รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงพัชริน    ช่วยเงิน
 
1. นางพิศวง   ด่านรัตนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนพแพง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คำหงษา
 
1. นายประยงค์  สุวรรณเกษี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไวยพันธ์
 
1. นางมยุรี  นางาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมขันธ์
 
1. นางนงคราญ  เถี่ยนนอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 1. เด็กหญิงอรัญญา  ต่างโอฐ
 
1. นางพวงเพชร  ดาวแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  บังขันทด
 
1. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพัลภา  เข่งโต้ว
 
1. นางปราณี  พาโส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงสุกานดา  ตันชมภู
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพิลา
 
1. นางมยุรี  นางาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงวรดา  นามวงศ์
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กหญิงณัชชา   สุขวัฒนา
2. เด็กหญิงรพีพร  ศักดิ์อุดมกุล
 
1. นางคำปุน  ธีระสาร
2. นายหาญยุทธ  ธีระสาร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. นางสาวศศิธร  ต้นชมภู
2. นางสาวสุกานดา  แสงมณี
 
1. นางนงลักษณ์  คงปัญญา
2. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายอธิษฐ์ภณ   คำขจร
 
1. นายพิชิต   วรสิษฐ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์   สีรักษ์
 
1. นางเพ็ญศรี   มีฮาตร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กหญิงสุนิสสา   หาญราชา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายชัยพร  รัตนวงคีรี
2. เด็กหญิงปริยดา  โบสถ์ดิน
3. เด็กชายยุทธนา  อทธาโกสม
 
1. นายบุญถิ่น  คำยา
2. นายพิศิษฐพงษ์  ฉัตรศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปฐมากุล    กิจวัชรบูลย์
2. เด็กหญิงปรัชญา   โคตะวงษ์
3. เด็กหญิงมุทิตา  เพียศรี
 
1. นางสมจิต    สีหามาตย์
2. นางสาวเสาวนีย์   สุวรรณรอด
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงปภัสรา  เรืองสา
2. เด็กหญิงสิรินันท์  คำสา
3. เด็กหญิงสุภณิดา  ทองสุขอำไพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ทองภู
2. นางพิชชาอร  โคตรสิงห์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปาเต๋
2. เด็กชายปรัชญา   ประจิมทิศ
 
1. นางสมจิต    สีหามาตย์
2. นางสาวเสาวนีย์   สุวรรณรอด
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายสนทยา  ทบแก้ว
2. เด็กหญิงอารียา  ทีนารัตน์
 
1. นางสาวมลฤดี  วันศิริ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กหญิงปิยธิดา   พิมพ์พา
 
1. นางถวิล  ชานุบาล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำจันทร์วงค์
 
1. นางลำดวน  ดงราษี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงวราพร  เชื้อคุณมั่น
 
1. นางสาวนภเกตน์  รังโคตร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กชายธวัชชัย  สัพโส
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  คชฤทธิ์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  มีสวัสดิ์
 
1. นางสายสุดา  สาครเจริญ
2. นายสุรชาติ  เหง้าสุวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงจันทิมา  ณ หนองคาย
2. นางสาวสุมงคล  ศรีบัวภา
3. นางสาวอาภาภรณ์  เกษนัส
 
1. นางนิตยา  พิมพ์โคตร
2. นางพิศพร  อินทะวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกรกนก   สีหามนตรี
2. เด็กชายปาณชัย   ศรีจำปา
3. เด็กหญิงพิริยาภรณ์   พิมพ์บึง
 
1. นางรินทร์ลภัส  ตั้งสมบัติสันติ
2. นางวิมลจันทน์    โลกธาตุ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงธิติมา  นันทวงษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองแดง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุดดีสุข
 
1. นางมยุรี  นางาม
2. นางอรพินทร์  โพธิ์หะนาม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ชาวยศ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ยศอ่อน
3. เด็กชายเมธพนธ์   ธิมาหาร
 
1. นางปริญฎา   อุ่นวิเศษ
2. นางรินทร์ลภัส    ตั้งสมบัติสันติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายณรงค์เดช  บุญกว้าง
2. เด็กชายวิศิษฏ์  ป้องสีดา
3. เด็กชายเจระนัย  ชัยโยคุณ
 
1. นายณัฏฐศรัณยุ์  นาคจันทร์
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีเวียงธวัช
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนัฐธิยา  ปักคะมา
2. เด็กหญิงอรัญญา  กิดนาม
3. เด็กหญิงเอมมิกา  ตะละสายทอง
 
1. นางสาวจินตนา  เบญจมาศ
2. นายพิชิต  นุเคราะกัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  สวนลา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุริจันทร์
3. เด็กหญิงเกศมณี  ดอนสิงห์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สาราโรจน์
2. นางสาวภคินี  ฐานะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายดำรงฤทธิ์  แทบทาม
2. เด็กชายนรินธร  ธรรมเถาว์
 
1. นายบัญชา  หอมทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพัชรพงศ์    กางมะพันธ์
2. เด็กชายมานพ   โคตรแสนเมือง
 
1. นางปริญฎา   อุ่นวิเศษ
2. นางรินทร์ลภัส   ตั้งสมบัติสันติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จานลาน
2. เด็กชายธนพงษ์  ฝ้ายขาว
 
1. นายพีระศักดิ์  วงค์ชาญศรี
2. นายอนัน  สมวงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กชายธเนศ  ประสพศิลป์
2. เด็กชายพชรดนัย  แสงจันทร์
 
1. นายดนัย  ตั้งตระกูล
2. นายสมเกียรติ  สีโนย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 1. เด็กชายกนกศักดิ์  จันทร์หล่น
2. เด็กชายปิยพงษ์  พรมภักดิ์
 
1. นายกิตติ  จันทร์หล่น
2. นายวัชระ  ฤกษ์พิมพ์พงษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. นายมนัส  กั้ววงศ์
2. เด็กชายมหาชาติ   ทาให้งาม
 
