ปัดแก้วโรงเรียนบ้านด่่านเกวียนประธานกรรมการ
2. นายบุญยิ่ง เคยพุดซาโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสุภาวดี เกียรตินอกโรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ พรหมสุขโรงเรียนบ้านทุ่งกระโดนประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย อินอ้วนโรงเรียนบ้านภูเขาลาดกรรมการ
3. นางประทีป ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านไพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์จิต สิทธิปรุโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายมณฑล พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านโตนดกรรมการ
3. นายอุทิศ ภัทรกิจไพศาลโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประกอบ กุฎโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นายมนัส สุขเรืองกุลโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางชญานิษฐ์ ทองเกิดโรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ไกรหาญโรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิ์บัวสุวรรณอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางตีรภัทร แพงพงศ์โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
3. นางยุพวรรณ จันทรวิวัฒน์โรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายณธกฤต บ้างตำรวจโรงเรียนบ้านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นางวาสนา พลวิเศษโรงเรียนบ้านหลักร้อยกรรมการ
3. นางจริยา จำปาโพธิ์โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ แพเกาะโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางนวพรรณ ดรุณชูโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการ
3. นายสองเมือง จงจอหอโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ดร.จักราวุธ วิจบโรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือประธานกรรมการ
2. นายจักรเพชร หาญสันเทียะโรงเรียนบ้านฝ้ายนาตม - ส้มป่อยกรรมการ
3. นางอิสรีย์ แผนพิพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายฐปนนท์ ทองเกิดโรงเรียนบ้านฝ้ายนาตม - ส้มป่อยประธานกรรมการ
2. นางศรุตา สุคนธพงศ์โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
3. นางอารีย์ ธานีโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ คุ้มกลางโรงเรียนบ้านคนชุมประธานกรรมการ
2. นายบุญศรี แก้วปานกันโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางนิตยา โพธิมูลรัตน์โรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ดร.บุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์โรงเรียนบ้านกระโดนประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ์ ใจกุศลโรงเรียนบ้านหนองตาคงกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ พัดพิมายโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจรัญ นวลดีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี จินาพรโรงเรียนบ้านหนองปรูกรรมการ
3. นางลภัสรดา มะลิกาโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางสาวนัยนา ตรงด่านกลางโรงเรียนบ้านสะพานกรรมการ
5. นางสาวนัทธมน เย็นจะบกโรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสุธาดา มีประเสริฐโรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายเสกสุข วิมลธรรมโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางกุสุมา แก้วกลางโรงเรียนบ้านสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางวัชรารัตน์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านยองแยงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ชมจอหอโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสุรีย์วรรณ ปะระมัสสโสโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางกนกธร ภูวิศชามัยโรงเรียนบ้านบึงทับช้างประธานกรรมการ
2. นางลัดดา กุฎโพธิ์โรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการ
3. นางศุนิษา ปานจุ้ยพะเนาโรงเรียนบ้านหนองสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุทิน ชวนนอกโรงเรียนบ้านเมืองทีประธานกรรมการ
2. นางธัณย์จิรา ศุภรัตน์วรกิตติโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการ
3. นางบุญเทียน ศรีนัครินทร์โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวนิดา นาคดิลกโรงเรียนบ้านระกายประธานกรรมการ
2. นางสุธาดา มีประเสริฐโรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
3. นางกรวิการ์ พรมภาโรงเรียนบ้านถนนถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสมเดช สุภาคีรีวัลย์โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ ทองเกิดโรงเรียนวัดทุ่งสว่างกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ คิดก่อนทำโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ใจ มุ่งปั่นกลางโรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ พลซื่อโรงเรียนบ้านหนองรังกากรรมการ
3. นางปวีณา โทแหล่งโรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางบุญศิริ กันนุชโรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา ศรีสรรพ์โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
3. นางอภิญญา สุริยะศรีโรงเรียนบ้านดอนกระทิง - ศีรษะช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา สร้อยสวัสดิ์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ดอกจันกลางโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฏฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิภา ค่อยจะโปะโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการ
3. นายธงชัย ขำเทศเจริญโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)กรรมการ
4. นางอรุณวรรณ ชัยวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวสวนีย์ คำทองโรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวรสิทธิ์ ธัญญเฉลิมโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุทธิวิทย์ เชื่อมกลางโรงเรียนชุมชนบ้านเพชรกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ เกษะโกศลโรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิงกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ เกินกลางโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ วันทนาศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา พุทธวรรณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุจิตร ชัยวงษ์โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายจิโรจ พิทยธาราธรโรงเรียนบ้านพลสงครามกรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ศรีสรรพ์โรงเรียนดอนท้าววิทยากรรมการ
