หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nki2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอุลัย สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาตาลประธานกรรมการ
2. นางมารยาท เทพอินแดงโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางสาวกษา วงศ์พิมลโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนิภาวรรณ คำมุงคุณโรงเรียนนิคมเจริญชัยประธานกรรมการ
2. นางผดุงศิลป์ จำปาศรีโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางปรีดานันท์ จันทรจอมโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นาง อุดมลักษณ์ วุฒิชาติโรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย กองธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้กรรมการ
3. นางมยุรี นางามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางรัชนี บุญเฉลียวโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางรัตติกาล เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการ
3. นางสุดถวิล ปัดถาทุมโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางศิริพร พุ่มนวลโรงเรียนบ้านดงสระพังประธานกรรมการ
2. นางแก้วมณี ทองบ่อโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
3. นางสาวปุณญภัส ตระกูลมาโรงเรียนรสลินคัคนางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา คำสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางผุสดี เทพไทยาโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางมรกต ศรีสุราษฎร์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านแบงประธานกรรมการ
2. นายธนกร ผาสุวรรณโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
3. นางสาวภคินี ฐานะโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ มูลศรีโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ บุศยพงศ์ชัยโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพัชรียา อัญชัยศรีโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิศวง พรหมจรรย์โรงเรียนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายทองบ่อ บ่อทองโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
3. นายสุชาติ พรมบุบผาโรงเรียนบ้านหนองกุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ชินบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางนันทวัน กองธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางกาญจนา ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางผานิตย์ ปงสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางธิวา เปียจำปาโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็กกรรมการ
3. นางนวพร โชติกานต์โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ จัดโสภาโรงเรียนประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ดงบังโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการ
3. นางสาวณราวดี หาญพังงูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมภาร จันทราชโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำประธานกรรมการ
2. นายทองสุข เทียมทะนงโรงเรียนบ้านนาคำมูลฯกรรมการ
3. นางอุไร บริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมใจ โพนพุทธโรงเรียนบ้านนาหนังประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ราชาเดชโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางพรพิมล รักษ์มณีโรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา โพธิราชโรงเรียนบ้านเชียงอาดประธานกรรมการ
2. นายสุรพิน ขาวขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคร์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวจีราพร นาคเสนโรงเรียนนิคมเจริญชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางเกษรัตน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนพร โยธิกุลโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรอดโรงเรียนอนุบาลจุมพลฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอารมณ์ ศิลาคมโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางอุทิศ หันมาโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
3. นางลำดวน ดงราษีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางเกษรัตน์ ศรีชัยชนะชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางทัศนพร โยธิกุลบ้านเซิมกรรมการ
3. นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณรอดอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายอาคม ศิลาคมบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางอุทิศ หันมารสลินคัคณางค์กรรมการ
3. นางลำดวน ดงราษีบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุดสวาท หน่อแก้วบ้านหาดสั่งประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวพา สาครเจริญบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
3. นางสาวมลฤดี วันศิริเฝ้าไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย บริจาคโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย พรหมอุดมโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายสุรชาติ เหง้าสุวรรณโรงเรียนบ้านคำปะกั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพงษ์ศิลป์ สอรักษาโรงเรียนบ้านท่าคำบงประธานกรรมการ
2. นางอารยา นาคจันทร์โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการ
3. นายสมัย ชาญฉลาดโรงเรียนบ้านนิคมดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายมนูญ โทสาลีโรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิรภัทร เหมืองทองโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
3. นางทัศนีย์ โยคณิตโรงเรียนบ้านโนนยางดอนเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายถวิล ชานุบาลบ้านดงกำพี้ประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา พูดเพราะโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุดาทิพย์ สนั่นเเอื้อโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศาสตรา ทับชาโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐศรัณยุ์ นาคจันทร์โรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
3. นางกาญจนา ผาบจุงกุงโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการและเลขานุการ
4. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
5. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
6. นางอัมรา มั่งมีโรงเรียนบ้านผือที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพันทิพา โทสาลีโรงเรียนบ้านนิคมเจริญชัยประธานกรรมการ
2. นายกิตติพันธ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านปักกรรมการ
3. นางศศิรนันท์ โพธิรุขาโรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุกกรรมการ
4. นายชานุพงษ์ ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการและเลขานุการ
5. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
6. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
7. นางอมรา มั่งมีโรงเรียนบ้านผือที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจรูญกิจ ทองแสนโรงเรียนยูเนสโกสัมนาประธานกรรมการ
2. นางอรพินทร์ โพธิ์หะนามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางอรุณ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
4. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
5. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
6. นางอัมรา มั่งมีโรงเรียนบ้านผือที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวิมลจันทร์ โลกธาตุโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางยุภาภรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางละมัย แฝงบุบผาโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการและเลขานุการ
4. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
5. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
6. นางอัมรา มั่งมีโรงเรียนบ้านผือที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ปราบสารโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ สาราโรจน์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางวาสนา จันทะแจ่มโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการและเลขานุการ
4. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
5. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
6. นางอัมรา มั่งมีโรงเรียนบ้านผือที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายบัญชา หอมทองโรงเรียนรสลินคัคคณางประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวพันธุ์ บุตรพันท้าวโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ สาราโรจน์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางแสงสุรีพร ศรีผาโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
5. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
6. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
7. นางอัมรา มั่งมีโรงเรียนบ้านผือที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา พิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านเชียงอาดประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
3. นางอัมรา มั่งมีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา สะเดาโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
5. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
6. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสนธยา บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์โรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
3. นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆินโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางสาวมาลาตี ขันตีโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
5. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
6. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอรพินทร์ โพธิ์หะนามโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ ลาซะเลาโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ทองคำโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
4. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
5. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยที่ปรึกษา
6. นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆินโรงเรียนบ้านผือที่ปรึกษา
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัยมณี นามกองโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางรินทร์ลภัส ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายศราวุธ กาญจนสุขเมฆินโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางขนิษฐา ผายชำนาญโรงเรียนบ้านหนองแก้วกรรมการและเลขานุการ
5. นายกิตติพงษ์ บูชากุลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างที่ปรึกษา
6. นางอรอุมา บวรศักดิ์สพป.หนองคาย เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายนิพนธ์ มาพะเนาว์โรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นางศศิรนันท์ โพธิรุขาโรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุกกรรมการ
3. นายสมรชัย ศรีสุพรรณโรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
4. นายประจักษ์ กุศลย์มานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
5. นางละมัย แฝงบุบผาโรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเนรมิตร วงษ์หาจักร์โรงเรียนบ้านสามัคคีชัยที่ปรึกษา
7. นางสาวชญานิศ อินทะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสง่า สินธิสุทธิืโรงเรียนบ้านกุดบงประธานกรรมการ
2. นายวิรัช โพนพุทธโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
3. นายรักศักดิ์ ชาติอดุลย์โรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวเนรมิตร วงษ์หาจักร์โรงเรียนบ้านสามัคคีชัยที่ปรึกษา
5. นางสาวชญานิศ อินทะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบัญชา หอมทองโรงเรียนรสลินทร์คัคณางค์ประธานกรรมการ
2. นายเคน โพธิเศษโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นายเลิศชัย ชนูนันท์โรงเรียนบ้านก่องขันธ์กรรมการ
4. นายชานุพงษ์ ตั้งสมบัติสันติโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บูชากุลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวชญานิศ อินทะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินที่ปรึกษา
7. นางสาวเนรมิตร วงษ์หาจักร์โรงเรียนบ้านสามัคคีชัยที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ สอนบุญมีโรงเรียนบ้านต้อนเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ สาราโรจน์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ บูชากุลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
4. นางสาวเกศราภรณ์ มีเลขโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขามกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเนรมิตร วงษ์หาจักร์โรงเรียนบ้านสามัคคีชัยที่ปรึกษา
6. นางสาวชญานิศ อินทะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์สันติ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพิศพร อินทะวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
3. นางสาวพรนภา บวรศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
4. นายกิตติพงษ์ บูชากุลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างที่ปรึกษา
5. นางสาวชญานิศ อินทะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายคง วงคำหาญครู/โรงเรียนบ้านตาลชุมกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ โพธิทิพย์ครู/โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
