หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nki1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมพล ใยนนท์โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางประทัย กุลสอนโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางวาริณี จำปีพรหมโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
4. นางกฤติกา เรืองแสงโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
5. นายทองม้วน เกษรมาลาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายเสวต พินธะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
7. นางนารีรัตน์ คงดีโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ใยนนท์โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางประทัย กุลสอนโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางวาริณี จำปีพรหมโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
4. นางกฤติกา เรืองแสงโรงเรียนบ้านทุ่มฝางกรรมการ
5. นายเสวต พินธะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. นายทองม้วน เกษรมาลาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
7. นางนารีรัตน์ คงดีโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บูรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพย์สุดา เทพนีรมิตรโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางจินตวีร์ จันทามีโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
4. นางพัชรี วันนาโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
5. นางบุษบา ศรีระวงษาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายณเรศ ดาวแก้วโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ แสนโภชน์โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ เหมังค์โรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
5. นางสาวขวัญชีวา ไชยเสนโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายณเรศ ดาวแก้วโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร แสนโภชน์โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ เหมังค์โรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
4. นางกฤษณา ผิวเหลืองโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
5. นางสาวขวัญชีวา ไชยเสนโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บูรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพย์สุดา เทพนีรมิตรโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
3. นางจินตวีร์ จันทามีโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
4. นางพัชรี วันนาโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
5. นางบุษบา ศรีระวงษาโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายคูณ โคตะมีโรงเรียนบ้านน้ำโมงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร จอมกิ่งโรงเรียนบ้านดาวเรืองสมสะอาดกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ไชยราโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร พินธะโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางวิระภา โสดาโรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายคูณ โคตะมีโรงเรียนบ้านน้ำโมงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร จอมกิ่งโรงเรียนบ้านดาวเรืองสมสะอาดกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ ไชยราโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร พินธะโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางวิระภา โสดาโรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสังคม หินกาลโรงเรียนบ้านเมืองหมีพรหมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชทา สุดประเสริฐเลิศล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี แก้วมณีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสุกัลญา แก้วหินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
5. นางนัฑกานต์ ไชยะนุโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสังคม หินกาลโรงเรียนบ้านเมืองหมีพรหมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชทา สุดประเสริฐเลิศล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี แก้วมณีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสุกัญญา แก้วหินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
5. นางนัฑกานต์ ไชยะนุโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายสามารถ โสภาเวทย์โรงเรียนหัวหาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรพีพรรณ รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางพัฒนา คะศรีทองโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
4. นางกัญญาภัค ไขเพชรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางเอมอร คำภูโรงเรียนบ้านศรีเชียงใกม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายธนากร มูลพลโนโรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางศิริผล เที่ยงตรงโรงเรียนครุราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางบัวครอง นันทรัตน์โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางวิกานดา นรินทรโรงเรียนบ้านโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวดวงจิต ราชชมภูโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ ดรศรีจันทร์โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือประธานกรรมการ
2. นางจรูญลักษณ์ เชื้อเมืองโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
3. นางเกษร เหลืออิงคสุตโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
4. นางกมลพร มณีแสนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
5. นางสาวกีรติ แสงอีง่องโรงเรียนบ้านวังน้ำมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ บุตรดีโรงเรียนบ้านสังกะลี-นาขามประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย พินธะโรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
3. นายสมชาติ เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
4. นางลำไพ บุญยิ่งโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
5. นางจุฑาภรณ์ ตรงดีโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ คนยงโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษีประธานกรรมการ
2. นางอรุณี พรหมโคตรโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นายชุมพล ศรีสุภาพโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสินจัย หงษ์ชัยโรงเรียนบ้านกองนางกรรมการ
5. นางสาวโฉมนภา เหง้าน้อยโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายมหันต์ เวทไธสงโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายสุวิน คำภาวงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4กรรมการ
3. นายอุดม แสงขันธ์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
4. นางกฤษณา ปานมีศรีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสิริพร ผลจันทร์โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสมชัย การมาโสโรงเรียนบ้านเทพประทับประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ธาตุเสียวโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย อินทขีณีโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
5. นางสุทธาสินี ทองไสยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายเชิดชัย มหิศนัน์โรงเรียนจอมมณีประธานกรรมการ
2. นายไชยยงค์ พรหมโคตรโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นายภัทรภักดิ์ วงศ์ก่อโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นางรุจี กิตติพระวงค์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
5. นางสมหวัง พุทธิวงค์โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เทพวรรณ์โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร โยธายุทธโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
3. นางศศิประภา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพักตร์ รังสิพุฒิพงศ์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางเพียรจิตต์ ใยนนท์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนพพร จันทะราชโรงเรียนชุมชนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สงข์วงศ์โรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสุปราณี ไตรยางค์โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการ
