รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่าง วันที่ ..8 - 10. เดือน ..ตุลาคม 2556...

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กหญิงลัดดา  ใชจอกแก้ว
 
1. นางรัตติยา  สัมพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  สุระคาย
 
1. นางวราพร  งามวิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เครือวัลย์
 
1. นางพิสมัย  รัตนดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงกุลยา  แก้วพิลารมย์
 
1. นางจรูญลักษณ์  เชื้อเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงวริศรา   พรมรักษา
 
1. นางสุมิตรา   จันทรวิไล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  พัดพรม
 
1. นางสาคร  ขุนทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณไตร
 
1. นางจุฑาทิพย์  สุกใส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กหญิงรัญชนา  เกียรติอำไพ
 
1. นางวันทนา  จันทมาลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปราณีวงศ์
 
1. นายรังสรรค์  น่าบัณฑิต
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงสุนันทา  ชินพาด
 
1. นางจินตวีร์  จันทามี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงจุรีพร   ลี้ตระกูลนำชัย
2. เด็กหญิงณัฐวิภา   เวียงสิริ
 
1. นางปิยะฉัตร  ขาวนอก
2. นางสาววงเดือน  เจริญดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. นางสาวปลายฟ้า  ชมชะนัด
2. นางสาววริศรา  หอนงาม
 
1. นางบรรจบ  เจริญขวัญ
2. นางสุกัลญา  แก้วหิน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายอติวิชญ์   สุภัคชูกุล
 
1. นางเสาวนีย์   สุปันตี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงแพรใจ   วุฒิธรรมธร
 
1. นางประภา   พลปัถพี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงชลิตา  เกณฑ์สาคู
 
1. นางรุ่งนภา  เพียสังกะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กหญิงซากุระ  ฟูจิต้า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสำราญ
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริสุดา  บุญตาระวะ
 
1. นายมนตรี  ถาวร
2. นายอธิกรณ์  มารัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิมภากรณ์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  วิภาทิน
3. เด็กหญิงวิยะดา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสุจิตรา  วงษ์โก
2. นางอรุณณี  พรหมโคตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงชญาดา  พันธ์หมุด
2. เด็กหญิงพรรณภัสษา   บุดหาร
3. เด็กหญิงลลิตา  จงดี
 
1. นางสาวทิพย์สุดา   สีหานาม
2. นางวงเดือน   ภวภูตานนท์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงนรินญา   แสงวงศ์
2. เด็กหญิงมัณฑนา   สีตอง
3. เด็กหญิงอรอุมา  ชมทอง
 
1. นางจุฑาภรณ์   ตรงดี
2. นางสาวสุวรรณา   คำสวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล    พุดสี
2. เด็กชายอดิศร   สีหาบุตร
 
1. นายชนะ   อัคราช
2. นางสาวลักขณา  คินาพิทย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. นายจีระพงษ์  ตะตินุช
2. นายสุทัศน์  เตนากุล
 
1. นายกรเมศ  ละอองเอกกุลภัค
2. นางสาวนภัชทา  สุดประเสริฐเลิศล้ำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กชายอโณทัย  วรโภชน์
 
1. นางรัศมี  วิชิต
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาริกา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจือไธสง
 
1. นายเอกราช  ประกายพฤกษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชากร  สร้างช้าง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ธาตุเสียว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงทรรศณพร  โคธิเสน
2. เด็กหญิงปทุมรัตน์  มณีศรี
3. เด็กหญิงพรพิรุณ  สีหาบุตร
 
1. นางสาววรรณี  ทะแพงพันธ์
2. นางสร้อยสุดา  มาดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  บุตรแก้ว
2. นางสาวสุรีย์ฉาย  ด่านทิม
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธิป้อ
 
1. นางสาวณัฐยา  ดอนเกิด
2. นางสาวรัชนี  สุครีพ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงนริศราภรณ์  บุญปั๋น
2. เด็กชายปริญญา  โชคลา
3. เด็กหญิงภาวิณี  อินทวงศ์
 
1. นางสาวธิติสุดา  สุระคาย
2. นางสาวสมคิด  จันทสุรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. นางสาวพรนิภา  บุตรแก้ว
2. นางสาววรรวิสา  วิเชียน
3. นางสาวเพ็ญนภา  นามพรม
 
1. นายธวัชชัย  อินทขีณี
2. นางวรรณา  หูตินุ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  โคตรมณี
2. เด็กชายเวชพิสิฐ  ตรีพิพิธ
3. เด็กหญิงไปรยา  อุยะพิตัง
 
1. นางรัชนี  ปัญญาทิพย์
2. นางศรีสุดา  พลศักดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กชายจิตรกร   ชาวแสน
2. เด็กหญิงปิยะนุช   คำอ้วน
3. เด็กชายอนุชา   แก้วคำมา
 
1. นางจันศรี   ดีนาค
2. นางสาววาสนา   โสดาวิชิต
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหาดวิทยา 1. เด็กหญิงพัชชา  สองจันทร์
2. เด็กหญิงวีระยา  นามสุโน
3. เด็กหญิงไอลดา  แสงทอง
 
1. นายยอดเพชร  ธรรมฤทธฺิ์
2. นางวรรณธยา  เหล่าตระกูล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กหญิงกรพินท์  บุญชู
2. เด็กหญิงลักษมี  แก้วดวงศรี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ฉิมลี
 
1. นายสามารถ  พิมพ์พา
2. นางอุไรวรรณ  พลมาตย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กชายภราดร  ดวงกัญญา
2. เด็กหญิงลินลดา  เหลาวงษ์
 
1. นางจันศรี  ดีนาค
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงนภาพร  ผลบุญ
2. เด็กหญิงเบญจพร  จาง
 
1. นางฉวีวรรณ   พวงรัตน์
2. นายพรเทพ  รัตนติสร้อย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ราชวงค์
2. เด็กชายภานุพันธ์  หมอยาเก่า
 
1. นายวีระเทพ  พัดพรม
2. นางสมฤทัย   คันธี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายทศวร  จันทะคาด
2. เด็กชายวันทักษิณ  ยืนคง
 
1. นายธำรง  ธรรมสุข
2. นายสุระพิตร  ผุดผ่อง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 1. เด็กชายคณิศร  ชนองศรี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุดยอด
 
1. นายยุทธพงษ์  บทมาตย์
2. นายวีระเทพ  พัดพรม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กชายประกาศิต  แซ่บุ่ย
2. เด็กชายปริญญา  พัดบุปผา
 
1. นายชวลิต  ประลันย์
2. นายสุริยนต์  สุมะลัด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  กิมเสน
2. เด็กชายวุฒิชัย  ชัยพัฒน์
 
