สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านพระบาทนาหงส์ 13 7 4 24 25 7 1 1 33
2 บ้านผือ 12 7 6 25 28 10 3 6 41
3 บ้านบัว 11 11 6 28 40 8 4 1 52
4 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 11 7 5 23 32 6 0 2 38
5 บ้านแบง 11 4 7 22 29 7 2 4 38
6 เฝ้าไร่วิทยา 10 6 5 21 27 4 3 3 34
7 เวทีราษฎร์บำรุง 9 5 2 16 20 3 2 0 25
8 บ้านโนนสวรรค์ 8 4 3 15 14 5 0 3 19
9 บ้านโพธิ์ 7 8 4 19 23 15 7 2 45
10 สุทธสิริโสภา 7 3 2 12 14 4 2 1 20
11 บ้านนาฮำ 7 1 0 8 10 2 0 1 12
12 อนุบาลหนองควาย 5 6 6 17 23 4 3 1 30
13 บ้านคำปะกั้ง 5 5 5 15 18 4 2 4 24
14 รุจีจินตกานนท์ 5 5 2 12 17 9 1 5 27
15 บ้านนาเพียงใหญ่ 5 4 5 14 18 6 4 4 28
16 เธียรวนนท์ 5 2 2 9 12 4 1 0 17
17 บ้านเชียงอาด 4 7 8 19 25 6 4 8 35
18 รสลินคัคณางค์ 4 4 1 9 9 0 0 1 9
19 บ้านวัดหลวง 4 2 6 12 17 5 1 0 23
20 อนุบาลอรวรรณ 4 1 1 6 7 4 1 2 12
21 บ้านแป้น 3 5 2 10 13 6 1 3 20
22 บ้านดงสระพัง 3 1 2 6 10 1 0 1 11
23 บ้านดงกำพี้ 3 1 2 6 8 5 6 4 19
24 ชุมชนบ้านปากสวย 3 1 2 6 8 1 0 0 9
25 บ้านนายาง 3 1 1 5 10 1 5 2 16
26 บ้านนาหนัง 3 0 1 4 9 4 1 2 14
27 บ้านหนองหอย 2 5 1 8 15 4 0 0 19
28 ชุมชนบ้านชุมช้าง 2 2 3 7 6 2 1 2 9
29 อนุบาลรัตนบัญฑิต 2 2 2 6 11 0 0 0 11
30 บ้านโนนสะอาด 2 2 2 6 6 2 0 1 8
31 บ้านโพนพแพง 2 1 4 7 9 2 3 2 14
32 บ้านนาดี 2 1 1 4 5 0 0 2 5
33 โนนยางดอนเม็ก 2 1 0 3 7 3 2 0 12
34 บ้านโปร่งสำราญ 2 0 0 2 2 0 2 0 4
35 บ้านเซิม 1 4 1 6 8 6 3 2 17
36 บ้านหนองอั้ว 1 3 5 9 14 3 1 1 18
37 บ้านโคกถ่อนวิทยา 1 3 0 4 3 4 1 1 8
38 บ้านนาคำมูลชมภูพร 1 2 0 3 8 3 2 0 13
39 บ้านหนองหลวง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
40 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 4 3 2 0 9
41 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 1 0 1 2 4 2 1 0 7
42 บ้านต้อน 1 0 1 2 4 0 0 0 4
43 บ้านหาดสั่ง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
44 บ้านตาลชุม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
45 บ้านปักหมู 1 0 1 2 2 0 0 0 2
46 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 1 0 0 1 3 1 0 1 4
47 บ้านสร้างนางขาว 1 0 0 1 3 1 0 0 4
48 บ้านหนองบัวเงิน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
49 บ้านนาสิงห์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
50 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านดอนเหมือด 1 0 0 1 1 3 0 0 4
52 บ้านต้อนเหนือ 1 0 0 1 1 0 3 0 4
53 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านท่าคำบง 0 3 1 4 5 1 0 1 6
55 บ้านเหล่าต่างคำ 0 3 0 3 8 2 2 1 12
56 บ้านหนองวัวชุม 0 3 0 3 4 1 1 0 6
57 บ้านาเมย 0 3 0 3 3 0 1 0 4
58 บ้านคำโคนสว่าง 0 3 0 3 3 0 0 0 3
59 บ้านโพนทัน 0 2 1 3 2 0 1 0 3
60 ประชาบำรุง 0 2 0 2 5 1 0 1 6
61 บ้านห้วยเปลวเงือก 0 2 0 2 2 0 0 1 2
62 บ้านท่าหนองพันทา 0 1 4 5 5 1 2 0 8
63 บ้านหนองเค็ม 0 1 3 4 11 0 1 0 12
64 บ้านใหม่ 0 1 2 3 4 4 1 3 9
65 บ้านหนองแอก 0 1 1 2 6 2 2 0 10
66 บ้านหนองแหวน 0 1 1 2 3 1 2 0 6
67 หมู่บ้านตัวอย่าง 0 1 1 2 3 0 1 1 4
68 บ้านจับไม้ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
69 บ้านสามัคคีชัย 0 1 1 2 2 1 0 0 3
70 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 0 1 0 1 5 0 0 0 5
71 บ้านกลุ่มพัฒนา 0 1 0 1 2 3 1 0 6
72 บ้านนาตาล 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 0 1 0 1 1 2 0 0 3
74 บ้านโคกหัวภู 0 1 0 1 1 1 2 0 4
75 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
76 อนุบาลนิคมเปงจาน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
77 สนธิราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
78 อนุบาลภัทรมน 0 0 2 2 3 0 2 0 5
79 บ้านโคกกลาง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
80 โนนฤๅษี 0 0 1 1 4 3 2 2 9
81 บ้านปัก 0 0 1 1 3 3 0 0 6
82 บ้านคำจำปา 0 0 1 1 3 2 2 1 7
83 บ้านคำเจริญ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
84 นิคมเจริญชัย 0 0 1 1 1 1 0 1 2
85 บ้านนาชุมช้าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
86 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 0 1 1 0 1 0 1 1
87 บ้านโนนหนามแท่ง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
88 กุดแคนโนนมันปลา 0 0 0 0 5 0 1 0 6
89 บ้านนาทับไฮ 0 0 0 0 3 3 1 1 7
90 บ้านนิคมดงบัง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
91 ป่าไม้อุทิศ 8 0 0 0 0 2 0 1 0 3
92 บ้านกุดแกลบ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
93 บ้านดงดาล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
94 อนุบาลเฝ้าไร่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
95 บ้านกุดบง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
96 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
97 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
98 บ้านก่องขันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 0 5 2 0 7
100 บ้านหนองกุ้ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
102 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านคำตอยูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านหนองคอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านน้ำเป 0 0 0 0 0 0 3 0 3
106 บ้านหนองแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านพระบาทนาหงส์ สาขาโนนภูทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 200 173 143 516 722 224 112 94 1,058