4. นางอัญชัญ ศรีสารโรงเรียนสีกายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปฐมพร เพิ่มพูลโรงเรียนบ้านว่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ถิ่นทองโรงเรียนบ้านโคกสำราญประธานกรรมการ
2. นายอภิรัฐ สุริยวงศ์โรงเรียนอาโอยาม่า2กรรมการ
3. นายภัทรภักดิ์ วงศ์ก่อโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นายธรรมนูญ แสงมณีโรงเรียนบ้านเทา-นาบอนกรรมการ
5. นางรุ่งนภา เพียสังกะโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจันทิวา ยศแก้วโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ หีบแก้วโรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา บุญรักษาโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นายคมสัน โคตรชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
5. นางกิ่งเพชร เวทไธสงโรงเรียนบ้านศูนย์กลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายดีเด่น ชัยชนะโรงเรียนคุรุศิษย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางผกาวรรณ แดงตะโคตรโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
3. นายสมสุข โคตรชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านถ่่อนกรรมการ
4. นางสาวสิริกัญญา เลาหาโรงเรียนชุมฃนบ้านโพนสากรรมการ
5. นางสมอาจ ใจหวังดีโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวโสพิศ ตินราชโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ นิยมธรรมโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการ
3. นายชนะ อัคราชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
4. นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัตโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นางวริศรา ประลันย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย กองทองโรงเรียนบ้านสาวแลประธานกรรมการ
2. นายธนพล พันธ์พิบูลย์โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นายสมชาติ เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
4. นางจันศรี ดีนาคโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นายเกษม ศรีปราบหล่มโรงเรียนบ้านว่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายรณชัย มีชัยนามโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ประธานกรรมการ
2. นางสร้อยสุดา มาดีโรงเรียนครุราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ บุตรดีโรงเรียนอนุบาลสังคมกรรมการ
4. นายกุศล ดวงจันทร์โรงเรียนราษฏร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ อุตโรกุลโรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ วงละครโรงเรียนบ้านคุยนางขาวประธานกรรมการ
2. นางวราพร อัคราชโรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นางจตุรพร อาษาทำโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาววิไลพร พรมศรีโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางสาวสมคิด จันทสุรีโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสามารถ พิมพ์พาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา วิลัยพรมโรงเรียนบ้านสวยหลงกรรมการ
3. นางมลฤดี ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
4. นางสาวเมธินี ฮามจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ พงษ์สุพรรณโรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพล พุทธวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางวรรณิภา นามวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
3. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ ทองมากโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปุ่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวิรินทร์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นางสุพิชญา พิพัฒน์กานต์กุลโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ พวงรัตน์โรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางสิริยาภรณ์ อัคราชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวรรธศักดิ์ พรมรัตน์โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาลดา คินาทิพย์โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางวรรณธยา เหล่าตระกูลโรงเรียนหัวหาดวิทยากรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สุจริตตานันท์โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ มาตย์นอกโรงเรียนบ้านฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบังอร ศรีเทศโรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการ
3. นางปพิชญา แก้วหาญโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนี สุครีพโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสาวชุติมดี ชาธิรัตน์โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิศิษฐ์ รัตนคุณโรงเรียนบ้านน้ำทอนประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
3. นายสุพจน์ พรหมจักรโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ พรรคพวกโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางลักขณา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวรรณ จันทร์หล้าโรงเรียนโกมลวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคำจัทร์ ศรีเดชโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนกรรมการ
3. นายณัฐพล จันทร์ลาโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
4. นายเจษฎา พหลทัพโรงเรียนท่าสำราญกรรมการ
5. นายพรเทพ รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวรรณ จันทร์หล้าโรงเรียนโกมลวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคำจันทร์ ศรีเดชโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวนกรรมการ
3. นายไกรษร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
4. นายณัฐพล จันทร์ลาโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นายพรเทพ รัตนติสร้อยโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ รัตนคุณโรงเรียนบ้านน้ำทอนประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
3. นางลักขณา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
4. นายสุพจน์ พรหมจักรโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ พรรคพวกโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ รัตนคุณโรงเรียนบ้านน้ำทอนประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ศรีประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
3. นางลักขณา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านโคกคอนกรรมการ
4. นายสุพจน์ พรหมจักรโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ พรรคพวกโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ โสภิพันธ์โรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
3. นายนพดล ชาวพรอนโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสาววิชุวรรณ โวหารโรงเรียนบ้านหนองบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปรีดา นันทาโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนประธานกรรมการ
2. นางประไพพิศ ภานุรักษ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางล้ำเลิศ คำหาญโรงเรียนราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางปรียา องค์นามโรงเรียนบ้านตอแกกรรมการ
5. นางอริสรา ธรรมศรโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด โพธิ์จุมพลโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุนตัน ชัยทองคำโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นายรังสรรค์ กุลาสาโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
4. นายนราธิป ชุมศรีโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือกรรมการ
5. นางทิศารัตน์ มงคลสวัสดิ์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสนิท เหมือนบุดดีโรงเรียนบ้านเทวีดอนขมประธานกรรมการ
2. นางบุหงา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านศูนย์กลางกรรมการ
3. นางสาวดวงจิต ราชชมภูโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
4. นางรุ่งฤดี วงษ์เสียงดังโรงเรียนฉันทนาวันรถกรรมการ
