หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1

[ ทั้งหมด   28 ก.ย. 2556   29 ก.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ก.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ห้อง ป.1/15 28 ก.ย. 2556 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ห้อง ป.5/14 28 ก.ย. 2556 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ห้อง ป.6/14 28 ก.ย. 2556 09.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา หน้าอาคารบุษบัน ห้อง อ.1/2 28 ก.ย. 2556 09.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา หน้าอาคารบุษบัน ห้อง อ.1/9 28 ก.ย. 2556 09.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 หน้าอาคารบุษบัน/ห้องประชุม ผอ.ลัดดาวัลย์ 28 ก.ย. 2556 09.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา หน้าอาคารบุษบัน ห้อง อ.1/9 28 ก.ย. 2556 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2556 09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28 ก.ย. 2556 09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ห้อง ป.2/14 28 ก.ย. 2556 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50ปี ห้อง ป.3/14 28 ก.ย. 2556 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคาร 50 ปี ห้อง ป.4/14 28 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 28 ก.ย. 2556 09.00 น. เป็นต้นไป
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 09.00 น.
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 09.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ศูนย์เรียนรวม 28 ก.ย. 2556 09.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ใต้ถุนอาคาร EP 28 ก.ย. 2556 09.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดม 28 ก.ย. 2556 09.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดม 28 ก.ย. 2556 09.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดม 28 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารห้องสมุด ห้อง ห้องจริยธรรม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง อ.1/1 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง ป.2/2 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง อ.2/1 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง อ.1/2 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารจามจุรี ห้อง อ.1/2 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารพุทธรักษา ห้อง E-Classroom 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารพุทธรักษา ห้อง E-Classroom 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ห้องสมุด 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล อาคารพุทธรักษา ห้อง ห้องเรียนรวม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล โรงอาหาร 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ศาลาวัดหงษาราม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ศาลาวัดหงษาราม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ศาลาวัดหงษาราม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ศาลาวัดหงษาราม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ศาลาวัดหงษาราม 28 ก.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหม่อน ห้อง ป.1/1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหม่อน 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหม่อน ห้อง ป.1/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหม่อน ห้อง ป.1/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหม่อน ห้อง ป.2/1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหม่อน ห้อง ป.2/1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหม่อน ห้อง ป.2/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหม่อน ห้อง ป.2/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหม่อน ห้อง ป.5/1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหม่อน ห้อง ป.5/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหม่อน ห้อง ป.6/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหม่อน ห้อง ป.6/1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนสวนหม่อน อาคาร 6 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนสวนหม่อน อาคาร 6 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนหม่อน สนามเด็กเล่น 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
25 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
26 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
27 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 1 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 28 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
28 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ เวที 1 หอประชุมใหญ่ 28 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
29 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ เวที 1 หอประชุมใหญ่ 28 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
30 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ เวที 1 หอประชุมใหญ่ 28 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
31 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ เวที 1 หอประชุมใหญ่ 28 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
32 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
33 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
34 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบุ เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
35 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบุ เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
36 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 2 หอประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป
37 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 2 หอประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
38 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจอหอ เวที 3 หอประชุมโรงเรียนตำรวจจอหอ 28 ก.ย. 2556 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ เต้นท์หน้าเสาธง 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ เต้นท์หน้าเสาธง 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ ห้องประชุม 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารอนุบาล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ เต้นท์หน้าอาคารอนุบาล 28 ก.ย. 2556 09.00-11.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารเอนกประสงคฺ์ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารโรงอาหาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารโรงอาหาร 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ อาคารชั้นเดียว ป.3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 28 ก.ย. 2556 09.00-14.00
12 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 28 ก.ย. 2556 09.00-14.00
14 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 28 ก.ย. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนสุขานารี ห้องพลอยชมพู 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนสุขานารี ห้องพลอยชมพู 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี เรือนไทย 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 2 ห้อง ป.6/1 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 2 ห้อง ป.6/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 2 ห้อง ป.6/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุขานารี ห้องเพชรชมพู 28 ก.ย. 2556 13.00-15.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 2 ห้อง ป.6/4 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี อาคาร 2 ห้อง ป.6/5 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี อาคารเอนกประสงค์ 28 ก.ย. 2556 13.00-15.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนสุขานารี ศูนย์ PEER อาคาร 3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี ศูนย์ PEER อาคาร 3 28 ก.ย. 2556 13.00-15.00
14 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุขานารี ห้อง ป.6/6 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขานารี ห้อง ป.6/7 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สวนป่าเฉลิมพระเกียรตื ร.9 (หน้าโรงเรียน) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สวนป่าเฉลิมพระเกียรตื ร.9 (หน้าโรงเรียน) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สวนป่าเฉลิมพระเกียรตื ร.9 (หน้าโรงเรียน) 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ เวทีอาเซียน 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ เวทีอาเซียน 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคารสื่อเทคโนโลยี 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
7 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้นบน ห้อง ป.2/1 และ ป.6/1 28 ก.ย. 2556 09.00-15.00
8 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 5 ห้อง ศูนย์เรียนรวม 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
9 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 4 ห้อง ศาลาเอนกประสงค์ปฐมวัย 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
10 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้อง ป.3/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
11 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้นล่าง ห้อง ป.3/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
12 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้นบน ห้อง ป.4/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
13 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 2 ชั้นบน ห้อง ป.4/2 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
14 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้นบน ห้อง E-CLASSROOM 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
15 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 5 ชั้นบน ห้อง E-CLASSROOM 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
16 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้นบน ห้อง ป.6/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
17 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ อาคาร 1 ชั้นบน ห้อง ป.6/3 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
18 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00
19 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหลักร้อย หอประชุม 28 ก.ย. 2556 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหลักร้อย อาคาร 2 (2 ชั้น) ห้อง 212,213,214 28 ก.ย. 2556 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหลักร้อย อาคาร 1 (3 ชั้น) ห้อง 114,113,112,111 28 ก.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.นม.1 โทร 0909193441
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]