3. นายเดชา ภูหลักด่านโรงเรียนาชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยยงค์ กะวิเศษโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางดาหวัน แก้วอุดมโรงเรียนบ้านคำโคนสว่างกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อุดมการเกษตรโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุท่าลี้ดอนกลางสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ มาพะเนาว์โรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นางปทุมมาภรณ์ ละม่อมโรงเรียนอนุบาลภัทนมนกรรมการ
3. นายธนพัช ศรีวรษาโรงเรียนบ้านนาคำมูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพิทยา จำวงศ์โรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ สลาพิมพ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายสมพงษ์ นาคเสนโรงเรียนบ้านสามัคคีชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมพร จันทะจรโรงเรียนบ้านหนองหลวงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ผงไธสงค์โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการ
3. นางสาวลฎาภา บุญสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ โพนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุกรองประธานกรรมการ
2. นายสมาน ว่องไวโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงษ์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ วงษ์คำหาญโรงเรียนบ้านหนองแก้วประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านก่องขันธ์กรรมการ
3. นายประเด็น ดาศรีโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายประเด็น ดาศรีโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านก่องขันธ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วงคำหาญโรงเรียนบ้านหนองแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางจินดา พลศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางสมร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นายจรูญ ภูมิโสมโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางจินดา พลศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางสมร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นายจรูญ ภูมิโสมโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจินดา พลศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางสมร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นายจรูญ ภูมิโสมโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางจินดา พลศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางสมร ภูสมศรีโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นายจรูญ ภูมิโสมโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเคน โพธิ์เศษโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ประธานกรรมการ
2. นายสมเพชร ชัยณรงค์โรงเรียนบ้านโคกหัวภูกรรมการ
3. นางปราณี พาโสโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
4. นางบุศกร บัวพุฒโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอัมพิการ์ ชาวสวยโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเข็มทอง มูลสูตรโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ อาจหาญโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ พันลำโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอนสามัคคีกรรมการ
2. นางอังคนา สุระอุดรโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นายบุญอุ้ม พลสงครามโรงเรียนบ้านสร้างนางขาวกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวนวลสวาท สุวรรณรินทร์โรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางปราณี พาโสโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นางรจนา รักษ์มงคลโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายพรชัย ศรีบุญไทยโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศิลาคมโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ พิสัยพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมารยาท แย้มบานโรงเรียนบ้านเชียงอาดประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิตร์ มณีวงศ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ภูบรมโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางธิติมา นามบุดดีโรงเรียนบ้านเซิมประธานกรรมการ
2. นายลำเชิญ ศรีแสงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
3. นายไพวรรณ สีหามาตย์โรงเรียนบ้านกำพี้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางธิติมา นามบุดดีโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายลำเชิญ ศรีแสงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
3. นายไพวรรณ สีหามาตย์โรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ ตาลยงค์โรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ปัตถาทุมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นายอนุวัตน์ ศรีพระนามโรงเรียนปักกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ตาลยงค์โรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ปัตถาทุมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นายอนุวัตน์ ศรีพระนามโรงเรียนบ้านปักกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้านตาลชุมประธานกรรมการ
2. นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์โรงเรียนบ้านปักหมูกรรมการ
3. นายพิจิตร ผาบสิมมาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนิรันดร สุนทรโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะ น้อยฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาทับไฮกรรมการ
3. นายภัทรชัย ธรรมคุณชัยโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชัยยงค์ คลังกลางโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ กุญแจทองโรงเรียนอนุบาลหนองควายกรรมการ
3. นายหฤทัย บุญบุตรโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพิสิทธิ์ ศรีสุขพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเหงือกประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ กุตันโรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
3. นายสมคิด หมื่นเรือคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุวัชชัย คำพูลโรงเรียนบ้านดงกำพี้ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด เพ็ญภักดีโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางพัชาภรณ์ สิมสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายทรงศิริ ศรีบุญเรืองโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างประธานกรรมการ
2. นายชัยยศ โพธิรสโรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