5. นางสาวอนงค์ สงวนพรโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอารมณ์ ศรีแสงโรงเรียนบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางเกษร เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ศรีอุดมโรงเรียนมีชัยวิทยากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ โพธิ์พัฒน์โรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ สอนสุภาพโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเจริญศักดิ์ บุญดีโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ใจหาญโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นางเกษร วิเศษบัณฑิตโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการ
4. นางประทุมวรรณ สว่างอารมณ์โรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤทธิ์จอหอโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นายฉลอง พันธุระโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางเพชรา ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นายอรรถสิทธิ์ ปลัดพรหมโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ ฤทธิ์จอหอโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นายฉลอง พันธุระโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางเพชรา ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
5. นายอรรถสิทธิ์ ปลัดพรหมโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสฤษดิ์ ใจหาญโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกาญจน์ สุขวิเศษโรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็กกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ตระกูลพรพงศ์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพรธิภา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางนงนุช ธาระชัยโรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสฤษดิ์ ใจหาญโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกาญจน์ สุขวิเศษโรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็กกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ตระกูลพรพงศ์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพรธิภา โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
5. นางนงนุช ธาระชัยโรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประคอง โคตะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านพวกประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ หนูวารีโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการ
3. นางสุชาดา จันทร์ศรีนวลโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นายมัธยันต์ ศรีสันต์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางสาวเจษฎาภรณ์ ป้องปานโรงเรียนฉันทนาวันรถกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประคอง โคตะวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านพวกประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา จันทร์ศรีนวลโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ หนูวารีโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการ
4. นายนายมัธยันต์ ศรีสันต์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางสาวเจษฎาภรณ์ ป้องปานโรงเรียนฉันทนาวันรถกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชนาวุธ ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขุมคำประธานกรรมการ
2. นายปรีดา หาญชาตะโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ กุลเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางถาวร พรมภิภักดิ์โรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นางปัทมาวดี รัตนคุณโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุรพล ศรีโสดาพลโรงเรียนบ้านนากอประธานกรรมการ
2. นายปรีดา รัตนติสร้อยโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
3. นายรุ่ง บุญยิ่งโรงเรียนโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางมานิตา อุชชินโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางเทียรทอง คำใบโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางผกาพันธ์ ผาเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก เรืองเดชโรงเรียนบ้านดงต้องกรรมการ
3. นางสุรจิตร ชัยวันโรงเรียนอนุบาลสังคมกรรมการ
4. นางนันทกา ศรีระวงษาโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประยูร อาคมโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวโศภิน สีมาโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
3. นางปัฐมา ทะมีพันธ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สินพรมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางอรพินท์ ตาลป่าหว่านโรงเรียนบ้านกองนางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสมคิด หารินไสลโรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ อ่อนพรมโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการ
3. นางสิริผล เที่ยงตรงโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายไพบูลย์ อุบลสารโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
5. นางชนิกา ศรีระษาโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายชัยณรงค์ ศรีสุขโรงเรียนบ้านหนองผือประธานกรรมการ
2. นายชารี บุราณเดชโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
3. นายประกอบ มณีโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการ
4. นางชุติเกศ ดงบังสถานโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านเบิดประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ พานารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ โสมปิตะโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายสุกรรณ วรรณเสนโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
5. นายประเวทย์ ทะแพงพันธ์โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายนิมิตร วิชิตโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศิริ มาลีโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
3. นางสาวเพชรัตน์ ทุมมาจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นายพนมกร อินทรักษาโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางสุเนตร พรหมโคตรโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเอนก จันทรเสนีย์โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัมพร คำวันดีโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายชิน คำแสงทองโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
4. นางณัฐนันท์ มหาวันโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
5. นายเผด็จ ขนุนใหญ่โรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ไสยลามโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคประธานกรรมการ
2. นางวนิดา คำวันดีโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่างกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย อินทรักษาโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ พัวตนะโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นางสาวพรพิศ หิมรัตน์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเอนก จันทรเสนีย์โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัมพร คำวันดีโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายชิน คำแสงทองโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพท่ี ๑๙กรรมการ
4. นางณัฐนันท์ มหาวันโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
5. นายเผด็จ ขนุนใหญ่โรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ไสยลามโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคประธานกรรมการ
2. นางวนิดา คำวันดีโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่างกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย อินทรักษาโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ พัวตนะโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นางสาวพรพิศ หิมรัตน์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประจักษ์ สีปุโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ประธานกรรมการ
2. นายกุญช์พิสิฏฐ์ ชัยนครโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เคณาอุประโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ สีปุโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ประธานกรรมการ