1. นายกิตติพงษ์  พรมทอง
2. นางแสงสุรีพร  ศรีผา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายทศพล  รอดอุปโป
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  พระคูรัมย์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  สาราโรจน์
2. นายอำนาจ  นาคเสน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงจณิสตา  แก้วคงบุญ
2. เด็กหญิงดาราพร  ศรีสุข
3. เด็กหญิงธนพรรณ  ปาณาราช
4. เด็กหญิงมัทนา  อามาตย์มนตรี
5. เด็กหญิงรัติยากร  ศรีสุข
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงแก้ว
2. นายสมาน  ว่องไว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลิ้มสุวรรณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ราชบรรเทา
3. เด็กหญิงนุชลี  ชัยชาติ
4. เด็กหญิงวันวิสา  ฝ่ายจารี
5. เด็กหญิงอริสา  นาฮ้วยทอง
 
1. นางสมใจ  พิสัยพันธ์
2. นายสุนทร  สอนสมนึก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชามนตรี
2. เด็กชายธีรพล  เชื้อสวนมอญ
3. เด็กชายภูมินทร์  อ่อนสีลา
4. เด็กชายอลงกรณ์  บุตรศรี
5. เด็กชายไกรศรี  คชพันธ์
 
1. นางสาวดาราพร  ทานัง
2. นายปณวัตร  สีหอม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงณภัชชา  บุญอภัย
2. เด็กชายธนวันต์  สกุลบุษกร
3. เด็กหญิงปวรดา  โซ่ไธสง
4. เด็กชายภานุเดช  วงษ์อินทร์จันทร์
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  เรืองโสภา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แสนขวา
2. นางประไพศรี  เวียงคำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงปิยะดา  ประจันตะเสน
2. เด็กหญิงศิรารัตน์  ศิริศักดิ์
3. เด็กหญิงศิริญญา  วงษ์ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงอรธิมา  สิงข์ทอง
5. เด็กหญิงเบญจพร  สุขเสริม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แสนขวา
2. นางอังคนา  สุระอุดร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิตรดา  วงศ์สิงห์
2. เด็กหญิงพัชราพร  จวนรุ่ง
3. เด็กหญิงอนุสรา  นัติพันธ์
4. นางสาวอรนรี  เศษสุวรรณ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  วงค์คำหาญ
 
1. นายดำเนิน  บุญเดช
2. นางประนอม  บัวคอม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกุลวี  เปลือยศรี
2. นางสาวพัชรี  ไกรษี
3. นางสาวรสริน  วงศ์สามารถ
4. นายวัฒนศักดิ์  เนื่องโคตะ
5. นางสาวศิรินทิพย์  เทพวงษ์
 
1. นางสาวปิยนุช  ภูมาศ
2. นายวิทยา  นาศฤงคาร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายชรินทร์ธร  ชำนิยา
2. เด็กชายธุวานนท์  ทองโคตร
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ภูเงิน
4. เด็กชายวรากร  ศรีเรือง
5. เด็กชายอาทัวร์  บิกเคริ์ท
 
1. นายวิชิต  เทพไทยา
2. นายอาคม  มาตา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนัญญา  ทดดอน
2. เด็กชายชาญชัย  นามบุุปผา
3. นายชาญณรงค์  สียางนอก
4. นางสาวชุติกาญจน์  ไชยโคตร
5. นางสาวดารากรณ์  แสนมี
6. เด็กชายธีรนัย  บวกกระโทก
7. เด็กหญิงนันทิดา  อุปชัย
8. นางสาวปวีณา  ทิพย์วรรณ
9. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คันโททอง
10. นางสาวรุ่งทิวา  ตองติดรัมย์
11. นายฤทธิไกร  เคียนศรี
12. เด็กหญิงวรัญญา  ชารีวงศ์
13. เด็กชายวัฒนา  หัดโนนตุ่น
14. นางสาววิภาวรรณ  ทศดอน
15. นางสาวศิไรรัตน์  ตะโหนด
16. เด็กชายสุทธิพงษ์  จำรัสจิตร
17. เด็กหญิงสุวีรยา  แก้วก่ำ
18. นางสาวอรรศราพรรณ  จอดนอก
19. นางสาวอารยา  รัตเนตร
20. เด็กชายไชยยา  แก้วชาตรี
 
1. นายจันสวาท  สายืน
2. นางบุษบา  วงศ์จารย์
3. นางสาวปิยนุช  ภูมาศ
4. นายวิทยา  นาศฤงคาร
5. นางสาวอินทิรา  ศักดาพิทักษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สาวงนาม
2. เด็กหญิงชนิตา  ผางน้ำคำ
3. เด็กหญิงชลธร  ธรรมขันธ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีอ่อนแห้
5. เด็กชายธีรภัทร  ศรีจูม
6. เด็กหญิงบุศดี  แก่นวงศ์
7. เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรีจันทร์มา
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พารุกา
9. เด็กหญิงพุธิดา  เชียงรัมย์
10. เด็กหญิงภาวดี  รู้ยืนยง
11. เด็กหญิงรพีพรรณ  หว้านเครือ
12. เด็กหญิงรินลดา  แข็งฤทธิ์
13. เด็กหญิงวนิดา  โสรมรรค
14. เด็กหญิงวัลวิษา  นาแก้ว
15. เด็กหญิงศศิพรรณ  อินทร์เทศ
16. เด็กหญิงสุพาภร  นวลสุข
17. เด็กหญิงสุภาวดี  กอแก้ว
18. เด็กหญิงอธิฐิญา  สังมีแสง
19. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  เวียงสิมมา
20. เด็กชายโชคดี  พิทักษ์วาปี
 
1. นางพรนิภา  วรรณมหินทร์
2. นางภัทราวดี  แก้วจันทร์
3. นางศิริมา  สักขวา
4. นางอรุณ  ศรีภักดี
5. นางเนตร  ธรรมขันธ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ภูทอง
 
1. นางฤดีมาส  ชื่นใจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงอาริยา  หวันลา
 
