สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบัว 40 8 4 1 52
2 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 32 6 0 2 38
3 บ้านแบง 29 7 2 4 38
4 บ้านผือ 28 10 3 6 41
5 เฝ้าไร่วิทยา 27 4 3 3 34
6 บ้านพระบาทนาหงส์ 25 7 1 1 33
7 บ้านเชียงอาด 25 6 4 8 35
8 บ้านโพธิ์ 23 15 7 2 45
9 อนุบาลหนองควาย 23 4 3 1 30
10 เวทีราษฎร์บำรุง 20 3 2 0 25
11 บ้านนาเพียงใหญ่ 18 6 4 4 28
12 บ้านคำปะกั้ง 18 4 2 4 24
13 รุจีจินตกานนท์ 17 9 1 5 27
14 บ้านวัดหลวง 17 5 1 0 23
15 บ้านหนองหอย 15 4 0 0 19
16 บ้านโนนสวรรค์ 14 5 0 3 19
17 สุทธสิริโสภา 14 4 2 1 20
18 บ้านหนองอั้ว 14 3 1 1 18
19 บ้านแป้น 13 6 1 3 20
20 เธียรวนนท์ 12 4 1 0 17
21 บ้านหนองเค็ม 11 0 1 0 12
22 อนุบาลรัตนบัญฑิต 11 0 0 0 11
23 บ้านนาฮำ 10 2 0 1 12
24 บ้านนายาง 10 1 5 2 16
25 บ้านดงสระพัง 10 1 0 1 11
26 บ้านนาหนัง 9 4 1 2 14
27 บ้านโพนพแพง 9 2 3 2 14
28 รสลินคัคณางค์ 9 0 0 1 9
29 บ้านเซิม 8 6 3 2 17
30 บ้านดงกำพี้ 8 5 6 4 19
31 บ้านนาคำมูลชมภูพร 8 3 2 0 13
32 บ้านเหล่าต่างคำ 8 2 2 1 12
33 ชุมชนบ้านปากสวย 8 1 0 0 9
34 อนุบาลอรวรรณ 7 4 1 2 12
35 โนนยางดอนเม็ก 7 3 2 0 12
36 บ้านหนองแอก 6 2 2 0 10
37 ชุมชนบ้านชุมช้าง 6 2 1 2 9
38 บ้านโนนสะอาด 6 2 0 1 8
39 บ้านท่าหนองพันทา 5 1 2 0 8
40 บ้านท่าคำบง 5 1 0 1 6
41 ประชาบำรุง 5 1 0 1 6
42 กุดแคนโนนมันปลา 5 0 1 0 6
43 บ้านนาดี 5 0 0 2 5
44 ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 5 0 0 0 5
45 บ้านใหม่ 4 4 1 3 9
46 โนนฤๅษี 4 3 2 2 9
47 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 4 3 2 0 9
48 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 4 2 1 0 7
49 บ้านหนองวัวชุม 4 1 1 0 6
50 บ้านต้อน 4 0 0 0 4
51 บ้านโคกถ่อนวิทยา 3 4 1 1 8
52 บ้านนาทับไฮ 3 3 1 1 7
53 บ้านปัก 3 3 0 0 6
54 บ้านคำจำปา 3 2 2 1 7
55 บ้านหนองแหวน 3 1 2 0 6
56 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 3 1 0 1 4
57 บ้านสร้างนางขาว 3 1 0 0 4
58 บ้านคำเจริญ 3 1 0 0 4
59 บ้านนิคมดงบัง 3 1 0 0 4
60 อนุบาลภัทรมน 3 0 2 0 5
61 หมู่บ้านตัวอย่าง 3 0 1 1 4
62 บ้านาเมย 3 0 1 0 4
63 บ้านหนองหลวง 3 0 0 0 3
64 บ้านหาดสั่ง 3 0 0 0 3
65 บ้านคำโคนสว่าง 3 0 0 0 3
66 บ้านจับไม้ 3 0 0 0 3
67 บ้านกลุ่มพัฒนา 2 3 1 0 6
68 บ้านหนองบัวเงิน 2 1 0 0 3
69 บ้านสามัคคีชัย 2 1 0 0 3
70 บ้านโคกกลาง 2 1 0 0 3
71 บ้านโปร่งสำราญ 2 0 2 0 4
72 บ้านโพนทัน 2 0 1 0 3
73 ป่าไม้อุทิศ 8 2 0 1 0 3
74 บ้านห้วยเปลวเงือก 2 0 0 1 2
75 บ้านตาลชุม 2 0 0 0 2
76 บ้านปักหมู 2 0 0 0 2
77 บ้านนาสิงห์ 2 0 0 0 2
78 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 2 0 0 0 2
79 บ้านนาตาล 2 0 0 0 2
80 บ้านกุดแกลบ 2 0 0 0 2
81 บ้านดงดาล 2 0 0 0 2
82 บ้านดอนเหมือด 1 3 0 0 4
83 อนุบาลเฝ้าไร่ 1 2 0 1 3
84 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 1 2 0 0 3
85 บ้านกุดบง 1 1 2 1 4
86 บ้านโคกหัวภู 1 1 2 0 4
87 นิคมเจริญชัย 1 1 0 1 2
88 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 1 1 0 0 2
89 บ้านนาชุมช้าง 1 1 0 0 2
90 บ้านต้อนเหนือ 1 0 3 0 4
91 บ้านหนองยาง 1 0 2 0 3
92 อนุบาลนิคมเปงจาน 1 0 1 0 2
93 สนธิราษฎร์บำรุง 1 0 0 2 1
94 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1 0 0 1 1
95 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 0 1
96 บ้านก่องขันธ์ 1 0 0 0 1
97 บัณฑิตศึกษา 0 5 2 0 7
98 บ้านหนองกุ้ง 0 2 0 0 2
99 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 0 1 0 2 1
100 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 1 0 1 1
101 บ้านโนนหนามแท่ง 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองแคนดอนสนุก 0 1 0 0 1
103 บ้านคำตอยูง 0 1 0 0 1
104 บ้านหนองคอน 0 1 0 0 1
105 บ้านน้ำเป 0 0 3 0 3
106 บ้านหนองแก้ว 0 0 1 0 1
107 บ้านพระบาทนาหงส์ สาขาโนนภูทอง 0 0 0 0 0
108 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0
รวม 722 224 112 94 1,058