หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่าง วันที่ ..8 - 10. เดือน ..ตุลาคม 2556...

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ภาษาไทย
2 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ ภาษาไทย
3 นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล ศึกษานิเทศก์ คณิตศาสตร์
4 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ คณิตศาสตร์
5 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม ศึกษานิเทศก์ วิทยาศาสตร์
6 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ วิทยาศาสตร์
7 นางสาวพินทอง ธรรมสมบัติ ศึกษานิเทศก์ วิทยาศาสตร์
8 นายวุฒิพงศ์ บทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ สังคมศึกษาฯ
9 นายประทีป ทะแพงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สุขศึกษา
10 นายธีรภพ วงศ์โยธา ศึกษานิเทศก์ ศิลปะฯ
11 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ การงานอาชีพ
12 นางนบชุลี ตระกลมทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย การงานอาชีพ
13 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ การงานอาชีพ
14 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ ภาษาต่างประเทศ
15 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ ภาษาต่างประเทศ
16 นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ ศึกษานิเทศก์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ เรียนร่วม
18 นายอาคม สุขเสริม ศึกษานิเทศก์ กิจกรรมท้องถิ่น
19 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ ปฐมวัย
20 นายสถิตย์ สีสวาท ผุ้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการอำนวยการ
21 นายสังข์ ใจขาน ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ
22 นางสมหมาย เกษร ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]