1. นางบรรทม  ทองเต็ม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. นางสาวพัชราภรณ์  สำราญวงศ์
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายพสิทธิ์  เจริญพร
2. เด็กหญิงศศิปรียา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางปราณี  พาโส
2. นายพิฑูรย์  ทิมินกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนพแพง 1. เด็กหญิงรินรดา  รุ่งเรือง
2. เด็กชายอาทร  ว่องไว
 
1. นายประยงค์  สุวรรณเกษี
2. นางสมร  ภูสมศรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายกฤษดา  มาตรา
2. เด็กหญิงนุกธิดา  ชินโพธิ์คลัง
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงจินตนา  เบ้าประทุม
2. เด็กหญิงปรียานุช  ศรีต่างคำ
3. เด็กหญิงพุสดี  ป้องเขต
4. เด็กหญิงยุพา  อันทะปัญญา
5. เด็กหญิงรัตนมณี  สุคุณพันธ์
6. เด็กหญิงวรรณิษา  สีนานอก
7. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สะวิสัย
8. เด็กหญิงอณัฐชา  แสนสีมนต์
9. เด็กหญิงอมรพันธ์  มหาพันธ์
10. เด็กหญิงออลดา  สิงข์ทอง
 
1. นายกษิดิ์เดช  ปราบสาร
2. นางวารุณี  ปราบสาร
3. นางอังคนา  สุระอุดร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกณัฐดา    วรเกษ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   เขตต์ขันต์
3. เด็กหญิงจิรประภา  แทนโสภา
4. เด็กหญิงจิราพร   ราชวงศ์
5. เด็กหญิงจิราพร   คำภู
6. เด็กหญิงนภัสกาญจน์    แซ่คู
7. เด็กหญิงประภัสสร   สามัคคี
8. เด็กหญิงวริศรา    ศรีเผลา
9. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  อรัญพันธ์
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรสุวรรณ
 
1. นายสวัสดิ์   สลาพิมพ์
2. นางอรชร   สกุลอำมาตย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิตวดี  กั้วเสถียร
2. เด็กหญิงตติยา  อนารักษ์
3. เด็กหญิงนันทิดา  ผลบุญ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  บรรเทา
5. เด็กชายบพิตร  คำจันทร์วง
6. เด็กหญิงบุญญรัตน์  ทองชา
7. เด็กหญิงปิยะวรรณ  แก้วโม้
8. เด็กหญิงพรชิตา  เทพา
9. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แก้วหนองฮี
10. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทานะมัย
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผาวิชัย
12. เด็กหญิงศศิวิมล  จอมทิพย์
13. เด็กหญิงศิรินทิพย์  จันทะผล
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  โสภาหล้า
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิระพันธ์
 
1. นางประนอม  บัวคอม
2. นางสาวภิรญา  พาฤทธิ์
3. นางมยุรี  นางาม
4. นางลำดวน  ดงราษี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา    คนยง
2. เด็กหญิงดาราภรณ์    สละกิ่ง
3. เด็กหญิงนภาพร    สาริมาตร์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์    แสงหิม
5. เด็กหญิงปภาดา   พ่อวงษ์
6. เด็กหญิงพรชิตา    ศาลางาม
7. เด็กหญิงมลทิพย์    โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงรัญธิตา   ภักดีศรีภพันธ์
9. เด็กหญิงวัชรินทร์    สิงหศิริ
10. เด็กหญิงอรวี   วามเกต
11. เด็กหญิงอลิษา   บุรมรัตน์
12. เด็กหญิงอารียา   บุรมรัตน์
13. เด็กหญิงอินทิรา    เสมอสมัย
14. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    รูปคม
15. เด็กหญิงเรวดี    คงจร
 
1. นางชญานิษฐ์   กึ่งมาตย์
2. นายธงชัย   กึ่งมาตย์
3. นางนันทนา   มูลศรี
4. นายพศุตม์   พรมคำซาว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ผงผ่าน
2. เด็กหญิงมนัสวีร์  โพธิ์สิงห์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คำสีทา
 
1. นางธนัชพร  บุญปัน
2. นางฤดีมาส  ชื่นใจ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายธนพล  ไชยเลิศ
2. เด็กชายปัญญา  วังดง
3. เด็กชายโกเมนทร์  หงษ์ทอง
 
1. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา
2. นางสาวสุดาวดี  อินทะวิมาน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเธียรวนนท์ 1. เด็กชายวทัญญูู  จิตต์ซื่อ
2. เด็กหญิงแพรวา  วิชาชัย
 
1. นางญาณิฐา  ตรีรัตน์
2. นายอนันตชัย  บุญรอง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงนัยนา  จรบุรมย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วังหอม
 
1. นายปิยะพงษ์  เดิมกะยอม
2. นายมนตรี  แก้วสมบูรณ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสระพัง 1. เด็กหญิงจุฬารัก   ชำนาญศิริ
 
1. นายพิเชษฐ์   พุ่มนวล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แพงงา
 
1. นายนิคม  นามบุญมี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายปิยะมงคล  อามาตย์มนตรี
 
1. นายคมกฤษณ์  ทองขอน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสระพัง 1. เด็กหญิงวรัญญา   โพธิ์พรม
 
1. นายพิเชษฐ์   พุ่มนวล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงเกวลิน  ฐานสีมี
 
1. นายนิคม  นามบุญมี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. นายอภินันท์  วรรณยิ่ง
 
1. นายคมกฤษณ์  ทองขอน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายพงศธร  นรสาร
 
1. นายประพันธ์พงศ์  บรรเทา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. นายมนสิทธิ์  จันจวง
 
1. นายสำเนียง  ยมนา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายธวัชชัย  สมคุณ
2. เด็กหญิงอนงค์  หรสิทธิ์
 
1. นางสาววรรณภา  หล่าคำ
2. นางสุรีพรรณ  เหรียญทอง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  จำเริญใจ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีมังคละ
 
1. นางสาวช่อผกา  อินทรักษา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงศุภักษร  สีใส
2. เด็กหญิงอินทิรา  ขันอาษา
 
1. นางกรทิพย์  บรรเทา
2. นางประไพศรี  เวียงคำ
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายธวัช  ศรีร้อยคำ
 