2. นายกุญช์พิสิฏฐ์ ชัยนครโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เคณาอุประโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ เจริญลอยโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางทักษิณา อร่ามเมืองโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
3. นางทชาภร ภูวนารถโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางกิตติยา สีสงค์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
5. นายขนิษฐ์ นามบุปผาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอานนท์ ถิ่นภูเขียวโรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ์ ภวภูตานนท์โรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ พันธ์พิมพ์โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการ
4. นางสถาพร สัตยารัฐโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสุวรรณา สิริกาญจนานนท์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
6. นายธนพล วุฒิวงศ์โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ถิ่นภูเขียวโรงเรียนบ้านแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ์ ภวภูตานนท์โรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ พันธ์พิมพ์โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกกรรมการ
4. นายสถาพร สัตยารัฐโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสุวรรณา สิริกาญจนานนท์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
6. นายธนพล วุฒิวงศ์โรงเรียนบ้านท่ากฐินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ เจริญลอยโรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางทักษิณา อร่ามเมืองโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
3. นางทชาภร ภูวนารถโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางกิตติยา สีสงค์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
5. นายขนิษฐ์ นามบุปผาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ภานุรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นประธานกรรมการ
2. นายมนูญ กุประดิษฐ์โรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการ
3. นางสมจิต เลาหนะโรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการ
4. นางมณีวรรณ กลางวิชัยโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการ
5. นายปราโมทย์ รัตนคุณโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ภานุรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นประธานกรรมการ
2. นายมนูญ กุประดิษฐ์โรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการ
3. นางสมจิต เลาหนะโรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการ
4. นางมณีวรรณ กลางวิชัยโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการ
5. นายปราโมทย์ รัตนคุณโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษาโรงเรียนบ้านหนองนางรองประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ พรหมมาแดงโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ สุกใสโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สิงหาโรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
5. นางสมจันทร์ เสาวพันธ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษาโรงเรียนบ้านหนองนางประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ พรหมมาแดงโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
3. นางจุฑาทิพย์ สุกใสโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สิงหาโรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
5. นางสมจันทร์ เสาวพันธ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวันชัย อารีราษฎร์โรงเรียนฉันทนาวัณรถประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์อนุชา ปานมีศรีโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางจิราวรรณ จันทีโรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
4. นายรฐนนท์ สุวรพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
5. นายประพันธ์ คล้อยตามโรงเรียนหนองผือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวันชัย อารีราษฎร์โรงเรียนฉันทนาวัณรถประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์อนุชา ปานมีศรีโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางจิราวรรณ จันทีโรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
4. นายรฐนนท์ สุวรพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
5. นายประพันธ์ คล้อยตามโรงเรียนหนองผือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายเจริญ สอนคำหาญโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายนฤทธิ์ จันทะราชโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
3. นางสุดาจันทร์ สุขสกุลโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
4. นายสังวาลย์ รักษาโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ผุยปุ้ยโรงเรียนบ้านนำโมงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายเจริญ สอนคำหาญโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ผุยปุ้ยโรงเรียนบ้านนำโมงกรรมการ
3. นางสุดาจันทร์ สุขสกุลโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
4. นายสังวาลย์ รักษาโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
5. นายนฤทธิ์ จันทะราชโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา ทองโพชโรงเรียนครุราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางญาริณี จริงวาจาโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นางนันท์นภัสร์ ภักดีบรรดิษฐ์โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา บรรจงปรุโรงเรียนบ้านคุยนางขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พลธรโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นายมานิตย์ สิทธิชัยโรงเรียน (วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ขวาไชยมหาโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางพิสมัย ริมโพธิ์เงินโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นายดาวนคร โพธิดาโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นายเยี่ยม สุขสมบูรณ์โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นางดาวนคร โพธิดาโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นายเยี่ยม สุขสมบูรณ์โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางประเทียบ นันทโพธิเดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นายดาวนคร โพธิดาโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นายเยี่ยม สุขสมบูรณ์โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางประเทียบ นันทโพธิเดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นางดาวนคร โพธิดาโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นายเยี่ยม สุขสมบูรณ์โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พลธรโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นายมานิตย์ สิทธิชัยโรงเรียน (วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ขวาไชยมหาโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางพิสมัย ริมโพธิ์เงินโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางประเทียบ นันทโพธิเดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
3. นางดาวนคร โพธิดาโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นายเยี่ยม สุขสมบูรณ์โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างกรรมการ
5. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนบ้านโพนศิลางามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พลธรโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นายมานิตย์ สิทธิชัยโรงเรียน (วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ ขาวไชยมหาโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางพิสมัย ริมโพธิ์เงินโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาตโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สุดตาโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายสุพจน์ ภูพันธ์พรโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