3. นายสนั่น ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทองเหรียญ หกลาโรงเรียนบ้านคำปะกั้งประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สันติ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พุ่มนวลโรงเรียนบ้านดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิสุทธิพล ศรีโยธาโรงเรียนบ้านเชียงอาดประธานกรรมการ
2. นายเสมอ สุนาคราชโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายเธียรชัย จันทะศรีโรงเรียนบ้านกุดบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนิคม นามบุญมีโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายวัชระโยธิน เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
3. นางอัมพิกา ไชยคำภาโรงเรียนบ้านหนองกุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายยรรยง ไชยมาศโรงเรียนบ้านน้ำเปประธานกรรมการ
2. นายโสฬส บัวบานโรงเรียนบ้านกุดแกลบกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี เหล่าฆ้องโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์พงศ์ บรรเทาโรงเรียนบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นายสำราญ ศรีตะบุตรโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ เนื่องโคตะโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลย พงษ์สุพรรณศรีโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ สาพุฒโรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นายสำเนียง ยมนาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสำรวย บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านนาฮำประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มะลิลาโรงเรียนบ้านดอนเหมือดกรรมการ
3. นางสาววรรณภา เหล่าคำโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางชูชาติ เชิญชมโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็กประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ศรีสุระโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
3. นางนงเยาว์ สุนาคราชโรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบรรพต เสนาอาจโรงเรียนบ้านโพนทันประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กุลวงค์โรงเรียนรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางมลวิภา เจริญใจโรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายยุทธรงค์ แสนวังโรงเรียนสุทธสิริโสภาประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ งามสง่าโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็กกรรมการ
3. นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายอุดม พิสัยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ ศรีสร้างคอมโรงเรียนบ้านดงดาลกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สุขภิบาลโรงเรียนบ้านหนองวัวชุมกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุกาญจน์ จิตรวิขามโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปรินทร์ ผานิบุศน์โรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการ
3. นางสุภาพร มาพะเนาว์โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายนิคม นามบุญมีโรงเรียนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายยรรยง ไชยมาศโรงเรียนบ้านน้ำเปกรรมการ
3. นายทรงศิริ ศรีบุญเรืองโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธินย์ สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายบรรชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
6. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธินย์ สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายบรรชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
6. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธินย์ สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายบรรชา ทองสาโรงเรียนกรรมการ
6. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธินย์ สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายบรรชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
6. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธินย์ สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายบรรชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
6. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกิติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
4. นายโยธินย์ สีหาราชโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
5. นายบรรชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
6. นายทวี แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ ประจันติโรงเรียนบ้านนาตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา เทพาโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนากรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ประจันติโรงเรียนบ้านนาตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา เทพาโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนากรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ ประจันติโรงเรียนบ้านนาตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา เทพาโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนากรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ประจันติโรงเรียนบ้านนาตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา เทพาโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนากรรมการ
3. นายเทวัน กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ศิริมงคลโรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางบรรทม ทองเต็มโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นางชำนาญ เสนาอาจโรงเรียนบ้านบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ทัศนัสโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน เหล่าธรรมโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เสนาอาจโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ทัศนัสโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน เหล่าธรรมโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เสนาอาจโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสถิตย์ ทัศนัสโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน เหล่าธรรมโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เสนาอาจโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ทัศนัสโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายคมสัน เหล่าธรรมโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ เสนาอาจโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นายสุภี นะธิศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นางไพบูลย์ สุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสตรีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองเค็มประธานกรรมการ