1. นายคมกฤษณ์  ทองขอน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายภานุ  กมลคราม
2. เด็กชายวีระชัย  นามมันสา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วังบอน
 
1. นางสาวสุมาลี  นามพรม
2. นายเดช  นิติธรรม
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสระพัง 1. เด็กชายจักรกฤษ   พิมน้อย
2. เด็กชายริธินันท์   ซุงหล้า
3. เด็กชายอภิชาติ   ประจง
 
1. นางสาวจิตติญา  บุญเพ็ง
2. นางสุภาพร   วงษ์วรศิลป์
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กชายธนัท  เทศนอก
2. เด็กชายสถาพร  สารธิยางกุล
3. เด็กชายอนุชา  สืบอานนท์
 
1. นายทองเหรียน  หกลา
2. นายสมคิด  พลสารี
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงสุภาวดี   บรรณบดี
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงวราภรณ์   มูลสาร
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปรีชา  ทิวาพัฒน์
 
1. นายนพพร  มังคละแสน
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  โตสงคราม
 
1. นายนพพร  มังคละแสน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรรณิภา  ทองออน
 
1. นางภัทรวาณี  พลหงษ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงพิมพิไล  หาฝ่ายเหนือ
 
1. นางภัทรวาณี  พลหงษ์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายนันทวัฒน์   อุตะมะ
 
1. นายเทวัน  กองกุล
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายจิตริน  เศิกศิริ
 
1. นางสำลี  ชาตินิล
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทองจันทร์
 
1. นางบรรทม  ทองเต็ม
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงสศินา  ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสุดาวดี  อินทะวิมาน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 1. เด็กชายจิระวุธ  ชมภูวง
 
1. นายกุล  ดินโคกสูง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 1. เด็กหญิงอรอนงค์  กรมไธสง
 
1. นายกุล  ดินโคกสูง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กองทรัพย์
 
1. นายกิตติมศักดิ์  บุตรสาระ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภา  โพธิ์อ่อนตา
 
1. นายสุภี  นะธิศรี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายวัชชะระวิทญ์  จันทร์หล่น
 
1. นางสาวราตรี  แพงสาร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 1. เด็กชายเนวิน  ทองจันทร์
 
1. นางสาววรชินา  หนันต๊ะ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงเกศินี  มิ่งโอโล
 
1. นางสาวรุจิรา  เวียกไทยสงค์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ยลวิลาศ
 
1. นางสาววิทยา  มิตรศรี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายสราวุฒิ  สาแก้ว
 
1. นางบรรทม  ทองเต็ม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายสุธิพงษ์  ปราบพราน
 
1. นางภัทรวาณี  พลหงษ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำจันทร์วงษ์
 
1. นางอุดมลักษณ์  วุฒิชาติ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงสศินา  ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวสุดาวดี  อินทะวิมาน
 
100 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ภูจอมคำ
2. เด็กหญิงกัลยากร  โพธิจร
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รัตนวงคีรี
4. เด็กชายกิตติเทพ  ยวนจิต
5. เด็กหญิงจันทิมา  ทองจันทร์
6. เด็กชายชินกร  แสงอ่อน
7. เด็กชายชินวัฒน์  มหาพลดา
8. เด็กหญิงฐิติมา  มั่งมา
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วอุดม
10. เด็กชายธนาธร  เนื่องพระนอม
11. เด็กชายนครินทร์  ศรีกระทุม
12. เด็กหญิงพรลดา  นวลออน
13. เด็กชายพีระพงษ์  ชาติวิเศษ
14. เด็กชายภานุวัฒน์  มุงคุณ
15. เด็กชายยุทธนา  ศรีหรั่งไพโรจน์
16. เด็กหญิงยุภาวดี  วิงวอน
17. เด็กหญิงวาราลักษณ์  เผือดนอก
18. เด็กหญิงวิมลรัตน์  โวหารา
19. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
20. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณเพ็ง
21. เด็กหญิงสุนันทา  วันทะสร
22. เด็กหญิงอภิษฏา  มาละมิ่ง
23. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมผาย
24. เด็กหญิงอาภัสรา  พรมโสดา
25. เด็กหญิงเกษมณี  กางนอก
26. เด็กชายเพชรสยาม  ลมสมบุตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงแก้ว
2. นางสาวกุสุมาลย์  สุพรมวัน
3. นายสมาน  ว่องไว
4. นายอดุลเดช  สาริคาน
5. นายอุทัย  สิทธิจันทร์
6. นางเอมจิต  สาริคาน
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชพร   บูชากุล
2. เด็กชายชัชวาลย์    ชัยรินทร์
3. เด็กชายพงษ์ศธร   เหรียญทอง
4. เด็กหญิงรัญชิดา   สาวิสัย
5. เด็กหญิงรุ่งนภา   ชัยชนะอุดมกุล
6. เด็กหญิงวชิรชา   ทองตาม
7. เด็กชายวิทิตบดินทร์  เวชชบุษกร
8. เด็กชายศักดา    กุลสุข
9. เด็กหญิงสุทธิดา    พ่อชมพู
10. เด็กชายสุธิวัส   สมสอาด
 
1. นางสุดารัตน์    วัฒนพฤติไพศาล
2. นางสาวเสาวนีย์   สุวรรณรอด
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กชายจักรกริช   กาญจนจำรูญศรี
2. เด็กชายทิพวัลย์   สวนเกตุ
3. เด็กชายธนากร   เครือเนตร
4. เด็กชายพิษณุกูล   อนุ
5. เด็กหญิงสินจัย   นามอญ
6. เด็กหญิงสุกัญญา   พรมสีหา
7. เด็กหญิงอรอุมา    ทองคำ
8. เด็กชายอรัญ   สุวรรณรอด
9. เด็กชายเด่นชัย   ดังเสนาะ
10. เด็กหญิงเมทินี  ศรีสะอาด
 