1. นายสราวุธ  แสงสุวรรณ
2. นายสุพจน์  พรหมจักร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   มณีศรี
2. เด็กหญิงจุฬาพรรณ   เวฬุวันใน
3. เด็กหญิงธนันธรณ์   ดวงจันทร์ทอง
4. เด็กหญิงมณีทิพย์   มหาพงศ์ไพศาล
5. เด็กหญิงมัลลิกา   เขียวขำ
 
1. นายชัชวาลย์  รักษา
2. นางประกายแก้ว   เขตสุภา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  มณีวรรณ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ส่องแสง
3. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทรวงษ์
4. เด็กหญิงดุสิตา  ดวงดี
5. เด็กหญิงวันวิสา  วินิจผล
 
1. นางสาววิภาวดี  ทาเนตร
2. นางเสงี่ยม  ผิวผ่อง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหลาแตว
2. เด็กหญิงนัฐมล  เที่ยงโยธา
3. เด็กหญิงวิจิตรา  โต๊ะมา
4. นางสาวศิราภรณ์  พินธะ
5. นางสาวสุพัตรา  ศรีสุขใส
 
1. นายจันเพ็ง  วันนา
2. นางพัชรี  วันนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปรีชา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สายสี
3. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์สุวรรณ์
4. เด็กชายธนวัฒน์  เที่ยงตรง
5. เด็กหญิงเพชรลดา  โสภาใต้
 
1. นางสุพรีวรรณ์  นามบุปผา
2. นางเพชรา  ศรีสุข
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงกฤติยา  วงศ์อ่อน
2. เด็กหญิงปริญญา  แสนสุข
3. เด็กหญิงภาวิณี  วงศ์สุวรรณ์
4. เด็กชายสุธิชัย  จันลา
5. เด็กชายสุวรรณหงษ์  ผิวเหลือง
 
1. นายสุวรรณ์  รักษาภักดี
2. นางเพชรา  ศรีสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงณิชาดา  จ่าชัย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หัสสา
3. เด็กชายสรวิทย์  วิตะบุตร
4. เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทะนิตย์
5. เด็กหญิงสุภาวิตา  ปริวันตา
 
1. นางสาวกนกอร  ทิพย์สุนา
2. นางอุทัยวรรณ  สอนสุภาพ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กชายชรันธร   กองทอง
2. เด็กหญิงทิชา   ศุภวิรุฒน์
3. เด็กชายธนภัทร  อินธิแสง
4. เด็กหญิงเอริญา   สีตอง
5. เด็กชายไพฑูรย์   อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวปิติยา   สงวนบุญ
2. นายอรรถสิทธิ์   ปลัดพรหม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กหญิงชญานุตน์  อนนต์ศิริพร
2. เด็กชายชนะกันต์  ขันธะชา
3. เด็กชายธนากร  วานิช
4. เด็กชายปุระชัย  ทองเพชร
5. เด็กชายเทพาธิป  ใจยั่งยืน
 
1. นายฉลอง  พันธุระ
2. นางวิมาน  อุตรธิยางค์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายพลภัทร  ถิ่นภูเขียว
 
1. นางวีณา  บุตรเวทย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กชายปฐมพงษ์  ชัยกิจ
 
1. นางสาววาสนา  แซ่ตั้ง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวิกาณษ์ดา  ราชนิช
 
1. นางณัฐวรรณ  แก้วเนตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายพัทธพล   คำศรี
2. เด็กหญิงพาทินธิดา    นาคมนต์
 
1. นางมานิตา   อุชชิน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายศิวพล  บ้านซอง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  อนารัตน์
 
1. นางสาววัฒนา  อุตมะ
2. นางสุนันท์  ไชยวงศ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. นายนิรวิทย์  คำเขิน
2. นางสาวมินตรา  ลาบโคกสูง
 
1. นางรติมล  สุวรรณเกษี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทะราช
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ขุนศรี
3. เด็กหญิงกัลยา  ฝั่งวาปี
4. เด็กหญิงจริญญา  จำปานิล
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เดชราช
6. เด็กหญิงชลธิชา  แสนทรัพย์
7. เด็กหญิงบุษยามาศ  ทะราช
8. เด็กหญิงวราภรณ์  การมาโส
9. เด็กหญิงศิญาภรณ์  ห้าวเส็ง
10. เด็กหญิงอภิสมัย  ทองสงค์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุตรสอน
2. นายอุทิศ  สุริยวงศ์
3. นายเชาวลิตร  เจริญผล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานพร้าว 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ดอกบัว
2. เด็กหญิงชนาภา  แสงสุริยะ
3. เด็กหญิงธนัชดา  ธรรมสิทธิ์
4. เด็กหญิงธินัดดา  ไปเหนือ
5. เด็กหญิงปัทมาพร  คำภูนา
6. เด็กหญิงพิชชากรณ์  บุญมี
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปัญญาแสง
8. เด็กหญิงวราภรณ์  เพิดนอก
9. เด็กหญิงสุพัตรา  โอนากุล
10. เด็กหญิงอรพินท์  สิงหาคุณ
 
1. นางชนิกา  ศรีระษา
2. นางสาวศิริพร  ชัยสาร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิ์เบี้ยว
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชัยอามาตย์
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา  พุฒละ
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยเจริญ
5. เด็กหญิงธนิชา  ทองแยว
6. เด็กหญิงบวรรัตน์  อ่อนพรม
7. เด็กหญิงพัชริดา  จำปามี
8. เด็กหญิงภัทราธิดา  บัณฑิตย์
9. เด็กหญิงรัตติยาพร  สลักษร
10. เด็กหญิงวราภรณ์  คำแพงศรี
11. เด็กหญิงวิชุดา  แก้วพิลา
12. เด็กหญิงศศิธร  บริบาล
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุพระวงค์
14. เด็กหญิงสุภักขวดี  วัดศรีทานัง
15. เด็กหญิงอารีนาฏ  ปัตถา
 
1. นายชัยยุทธ  จันทสุรี
2. นางสาวธิดารัตน์  ยกเทพ
3. นายพงษ์ศิริ  มาลี
4. นายพรพล  กัณฑะวงษ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงกฤติกา  แก้วแสง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมจันทร์
3. เด็กหญิงนิชาภา  เขาแก้ว
4. เด็กหญิงนุจรีย์  แก้วพลอย
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นามชัย
6. เด็กหญิงบังอร  อินชำนาญ
7. เด็กหญิงปภัสสร  จันทุมมา
8. เด็กหญิงพิกุล  ราชายัน
9. เด็กหญิงวนิดา  โฮชิน
10. เด็กชายศุภกร  ทองเอก
11. เด็กหญิงสาวิตรี  ภูหนองโอ่ง
12. เด็กชายสุทัศน์  ห้าวหาญ
13. เด็กหญิงสุพรรณยา  บัวศรี
14. เด็กหญิงอารียา  เสียวสุข
15. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  คามเขียว
 