4. นายรังสรรค์ กุลาสาโรงเรียนบ้านนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนภัทธ์ สิงห์จินดาโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายดุสิต เหมือนบุดดีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ พิลานโรงเรียนบ้านนาช้างน้ำกรรมการ
3. นางณัฎฐ์นรี สุขสำโรงโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางพันนิรัตน์ สุนทรดีโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นายสาคร ขันตรีโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาตโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สุดตาโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายสุพจน์ ภูพันธ์พรโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
4. นายรังสรรค์ กุลาสาโรงเรียนบ้านนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนภัทธ์ สิงห์จินดาโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายดุสิต เหมือนบุดดีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ พิลานโรงเรียนบ้านนาช้างน้ำกรรมการ
3. นางณัฏฐ์นรี สุขสำโรงโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางพันนิรัตน์ สุนทรดีโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
5. นายสาคร ขันตรีโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาตโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สุดตาโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายสุพจน์ ภูพันธ์พรโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
4. นายรังสรรค์ กุลาสาโรงเรียนบ้านนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนภัทธ์ สิงห์จินดาโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจินดา อุปฮาตโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี สุดตาโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายสุพจน์ ภูพันธ์พรโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
4. นายรังสรรค์ กุลาสาโรงเรียนบ้านนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
5. นายธนภัทธ์ สิงห์จินดาโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนะรัตน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุพินดา สุวิธรรมมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายปรมินทร์ จำปาเกตุโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
4. นายธงชัย ชาตะบุตรโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
5. นางวัฒนา กระบวนรัตน์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนะรัตน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุพินดา สุวิธรรมมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายธงชัย ชาตะบุตรโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
4. นางวัฒนา กระบวนรัตน์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเกษม บัวป้อมโรงเรียนบ้านตอแกประธานกรรมการ
2. นางทองเปรียว อักษรโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นายสนธยา วิเศษศรีโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายสมหวัง ดีกลางโรงเรียน (วิทยากรภายนอก)กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ คิตะเสนโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนะรัตน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุพินดา สุวิธรรมมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายปรมินทร์ จำปาเกตุโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
4. นายธงชัย ชาตะบุตรโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
5. นางวัฒนา กระบวนรัตน์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเกษม บัวป้อมโรงเรียนบ้านตอแกประธานกรรมการ
2. นางทองเปรียว อักษรโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นายสนธยา วิเศษศรีโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายสมหวัง ดีกลางโรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ คิตะเสนโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนะรัตน์ บุญทวีโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุพินดา สุวิธรรมมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายปรมินทร์ จำปาเกตุโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
4. นายธงชัย ชาตะบุตรโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
5. นางวัฒนา กระบวนรัตน์โรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเกษม บัวป้อมโรงเรียนบ้านตอแกประธานกรรมการ
2. นายทองเปรียว อักษรโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นายสนธยา วิเศษศรีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นายสมหวัง ดีกลางโรงเรียน (วิทยากรภายนอก)กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ คิตะเสนโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพุทธชัย ใจชื่นโรงเรียนบ้านหัวทรายประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
4. นางสาวกรแก้ว หนูทองโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
5. นางเกศสุดา กุลเสนโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเกษม บัวป้อมโรงเรียนบ้านตอแกประธานกรรมการ
2. นางทองเปรียว อักษรโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นายสมหวัง ดีกลางโรงเรียน (วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นายสนธยา วิเศษศรีโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงษ์ พัวตนะโรงเรียนจันทรารามประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
4. นางสาวกรแก้ว หนูทองโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
5. นางเกศสุดา กุลเสนโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสงกรานต์ เนตรภักดีโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา อัคฮาตโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นายสุวิทย์ บัวลอยโรงเรียนบ้านนาน้ำพายกรรมการ
4. นางสำเนียง มูลศรีโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางชุดาภา ปาลสมบูรณ์โรงเรียนอักษรอดุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไกรภพ พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนหนองปลาปากจำปาททองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
3. นางพิสมัย บุตรโยธีโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
4. นางสาวกรแก้ว หนูทองโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
5. นางเกศสุดา กุลเสนโรงเรียนบ้านหัวหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายนคร เกตุพลโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจีระนันท์ ทองอัฐโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายคมลิขิต นามไวโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร บุญดีโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวศศิธร เปล่งดีสกุลโรงเรียนฟ้าประทานกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมสนุก จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี จิตรักษ์โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางบัวลอง พรหมกูลโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางนารี โชติเจริญสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายนคร เกตุพลโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจีระนันท์ ทองอัฐโรงเรียนอนุุบาลหนองคายกรรมการ
3. นายคมลิขิต นามไวโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร บุญดีโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวศศิธร เปล่งดีสกุลโรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมสนุก จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านป่าสักประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี จิตรักษ์โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางบัวลอง พรหมกูลโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นางนารี โชติชักโรงเรียนบ้านน้ำโมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ปัญญาทิพย์โรงเรียนอนุุบาลหนองคายประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัตนะโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
3. นายพัฒนา อุณารักษ์โรงเรียนบ้านโคกป่าฝางกรรมการ
4. นางสาวกรแก้ว หนูทองโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
5. นายคมลิขิต นามไวโรงเรียนสมสะอาดดงมุุขวิทยากรรมการ