1. นายวุฒิพงษ์  กองแก้ว
2. นางสาวศรินทิพย์  พิมพเสน
3. นางสาวอำภา  อำนวยการ
 
103 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 1. เด็กหญิงกมลชนาถ  โยธะวงศ์
2. เด็กหญิงทองขันธ์  ฝ้ายขาว
3. เด็กหญิงนุชนภา  ดาขาว
4. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวยศ
5. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทะสุวรรณ์
6. เด็กหญิงวนิดา  บลศรี
7. เด็กหญิงสุชาดา  โยธะวงศ์
8. เด็กหญิงสุลิตา  ศิริทอน
9. เด็กหญิงิชลธิชา  ฝ้ายขาว
 
1. นางนุ่มนวล  วงศ์พงษ์คำ
2. นายปรีชา  สุริยวงศ์
3. นางเพ็ญประภา  ศรีวรรณภูมิ
 
104 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกัลยากร   โพธิจร
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รัตนวงคีรี
3. เด็กหญิงฐิติมา  มั่งมา
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วอุดม
5. เด็กชายนครินทร์  ศรีกระทุม
6. เด็กหญิงพรลดา  นวลออน
7. เด็กหญิงยุภาวดี  วิงวอน
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  โวหารา
9. เด็กหญิงศุลีพร  เชยไชย
10. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณเพ็ง
11. เด็กหญิงสุนันทา  วันนะศร
12. เด็กหญิงอภัสรา   พรมโสดา
13. เด็กหญิงอภิษฎา  มะละมิ่ง
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมผาย
15. เด็กหญิงเกษมณี  กางนอก
16. เด็กชายเพชรสยาม  ลมสมพุตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงแก้ว
2. นางสาวกุสุมาลย์  สุพรมวัน
3. นางสาวจุฑารัตน์  สาลีพันดอน
4. นายอดุลเดช  สาริคาน
5. นางเอมจิต  สาริคาน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพร  โสดทา
2. เด็กชายบรรพต  โคตรงาม
3. เด็กชายสิทธิกร  สียางนอก
 
1. นายพิชิตชัย  เบ้าสาทร
2. นายยศกร  ปวงสุข
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ทองคำ
2. เด็กชายพีระพล  จันทร์เพ็ง
3. เด็กชายศราวุธ  แก้วบุญธรรม
 
1. นางประนอม  บัวทัน
2. นายยศกร  ปวงสุข
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำนิยา
2. เด็กชายธงไชย  บุราณเดช
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  ละโคตร
 
1. นางสาววิภารัตร  ตางจงราช
2. นางอัจฉราวรรณ  โคตรสาอุประ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงศิริญญาธร  พิมพ์พันธ์
2. เด็กชายสงวน  พิมพ์พันธ์
3. เด็กชายสุริยา  พิมพ์พันธ์
 
1. นางพรพิมล  แก้วมงคล
2. นางเหมือนจันทร์  พิลางาม
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลชุม 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   อุทัยบาน
2. เด็กหญิงณัฐทีการย์  เวียงคำ
3. เด็กชายธีรภัทร  ไผ่ล้อม
4. เด็กชายวีรวัฒน์  อำนาจรัตน์
5. เด็กชายศราวุฒิ  กองแก้ว
6. เด็กหญิงสิริยากรณ์  กองแก้ว
 
1. นางธนวรรณ  หมื่นเรือคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  หมื่นเรือคำ
3. นางละมัย  แฝงบุบผา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  นามบุรี
2. เด็กหญิงปรัชญา  จันทะจร
3. เด็กหญิงมลทิพย์  วิเชียร
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ภิยโย
5. เด็กหญิงศุภรัตน์  เทานางาม
6. เด็กหญิงอรญา  เอื้อกิจ
 
1. นางพรพิมล  แก้วมงคล
2. นางเหมือนจันทร์  พิลางาม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปักหมู 1. เด็กหญิงรัชนก    ชัยโคสาร
2. เด็กชายสมจิตร   เพชรภูวงศ์
3. เด็กหญิงอิสริยา   แสนสุข
 
1. นางวนิดา  ทองประเทือง
2. นายวุธสุเรนทร์  วรรณมหินทร์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ผมภูเขียว
2. เด็กหญิงธนัญญา  เผือดนอก
3. เด็กชายประสิทธิ์  กินทะเสน
 
1. นายสุทัศน์  พิสัยพันธ์
2. นายสุนทร  สอนสมนึก
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายอนุชา  พลเสน
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สีสัน
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สายแก้ว
 
1. นางสาวพุทธวรรณี  วันเหิม
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กชายจรูญวิทย์  มะเหรัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์สีทา
3. เด็กชายปฏิภาณ  รามฤทธิ์
 
1. นายสาโรจน์  สุดชาขำ
2. นายหนองคาย  พลหงษ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงภัชราภร  กอแก้ว
2. เด็กหญิงวรรษพร  มาตรา
3. เด็กหญิงโยธิดา  รักษานวล
 
1. นางสาวพุทธวรรณี  วันเหิม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายสิริมงคล  ล้าหมอก
 
1. นางนุศรา  ธานัง
2. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1. เด็กหญิงจุดารัตน์  จันทร์พิมพา
2. เด็กหญิงวรรณษา  หักขุนทด
3. เด็กชายเอกศรันย์  วรรณชัย
 
1. นางสาวชญานิศ  อินทะวงศ์
2. นางสำราญจิตต์  พุทธจง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กหญิงปณิตตรา   สุพาน
2. เด็กหญิงวัชรมน   สิงห์กุม
3. เด็กหญิงอารียา   แถบเงิน
 
1. นางพิมพา  คลังชำนาญ
2. นางวัฒนา  กองมณี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงพัชราวรินทร์   ผิวเงิน
2. เด็กหญิงพัชริดา   เดชพลมาตย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ทุมรี
 
1. นางนันทิดา  กองกุล
2. นายเทวัน  กองกุล
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงสุจิตราภา  เพียศรี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  หารสงคราม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำวงษา
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นางเพิ่มพูน  บูชากุล
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. นางสาวจีรนันท์  มืดคำบง
2. เด็กหญิงนิตยา  บูชากุล
3. นางสาวอารียา  วงค์อนุ
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นางสนธยา  บุตรสาระ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงนลิตา   เศรษฐบุบผา
2. เด็กหญิงสโรชา   ประณีจิตต์
 