1. นางสาวดวงจิต  ราชชมภู
2. นางสาวทัศนาพร  ศรีธรรมวงศ์
3. นางวิชิตา  แข็งแรง
4. นายสุวรรณ์  การมาโส
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สวัสดิ์เจริญ
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  พรหมรินทร์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  วอทอง
 
1. นางบัวลอง  พรหมกูล
2. นางวิไลวรรณ  กุลบุตร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ราชวงศ์
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ไชสีฮาด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  พรมมิน
2. นายอนุวิติ  อินหล่ม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายอลงกรณ์   แสนจำลา
2. เด็กชายอลงกรณ์  ไก่แก้ว
 
1. นางกัญจนา   เจริญสุข
2. นายพิชัย  พิมพ์พิสนธ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐพร   ชมทอง
2. เด็กหญิงลินดา   พรหมแสงสิงห์
 
1. นายอาทิตย์   พันธ์ทรัพย์
2. นายเกษม   ศรีโพนสา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงเมธาวี  สีหอมชัย
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงสุธิดา  หาเดช
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผิวนวล
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายภทรนนท์  ตุ้มมี
 
1. นางสุวรรณา  สิรีกาญจนานนท์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 1. เด็กชายอัมรินทร์  แสงสว่าง
 
1. นายสุชาติ  วัดปาน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงเมธินี  ภูริศรี
 
1. นางผกามาศ  อักษร
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงปภัสสร  ทองสระคม
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. เด็กชายมนตรี  สีมา
 
1. นายเฉลิมชัย  อินทรักษา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  โคกสีนอก
2. เด็กหญิงสุชานาถ  การะภักดี
 
1. นายปรัชญา  จันเทพ
2. นางสาวรุ่งทวี  โคตราช
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชุ่มทอง
2. เด็กหญิงนภสร  โคตรชมภู
 
1. นางปารณีย์  มูลกัน
2. นายภาณุวัฒน์  ปานิเสน
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สืบมา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์ขาว
 
1. นางผกามาศ  อักษร
2. นางสถาพร  สัตยารัฐ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายอภินันท์  กออำไพ
 
1. นายสว่าง  วิรัสวา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงเบญจา  เขาแก้ว
2. เด็กหญิงเอมอร  ปะนิสุวรรณ์
3. เด็กหญิงแพรวา  หนองเป็ด
 
1. นายธวัชชัย  ทันหาบุรุษ
2. นายยงยศ  แก้วขาว
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กชายภูมินทร์  เทือกนาคำ
2. เด็กชายเกม  นาวา
3. เด็กหญิงโนฟารีซะ  แสนสุรินทร์
 
1. นางฐิติพร  ทองเจริญ
2. นายยงยศ  แก้วขาว
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  มาณีทอน
2. เด็กชายวุฒิชัย  ราชนิช
3. เด็กชายศุภกิจ  ไชยขันธ์
 
1. นายภุชงค์  นิยมธรรม
2. นายสงกรานต์  ระวิวรรณ
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ทิพย์ทำมา
 
1. นายสมเจตน์  นาคนิ่ม
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายอนุชา  สร้างช้าง
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงสุมิตรา  บัวแก้ว
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายอรุณ  ป้องศรี
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายสุขสันต์  นิรนัน
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นามบุรี
 
1. นายสุวิทย์  ขาวไชยมหา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายอธิวัฒน์  สร้างช้าง
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทับ 1. เด็กหญิงไพลิน  สมบูรณ์
 
1. นายบุญตา  ใฮงาม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิศา  พิมพระ
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายพรมแดน  ดีนาค
 
1. นายเนตร  ศรีอ้วน
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 1. เด็กชายณัฐพล  จิตติราช
 
1. นายประสงค์  อาจนาวัง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโคก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สินทรา
 
1. นายประกอบ  สุขบูรณะ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. นางสาวเพ็ญนภา  นามพรม
 
1. นางวิชิตา  แข็งแรง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กชายธนรัตน์  คำพิฑูรย์
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 1. เด็กหญิงแพรวา  เจือจันทร์
 
1. นายสุพจน์  ภูพันธ์พร
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. นายนรากร  ช่างปั้น
 
1. นายสัญญา  ระวะรักษ์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงแอนนา  หลวงสอน
 
1. นายสัญญา  ระวะรักษ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายวิทวัตร์  ศักดิ์เสริม
 
1. นายฉัตรชัย  พลธร
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายภัทรพล  กองศรี
 
1. นางสาวน้ำฝน  ปุนนา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดสีดา
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  บุญทวี
 
1. นางเอมอร  คำภู
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชัยพัฒน์  วงศ์สง่า
 
1. นางสำเร็จ  ทิพรักษ์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. นายกชกร  สุจารี
 
1. นายวิษณุ  อินทะขิณี
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มิตรชอบ
 
1. นายมนตรี  ถาวร
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มีจินดา
 
1. นายสัญญา  ระวะรักษ์
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กหญิงกนกนภา  เพียสา
2. เด็กหญิงกนกนภา  เพียสา
3. เด็กชายกฤษดา  นนอุทก
4. เด็กหญิงคนึงนิจ  คำปึง
5. เด็กหญิงคนึงนิจ  คำปึง
6. เด็กหญิงจุรีรัตน์  โยคันชัย
7. เด็กชายชนายุทธ  กองศรี
8. เด็กหญิงชลธิดา  แก้วภูมิแห่
9. เด็กชายณครินทร์  แก้วแก่นคูณ
10. เด็กชายธนนันท์  เรืองประทีป
11. เด็กชายธันวา  น่าชม
12. เด็กชายธาวิน  หาศรีสุข
13. เด็กหญิงนันทพร  ไชยโยธีร์
14. เด็กหญิงนันทิกา  สาระชร
15. เด็กชายปฏิวัฒน์  สามีวัง
16. เด็กชายปรเมษร  วงศ์สุรินทร์
17. เด็กหญิงพัชราภา  สดใส
18. เด็กชายมาโนชน์  คนคล่อง
19. เด็กหญิงรวิพร  ลิดสี
20. เด็กชายวิเศษ  ดวงศรี
21. เด็กชายวุฒิชัย  เถาชาลี
22. เด็กหญิงสายธาร  ศรีนนท์เคน
23. เด็กชายสิทธิพงษ์  จันทร์สนิท
24. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สาระชร
25. เด็กชายสุริยันต์  สุขะ
26. เด็กชายอธิวัฒน์  พลหาญ
27. เด็กชายอนุชัย  สิงหานาถ
28. เด็กชายอนุวัฒน์  เทพรักษ์
29. เด็กชายอนุวัฒน์  บัวบาล
30. เด็กชายอนุวัฒน์  หอยสังข์
31. เด็กหญิงอรจิรา  มหาศรี
32. เด็กหญิงอรณิชา  มหาศรี
33. เด็กหญิงอริสรา  หลอดคำ
34. เด็กชายอังคะริน  กองศรี
35. เด็กหญิงเกศสุดารัตน์  แสงคำ
36. เด็กชายเทวา  สีทอง
37. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรีนนท์เคน
 
