สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านพระบาทนาหงส์ 13 7 4 24 25 7 1 1 33
2 บ้านแบง 11 4 7 22 29 7 2 4 38
3 เฝ้าไร่วิทยา 10 6 5 21 27 4 3 3 34
4 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 9 7 5 21 30 6 0 2 36
5 บ้านผือ 9 7 5 21 24 10 3 6 37
6 เวทีราษฎร์บำรุง 9 5 2 16 19 3 2 0 24
7 บ้านโนนสวรรค์ 8 4 3 15 14 5 0 3 19
8 บ้านบัว 7 10 6 23 35 8 4 1 47
9 บ้านโพธิ์ 7 8 4 19 23 15 7 2 45
10 สุทธสิริโสภา 7 3 2 12 14 4 2 1 20
11 บ้านนาฮำ 7 1 0 8 10 2 0 1 12
12 บ้านคำปะกั้ง 5 5 5 15 18 4 2 4 24
13 รุจีจินตกานนท์ 5 4 2 11 15 9 1 5 25
14 เธียรวนนท์ 5 2 2 9 12 4 1 0 17
15 บ้านเชียงอาด 4 7 8 19 25 6 4 8 35
16 อนุบาลหนองควาย 4 6 5 15 20 4 3 1 27
17 รสลินคัคณางค์ 4 4 1 9 9 0 0 1 9
18 อนุบาลอรวรรณ 4 1 1 6 7 4 1 2 12
19 บ้านนาเพียงใหญ่ 3 4 4 11 16 5 4 4 25
20 บ้านวัดหลวง 3 1 5 9 14 5 1 0 20
21 บ้านดงสระพัง 3 1 2 6 10 1 0 1 11
22 บ้านดงกำพี้ 3 1 2 6 8 5 6 4 19
23 บ้านนายาง 3 1 1 5 10 1 5 2 16
24 บ้านนาหนัง 3 0 1 4 9 4 1 2 14
25 บ้านหนองหอย 2 4 1 7 13 4 0 0 17
26 อนุบาลรัตนบัญฑิต 2 2 2 6 11 0 0 0 11
27 บ้านโนนสะอาด 2 2 2 6 6 2 0 1 8
28 บ้านโพนพแพง 2 1 4 7 9 2 3 2 14
29 บ้านนาดี 2 1 1 4 5 0 0 2 5
30 โนนยางดอนเม็ก 2 1 0 3 7 3 2 0 12
31 บ้านโปร่งสำราญ 2 0 0 2 2 0 2 0 4
32 บ้านเซิม 1 4 0 5 7 5 1 2 13
33 บ้านหนองอั้ว 1 3 4 8 13 3 1 1 17
34 บ้านแป้น 1 2 2 5 8 6 1 3 15
35 บ้านนาคำมูลชมภูพร 1 2 0 3 8 3 2 0 13
36 บ้านโคกถ่อนวิทยา 1 2 0 3 2 4 1 1 7
37 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 1 0 1 2 4 2 1 0 7
38 ชุมชนบ้านปากสวย 1 0 1 2 4 1 0 0 5
39 บ้านหาดสั่ง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
40 บ้านหนองหลวง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
41 บ้านตาลชุม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
42 บ้านปักหมู 1 0 1 2 2 0 0 0 2
43 บ้านสร้างนางขาว 1 0 0 1 3 1 0 0 4
44 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
45 บ้านหนองบัวเงิน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
46 บ้านนาสิงห์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
47 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
48 บ้านดอนเหมือด 1 0 0 1 1 3 0 0 4
49 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านท่าคำบง 0 3 1 4 5 1 0 1 6
51 บ้านเหล่าต่างคำ 0 3 0 3 8 2 2 1 12
52 บ้านหนองวัวชุม 0 3 0 3 4 1 1 0 6
53 บ้านาเมย 0 3 0 3 3 0 1 0 4
54 บ้านคำโคนสว่าง 0 3 0 3 3 0 0 0 3
55 บ้านโพนทัน 0 2 1 3 2 0 1 0 3
56 ประชาบำรุง 0 2 0 2 5 0 0 1 5
57 บ้านห้วยเปลวเงือก 0 2 0 2 2 0 0 1 2
58 บ้านท่าหนองพันทา 0 1 4 5 5 1 2 0 8
59 บ้านหนองเค็ม 0 1 3 4 11 0 1 0 12
60 ชุมชนบ้านชุมช้าง 0 1 3 4 3 2 1 2 6
61 บ้านใหม่ 0 1 2 3 4 4 1 3 9
62 บ้านหนองแอก 0 1 1 2 6 2 2 0 10
63 บ้านหนองแหวน 0 1 1 2 3 1 2 0 6
64 หมู่บ้านตัวอย่าง 0 1 1 2 3 0 1 1 4
65 บ้านจับไม้ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
66 บ้านสามัคคีชัย 0 1 1 2 2 1 0 0 3
67 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 0 1 0 1 5 0 0 0 5
68 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
69 บ้านนาตาล 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านกลุ่มพัฒนา 0 1 0 1 1 3 1 0 5
71 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 1 0 1 1 2 0 0 3
72 บ้านโคกหัวภู 0 1 0 1 1 1 2 0 4
73 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
74 สนธิราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
75 อนุบาลภัทรมน 0 0 2 2 3 0 2 0 5
76 บ้านโคกกลาง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
77 โนนฤๅษี 0 0 1 1 4 3 2 2 9
78 บ้านปัก 0 0 1 1 3 3 0 0 6
79 บ้านคำจำปา 0 0 1 1 3 2 2 1 7
80 บ้านคำเจริญ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
81 นิคมเจริญชัย 0 0 1 1 1 1 0 1 2
82 บ้านนาชุมช้าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 0 1 1 0 1 0 1 1
84 กุดแคนโนนมันปลา 0 0 0 0 5 0 1 0 6
85 บ้านนาทับไฮ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
86 บ้านนิคมดงบัง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
87 ป่าไม้อุทิศ 8 0 0 0 0 2 0 1 0 3
88 บ้านกุดแกลบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
89 บ้านดงดาล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 อนุบาลเฝ้าไร่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
91 บ้านกุดบง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
92 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
93 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
94 บ้านก่องขันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านต้อน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 0 5 2 0 7
97 บ้านหนองกุ้ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
99 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านคำตอยูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองคอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านต้อนเหนือ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
103 บ้านน้ำเป 0 0 0 0 0 0 3 0 3
104 บ้านหนองแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านพระบาทนาหงส์ สาขาโนนภูทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 178 161 134 473 674 219 108 93 1,001