1. นางนิรัชรา  ชัยชนะอุดมกุล
2. นายเชิดชัย  บริจาค
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. นางสาวปิยะธิดา  ดวงจันทร์
2. นายพลรัตน์  ศรีจันทร์มา
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวณัฐปภัสร์  แก้วดวง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสงนันดา
2. เด็กหญิงแมงปอ  ศรมณี
 
1. นางสาวนัยนา  แพงศรี
2. นางสาวบรรจบพร  คำจันทร์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัญฑิต 1. เด็กหญิงปางลีลา  พฤกษชาติ
2. เด็กชายภัทรพล  พรมประพันธ์
 
1. นางสาวเดือน  โสภากุล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. นางสาวนลินทิพย์  โยธาคุณ
2. นางสาวภาวิณี  สีปะโค
3. นางสาวศิริรักษ์  สิทธิโชติ
 
1. นางกุลธิดา  มานะดี
2. นายศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยพิศ
2. เด็กชายโยธาวัฒน์  เวชวงษ์
 
1. นายดำเนิน  บุญเดช
2. นายประเทือง  นางาม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายอดิศร  ชื่นชม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์อนุ
 
1. นายเมธากุล  อุระภา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายสุพล  กันหา
2. เด็กชายโฆษิต  หว้านเครือ
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวณัฐปภัสร์  แก้วดวง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายชัยยา  ขามเดช
2. เด็กหญิงพรธิดา  พันลำจันทร์
 
1. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา
2. นางสาวสุดาวดี  อินทะวิมาน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พอใจ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทะสูง
 
1. นายเทพพร  สรรพทรัพย์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนัง 1. เด็กชายภวัชชัย   แสงมืด
2. เด็กชายอภิชาติ   นามบุรินทร์
 
1. นายวรายุทธ์  บัวคำโคตร
2. นางสาวอรทัย  เพียศรี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปราบราบ
2. เด็กชายพงพิพัฒน์  พะชะ
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองแห้ว
 
1. นายนวพล  หล้าบุตรศรี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พันลุงตุง
2. เด็กชายนัฐพงษ์  พันลุงตุง
3. เด็กหญิงศิรินทร์นภา  รักษาชาติ
 
1. นายกษิดิ์เดช  ปราบสาร
2. นางวารุณี  ปราบสาร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 1. เด็กชายนักเรียน๑  นักเรียน๑
2. เด็กชายนักเรียน๒  นักเรียน๒
3. เด็กชายนักเรียน๓  นักเรียน๓
 
1. นางอรกานต์  อ่อนศรี
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายพงษ์นิรันดร์  อุทุมมา
2. เด็กชายศรายุทธ  นาท่อนจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวคนธ์  มหาพันธ์
 
1. นายกษิดิ์เดช  ปราบสาร
2. นางวารุณี  ปราบสาร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงกีรติกา   จันโท
 
1. นายบุญกอง   ธีระสาร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  ผาทอง
 
1. นางเสาวภา  สารคม
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงแพทธิยา    ปิ่นสินชัย
 
1. นางสาวอัจฉรา    สอนพรม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงศุภิสรา  หงษ์ภูมี
 
1. นางสาวนิตรยา  สุวรรณเพ็ง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงจรรยาพร   เพียสุระ
 
1. นางสาวเสาวภา  สารคม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีภูมิ
 
1. นางกานดา  ดาบโสมศรี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเธียรวนนท์ 1. เด็กชายอภิรักษ์   จันทร์ภิรมย์
 
1. นางสาววณิดา  แก้วคุณเมือง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายวรวิทย์  วงศ์ไชยา
 
1. นางกานดา  ดาบโสมศรี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 1. เด็กหญิงลิลเลียน จาเนลล่า  เซลเลอรี
 
1. นางสาวสุพรรษา  ขวาคำ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงศุภธิดา  รัสพันธ์
 
1. นางจินตนา  มาตรงามเมือง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  พรมโส
2. เด็กชายรัตนศิลป์  ขวาขุน
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  จันทร์ชาลี
4. เด็กหญิงเดือนนภา  สีลา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สิทธิโชติ
 
1. นางสาวนัยนา  แพงศรี
2. นางสาวบรรจบพร  คำจันทร์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัญฑิต 1. เด็กหญิงณิรัฐชา  สุวรรณวงษ์
 
1. นายมงคล  แสวงนาม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   คำแพงเมือง
2. เด็กหญิงณัฐฎาวัลย์   คำแพงเมือง
 
1. นางปรารถนา  ฤกษ์พิมพ์พงษ์
2. นางสาวอภิสรา   อภัยพรม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจินตหรา  จันทร์หล้า
2. เด็กหญิงณัฏฐา  สุทธิลำพาง
 
1. นางกานดา  ดาบโสมศรี
2. นางสมบุญ  ธรรมขันธ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญพร  สุขรมย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เวชนารายณ์
3. เด็กหญิงนิตยา  ด่านวันดี
4. เด็กชายพีรพงษ์  เปรมจิตร์
5. เด็กชายรุ่งอรุณ  ทับทอง
6. เด็กหญิงวราพร  สืบศรี
 
1. นายนางสาวมณีนันทร์  อารมณ์สาวะ
2. นายวัฒนา  ชัยโสม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 1. เด็กชายชัยพร  พรรณาขา
2. เด็กชายปฏิพล  เกิดสีทอง
3. เด็กชายภาสกร  สีใส
4. เด็กชายศราวุฒิ  นามอญ
5. เด็กชายอานนท์  โสระเสาร์
6. เด็กชายเสรี  ฝ้ายขาว
 