4. นายธนกฤต โชติฉันท์โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ มั่นกลางโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นางขนิษฐา พรมป้อโรงเรียนบ้านพลจลกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวิยะดา ดอกจันกลางโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการ
3. นางมยุพัฒน์ พิทยธาราธรโรงเรียนบ้านโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรา พงษ์ศิริจันทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
2. นางณัฐพร บุญญานุสนธ์โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวนัชชา สวัสดิ์ไพบูลย์โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นายณัญธัญ รัตนกูลโรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนกร วราวิทยางวุฒิโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ จุติกรีโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
3. นางสาวมะลิ คล่องแคล่วโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอรรฆพล เกษะโกศลโรงเรียนบ้านระกายประธานกรรมการ
2. นายสุระ จงกลกลางโรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองทีกรรมการ
3. นางณัฐมนัสนันท์ ชัยธีราวุธโรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
4. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ สมัครค้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ วันทนาศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. นางสุนันทา พุทธวรรณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
6. นายณัฏฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ สมัครค้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ วันทนาศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. นางสุนันทา พุทธวรรณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
6. นายณัฏฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ สมัครค้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ วันทนาศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. นางสุนันทา พุทธวรรณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
6. นายณัฏฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ สมัครค้าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ วันทนาศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
4. นางสุนันทา พุทธวรรณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ จำปาทองโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
6. นายณัฏฐ์ พฤกษามาลาโรงเรียนเคหะประชาสามัคคีกรรมการ
7. นายอดิรัตน์ เพชรโคกสูงโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายอรุณ เรืองตนนอกโรงเรียนบ้านธารปราสาทประธานกรรมการ
2. Mrs.Elondo Janetโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. นางสาวนพพร น้อยหมื่นไวยโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
4. นางเสริมศรี วุฒิเนตรโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ แสนลำโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการ
6. นางสุชญา ทนสันเทียะโรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางปราณีต จำปาโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางพูนพิศมัย แย้มขยายโรงเรียนบ้านหนองปรูกรรมการ
3. Mr.Elondo Kale Charlesโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางพีชญา สารถีโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาววีณา เรียวรักษาโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
6. นางจรรจนาทิพย์ ทำบุญโรงเรียนบ้านจอหอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ สุขอนันต์โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ ปลอดกระโทกโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. Mrs.Archna Aryaโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
4. นางสาวจิระวดี แก้วนววรกุลโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. Mr.Cameron John Renwickโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
2. นางสาวประภาพร วิชญะไพบูลย์โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางยุพิน นิ่มกระโทกโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ อมฤทธิ์โรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ อนุรักษ์เกษตรโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 3ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี โพธินาโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
3. นางสาวสิริพร ชาติผดุงโรงเรียนบ้านหนองแจงกรรมการ
4. Mr.Edwin Stoneโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
5. นายบัญชา มุ่งอิงกลางโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุทิน วัชรินทร์รัตน์โรงเรียนบ้านโนนมะกอกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี ตับกลางโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางสาววิมาลา ไชไยบัวโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการ
4. Mr.Robert P. Smithโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางรัชนี พงษ์สุวรรณโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางกัณนพัชร์ คณาวังโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
3. Mr.Nissan Ghartiโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมากรรมการ
4. นางนวพร วรรณโกโรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางปานทิพย์ โอมฤทธิ์โรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
6. นางสาวน้องนุช ขำโพธิ์โรงเรียนบ้านลองตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกฤตยา วุฒิพงศ์ปรีชาโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดประธานกรรมการ
2. นางศุภกาญจน์ เผยฤทัยโรงเรียนโพธารามพิทยาคมกรรมการ
3. นางแสงทอง มงคลเคลือบโรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นางอรนุช ศรีเจริญโรงเรียนบ้านมะขามเฒ่ากรรมการ