6. นางณัฐณิชา ฉิมหลวงโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ศรีโสดาพลโรงเรียนบ้านนากอประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณลักษณ์ น้อยเจริญโรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการ
3. นางวราภรณ์ รัตนบัลลังก์โรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
4. นางนภาพร ศรีทัดจันทาโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ปัญญาทิพย์โรงเรียนอนุุบาลหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวกรแก้ว หนูทองโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นายสมหมาย รัตนะโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
4. นายพัฒนา ธนารัตน์โรงเรียนบ้านโคกป่าฝางกรรมการ
5. นางมงคล คำโคตรสูรย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ศรีโสดาพลโรงเรียนบ้านนากอประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณลักษณ์ น้อยเจริญโรงเรียนฉันทนาวัณรถกรรมการ
3. นางวราภรณ์ รัตนบัลลังก์โรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
4. นางนภาพร ศรีทัดจันทาโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสถิตย์ อภิรัตนวงศ์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางวีรกัญญา แลบัวโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ตุธรรมโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่างกรรมการ
4. นางยุพิณ เทพวรรณโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
5. นายสถาน สายนนท์โรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสุรชัย ธรรมมาโรงเรียนบ้านโพนพระประธานกรรมการ
2. นางชบารินทร์ อินทะขิณีโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
3. นางวิภา ปัดป้องโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ ชัยรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นายธีรพล ป้องทัพไทยโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร บทมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางแสงระวี ศรีธรโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
4. นางปราณี ศักดาคำโรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
5. นางยุพา เจียมศรโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร บทมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางแสงระวี ศรีธรโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลกรรมการ
4. นางยุพา เจียมศรโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นายดนัย นิตทยาโรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายถาวร พุฒเขียวโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นายสงวน มังษาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ชาวดอนโรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
4. นายถาวร ชัยจันทร์โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการ
5. นายจักรี โทสาลีโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายถาวร พุฒเขียวโรงเรียนบ้านวังยางประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ชาวดอนโรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการ
3. นายถาวร ชัยจันทร์โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการ
4. นายสงวน มังษาโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
5. นายจักรี โทสาลีโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอุบลวรรณ ขอดคำโรงเรียนมีชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธันยพร โกศิลาโรงเรียนบ้านเวียงคุกกรรมการ
3. นางสมพิศ ชาวสวนโรงเรียนบ้านน้อยกรรมการ
4. นางศศิญา ศรีธนบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑กรรมการ
5. นางศรีสวาท ทินราชโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์์กรรมการ
6. นางรัชนี มั่งเจริญโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ ขอดคำโรงเรียนมีชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธันยพร โกศิลาโรงเรียนบ้านเวียงคุกกรรมการ
3. นางสมพิศ ชาวสวนโรงเรียนบ้านน้อยกรรมการ
4. นางศศิญา ศรีธนบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑กรรมการ
5. นางรัชนี มั่งเจริญโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ หล้าวงศาโรงเรียนโกมลวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ บทมาตย์โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองกรรมการ
3. นางผดุงศรี โยคินโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ วรุณดีโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
5. นายไกรษร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ หล้าวงศาโรงเรียนโกมลวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ บทมาตย์โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทองกรรมการ
3. นางผดุงศรี โยคินโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ วรุณดีโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
5. นายไกษร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร ภู่ระหงษ์โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
3. นายธนกฤต สมบุศย์โรงเรียนบ้านเทวีดอนขมกรรมการ
4. นายดิลก แสงรัตน์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ คำดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต สมบุศย์โรงเรียนบ้านเทวีดอนขมกรรมการ
3. นายดิลก แสงรัตน์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร ภู่ระหงษ์โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ ดำคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ พนาลิกุลโรงเรียนบ้านเมืองบางประธานกรรมการ
2. นางมณี โพธิเสนโรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
3. นางอพิณพร เตนากุลโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางจาระวี สินทนาโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายฉลอง พันธุระโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
3. นายแสงสุริยา ศรีพูนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
4. นางทิพวรรณ์ รามฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีเชิยงใหม่กรรมการ
5. นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุลโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ พนาลิกุลโรงเรียนบ้านเมืองบางประธานกรรมการ
2. นางมณี โพธิเสนโรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
3. นางอพิณพร เตนากุลโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางจาระวี สินทนาโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มืดอินทร์โรงเรียนพัฒนาคำแก้วประธานกรรมการ
2. นางนางอัมพร แก้วอินตาโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางหนูแดง ศรีวาลัยโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางนางณัฐวดี สีหไตรโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ พรอภิญญากุลโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ มืดอินทร์โรงเรียนพัฒนาคำแก้วประธานกรรมการ
2. นางอัมพร แก้วอินตาโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางหนูแดง ศรีวาลัยโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางนางณัฐวดี สีหไตรโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ พรอภิญญากุลโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ดรศรีจันทร์โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือประธานกรรมการ
2. นางจิตราพร ราชบัณฑิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงเนตร หอมตาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางวรรณพร วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมกรรมการ
5. นางศรีภิรมย์ กาญจนสินโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ดรศรีจันทร์โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือประธานกรรมการ
2. นางจิตราพร ราชบัณฑิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงเนตร หอมตาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางวรรณพร วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมกรรมการ
5. นางศรีภิรมย์ กาญจนสินโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวันวิสาข์ กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อภิรัตน์วงศ์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