1. นางสุดสวาท  หน่อแก้ว
2. นายอนุวัฒน์  ชาญฉลาด
3. นางอัจจิมา  งามวิไล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กหญิงดารุณี  ชาวยศ
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชาวยศ
3. เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์บาย
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาวยศ
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศักเหลา
6. เด็กหญิงอดิศร  ทุ่งหลวง
7. เด็กหญิงอภิญญา  แกมใบ
8. เด็กหญิงอภิฤดี  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกัลชิญา  คูณะวัฒน์
2. นายจักรพงษ์  เบ้ารักษา
3. นางสาวอรญา  จำเริญศรี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงนริสรา  ศรีหาวงศ์
2. เด็กชายบัลลังก์  คำสีทา
3. เด็กหญิงบุษบา  พาราศรี
4. เด็กหญิงพรษุณีย์  จันทวีสุข
5. เด็กหญิงพวงผกา  สุภราช
6. เด็กหญิงวิภาดา  สินปรุ
7. เด็กชายสราวุฒิ  สาแก้ว
8. เด็กหญิงสุปราณี  สารบุตร
9. เด็กหญิงอาริยา  หวันลา
10. เด็กหญิงโยธการ  มูลราช
 
1. นางจันทร์เจ้า  บุระวัฒน์
2. นายธีรนพ  พิมพศักดิ์
3. นายบุญถิ่น  คำยา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจิตรสฎาพร  เพลินภูเขียว
2. เด็กหญิงปณิดา  นวนนอก
3. นางสาวศิริลักษณ์  บุญเติม
4. นางสาวหนึ่งฤดี  ศรีด้วง
5. เด็กหญิงอารียา  ทองดี
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
2. นายเฉลิม  โคตะพันธ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงนริศรา  ภูมิมิตร
2. เด็กหญิงศุภการ  โต๊ะขุขันธ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ขามรัฐ
 
1. นางผดุงศิลป์   จำปาศรี
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กหญิงธนพร  วิบูลย์กุล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยมีสุข
3. เด็กหญิงอนุสรา  หงษ์บุญเรือง
 
1. นายชารี  แพนแสง
2. นางทองมณี  ศรีชัยชนะ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วไวยุทธ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พระโพธิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพาเรือ
 
1. นางอรวรรณ  จันทร์อ่อน
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  สิมมาจันทร์
2. เด็กหญิงอาริษา  ภูมิมิตร
 
1. นางกานดา  ดาบโสมศรี
2. นางสมบุญ  ธรรมขันธ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายสราวุธ  วงศ์เสนา
2. เด็กหญิงอุลัยวรรณ  บุญเวิน
 
1. นางธนัชพร  บุญปัน
2. นายอุทัย  สิทธิจันทร์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายทินกร  ชาพิมพ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมขรยาง
 
1. นายสรศักดิ์  สักขวา
2. นางอุทิศ  หันมา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์   กังวาล
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  สวารักษ์
 
1. นางสาวอโนชา    นามกอง
2. นางสาวเยาวพา   สาครเจริญ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสิริรัญญา  ชาวไทย
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  แดงน้อย
 
1. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มาลัยไธสง
2. เด็กหญิงเกษร  วังคีรี
 
1. นางกาญจนา  ทิพเสนา
2. นายอภิศร  ทิพเสนา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายสัญญา  ภูดินดง
 
1. นางสาวนุชรี  ทิพเจริญ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงสุขธิดา  ไชยรบ
 
1. นางสาวนุชรี  ทิพเจริญ
 
167 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายเอกราช  แสงจันทร์
 
1. นายโยทินย์  สีหาราชย์
 
168 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรโชติ  โลกธาตุ
 
1. นายนพพร  มังคละแสน
 
169 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายสถาพร  มัดไธสงค์
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
170 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายต้นตระกูล  เทพวงศ์
 
1. นายโยทินย์  สีหาราชย์
 
171 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายพีรพล  ฮาตระวัง
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
172 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายศุภกิจ  ฮาตระวัง
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สามัญตา
 
1. นายนพพร  มังคละแสน
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงจตุพร  ณ หนองคาย
2. เด็กชายจักรภพ  น้ำใส
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผาทอง
4. เด็กชายชินวัฒน์  ดอนขัน
5. เด็กชายทวีศักดิ์  ผาทอง
6. เด็กหญิงทศพร  ปารมี
7. เด็กชายธนากร  ผาทอง
8. เด็กหญิงธนาพร  ศรีวงษ์
9. เด็กหญิงนภัสรา  ผาทอง
10. เด็กหญิงนริษา  เคณาภูมิ
11. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศิริเชษฐ์
12. เด็กหญิงผกามาศ  ปารมี
13. เด็กชายพิสิทธิ์  เคณาภูมิ
14. เด็กชายรัชต์พงษ์  ผาทอง
15. เด็กหญิงวรรณภา  ผาทอง
16. เด็กชายวิฑูรย์  มหาฤทธิ์
17. เด็กหญิงวิภาพร  ผาทอง
18. เด็กหญิงศรัญญ่า  ณ หนองคาย
19. เด็กชายศุภชัย  ศิริเศรษฐ์
20. เด็กหญิงสุพิชชา  มาลัยอุทิศธรรม
21. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พนมศิลป์
22. เด็กชายหัสดี  เทพสุทธิ์
23. เด็กหญิงอรพิมล  มหาฤทธิ์
24. เด็กหญิงอรยา  ณ หนองคาย
25. เด็กชายอรรถชัย  พ่อเกษ
26. เด็กหญิงอรอนงค์  ผาทอง
27. เด็กหญิงอาภาพร  ผาทอง
28. เด็กชายเจษฎา  สุทธิวรรณา
29. เด็กชายโชคชัย  คำภาเมือง
30. เด็กชายใจเพชร  วันหอม
 