1. นายกิตติทร  ศรีระโส
2. นางสาวจิรายุ  เกื้อทาน
3. นายบุญรอด  เหลืองงาม
4. นางสาวรินลดา  เลาะหะนะ
5. นางสาววัชราภรณ์  ทองน้อย
6. นายสายัญ  แก้วเครือศรี
7. นายสุภาพ  นันทะกุล
8. นายสุวิทย์  คำสอนทา
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อินเสมียน
2. เด็กชายทิพยุตถ์  ขวาของ
3. เด็กชายปณิธาน   ขุนปริง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจขาน
5. เด็กชายพุฒิเธียร  วัฒนจินดา
6. เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณเลิศ
7. เด็กหญิงมณีประภา  โยธะการี
8. เด็กหญิงวรพรรณ  วงษ์พันธ์
9. เด็กชายศราวุธ  โพธิเนตร
10. เด็กหญิงศรินภา  ทาโฮม
 
1. นางศรีนวล  บุญมานาง
2. นางสำเร็จ  ทิพรักษ์
3. นางเสงี่ยม  โคตะมี
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงจินตปาตี  สิงคลีบับภา
2. เด็กหญิงบุษกร  บุตรแก้ว
3. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์รักษ์  ป้องศรี
4. เด็กหญิงมัลลิการ์  โคตรป่าสัก
5. นายมานิต  โคตรชมภู
6. เด็กชายสัมฤทธิ์  ภูริศรี
7. เด็กชายสิริกร  โคตวิน
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ธุระพระ
9. เด็กหญิงเจษศิริ  แก่นสาร
10. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  หาชารี
 
1. นายคมลิขิต  นามไว
2. นายฉัตรชัย  พลธร
3. นางสาวมยุรา  มหิวรรณ
 
105 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ชื่นนอก
2. เด็กหญิงชลธิชา   แสงรุ่ง
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ภูประไพ
4. เด็กหญิงปรินดา   ชัยบัณฑิต
5. เด็กหญิงพัทธนันท์   ปาระมี
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   เผดิมศักดิ์
 
1. นางจีระนันต์  ทองอัฐ
2. นางอรพรรณ  แก้วโชติ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำแพงศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีษามิ
3. เด็กหญิงพานพุ่ม  พรมสง่า
4. เด็กหญิงวิชชุลดา  นาสินสร้อย
5. เด็กชายศิริลักษณ์  ทองภูบาล
6. เด็กหญิงอรทัย  มะลิวัลย์
 
1. นางปุษยา  ไชยจักร
2. นางรัชดาพร  แสนโภชน์
3. นางสำลี  นันทะมีชัย
4. นางสาวอัจฉราพรรณ  พรหมสิทธิ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกฤษณา   กองผ้าขาว
2. เด็กหญิงกองมณี   หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงทิสา   มูลทา
4. เด็กหญิงธิติมา   สังเพ็ชร
5. เด็กหญิงนงคราญ   สังเพ็ชร
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์   บุญทม
7. เด็กหญิงศิริมาศ   ศรีเทศ
8. เด็กหญิงสิริลักษณ์   สีตอง
9. เด็กหญิงสุจินดา   แสงสว่าง
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เครือเกาะ
11. เด็กหญิงเกวลิน   บุญทิพย์
12. เด็กหญิงเจนจิรา   สมศรีงาม
 
1. นายอาทิตย์   พันธ์ทรัพย์
2. นางสาวอุไรพร   ทองปิ่น
3. นางเตือนใจ   พรหมมาแดง
4. นายเยี่ยม   สุขวิบูลย์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายคำภีร์  มีก่ำ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พิมพ์อักษร
3. เด็กหญิงชลดา  กันยาจางวาง
4. เด็กชายชลธาร  เวียงคำ
5. เด็กหญิงญาณี  มาลาศรี
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุวรรณกลาง
7. เด็กหญิงพฤกษา  แย้มเขตร์กรณ์
8. เด็กชายพิจิตร  จะโนรัตน์
9. เด็กชายวชิระ  นาหัวหนอง
10. เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิ์ชัย
11. เด็กหญิงสิริมา  ไพฑูรย์
12. เด็กหญิงสุภาพร  โคตรชมภู
13. เด็กชายอภิเชษฐ์  เชื้อทอง
14. เด็กหญิงอริษา  ชินนอก
15. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ประคำ
16. เด็กชายแสงสุรีย์  แย้มเขตร์กรณ์
 
1. นางคำไพวรรณ์  วัดปาน
2. นางจินตพร  บัวติก
3. นางนิชานาถ  เมืองพวน
4. นางมัทรินทร์  ไหลน
5. นางสุทธนา  ประเสริฐ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจุทามาศ  กิตชัย
2. เด็กหญิงชนิศรา  กลิ่นเกล้า
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  ทรัพย์สิน
4. เด็กชายทัศไนย  ดำเนินงาน
5. เด็กชายนิตินัย  คำมีภักดี
6. เด็กชายบวรปรัชญ์  นิราศภัย
7. เด็กชายพงศกร  คอนคำ
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เกษร
9. เด็กหญิงวรัญญา  พรศรี
10. เด็กชายวรเชษฐ์  แท่งเหล็ก
11. เด็กหญิงวิจิตรา  หมอยา
12. เด็กหญิงศรีประภา  พิมโยธา
13. เด็กหญิงสุกัญญา   อ่อนประเสริฐ
14. นายอดิศร  บัวเงิน
15. เด็กหญิงอภิญญา  ดวงมาลา
16. เด็กหญิงเมธิตา  พินิจ
 
1. นางกัญญาภัค   ไข่เพชร
2. นางสาวมัทนา  บัวเงิน
3. นายสมัย  ศรีภูมิภักดิ์
4. นายสมาน  พิมพ์ภักดิ์
5. นางเปรมจิต  พ่อค้าไทย
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. นางสาวชุลีพร  ชาอินทร์
2. นายผดุงพงษ์  สุดสา
3. นายพงศธร  ดุลยะลา
4. นายสิทธิชัย  มั่นคง
5. นายอัษฎาวุธ  ชาอินทร์
 
1. นางสาวทัศนาพร  ศรีธรรมวงศ์
2. นายบรรพต  ลุนอุดม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เหล่าม่วง
2. เด็กชายปรเมศวร์  ผงอ้วน
3. เด็กชายยุทธนา  จันทะคาด
 
