หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1

[ ทั้งหมด   28 ก.ย. 2556   29 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 29 ก.ย. 2556 09.00 น.
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 09.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 09.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ศูนย์เรียนรวม 29 ก.ย. 2556 09.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ใต้ถุนอาคาร EP 29 ก.ย. 2556 09.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดม 29 ก.ย. 2556 09.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดม 29 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 29 ก.ย. 2556 08.30
2 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 29 ก.ย. 2556 08.30
3 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 29 ก.ย. 2556 10.30
4 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 29 ก.ย. 2556 10.30
5 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 29 ก.ย. 2556 10.30
6 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ เวที 1 อาคารหอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
7 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ เวที 1 อาคารหอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
8 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ เวที 1 อาคารหอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
9 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ เวที 1 อาคารหอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
10 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
11 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
12 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
13 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
14 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ เวที 1 อาคารหอประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2556 14.30-16.00
15 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 2 หอประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
16 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 3 หอประชุมโรงเรียนตำรวจจอหอ 29 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ เต้นท์หน้าเสาธง 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ เต้นท์หน้าเสาธง 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ห้องประชุม 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารอนุบาล 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ เต้นท์หน้าอาคารอนุบาล 29 ก.ย. 2556 09.00-11.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารเอนกประสงคฺ์ 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารโรงอาหาร 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารโรงอาหาร 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารชั้นเดียว ป.3 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมต้นแก้ว 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 29 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมต้นแก้ว 29 ก.ย. 2556 9.00 เป็นต้นไป
17 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมต้นแก้ว 29 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมต้นแก้ว 29 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมต้นแก้ว 29 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 2 หอประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 10.00-12.00
2 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 2 หอประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 10.00-12.00
3 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 2 หอประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 10.00-12.00
4 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 2 หอประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 10.00-12.00
5 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 2 หอประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 29 ก.ย. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นม.1 โทร 0909193441
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]