2. นายสุภี นะธิศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นางไพบูลย์ สุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชญานิษฐ์ กึ่งมาตย์โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรประธานกรรมการ
2. นางชญานิษฐ์ กึ่งมาตย์โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวัลภา วงษ์สิมโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี ภูชมศรีโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา บุญบุตรโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชญานิษฐ์ กึ่งมาตย์โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวแพนลดา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาววรชินา หนันต๊ะโรงเรียนบ้านดอนเหมือดประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
3. นางสำลี ชาตินิลโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านปักหมูประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แก้วอุดมโรงเรียนบ้านคำโคนสว่างกรรมการ
3. นายศรณพลช สุขล้านโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนิพูล บุญดีโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำประธานกรรมการ
2. นายสมพร พูดเพราะโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายลิขิต โพธิ์หงอกโรงเรียนบ้านดงดาลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุนทร สอนสมนึกโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญประธานกรรมการ
2. นายเทพพร สรรพทรัพย์โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร สวนแสนโรงเรียนบ้านหนองอั้วประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ พันลำโรงเรียนบ้านแบงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เวินทะไชยโรงเรียนรุจีจินตกานน์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุดสาคร จามพัฒน์โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริกา โคตรโสภาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
3. นางสาวสุภิชา บิดานาราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ อุตมะโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางนุจิรา จันดาโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการ
3. นางพรพิมล แก้วมงคลโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายฉลอง เทียนแสนโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานประธานกรรมการ
2. นางสาวซ่อนกลิ่น สุวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมนัส แสงขันโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
3. นางจุฑามาศ อินทราช อินทราชโรงเรียนบ้านน้ำเปกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปรีชา นิสายังโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8ประธานกรรมการ
2. นางนันทิดา กองกุลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นายพิชัย แท่นหินโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย วรขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแอกประธานกรรมการ
2. นายลิขิต โพธิ์หงอกโรงเรียนบ้านดงดาลกรรมการ
3. นางสุพาพร สุโพธ์คำโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิรมล มิทะลาโรงเรียนนิคมเจริญชัยรองประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปู่วังโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางปทุมทิพย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านนาหนังกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนพพร สรพพสิทธิ์รสลินคัคณางค์กรรมการ
2. นายอภิชาติ มาตะวงศ์บ้านหนองแหวนกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย สุวรรณสารสุทธสิริโสภากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจันคำ เวชสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างประธานกรรมการ
2. นางชุมพร ดาศรีโรงเรียนบ้านโนนฤษีกรรมการ
3. นางสมหวัง ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางชุติมา โพธิ์สุโรงเรียนบ้านหนองแหวนประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ทองประเทืองโรงเรียนบ้านปักหมูกรรมการ
3. นางสาวพุทธวรรณี วันเหิมโรงเรียนบ้านนาฮำกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิตยา งามวิเศษโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางคูณ สะวิสัยโรงเรียนบ้านนาตาลกรรมการ
3. นางสำเนียง มาพะเนาว์โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมร กะวิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุฯประธานกรรมการ
2. นางปรารี คงโนนกอกโรงเรียนบ้านกุดโนนมันปลากรรมการ
3. นางสำเนียง คำดีโรงเรียนบ้านเหล่าโพธ์ศรีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเรืองศิลป์ โสภาเวทย์โรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ์ พัฒนจักรโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางนัฐธียา เหมือนบุตรดีโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ตะมะนันโรงเรียนบ้านนายางประธานกรรมการ
2. นางจริยา ม่วงจันทึกโรงเรียนบ้านโนนฤาษีกรรมการ
3. นางขวัญตา สินทรโรงเรียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายโชติ มะลิซ้อนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายสุรักษ์ สีต่างคำบ้านโคกหัวภูกรรมการ
3. นายอภิศร ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุพรหม ทาเภาบ้านนาคำมูลชมภูพรประธานกรรมการ
2. นางสาวบรรจบพร คำจันทร์บ้านคำปะกั้งกรรมการ
3. นายศุภกิจ ราชบุรีบ้านวัดหลวงกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายประเทือง นางามบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาดกรรมการ
3. นายกฤษณะ ทุมซ้ายราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางจรรจิรา ประจันติบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นางมุณภา หล่าเพียบ้านจับไม้กรรมการ
3. นายศรายุทธ โพนธาตุบ้านนาทับไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกษิดิ์เดช ปราบสารบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นายบัญชา หอมทองรสลินคัคณางค์กรรมการ
3. นายสิทธิรักษ์ เต้านวมเตชะไพบูลย์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวรายุทธ์ บัวคำโคตรบ้านนาหนังรองประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณบ้านแบงกรรมการ
3. นายพิทยา แก้วมณีบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ธรรมขันธ์บ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นายพัทยา บุญญะรังบ้านเชียงอาดกรรมการ
3. นางสาวยุดา ฤทธิ์มหาบ้านหนองเค็มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายโชติ มะลิซ้อนอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายสุรักษ์ สีต่างคำบ้านโคกหัวภูกรรมการ