1. นางหัสดี  คำจุมพล
2. นายอวยชัย  ใจเที่ยง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 1. เด็กชายคเชน  โยทองยศ
2. เด็กชายปรีดา  ยาวนันท์
3. เด็กชายวัชระ  ปัสสาวลิต
 
1. นายดนัย  นิตทยา
2. นายปราณี  ศักดาคำ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  ห่อหุ้มดี
2. เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์เทพ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  สิงห์กลาง
 
1. นางสมจิตร  เพียสุริวงศ์
2. นางสมนึก  จริงวาจา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกล้า 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ฤทธิ์สิงห์
3. เด็กหญิงธิดาพร  นามโคตร
4. เด็กหญิงนฤภรณ์  เพชรนิล
5. เด็กหญิงพิชญดา  ยางเครือ
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรศรีระ
 
1. นางสาวบัวลัย  ลาวัลย์
2. นายสเกน  สุทธิ
3. นางเอื้อมพร  สุทธิ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  วงษ์ภูมี
2. นายนันทวัฒน์  ปิตะสุทธิ์
3. นายพงศธร  อ่อนพรม
4. นางสาวรุ่งอรุณ  คำผง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  มาตะวงษ์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  พวงสะกะ
 
1. นางดอกไม้  มั่งมี
2. นางรัชนี  มั่งเจริญ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงนิธิพร   บุญยัง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์   สีตอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีเทศ
 
1. นางประดล  คอมสูงเนิน
2. นางอุบลรัตน์   ผ่านสำแดง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 1. เด็กชายชินวัตร  สีวิฤทธิ์
2. เด็กชายปอนธีระ  ปะมาคะตัง
3. เด็กชายสุจินดา  จันทรเสนา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เทพาขันธ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงประภาพร  ตุละพะ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปัดชา
3. เด็กหญิงเกษร  คำเป็ง
 
1. นางสุนิจ  โสดาวิชิต
2. นางไพเราะ  จันธิราช
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีเสม
2. เด็กชายพรรษกร  นะถา
3. เด็กหญิงสิริรัฐ  สอนคำแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  พงษ์สุพรรณ
2. นายเกรียงศักดิ์  เทพาขันธ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. นางสาวปรัชญาภรณ์  พรหมโคตร
2. เด็กหญิงวรินทร  ตาลอำไพ
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  ชัยอามาตย์
 
1. นางจันดา  อุดามาลย์
2. นางพรรณี  พระภิเภก
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจณิสตา  มาลาชาสิงห์
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  พรมมา
3. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทาคีรี
 
1. นางดรุณี  โยธาคำมี
2. นางสาวศศิธร  พรมคำภา
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิดา  โคตรวิทย์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สาคร
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  มะโนสิน
2. เด็กหญิงมนตรา  ไม้แหลม
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จันทะนิตย์
 
1. นางสุภาภรณ์  พรอภิญญากุล
2. นางอพิณพร  เตนากุล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  มะโนสิน
2. เด็กหญิงมุธิตา  เคณาภูมิ
3. เด็กหญิงศดานันท์  ป้องขวาเลา
 
1. นางชาลินี  กาญจนพฤฒิพงศ์
2. นางสุภาภรณ์  พรอภิญญากุล
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกรวีย์   มัทกิจ
2. เด็กหญิงนุชจรีย์  จิตพรหมา
3. เด็กหญิงศศิวิมล   ธงชัย
 
1. นางประภา  พลปัถพี
2. นางวรรณญา   แสงรุ่ง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พาสัญจร
2. เด็กหญิงสุธิษา  สิมมาหลวง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  มะนิหมุด
 
1. นางดวงเนตร  หอมตา
2. นางหนูแดง  ศรีวาลัย
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิมมาหลวง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พันธพนม
3. เด็กหญิงรุจิรางค์  อินทวงษ์
 
1. นางวราภรณ์  โคตรชมภู
2. นางสุพัตรา  ไชยจงมี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงจริญพร  วงศ์อดุลยฤทธิ์
2. เด็กชายญานิกา  สตำตี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญประคอง
 
1. นางดวงปี  ประดาสุข
2. นางวันทนีย์  ถาวรจักร์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายกันตพัฒน์    ศรีทองท้วม
2. เด็กชายอุดมทรัพย์   สิริสมบูรณ์พัฒนา
 
1. นางนบชุลี  ตะกลมทอง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ  โคตรวิทย์
2. เด็กชายศรายุทธ  ภูผาจง
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงจีระวรรณ   อุดมศิลป์
2. เด็กหญิงพาขวัญ   เศวตกนิษฐ์
 
1. นางนบชุลี  ตะกลมทอง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายปรัญชัย  อนุการสกุล
2. เด็กชายรพีวิชญ์  พรหมมาแดง
 
1. นายฉลอง  พันธุระ
2. นางสาวณัฐสุดา  ชาวน้ำโมง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 1. เด็กหญิงชลธิดา   มากมูล
2. เด็กชายพีรพล   ชาวแสน
3. เด็กหญิงสุวนันท์   นามกัณหา
 
1. นางปิติยา   สงวนบุญ
2. นายอรรถสิทธิ์   ปลัดพรหม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ภูริศรี
2. นายรัตนกร  สิงห์วิสุทธิ์
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. นายคมชาญ  เสริมพิทักษ์สันติ
2. นางสาวณิชา  ลำเพย
 
1. นายชวลิต  ประลันย์
2. นางสาวรวิวรรณ  ขมิ้นเขียว
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1. เด็กชายพัฒนะ   นามลี
2. เด็กชายศึกษิต   บุญชิต
 
1. นายธวัชชัย  จวงเทพ
2. นายอัศวิน  ศรีสว่าง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กหญิงชมชื่น  แสงแป้
2. เด็กหญิงปินอนงค์  สิงสา
 
1. นายชวลิต  ประลันย์
2. นางสาวรวิวรรณ  ขมิ้นเขียว
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 1. เด็กชายจริยา  เรืองประทีป
2. เด็กชายปณชัย  เทพรักษ์
 
1. นางสาวกฤติยาณี  พรมแพง
2. นายบุญช่วย  แสงมณี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กชายปรัชญา  โสภณสา
2. เด็กชายรชต  บรรเทิงจิตต์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รามฤทธิ์
2. นายนิวัฒน์  กองแก้ว
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายประวิทย์  อดกลั้น
2. เด็กชายปิติ  สองเมือง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยทองดี
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นายศุภทัศน์  รักษาพล
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นายกรวิชญ์  โยประทุม
2. เด็กชายกอบชัย  ยางคำพะบุตร
3. นายถิรวัฒน์  ชาวหลวง
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายสถาพร  แก้วเมือง
2. เด็กชายอภิชัย  โพชราช
3. เด็กชายอภิชาติ  โพชราช
 