5. MissRxeaer -โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
6. นางสาวยุพา ศรีชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางนิตติยา หวานสูงเนินโรงเรียนสามัคคีรถไฟประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา แก้วเกิดโรงเรียนมารีย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร คบพิมายโรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยากรรมการ
4. Mr.Timothy A.Zuercherโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวลลิตา ไชรัตน์โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนวรัตน์ พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านบิงประธานกรรมการ
2. นางชุดา อ้วนโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา)กรรมการ
3. นางอรวรรณ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านระกายกรรมการ
4. นางธนวรรณ ศักดิ์ชัยสิทธิ์กุลโรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นายอดุลเดช เพชรทองหลางโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา คิดก่อนทำโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบประธานกรรมการ
2. นายมังกร ทวยหาญโรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน)กรรมการ
3. MissChristina L.Barroloโรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางขวัญนภา ไตรรัตน์ภิรมย์โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
5. นางปภาดา นิตะยะโสโรงเรียนบ้านบึงสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissWang Hanmaiโรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางพรรณาภรณ์ ตู้กลางศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวภัทรมน ฉายชัยภูมิโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissWang Hanmaiโรงเรียนสุขานารีประธานกรรมการ
2. นางพรรณาภรณ์ ตู้กลางศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวภัทรมน ฉายชัยภูมิโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางภัสสร คงรัตน์อาภรณ์โรงเรียนเมืองนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางจิรัชยา เนติศักดิ์โรงเรียนบ้านพุดซากรรมการ
3. นางสาวยุพาภรณ์ โชคบัญฑิตโรงเรียนบ้านดอนชมพูกรรมการ
4. Mr.Michael Geroge Wilkinsonโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
5. นางสาวศิรินภา ดีจันทึกโรงเรียนบ้านสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางกุลยาภรณ์ รุ่งวีระสกุลวงศ์โรงเรียนบ้านจอหอประธานกรรมการ
2. นางอมิตารัตน์ นิตยวันโรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพชรพร คำเก่งโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
4. MissAngnes -โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
5. นางเกสร อิ้มทับโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเสมือน บุญแซมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกระทิงประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
3. นายสิทธิชัย เผยฤทัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ อ่อนหนองหว้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
5. นายชูเกียรติ ชาติวิรัตนไตรครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
6. นางสาวประมวล แทนขุนทดกรรมการลูกเสือ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
7. นางธัญนันท์ จามรโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอำไพ มงคุณพรมนักวิชาการ อบต.หนองจะบกกรรมการ
9. นายชูเกียรติ จิตรทหารครู โรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
10. นางทุเรียน มุ่งเกมกลางครู โรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
11. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศาสนต์ จุลโทชัยครู โรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
12. นายณรงณ์ หมายสมกลางครู โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้กรรมการ
13. นายอนันต์ ใจทนครู โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
14. ดาบตำรวจอนันท์ บุญรอดผบ.หมู่ สภ.โพธิ์กลางกรรมการ
15. นางนิตพิมล หาญชนะครู โรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
16. นายแสวง อันทยันครู โรงเรียนบ้านดอนกระทิงศรีษะช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเสมือน บุญแซมโรงเรียนบ้านดอนกระทิง - ศีรษะช้างประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
3. นายสิทธิชัย เผยฤทัยโรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ อ่อนหนองหว้าโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
5. นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตรโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
6. นางสาวประมวล แทนขุนทดโรงเรียนสามัคคีรถไฟกรรมการ
7. นางธัญนันท์ จามรโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอำไพ มงคุณพรมนักวิชาการ อบต.หนองจะบกกรรมการ
9. นายชูเกียรติ จิตรทหารโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
10. นางทุเรียน มุ่งเกมกลางโรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
11. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศาสนต์ จุลโทชัยโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
12. นางจิตนา ผายพิมายโรงเรียนสีคิ้่ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา)กรรมการ
13. นายณรงณ์ หมายสมกลางโรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้กรรมการ
14. นายอนันต์ ใจทนโรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
15. ดาบตำรวจอนันต์ บุญรอดผบ.หมู่ สภ.โพธิ์กลางกรรมการ
16. นายนิตพิมล หาญชนะโรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
17. นายแสวง อันทยันโรงเรียนบ้านดอนกระทิง - ศีรษะช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสมือน บุญแซมโรงเรียนบ้านดอนกระทิง - ศีรษะช้างประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย อ่วมวงษ์โรงเรียนอนุบาลตลาดแคกรรมการ
3. นายสิทธิชัย เผยฤทัยโรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ อ่อนหนองหว้าโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
5. นายชูเกียรติ ชาติวีรัตนไตรโรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบกรรมการ
6. นางสาวประมวล แทนขุนทดโรงเรียนสามัคคีรถไฟกรรมการ
7. นางธัญนันท์ จามรโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอำไพ มงคุณพรมนักวิชาการ อบต.หนองจะบกกรรมการ
9. นายชูเกียรติ จิตรทหารโรงเรียนอ่างห้วยยางกรรมการ
10. นางทุเรียน มุ่งเกมกลางโรงเรียนบ้านหนองจำปากรรมการ
11. ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศาสนต์ จุลโทชัยโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการ
12. นางจิตนา ผายพิมายโรงเรียนสีคิ้่ว (สวัสดิ์ผดุงวิทยา)กรรมการ
13. นายณรงณ์ หมายสมกลางโรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้กรรมการ
14. นายอนันต์ ใจทนโรงเรียนบ้านละลมโพธิ์กรรมการ
15. ดาบตำรวจอนันต์ บุญรอดผบ.หมู่ สภ.โพธิ์กลางกรรมการ
16. นายนิตพิมล หาญชนะโรงเรียนบ้านดอนผวากรรมการ
17. นายแสวง อันทยันโรงเรียนบ้านดอนกระทิง - ศีรษะช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ รัชตกนกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางสุจิตร บำรุงสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ รัชตกนกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางสุจิตร บำรุงสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางวรณี สุวัฒนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ สว่างสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการ
3. นางสาวดาวัลย์ ชาญสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายชยพล โปร่งกลางครู โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ พรหมจันทร์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางนวลเพ็ญ สมหมายครู โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวประพิศ นามเข็มครู โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ ไม้กลางครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ใจชอบครู โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวพันทินี นาพิริยะพงศ์ครู โรงเรียนวัดสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอุบล แสงมณีครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวรรณฤดี รัตนยอดวงศ์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดุงโคกกรวดครู โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวันกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติพร คำศรีครู โรงเรียนมารีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญานี อินทร์ลาครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางศรีอรุณ บัวคำทุมครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมา คำศรีครู โรงเรียนมารีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณี อินทร์ลาครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางศรีอรุณ บัวคำทุมครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางเข็มทอง สง่าในเมืองครู โรงเรียนมารีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์รัตน์ วีระแพทย์ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุริยน เทพธรณีครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางเข็มทอง สง่าในเมืองครู โรงเรียนมารีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์รัตน์ วีระแพทย์ครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุริยน เทพธรณีครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางรุราณี รุ่งสครทองครู โรงเรียนมารีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ สร้างกลางครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางรุราณี รุ่งสครทองครู โรงเรียนมารีย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ สร้างกลางครู โรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายทศพร คันธาครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
2. นายสมใจ ผิวสาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายทศพร คันธาครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
2. นายสมใจ ผิวสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นางอรทัย แถวไธสงครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ บุญประโคนครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวรุจิรา วิชาเทพครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย แถวไธสงครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ บุญประโคนครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวรุจิรา วิชาเทพครู โรงเรียนเสนานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประภาษ วิสันเทียะวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางสุภวัฒน์ อุนารัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 1กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางอัญชุลี อันชันบุตรโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางปราณีต จันทร์พิลาโรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี)กรรมการ
3. นางอมรา คุ้มวงศ์โรงเรียนสุขานารีกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ไคขุนทดโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)กรรมการ
5. นางชงโค เถื่อนกลางโรงเรียนเมืองนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสายชล ผาสุขโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสุจิน เสริฐนวลแสงโรงเรียนสวนหม่อนกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา แก้วนวนโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางวัชรี สุรนันท์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางอำพร เพียงกระโทกโรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสมปอง กำเนิดกลางโรงเรียนอนุบาลตลาดแคประธานกรรมการ
2. นางจีรภา ฉิมปรุโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมากรรมการ
3. นางอุดม ชาติวีรัตนไตรโรงเรียนบ้านเมืองทีกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ฉิมพาลีโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์กรรมการ
5. นางกันวรัตน์ นางามโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
6. นางเตือนใจ สุนทรสุขโรงเรียนสุขานารีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นม.1 โทร 0909193441
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]