3. นายอภิศร ทิพเสนาบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอภิรมย์ มาตาอนุบาลหนองควายประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วนารีอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางสาวจิตติญา บุญเพ็งบ้านดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุพรหม ทาเภาบ้านนาคำมูลชมภูพรประธานกรรมการ
2. นางสาวบรรจบพร คำจันทร์บ้านคำปะกั้งกรรมการ
3. นายศุภกิจ ราชบุรีบ้านวัดหลวงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายเมธากุล อุระภาเฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พรมทองบ้านผือกรรมการ
3. นางสาวดวงหทัย พิชัยโรงเรียนนิคมเจริญชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวาทศิลป์ จำปานิลรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางกาญจนา ผาบจุงกุงบ้านหนองวัวชุมกรรมการ
4. นายศาสตรา ทับชาเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
5. นายสุริยนต์ มหิพันธ์บ้านดงกำพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวาทศิลป์ จำปานิลรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางกาญจนา ผาบจุงกุงบ้านหนองวัวชุมกรรมการ
4. นายศาสตรา ทับชาเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
5. นายสุริยนต์ มหิพันธ์บ้านดงกำพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวาทศิลป์ จำปานิลรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางกาญจนา ผาบจุงกุงบ้านหนองวัวชุมกรรมการ
4. นายศาสตรา ทับชาเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
5. นายสุริยนต์ มหิพันธ์บ้านดงกำพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ฤกษ์พิมพ์พงษ์บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวาทศิลป์ จำปานิลรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางกาญจนา ผาบจุงกุงบ้านหนองวัวชุมกรรมการ
4. นายศาสตรา ทับชาเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
5. นายสุริยนต์ มหิพันธ์บ้านดงกำพี้กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางวิไลลักษณ์ คิดเห็นบ้านกุดแคนโนนมันปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชาภา เสนาวังนิคมเจริญชัยกรรมการ
3. นางสาวผกาวรรณ อังคะพนมไพรบ้านหนองเค็มกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา เวียกไทยสงค์บ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางประพิน บริจาคอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อาจบำรุงบ้านนาคำมูลชมภูพรกรรมการ
3. นางสาวมัทนียา อารมณ์สาวะบ้านดงกำพี้กรรมการ
4. นางสาวราตรี แพงสารบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติสุทธสิริโสภาประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เบญจมาศนิคมเจริญชัยกรรมการ
3. นางสาวเขมิกา วงศ์สุริยาบ้านหนองแอกกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ วัฒนธรรมราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสมบุญ ธรรมขันธ์บ้านผือประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์บ้านวัดหลวงกรรมการ
3. นางสาวอภิสรา อภัยพรมชุมชนบ้านปากสวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางกัญญารัตน์ สะวิสัยบ้านนาตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา สุขสำราญบ้านปักกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ จงรักษ์อนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางนันทภรณ์ ภูมิศรีแก้วบ้านน้ำเปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายเทียนชัย พลรัตน์เฝ้าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งลักษณ์ จัดโสภาประชาบำรุงกรรมการ
3. นางสาวภิรญา พาฤทธิ์บ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา เอื้อราษฎร์บ้านนาฮำประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา แสนขวาบ้านบัวกรรมการ
3. นางสาวดารัณ สกุลภัคธีมาบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์กรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ จันชารีบ้านก่องขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายหนูรัก นุชเนื้อบ้านเหล่าต่างคำประธานกรรมการ
2. นางจินตนา มาตรงามเมืองบ้านโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา บุพศิริเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา แหล่งสนามราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวสุธีพร ปาคะดีสพป.หนองคาย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ วงศ์ชาญศรีบ้านสร้างนางขาวรองประธานกรรมการ
3. นางปรารถนา ฤกษ์พิมพ์พงษ์ชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
4. นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วดวงบ้านแบงกรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา คุณวิชาบ้านท่าหนองพันทากรรมการ
6. นางสาวสุกันยา สะสารบ้านดงสระพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายกษิดิ์เดช ปราบสารบ้านบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาการ เหมืองทองรสลินคัคณางค์กรรมการ
3. นางสาวนัยนา แพงศรีบ้านคำปะกั้งกรรมการ
4. นางภัทราวดี แก้วจันทร์บ้านแบงกรรมการ
5. นางสาวศิริกัลยาณี น้อยตำแยบ้านโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวภักจิรา จะหลาบหลองราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางสาวกมลชนก ดีแสนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชชนม์ ศรีมาตรบ้านนาฮำประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรชนก นวลมณีราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางอารีลักษณ์ กรีหมื่นไวยบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายมงคล แสวงนามอนุบาลรัตนบัณฑิตประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐิกุล พิมพ์นนท์บ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางนวลฉวี ไชยทองบ้านท่าคำบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายเตียงทอง ชัยจันทาบ้านห้วยเปลวเงือกประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา แสนขวาบ้านบัวรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภารัตร ตางจงราชอนุบาลหนองควายกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ศรีสมบูรณ์บ้านวัดหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางประพิน บริจาคอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงค์ นามวงษาราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวอรทัย เพียศรีบ้านนาหนังกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา เวียกไทยสงค์บ้านเชียงอาดกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาววิลาส นพเก้าโรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยากรรมการ
2. นายธวัชชัย ปงสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายอเล็กส์ ณ อุบลโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา ชัยโสมโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนฯประธานกรรมการ
2. นายไชยพร วรรณสิทธิ์โรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดโรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการ
4. นายสุริยา เสนารัตน์โรงเรียนเตชะไพบูลย์กรรมการ
5. นายวันชัย สุมประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อยกรรมการ
6. นายบัวสอน จำปาศรีโรงเรียนบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธีรนพ พิมพศักดิ์โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
2. นายหนองคาย พลหงษ์โรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เบ้ารักษาโรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ สุวรรณเกษีโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
2. นายประลอง ไชยวีโรงเรียนบ้านทุ่งธาตุฯกรรมการ
3. นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ สุวรรณเกษีโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
2. นายสนอง กะกุลพิมพ์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
3. นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
2. นางอนงค์ สัตนาโคโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
3. นายยรรยงค์ เป็นรัมย์โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ สัตนาโคโรงเรียนบ้านดงกำพี้ประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ สุวรรณเกษีโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปาจรีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยวี ประลอง ไชยวีโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา แสนขวาโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาววิลาส นพเก้าโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
3. นางสาวชมนภัทร ผ่องปัญญาโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาส นพเก้าโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
3. นางสาวชมนภัทร ผ่องปัญญาโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางเพลินพิศ งามสง่าบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ สาริคารเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
3. นางสาวภักจิรา จะหลาบหลองราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายมนตรี ฮักหอมบ้านหนองแหวนกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีพรงามบ้านหนองยางกรรมการ
6. นางธนัชพร บุญปันบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวชนาการ เหมืองทองรสลินคัคณางค์ประธานกรรมการ
2. นางประภาพร คำอ้อรุจีจินตกานนท์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา แก้วพลบ้านดงกำพี้กรรมการ
4. นางสาวภิรญา พาฤทธิ์บ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา สอนพรมบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางพิชชาอร โคตรสิงห์โรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านดงกำพี้กรรมการ
3. นายจีระพงษ์ วิจิตรจันทร์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการ
4. นางปิยนันท์ คำพูลโรงเรียนบ้านเชียงอาดกรรมการ
5. นางสาวเยาวพา สาครเจริญโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี มีฮาตร์โรงเรียนบ้านวัดหลวงประธานกรรมการ
2. นายอุษณากร อุปสัยโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนากรรมการ
3. นางอารยา นาคจันทร์โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทากรรมการ
4. นายสรศักดิ์ สักขวาโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทองภูโรงเรียนบ้านผือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายมนตรี ฮักหอมโรงเรียนบ้านหนองแหวนประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรนันท์ สุโพธิ์นอกโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นายอภิศร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
4. นางสาวจินตนา พฤคณาโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางกนิษฐา ศรีวิเศษโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ฮักหอมโรงเรียนบ้านหนองแหวนประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรนันท์ สุโพธิ์นอกโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นายอภิศร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
4. นางสาวจินตนา พฤคณาโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นางกนิษฐา ศรีวิเศษโรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางพรพิมล รักษ์มณีโรงเรียนบ้านหนองอั้วประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ เหง้าสุวรรณโรงเรียนคำปะกั้งกรรมการ
3. นายจีระพงษ์ วิจิตรจันทร์โรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ วงศ์ศรีชาโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางสาววยุดา ฤทธิ์มหาโรงเรียนบ้านหนองเค็มกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ ชนชนะกุลโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ไชยโสมโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อน ฯกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดโรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการ
3. นายวิลาส นพเก้าโรงเรียนบ้านโคกถ่อน ฯกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ไชยโสมโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อน ฯกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ชาญฉลาดโรงเรียนบ้านหาดสั่งกรรมการ
3. นางสาววิลาส นพเก้าโรงเรียนบ้านโคกถ่อน ฯกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยฯประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยฯประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านาเพียงน้อยฯประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยฯประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยฯประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยฯประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยฯประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยฯประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
3. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นางสมถวิล ศรีตะบุตรโรงเรียน/ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยกรรมการ
4. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
5. นายกิตติมศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล ศรีตะบุตรโรงเรียน/ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายสุทธนู ดงราษีโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยฯกรรมการ
4. นายยุทธยา สุทธิโรงเรียนบ้านนาสิงห์กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ บุตรสาระโรงเรียนบ้านนายางกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางประพัฒสร ราศรีใสโรงเรียนทุ่งหลวงนาขามประธานกรรมการ
2. นางจุฬา ศรีมังคละโรงเรียนสุทธสิริโสภากรรมการ