1. นายเอกชัย  ศิริจันทร์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายวีระยุทธ  อินลา
2. เด็กชายสุริยะ  วิหาญ
3. เด็กชายอนุพงษ์  บุญประดับ
 
1. นายศักดิ์ดา  แสงฟ้าม่วง
2. นางเมขลา  วิรัสวา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงรุจิรา  รีวงษา
 
1. นางอรุณรุ่ง  วชิรกัลยากร
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงแสงเพชร  สุขเกษม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อะทุมชาย
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. นางสาวแพรพลอย  สิงห์เดช
 
1. นางสาวอภิชญา  ริวงศา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงชลนิภา   ศศิวิลาสกร
 
1. นางสมพร   วิไลลักษณ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์   มโนมัยโรจน์
 
1. นางสาวมณิรัตน์  จันทร์สูงเนิน
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. นายวชิรวิทย์  ยิ่งเชิดงาม
 
1. นางสาวอภิชญา  ริวงศา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สารินันท์
 
1. นางดาลักษณ์  จันทร์เบาะ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงหนูรัก  อุดแหม่ง
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  โยประทุม
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงชรัญดา   รุจนเวชช์
 
1. นางสาวมณีรัตน์   จันทร์สูงเนิน
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายชาญชล  จันทรขันตี
 
1. นางพันนิรัตน์  สุนทรดี
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายกัมพล  สุภาเวทย์
2. เด็กชายมงคล  ศรีมงคลชัย
3. เด็กชายวิษณุ  ยุนิลา
4. เด็กหญิงสุชาดา  พลศรี
5. เด็กชายสุทัศน์  พิทักษ์กุล
 
1. นางสาวสโรชิน  เอี่ยมขันทอง
2. นางอุทัยวรรณ  สอนสุภาพ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 1. เด็กหญิงอภิชญา  โสรัตน์
 
1. นางงามตา  บุญตาทิพย์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ตั้งสินสมยงค์
 
1. นางจินตนา  เด่นเกศินีจินดา
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงบงกชพรรณ   ยงยอด
2. เด็กชายสัณฑ์   แจ้งวัง
 
1. นางสาวมณีรัตน์   จันทร์สูงเนิน
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. นางสาวจีรภา  หาญเสนา
2. เด็กชายอนาวิล  สุกใส
 
1. นางสาววันดี  เกษานุช
2. นางสุจิตรา  วงษ์โก
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายกิตติภณ  แสบงบาล
2. เด็กชายชวลิต  นวลสุข
3. เด็กชายปฐมพจน์  สมฤทธิ์
4. เด็กชายรัชสิทธิ์  นาคำ
5. เด็กชายอานนท์  คำภูแก้ว
6. เด็กชายเดโชพล  เสียดขุนทด
 
1. นางกาญจนา  สว่างวงค์
2. นางมงคล  คำโคตรสูรย์
3. นางสาวเพ็ชรัตน์  ทุมมาจันทร์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายณัฐนนท์   โทรักษา
2. เด็กชายพรภูเบศวร์   โพธิดา
3. เด็กชายภัทรพงษ์   มนต์ฤทธินาค
4. เด็กชายอนุสรณ์   ปทุมสาครกุล
5. เด็กชายอัศวนันท์   ตั้งศิริวัฒนา
6. เด็กชายอำมร   รอดพันธ์
 
1. นายจิตรกร   พลไพร่ฟ้า
2. นายชัยพงษ์   กองสมบัติ
3. นายนันทวุฒิ   พิมลพร
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กชายทศพล  คำศรีสุก
2. เด็กชายพัชชระไชย  สีม่วง
3. เด็กชายพูนศักดิ์  ซุยพิมพ์
4. เด็กชายภราดรณ์  ลี้พล
5. เด็กชายราชัน  หารินไสล
6. เด็กชายวาเล็น  ภูริศรี
7. เด็กชายศักดิ์ชัย  พรมไชยา
8. เด็กชายสิทธิโชค  สุมลทอง
 
1. นายสมศักดิ์รักชาติ  ปาณิเสน
2. นางอรุณ  ศรีประโชติ
3. นางไพเราะ  จันธิราช
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกัญญณัท   สุวรรณศรี
2. เด็กชายจตุรภัทร   สุขรักษา
3. เด็กหญิงพรนภา  พุทธามาตย์
4. เด็กหญิงพลอยชิสา   ธีระพัฒน์ธัชกร
5. เด็กชายพีรพงศ์   วิริยะ
6. เด็กหญิงอุไรรัตน์   วงศ์คำดี
7. เด็กหญิงเขมจิรา   ตั้งตระกูล
 
1. นางกนกวรรณ  นามบุดดี
2. นายอัมพร  คำวันดี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1. เด็กหญิงชื่นนภา  สิ้นปี
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีทากุล
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ถาวร
4. เด็กชายพิชยุทธ  จำปาเทศ
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิเดช
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุตรสอน
2. นายสหกิจ  ดงอนนท์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงจรรยพร   นันทะมีชัย
2. เด็กหญิงนริศรา   สรัลชนา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์   นามสง่า
 
1. นางดาราวรรณ   ต้นยวด
2. นางสาววิไลลักษณ์   เชาว์เชี่ยวชาญ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 1. เด็กชายรติพงษ์  สาวรีย์
2. เด็กชายอัมรินทร์  วรโคตร์
3. เด็กชายแจ่มจันทร์  ธาตุวิสัย
 
1. นางสาวกาญจนาภัษฐ์  วงษ์สวรรค์
2. นางสาวรัตนา  วิตะบุตร
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เมืองพวน
2. เด็กชายพงศกร  มุลวงศรี
3. เด็กหญิงอมิตตา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
2. นายเรืองสรรค์  เปี่ยมดี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่าน 1. นางสาวมัชญา  สีแก้ว
2. นางสาวรัชนีกร  สถานเมือง
3. เด็กชายรัฐพงษ์  อังคะราช
 
1. นางประภานันท์  ชัยเดช
2. นางพัชรี  วันนา
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงจิรญา  คำเมืองคุณ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ใสสะอาด
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  โยประทุม
2. นางนิภารัตน์  บุญชิต
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ใสสะอาด
2. เด็กหญิงรินฤดี  ยางคำพะบุตร
 
1. นางสมจิตร  วังซ้าย
2. นางสาวอัญชนา  ภูริศรี
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  สินสวัสดิ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชานันโท
 
1. นางสาวณัฎฐา  วิจารณรงค์
2. นางรุ่งนภา  เพียสังกะ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงศสิตา  พรมหลวง
2. เด็กหญิงอวัสฎา  จันทร์ลามุณี
 
