หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 6 19 11
2 038 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 11 21 16
3 103 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 11 33 18
4 041 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 7 9 8
5 126 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 2 8 2
6 045 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 3 7 6
7 112 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา 10 25 15
8 005 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 6 17 12
9 004 โรงเรียนบ้านกุดบง 5 9 6
10 116 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 2 2 2
11 030 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 1 1 1
12 088 โรงเรียนบ้านคำจำปา 8 17 13
13 084 โรงเรียนบ้านคำตอยูง 1 1 1
14 086 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 28 61 45
15 089 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 4 10 7
16 118 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 3 16 6
17 018 โรงเรียนบ้านจับไม้ 3 6 4
18 102 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 25 62 39
19 061 โรงเรียนบ้านดงดาล 2 6 2
20 115 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 12 36 18
21 063 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 4 27 9
22 044 โรงเรียนบ้านตาลชุม 2 7 4
23 062 โรงเรียนบ้านต้อน 6 12 9
24 117 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 5 16 6
25 075 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 5 6 5
26 008 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 8 15 11
27 081 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 8 16 12
28 068 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 14 49 20
29 069 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 0 0 0
30 046 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 2 5 2
31 022 โรงเรียนบ้านนาดี 7 15 10
32 094 โรงเรียนบ้านนาตาล 2 4 3
33 078 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 3 19 7
34 064 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 8 13 10
35 048 โรงเรียนบ้านนายาง 20 37 25
36 052 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 2 4 2
37 028 โรงเรียนบ้านนาหนัง 16 31 22
38 020 โรงเรียนบ้านนาฮำ 14 43 22
39 097 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 3 5 3
40 095 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 36 88 54
41 107 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 4 10 7
42 108 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขานามะเฮียว 0 0 0
43 043 โรงเรียนบ้านน้ำเป 3 5 4
44 036 โรงเรียนบ้านบัว 55 119 75
45 087 โรงเรียนบ้านปัก 6 15 12
46 096 โรงเรียนบ้านปักหมู 2 6 4
47 035 โรงเรียนบ้านผือ 48 98 75
48 053 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 35 148 70
49 054 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สาขาโนนภูทอง 2 10 4
50 077 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 2 10 4
51 123 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 23 39 34
52 104 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 4 10 8
53 051 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 3 7 4
54 106 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 2 3 2
55 058 โรงเรียนบ้านหนองคอน 1 1 1
56 011 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 9 39 18
57 010 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 3 6 5
58 021 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 6 3
59 007 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 6 15 11
60 015 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 4 18 7
61 029 โรงเรียนบ้านหนองหอย 19 52 33
62 079 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 19 46 32
63 067 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 14 33 18
64 047 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1 3 2
65 109 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 2 8 4
66 076 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 6 21 12
67 037 โรงเรียนบ้านหนองแอก 11 34 20
68 111 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 3 10 6
69 074 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 2 3 2
70 093 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 3 10 4
71 072 โรงเรียนบ้านาเมย 5 9 8
72 071 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 45 121 74
73 080 โรงเรียนบ้านเซิม 20 39 29
74 091 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 6 2
75 070 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 14 17 15
76 110 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 2 36 9
77 013 โรงเรียนบ้านแบง 43 100 66
78 034 โรงเรียนบ้านแป้น 23 45 35
79 082 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 23 8
80 083 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาคำอินแปลง 0 0 0
81 101 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 9 21 15
82 122 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 4 5 5
83 042 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 24 56 35
84 120 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 10 18 16
85 039 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1 1 2
86 049 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 4 12 7
87 085 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 49 95 72
88 009 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 0 0
89 040 โรงเรียนบ้านโพนทัน 3 8 4
90 057 โรงเรียนบ้านโพนพแพง 17 25 25
91 019 โรงเรียนบ้านใหม่ 13 28 16
92 121 โรงเรียนประชาบำรุง 7 17 12
93 012 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 3 5 4
94 098 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 0 0 0
95 125 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 10 20 14
96 127 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 7 36 11
97 065 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 32 99 58
98 059 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 3 7 4
99 114 โรงเรียนสันติรักษ์ 0 0 0
100 129 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 21 38 30
101 092 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 5 9 5
102 090 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 41 100 57
103 060 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 2 3 3
104 099 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 5 7 7
105 056 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัญฑิต 13 40 13
106 006 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 32 67 52
107 055 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 14 34 14
108 124 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 4 6 4
109 050 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 0 0 0
110 113 โรงเรียนเธียรวนนท์ 17 29 24
111 017 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 39 76 52
112 024 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 28 86 48
113 119 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 13 24 15
114 105 โรงเรียนโนนฤๅษี 14 37 23
รวม 1211 2968 1842
4810

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]