ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสังคม สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 4
5 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านหัวทราย สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 7
8 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 8
10 ราษฎร์นุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 10
11 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 10
12 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 12
13 พร้าวใต้เจริญสุข สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 12
14 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น สพป. หนองคาย เขต 1 71 เงิน 14
15 บ้านหนองบัวเงิน สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 15
16 บ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 15
17 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 17
18 บ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 18
19 บ้านโพธิ์ตาก สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 18
20 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 63 ทองแดง 20
21 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 59 เข้าร่วม 21

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป. หนองคาย เขต 1 81.61 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 4
5 บ้านคุยนางขาว สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 5
6 ราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 77.33 เงิน 6
7 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 77.33 เงิน 6
8 ร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 8
9 บ้านแสนสุข สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 9
10 บ้านหัวทราย สพป. หนองคาย เขต 1 73.67 เงิน 10
11 บ้านหนองบัวเงิน สพป. หนองคาย เขต 1 73.6 เงิน 11
12 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 73.33 เงิน 12
13 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 72.33 เงิน 13
14 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 67.33 ทองแดง 14
15 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" สพป. หนองคาย เขต 1 67.33 ทองแดง 14
16 บ้านโคกสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 64.67 ทองแดง 16
17 บ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 64 ทองแดง 17
18 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 62.33 ทองแดง 18
19 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19
20 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 19

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคุยนางขาว สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 4
5 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 5
6 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 6

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเทพประทับ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

วิทยาศาสตร์
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหงส์ทองสามขา สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 4
5 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 5
6 บ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 6
7 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 7
8 เชือกหม้วยวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 8
9 บ้านนากอ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 9
10 บ้านเทพประทับ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 10
11 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 11
12 โพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 12
13 บ้านโพธิ์ตาก สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 13
14 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 14

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพระธาตุบังพวน สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 4

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนากอ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไทยสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4
5 นาฮีนุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4
6 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4
7 บ้านวังน้ำมอก สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4
8 บ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4
9 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4
10 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4
11 โพนศิลางามวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 4
12 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 12
13 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 12
14 โพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 12
15 ครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 15

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชือกหม้วยวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก้งใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 5
6 ราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 6
7 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 7
8 บ้านเทพประทับ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 8
9 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 8
10 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 10
11 บ้านโพนพระ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 11

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 72.5 เงิน 4
5 ป่าสักวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 70 เงิน 5
6 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 67.5 ทองแดง 6
7 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 7
8 ชุมชนบ้านพวก สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 8
9 บ้านนาโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 8
10 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง 8
11 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 52 เข้าร่วม 11
12 บ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 36.5 เข้าร่วม 12
13 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 35.5 เข้าร่วม 13
14 เชือกหม้วยวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 30 เข้าร่วม 14

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก้งใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหมื่น สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 4
6 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 6
7 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 7
8 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 8

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนศิลางามวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง 5
6 ธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง 6
7 อนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง 6
8 เชือกหม้วยวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง 8
9 บ้านโพธิ์ตาก สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 9
10 บ้านแก้งใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 10
11 บ้านโคกป่าฝาง สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 10

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโพธิ์ตาก สพป. หนองคาย เขต 1 96.7 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนากอ สพป. หนองคาย เขต 1 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน ชนะเลิศ
2 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากโสม สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแก้งใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 4
5 โพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 4
6 บ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 6
7 อนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 91.3 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก้งใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหมื่น สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 4
5 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 78.75 เงิน 5

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านพวก สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 5
6 เชือกหม้วยวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน 6
7 บ้านโคกแมงเงา สพป. หนองคาย เขต 1 71 เงิน 7