1. นางสาวมยุรา  มหิวรรณ
2. นางสาวอัจฉรา  ธาตุเสียว
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. นายจักรรินทร์  บุญเรือง
2. เด็กชายสิทธิชัย  สมทรัพย์
 
1. นางสาวฉัตรธิดา  โยประทุม
2. นางนิภารัตน์  บุญชิต
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายพชรบูลย์   จันทรวิไล
2. เด็กหญิงรินรดา   ศรีพุฒินิพนธ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เชาว์เชี่ยวชาญ
2. นางสุมิตรา   จันทรวิไล
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กหญิงชลิดา  โชคเฉลิม
 
1. นายสรรเพชร  สรรพิสุทธิ์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงนฤพร  บุญมี
 
1. นางสาวมยุรา  มหิวรรณ
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวแล 1. เด็กชายเทิดพิทักษ์ภูมิ  ประทุมสิทธิ์
 
1. นางทองเปรียว  อักษร
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายสุทธิพร  กองชัย
 
1. นายศักดิ์ดา  แสงฟ้าม่วง
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์
 
1. นายอุทัย  สร้อยสนธ์
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์
 
1. นายอุทัย  สร้อยสนธ์
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 1. เด็กชายทักษิณ  บุญคำ
 
1. นายนคร  เกตุพล
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายสุทธิพร  กองชัย
 
1. นายวิชัย  รุ่งศรีรัตน์
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์
 
1. นางสายฝน  สร้อยสนธ์
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายธานินทร์  ผลบัว
 
1. นายสว่าง  วิรัสวา
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กชายกริชเพชร  โคตรบุตร
2. เด็กชายกัมพลชัย  สร้อยสนธ์
3. เด็กชายคัญชิต  ยางแดง
4. เด็กชายจักราวุธ  บุตรพันธ์
5. เด็กหญิงชบาทอง  ร้อยแก้ว
6. เด็กหญิงทิพย์พาพร  กล้าหาญ
7. เด็กหญิงทิพาพร  พามาตร
8. เด็กชายธรรมนูญ  พลรักษา
9. เด็กชายธานินทร์  ผลบัว
10. เด็กชายนครินทร์  อ่อนสา
11. เด็กหญิงนิรชา  ร้อยแก้ว
12. เด็กหญิงนิสาชล  บุรมศรี
13. เด็กหญิงน้ำฝน  มนตรี
14. เด็กหญิงปณิดา  เมืองพวล
15. เด็กชายประยูรศักดิ์  สีดาจิต
16. เด็กหญิงพรพิมล  สิงนี
17. เด็กหญิงพรรวษา  อาทิศตั้ง
18. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ผลาศักดิ์
19. เด็กหญิงพุ่มพวง  ผลบัว
20. เด็กหญิงมัจฉา  ยางแดง
21. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คำสิงห์
22. เด็กหญิงวิมลสิริ  สิงนี
23. เด็กชายสุทธิพร  กองชัย
24. เด็กชายสุนทร  ร้อยแก้ว
25. เด็กหญิงสุนิษา  แป้นน้อย
26. เด็กหญิงสุนิษา  ถาดภูเขียว
27. เด็กหญิงสุภาวิตา  คำหงษา
28. เด็กหญิงอาภาพร  สุพันธมาส
29. เด็กหญิงเจนจิรา  สีดาจิตร
30. เด็กหญิงแววมณี  ประทุมวี
 
1. นางสาวทิชากร  ก่องคำ
2. นางสาวประนอม  คำพันธ์
3. นายวิชัย  รุ่งศรีรัตน์
4. นางสุชาดา  จันทร์ศรีนวล
5. นายอุทัย  สร้อยสนธ์
6. นางสาวเบญจมาภรณ์  ฤทธิ์จอหอ
7. นางเมขลา  วิรัสวา
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  มาลา
2. เด็กหญิงกมลเนตร  สร้างลี
3. เด็กชายกิตตะวัน  มณีสวาท
4. เด็กหญิงกุลสตรี  หิระเดช
5. เด็กหญิงกุสุมา  บุญตาทิพย์
6. เด็กหญิงจันจิรา  เนาแสง
7. เด็กหญิงชลธิชา  นิลทร
8. เด็กชายทักษิณ  บุญคำ
9. เด็กชายทินภัทร  คำเดช
10. เด็กชายธีรพงษ์  รักขะเสน
11. เด็กชายธีรพล  บุญชิ
12. เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนะเสน
13. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ชันรัตน์
14. เด็กหญิงพัชรพร  สินธุ
15. เด็กชายภูวิน  สุนาวาด
16. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วสาร
17. เด็กหญิงวรรณภา  มหามาตย์
18. เด็กหญิงวรรณิตา  สร้อยสุวรรณ์
19. เด็กหญิงวรรณิภา  ยาตาล
20. เด็กชายวิลาศ  กิ่งวาจา
21. เด็กชายวิศวกร  ประพฤติ
22. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรียะภูมิ
23. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีจุ้ย
24. เด็กหญิงหทัยพัชร  กินารัก
25. เด็กหญิงอนิตยา  หิระเดช
26. เด็กชายอนุชัย  คำคุย
27. เด็กหญิงอลิสา  สิงหาพรหม
28. เด็กหญิงอัจฉราพร  จันทร์เสนีย์
29. เด็กชายอัตพล  สิงหา
30. เด็กชายเกรียงไกร  บุญส่วย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สินพรม
2. นายนคร  เกตุพล
3. นางสาวยุพดี  พาชัย
4. นางสาวรำพรรณ  ผามา
5. นายรุ่ง  บุญยิ่ง
6. นางอนงค์  พจนสารวงศ์
7. นางเปรมจิตร  โพธิจินดา
 
186 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงภารดี  แก้วขาว
 
1. นางพนาวัลย์  โนนเดช
 
187 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกกล้า 1. เด็กหญิงกชกร  พินิจสอน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันภูมิ
3. เด็กชายภูวดล  สิงหา
 
1. นางขวัญตา  สิทธิชัย
2. นายอุดรเวียง  ทองศักดิ์สิทธิ์
 
188 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  ไม่แพ้
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ต้นฝาง
3. เด็กหญิงลลิตา  นิสีดา
 
1. นางสาวสมถวิล  รินทรามี
2. นางสาวอาภรณ์  วงษ์กระนวน
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 1. เด็กชายประสพโชค  เพาะไธสง
 
1. นางอัญชลินทร์  อินทลักษณ์
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 1. เด็กชายธัชกร  สมศรี
 
1. นางสาวประนิดา  เดชท้าน
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชมภูวิเศษ
 
1. นางชูชีพ  ตุ้มมี
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงนภาปิลันธ์  ชาวชายโขง
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายเจริญวุฒิ  สารบรรณ
 
1. นางอร่ามศรี  ชัยชนะ
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าสักวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ประพรรณ  หน่อสีดา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  หัวทราย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  น้อยโสภา
 