3. นางอัญชลินทร์ อินทลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพวกกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร นาหัวนิลโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
5. นางฉันทนา พุทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาข์ กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อภิรัตนวงศ์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
3. นางอัญชลินทร์ อินทลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านพวกกรรมการ
4. นางฉันทนา พุทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร นาหัวนิลโรงเรียนบ้านหนองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ลุนสำโรงโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัคโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
3. นายสนอง อักษรโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางนบชุลี ตระกลมทองโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นายบุญช่วย แสงมณีโรงเรียนบ้านเทานาบอนกรรมการ
6. นายเสกน สุทธิโรงเรียนบ้านโสกกล้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอบชัย เวียนวันโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. จ.อ.ศักรินทร์ ศรีหาชัยกองบิน 23กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุลโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเยื่ยม กุศลโรงเรียนหินโงมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นายสุภชัย พินธะโรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
4. นายอัศวิน ศรีสว่างโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
5. นางสาวธัญรัศม์ ฮาดดาโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสามารถ ดวงคำน้อยโรงเรียนอาโอยาม่า2ประธานกรรมการ
2. นางกานดา ถันชนนางโรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
3. นายบัญญัติ มั่งมูลโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการ
4. นางสาวเสาวคนธ์ หอมทองโรงเรียนบ้านเทพประทับกรรมการ
5. นางสาวศิริพร ชัยสารโรงเรียนบ้านพานพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริธรรม แก่นพรหมโรงเรียนอนุบาลสังคมประธานกรรมการ
2. นายการันต์ ศรีเทียนโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางลัดดา เชื้อกลางใหญ่โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขามกรรมการ
4. นายไพศาล เพชรศรีงามโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางกานดา ถันชนนางโรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมชัย การมาโสโรงเรียนบ้านเทพประทับประธานกรรมการ
2. นายภานุรักษ์ กำแพงศิริชัยโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรนันท์ ลอยเมืองกลางโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นางสาวอรพิน พหรมปากดีโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวไพริน ปะวะเนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมหันต์ เวทไธสงโรงเรียนบ้านเสียวประธานกรรมการ
2. นายคมสันติ สลาพิมพ์โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ ดานุพงษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคายกรรมการ
5. นางสาวรวิวรรณ ขมิ้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสัตยา กำแพงศิริชัยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภาวดี เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
3. นางสาวรัชนก วรรณขันธ์โรงเรียนบ้านฟ้าประทานกรรมการ
4. นางสาวยุพเรศ สงครามโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่กรรมการ
5. นางพัทธนันท์ ลุนสะแกวงศ์โรงเรียนอาโอยาม่า 2กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย นิลสุวรรณโรงเรียนดงเว้นดงเจริญประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน ศรีสว่างโรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการ
3. นายสุภชัย พินทะโรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
4. นายวิศณุ อินทขิณีโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
5. นายสมภาร ชัยเดชโรงเรียนบ้านว่านกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอิสระ พรหมมาโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่างประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ พันจำปาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสรินดา โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายนิวัติ กองแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอบชัย เวียนวันโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. จ.อ.ศักรินทร์ ศรีหาชัยกองบิน 23 อุดรธานีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ กองแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นายฉลอง พันธุระโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
6. นายศักดา แสงฟ้าม่วงโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวีรชน ภานุรักษ์โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภทัศน์ รักษาพลโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ คชศรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑กรรมการ
4. นายสมเจตน์ นาคนิ่มโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วงโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวีรชน ภานุรักษ์โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายการันต์ ศรีเทียนโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ คชศรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑กรรมการ
4. นายสมเจตน์ นาคนิ่มโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
5. นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วงโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเพ็ชรมณี โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ประลันย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
3. นางสาวฤตินันท์ บุญกองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุลโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเพ็ชรมณี โคตรชมภูโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ประลันย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
3. นางสาวฤตินันท์ บุญกองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุลโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสนิท ศรีระษาโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสส์กุญช์ ใจแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
3. นางนารี พิมพ์กลมโรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร จันทะราชโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ อะทุมชายโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสนิท ศรีระษาโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสส์กุญช์ ใจแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
3. นางสุภาพร จันทะราชโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
4. นางนารี พิมพ์กลมโรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวนีย์ อะทุมชายโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายโกสม สู่สุขโรงเรียนบ้านกองนางประธานกรรมการ
2. นางสาวหงส์สุนีย์ เอื้อรัตนรักษาโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายจิรัฏฐ์ หัสสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ ลุนแก้วโรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการ
5. นางสาวปสุตา ชาวชายโขงโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายพงศกร ทองจันทร์โรงเรียนโกมลวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ ใจดีโรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ชัยจิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
4. นางฐิติพร ทองเจริญโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
5. นางสมจิตร วังซ้ายโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายพงศกร ทองจันทร์โรงเรียนโกมลวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภุชงค์ ใจดีโรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ชัยจิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
4. นางฐิติพร ทองเจริญโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