3. นางอรนุช ท่อนไม้จันทร์โรงเรียนบ้านแป้นกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุจิรา นาใจคงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นางนภาพร พรมจันทร์โรงเรียนรสลินคัคณางค์กรรมการ
3. นางเอ็นดู สีเทาโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปิยรัตน์ เทศเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางแสงระวี เสนาอาจโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางพัชรวี อินทร์อำคาโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมารยาท เทพอินแดงโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางรัชนี สีหามาตย์โรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยากรรมการ
3. นางพรพิศ สังข์ทองโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี แง้วอ๋องโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางเกษร วรสิษฐ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมารยาท เทพอินแดงโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางรัชนี สีหามาตย์โรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยากรรมการ
3. นางพรพิศ สังข์ทองโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี แง้วอ๋องโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางเกษร วรสิษฐ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมารยาท เทพอินแดงโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางรัชนี สีหามาตย์โรงเรียนโคกถ่อนแสงแพวิทยากรรมการ
3. นางพรพิศ สังข์ทองโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี แง้วอ๋องโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางเกษร วรสิษฐ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมารยาท เทพอินแดงบ้านหนองหลวงกรรมการ
2. นางรัชนี สีหามาตย์โรงเรียนโคกถ่อนสองแพวิทยากรรมการ
3. นางพรพิศ สังข์ทองโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี แง้วอ๋องโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางเกษร วรสิษฐ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
2. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จันดาโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นายสมพงษ์ นาดอนโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางถิรดา ทองแสนโรงเรียนบ้านปากสวยกรรมการ
2. นางพรพิศ สังข์ทองโรงเรียนบ้านบัวกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี แง้วอ๋องโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมยุรี อินทะโชติโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานกรรมการ
2. นางสาวนงค์รักษ์ ดวงอาสงค์โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวอัมพิการ์ ชาวสวยโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัค สนิทบรรเลงโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางสมปอง สลาพิมพ์โรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
4. นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางกัญญาภัค สนิทบรรเลงโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางสมปอง สลาพิมพ์โรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
4. นางสาวกัลชิญา คูณะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกัญญาภัค สนิทบรรเลงโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางสมปอง สลาพิมพ์โรงเรียนบ้านวัดหลวงกรรมการ
3. นางกัลชิญา คูณะวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองอั้วกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิตย์ สนิทบรรเลงโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางปาจรีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายอภิสร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
5. นางวาปี นะธศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
6. นางนันทวัน กองธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิตย์ สนิทบรรเลงโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางปาจรีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปาจรีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายอภิสร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
4. นางวาปี นะธศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
5. นางนันทวัน กองธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิตย์ สนิทบรรเลงโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางปาจรีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ สนิทบรรเลงโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยประธานกรรมการ
2. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางปาจรีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางโสมจันทร์ ทิพเสนาโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางปาจรีย์ นิคมภักดิ์โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายอภิสร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
4. นางวาปี นะธศรีโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยากรรมการ
5. นางนันทวัน กองธรรมโรงเรียนบ้านเซิมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
2. นางชญาน์ทิพย์ โสขำโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
3. นางจงจิตร โคตะพันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
2. นางชญาน์ทิพย์ โสขำโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
3. นางจงจิตร โคตะพันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
2. นางชญาน์ทิพย์ โสขำโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
3. นางจงจิตร โคตะพันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
2. นางชญาน์ทิพย์ โสขำโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
3. นางจงจิตร โคตะพันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
2. นายอภิสร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จันดาโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นายสมพงษ์ นาดอนโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรเพชร เพียสุระโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
2. นายอภิสร ทิพเสนาโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จันดาโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างกรรมการ
4. นายสมพงษ์ นาดอนโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
2. นางชญาน์ทิพย์ โสขำโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
3. นางจงจิตร โคตะพันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์โรงเรียนบ้านต้อนกรรมการ
2. นางชญาน์ทิพย์ โสขำโรงเรียนบ้านท่าคำบงกรรมการ
3. นางจงจิตร โคตะพันธ์โรงเรียนบ้านผือกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]