1. นางสาวประภาพร  บุญพาเกิด
2. นางปิยอร  พันธุระ
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ส่องใส
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  รังษีสาคร
3. เด็กหญิงสายใจ  แสนสุรินท์
 
1. นางรัตนา  รัตนคุณ
2. นางสุพินดา  สุวิธรรมา
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายเกมส์ชัย  ศรีระษา
2. เด็กชายไตรภพ  ชัยชนะ
 
1. นางศิริวรรณ  ประจันตะเสน
2. นายสุพรรณ  ผิวบาง
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายสุกรรจ์  ไชยทองคำ
2. เด็กชายอดุลวิทย์   ณ แสวง
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ
2. นางสาวนงลักษณ์  พิมพ์พา
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 1. เด็กชายธุวานนท์  ศิริเพ็ชร
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทาคง
 
1. นางชัชฎา  ศรีสถิตย์ธรรม
2. นางแสงระวี  ศรีธร
 
199 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 1. เด็กชายพฤหัส  รูเซ็นควิท
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  นาสมทรง
 
1. นางสาวนันยรัตน์  ศาตรวาหา
2. นางสาวโศภิน  สีมา
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ดวงขาว
2. เด็กหญิงพฤกษา  ดวงน้อย
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
2. นางเนาวรัตน์  ทองพรหม
 
201 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กชายกฤตเมธ  เรืองศรี
2. เด็กชายสมหวัง  อินดา
3. เด็กหญิงสาริยา  บุญใจ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาตรกลาง
5. เด็กหญิงอัญชลี  สายศรี
6. เด็กหญิงเกตวริน  บุญยืน
 
1. นางยุพิน  โคตรชมภู
2. นางวารุณื  ชาดงบัง
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 1. เด็กชายนิพอน  ตุลพัน
 
1. นางรัติภาภรณ์  ใจขาน
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ดวงขาว
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  หาเดช
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กชายพายุพัฒน์  คำทวี
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายสุรเกียรติ  ยิ้มเสงี่ยม
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงรัชนี  โคตรชมภู
2. เด็กหญิงศันสนีย์  พุดมาก
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  อินทะสัง
4. เด็กหญิงเจนจิรา  ขัยคำ
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ
2. นางชนิดา  พรหมภิภักดิ์
3. นางสาวนิตยา  น้อยหลาบเมือง
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  วาระสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  เจียมสมพร
3. เด็กหญิงพิมพร  เจียมสมพร
4. เด็กหญิงศุภิสรา  หอมตา
5. เด็กหญิงอริยา  สิงห์คีประภา
6. เด็กหญิงอุษณีย์  รัฐราษฎร์
 
1. นางสาวปวริศา  เทียมดามา
2. นางพิศมัย  โกมาร
3. นางเกษร  ปัตถาวะโร
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปัญญาทอง
 
1. นายบุญมี  หล้าศักดิ์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 1. เด็กหญิงจริยา  ลาบุญ
 
1. นางสาวยุพเรศ  สงคราม
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 1. เด็กชายกฤษกร  พรมสมบัติ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ทัดสิทธิ์
3. เด็กหญิงจริยา  ลาบุญ
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  จินวิเศษ
5. เด็กหญิงสุนิษา  อุปฮาต
6. เด็กหญิงอัญธิชา  ชัยปัญหา
7. เด็กหญิงอารายา  ชัยปัญหา
 
1. นางนริศรา  ปานา
2. นางสาวยุพเรศ  สงคราม
3. นางสาวลัดดา  วันสา
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงกันฑิมา  กองขัน
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ส่องใส
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  รังษีสาคร
4. เด็กหญิงสายใจ  แสนสุรินทร์
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  อุณารัตน์
6. เด็กหญิงเข็มทอง  พรมศรี
7. เด็กหญิงเวรญา  แก้วคูนอก
 
1. นางสุนิจ  โสดาวิชิต
2. นางอรุณ  ศรีประโชติ
3. นางไพเราะ  จันธิราช
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลดา  ปัญญาดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วบางพูด
3. เด็กชายศักดา  พายุหะ
 
1. นางมงคล  ผาจวง
2. นางสาวอุบล  เชื้อกิจ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชาพิทักษ์
2. เด็กหญิงนภาพร  ชาพิทักษ์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วัชเดช
 
1. นางสำเนียง  มูลศรี
2. นางสุจิตรา  หล้าศักดิ์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนภา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  แก้วจุมพล
3. เด็กหญิงวริศรา  จันทาพูน
 
1. นางสมจันทร์  เถาว์พันธ์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคาด
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1. เด็กชายชัยรัตน์  คำพวง
2. เด็กหญิงมัสยา  พิสัยพันธ์
3. เด็กหญิงวรวรรณ  อนุรักษ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ดีขยัน
2. นางวาสนา  อภิรัตนวงศ์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วิลาศ
2. เด็กชายวิศวะ  ชัยสุข
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชินบูรณ์
 
1. นางชไมพร  พลศักดิ์
2. นางสุชาดา  จันทร์สุวรรณ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 1. เด็กชายคมสัน  ประคำไทย
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สกุลสันติ
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  วิบูลย์ชัย
 
1. นายคมสัน  โคตรชมภู
2. นางผกาวรรณ  ทองชมภู
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายพุธพงษ์  แสงศรีราช
2. เด็กชายวรวุฒิ  ผิวนวล
3. เด็กชายสุริเยนต์  หมื่นขัน
 
1. นางจิรวดี  คำจินดา
2. นางอนงนุช  บรรณกาล
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวนวล
2. เด็กชายธนวุฒิ  ขวาของ
3. เด็กชายนที  ทัศนิจ
 
1. นางจิรวดี  คำจินดา
2. นางอนงนุช  บรรณกาล
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กหญิงปรียานุช  คำศรี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตุลตาดวงทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  ผลทิพย์
 
1. นางสุกานดา  บุญธรรม
2. นางไพรวัลย์  เข็มพรมมา
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญยืน
2. เด็กชายรวี  ปุ้งคง
 
1. นางวงเดือน  ต้นหลุบเลา
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายจรูญพันธ์  พืชพา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีระษา
 
1. นายวารสาร  เมืองพวน
2. นางศิริวรรณ  ประจันตะเสน
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 1. เด็กชายรังสรรค์  เนาว์แก้งใหม่
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีวิจารย์
3. เด็กชายอนุชา  พันธุมา
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงหัดชัย
2. นางสุวรรณา  ทองศักดิ์สิทธิ์
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายธรรณธร  อาจคำพันธ์
2. เด็กชายนัทพงษ์  บุดสา
3. เด็กชายบูรพา  คำใบ
 
1. นางนันทิยา  พิมประสาร
2. นางสาวโยภา  ศรีงาม