1. นายทวี  แสงฤทธ์
2. นางธัญลักษณ์  ชัยรัติเศรษฐกุล
3. นางปิยะธิดา  วงศ์รัตน์
4. นายวิสุทธิพล  ศรีโยธา
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมคำ
2. เด็กหญิงกัลยากร  โพธิจร
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รัตนวงคีรี
4. เด็กชายกิตติเทพ  ยวนจิต
5. เด็กหญิงจันทิมา  ทองจันทร์
6. เด็กชายชินกร  แสงอ่อน
7. เด็กชายชินวัฒน์   มหาพลดา
8. เด็กหญิงฐิติมา  มั่งมา
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วอุดม
10. เด็กชายธนาธร  เนื่องพระนอม
11. เด็กชายนครินทร์  ศรีกระทุม
12. เด็กหญิงพรลดา  นวลออน
13. เด็กชายพีระพงษ์  ชาติวิเศษ
14. เด็กชายภานุวัฒน์  มุงคุณ
15. เด็กชายยุทธนา  ศรีหรั่งไพโรจน์
16. เด็กหญิงยุภาวดี  วิงวอน
17. เด็กชายวาราลักษณ์  เผือดนอก
18. เด็กหญิงวิมลรัตน์  โวหารา
19. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
20. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณเพ็ง
21. เด็กหญิงสุนันทา  วันทะสร
22. เด็กหญิงอภิษฏา  มาละมิ่ง
23. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมผาย
24. เด็กหญิงอาภัสรา  พรมโสดา
25. เด็กหญิงเกษมณี  กางนอก
26. เด็กชายเพชรสยาม  ลมสมบุตร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แสงแก้ว
2. นางสาวกุสุมาลย์  สุพรมวัน
3. นางสาวจุฑารัตน์  สาลีพันดอน
4. นายสมาน  ว่องไว
5. นายอดุลเดช  สาริคาน
6. นายอุทัย  สิทธิจันทร์
7. นางเอมจิต  สาริคาน
 
176 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายศิวฤทธิ์  สุดไกล
 
1. นางดวงแข  พรมภักดี
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 1. เด็กชายคุณากร  ยิ่งสวัสดิ์
2. เด็กชายศรันยภัทร  ป้อมเชียงพิณ
3. เด็กชายสุริยา  สาคร
 
1. นายวิทยา  อาจบำรุง
2. นายสุระพันธ์  ชาวชุมนุม
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ทะสูง
2. เด็กชายนฤเบศ  ปัตถา
3. เด็กหญิงมธุรดา  หล่าเพีย
 
1. นางนภาพร  พรมจันทร์
2. นางสาวเสาวคนธ์  ข้อยุ่น
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายพายุ  พิสัยพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  สอนใหม่
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายอนุชา    แซ่โส
 
1. นางดรุณี   บูชากุล
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพิชิตชัย  สมพันธ์
 
1. นางปาจรีย์  นิคมภักดิ์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   เพชรกอง
 
1. นางสวาท   น้ัอยบรรเทา
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงนริศรา   กองแก้ว
2. เด็กหญิงปรียาลักษณ์   สุวรรณขาว
3. เด็กหญิงวิมล   ชาวยศ
 
1. นางสำเนียง  มาพะเนาว์
2. นางสุดารัตน์  คลังกลาง
 
184 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กชายพงศ์ศิริ   คำจันทร์
2. เด็กชายวุฒิรัตน์   สงวนนาม
 
1. นางสุดารัตน์  คลังกลาง
2. นายเชิดชัย  บริจาค
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายวศิน  เบ้าประทุม
2. เด็กหญิงศศิโสม  หอมเย็น
 
1. นางกรทิพย์  บรรเทา
2. นางประไพศรี  เวียงคำ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 1. เด็กหญิงสุธิดา  โสภารักษ์
 
1. นางสุพจน์  สอนบุญมี
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  เทศจันทึก
 
1. นางวัลภา  วงษ์สิม
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงญาณิศา    เรืองฉาย
 
1. นางปาจารีย์  นิคมภักดิ์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ชนูนันท์
 
1. นางจงจิตร  โคตะพันธ์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กชายงามสิริ  นันทะรัตน์
 
1. นางถิรดา  ทองแสน
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อน 1. เด็กหญิงผกามาศ  วังศรี
 
1. นางจิตรา  สุพร
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันอาสา
2. เด็กหญิงฐิติมา   โคกสถาน
3. เด็กหญิงนฤมล  อินทะราช
4. เด็กหญิงพลอยนิล  ศรแสง
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์   สมภาร
6. เด็กหญิงเกศสุริยงค์  ชูกาว
 
1. นางยุภาพร  เวชสิทธิ์
2. นางสมปอง   สลาพิมพ์
3. นางเรืองสิน   โสภาเวทย์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงนุชวรา  มิสีดา
2. เด็กหญิงภานุมาศ  มหาพันธ์
3. เด็กหญิงมุธิตา  บูราณ
 
1. นางนัฐธียา  เหมือนบุตรดี
2. นางสาวเตือนใจ  โคตรพันธ์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สิริโท
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แจงกลาง
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เนินแสง
 
1. นางสาวสาวิตรี  แง้วอ๋อง
2. นางโสมจันทร์  ทิพเสนา
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กชายชัยวัฒน์   บลศรี
2. เด็กชายธนธรณ์   ภูวนา
3. เด็กชายวฤทธิ์   ไพบูรณ์
 
1. นางถิรดา   ทองแสน
2. นางสาวพิมพ์ดาว   ดาวแก้ว
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายสมพงษ์  กองณรงค์
2. เด็กชายอานนท์  ยิ้มแพร
3. เด็กชายอานัส  เฉลิมศรี
 
1. นางพรทิพย์  โภชฌงค์ขันธ์
2. นางสาวแสงเทียน  ม่วงคะลา
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายอชิตพล  สิมมาจันทร์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
2. นางวัลภา  วงษ์สิม
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 1. เด็กชายพรชัย  ศิลาคม
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ถนอมศักดิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  จันดา
2. นางสาวอนุมา  ศรีสวัสดิ์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายธันวา  เทียบสี
2. เด็กชายพิสัย  กลัดนิล
3. เด็กชายภูริชัย  เพชรก้อน
 
1. นางกรทิพย์  บรรเทา
2. นางประไพศรี  เวียงคำ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สระโสม
2. เด็กชายพาโชค  เทพเมืองคุณ
3. เด็กชายมินทะดา  ทองประเทือง
 
1. นางสาวอนุมา  ศรีสวัสดิ์
2. นายเฉลย  พงษ์สุพรรณศรี