เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 95.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 - -
4 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งหลวงนาขาม สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 4
5 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 7
8 บ้านต้อนเหนือ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
9 โนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านต้อนเหนือ สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปักหมู สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 4
5 ป่าไม้อุทิศ 8 สพป. หนองคาย เขต 2 84.5 ทอง 5
6 บ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 - -
7 บ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาบำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 4
5 บ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 5
6 บ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 81.67 ทอง 4
5 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 80.34 ทอง 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 รุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง 4
5 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 5
6 บ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 6
7 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 7

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 4
5 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 95.34 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 73.34 เงิน 4

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเค็ม สพป. หนองคาย เขต 2 - -

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนหนามแท่ง สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนิคมเปงจาน สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 4
5 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 5
6 บ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 61 ทองแดง 6
7 บ้านทุ่งหลวงนาขาม สพป. หนองคาย เขต 2 33 เข้าร่วม 7

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนิคมเปงจาน สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 6
7 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 6
8 บ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 8
9 บ้านดอนเหมือด สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 9

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 80.33 ทอง 4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 7

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำโคนสว่าง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ประชาบำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 71 เงิน 5
6 บ้านหนองแคนดอนสนุก สพป. หนองคาย เขต 2 71 เงิน 5
7 บ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 7
8 บ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 8

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