หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2556   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   19 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้อง อนุบาล 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้อง อนุบาล 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้อง อนุบาล 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้อง อนุบาล 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
2 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 3 ต.ค. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
08.00-12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 3 ต.ค. 2556
14 ก.พ. 2556
15 ก.พ. 2556
13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สนามวอลเลย์บอล 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สนามวอลเลย์บอล 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้อง อนุบาล 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้อง อนุบาล 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 4/1 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 4/2 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 4/3 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 4/4 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 1/1 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 2/1 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 4/1 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 4/2 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 4/3 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง อนุบาล 1 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง อนุบาล 2 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
12 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 4 ห้อง 2/1 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
13 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 4 ห้อง 2/2 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
14 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 4 ห้อง 2/3 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
15 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เวทีกลาง 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
16 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เวทีกลาง 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
17 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เวทีกลาง 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
18 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เวทีกลาง 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
19 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เวทีเล็ก 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
20 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เวทีเล็ก 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
21 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เวทีเล็ก 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
22 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เวทีเล็ก 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เวทีกลาง 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
24 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย เวทีกลาง 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
25 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย หอประชุม 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
26 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย หอประชุม 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
5 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
6 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
9 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 โรงอาหาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมสมาคมผู้บริหาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
11 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
13 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมสมาคมผู้บริหาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
14 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
15 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมสมาคมผู้บริหาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
16 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.หนองคาย เขต 2 หอประชุมสมาคมผู้บริหาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
17 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
18 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
19 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
20 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้องศรีภุชงค์ 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
2 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้องศรีภุชงค์ 3 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
3 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้องศรีภุชงค์ 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
4 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 5/1 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
5 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 5/2 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
6 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 5/3 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
7 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 5/4 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
8 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 5/4 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนฯ สนาม 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนฯ สนาม 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนฯ สนาม 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง 3/1 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง 3/3 3 ต.ค. 2556
15 ก.พ. 2556
08.00-12.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง 3/3 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้อง ห้องสมุด 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้อง ห้องสมุด 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้อง ห้องสมุด 3 ต.ค. 2556
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ห้อง ห้องสมุด 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 4 ห้อง 2/1 3 ต.ค. 2556
14 ก.พ. 2556
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 4 ห้อง 2/2 3 ต.ค. 2556
14 ก.พ. 2556
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 4 ห้อง 2/3 3 ต.ค. 2556
14 ก.พ. 2556
08.00-12.00
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 4 ห้อง 2/4 3 ต.ค. 2556
14 ก.พ. 2556
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง 1/1 3 ต.ค. 2556
14 ก.พ. 2556
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง 1/2 3 ต.ค. 2556
14 ก.พ. 2556
08.00-12.00
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง 1/3 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง 1/4 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนฯ หอประชุม 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนฯ หอประชุม 3 ต.ค. 2556 08.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]