5. นางสมจิตร วังซ้ายโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ ชัยจักร์โรงเรียนบ้านท่ากฐินประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วงษ์โกโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางธนาพร ศรีสว่างโรงเรียนบ้านเมืองหมีกรรมการ
4. นางสุภาพร เพชรวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ สิทธิสารโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ทิพกรณ์โรงเรียนบ้านโคกป่าฝางประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุวรรณเทพโรงเรียนบ้านคุยนางขาวกรรมการ
3. นางสาวธันย์ชนก อินเสมียนโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. Mr.Peter Edward Oliverโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
5. นางพนารัตน์ ปัญญาทิพย์โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายโกสม สู่สุขโรงเรียนบ้านกองนางประธานกรรมการ
2. นางสาวหงส์สุนีย์ เอื้อรัตนรักษาโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
3. นายจิรัฏฐ์ หัสสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ ลุนแก้วโรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการ
5. นางสาวปสุตา ชาวชายโขงโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายเอลวิส โคตรชมภูโรงเรียนหนองผือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพันนิรัตน์ สุนทรดีโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นายทิวา โม้เมืองโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
4. นางสาวมัทรียา สุคัสถิตย์โรงเรียนอนุบาลสังคมกรรมการ
5. นางจริญญา ไศลบาทโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ ชัยจักร์โรงเรียนบ้านท่ากฐินประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วงษ์โกโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางธนาพร ศรีสว่างโรงเรียนบ้านเมืองหมีกรรมการ
4. นางสุภาพร เพชรวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ สิทธิสารโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายคำดี จันทะเกษโรงเรียนร่วมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสโรชิน เอี่ยมขันทองโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางปภาพินท์ สาจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
4. นายก้องนเรนทร์ จิตจินดาโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ เชาวเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลหนองคายประธานกรรมการ
2. นายผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกโรงเรียนกรรมการ
3. นางงามตา บุญตาทิพย์โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
4. นางจินตนา เด่นเกศินีจินดาโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางทองเปรียว อักษรโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
6. นางสาวอาภรณ์ วงษ์กระนวนโรงเรียนพัฒนาคำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ เชาวเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลหนองคายประธานกรรมการ
2. นายผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกโรงเรียนกรรมการ
3. นางงามตา บุญตาทิพย์โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
4. นางจินตนา เด่นเกศินีจินดาโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ วงษ์กระนวนโรงเรียนพัฒนาคำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายธนิต ซาตาโรงเรียนบ้านเวียงคุกประธานกรรมการ
2. นางรัศมี สิงหเสรีโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
3. นางวลัยพร ดงประจำโรงเรียนฉันทนาวันรถกรรมการ
4. นางสาววันดี เกษานุชโรงเรียนอนุุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางประทุมวัน นิลสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายคำดี จันทะเกษโรงเรียนร่วมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสโรชิน เอี่ยมขันทองโรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางปภาพินท์ สาจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
4. นายก้องนเรนทร์ จิตจินดาโรงเรียนบ้านเสียวกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวประณมพร เพ็ชรโปรีผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ พรมโทโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ จันดาศักดิ์โรงเรียนหมากหุ่งขี้เหล็กกรรมการ
4. นายบรรพต ลุนอุดมโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
5. นายสมศักดิ์รักชาติ ปาณิเสนโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. ร้อยตำรวจตรีควง บุญปันหัวหน้าวิทยากรผู้ประสานงานฯประธานกรรมการ
2. นายชัยพงษ์ กองสมบัติโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
3. นายอโณทัย ชัยงามโรงเรียนบ้านโพนพระกรรมการ
4. นายสมชัย บรรณารักษ์โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางสาววิภาวดี ชาวแสนโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสงวน หีบแก้วโรงเรียนบ้านศูนย์กลางประธานกรรมการ
2. นายพจน์ จันทวัณณ์โสภณโรงเรียนนาโพธิ์กรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ทองเจริญโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
4. นายสายันต์ เคณาสิงห์โรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ เสนาคำโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสมภูมิ ระวิวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14ประธานกรรมการ
2. นางคำไพวรรณ์ วัดปานโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวกาญจนภัษฐ์ วงศ์สวรรค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14กรรมการ
4. นางรัชนี มั่งเจริญโรงเรียนบ้านเดื่อใต้กรรมการ
5. นางยุพาพรรณ ราชตั้งใจโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุริธรรม แก่นพรหมโรงเรียนอนุบาลสังคมประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ พรรคพวกโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวณัฐฐา วิจารณรงค์โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นางสาววิภาวดี ชาวแสนโรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนากรรมการ
5. นายสุกาญจน์ นามบุปผาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายกิตติ จำปีพรหมโรงเรียนบ้านนาบงประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ศิริแก้วเลิศโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 กรรมการ
3. นางสาวกาญจนาภัษฐ์ วงศ์สวรรค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน โคตรชมภูโรงเรียนบ้านหนองนางกรรมการ
5. นางอัณณ์จันทร์ วงศ์ธิเบศร์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอุดรเวียง ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านโสกกล้าประธานกรรมการ
2. นางอรกัญญา สุนทรชัยโรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ คงดีโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอรพิน แก้วดวงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
5. นางสุพินดา สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจรัส นามบุปผาโรงเรียนบ้านหนาดครุราษฎรรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรพิณ แก้วดวงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นางสาวติระภรณ์ ไชยยันติโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ 19กรรมการ
4. นางสาวบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
5. นางเข็มรัตน์ หีบแก้วโรงเรียนบ้านศูนย์กลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย กองศรีโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ สุขบูรณะโรงเรียนบ้านนาโคกกรรมการ
3. นางสาวโยภา ศรีงามโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางกิ่งเพชร เวทไธสงค์โรงเรียนบ้านศูนย์กลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุรังศรี ดวงบุญมีโรงเรียนนหนองแดงสร้างประทายประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ บุญชิตโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัชทา สุดประเสริฐเลิศล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
4. นางศรีวิลัย แก้วปรีชากรโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางสาวบัวคำ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านเวียงคุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายยรรยงค์ สุดตาสอนโรงเรียนบ้านหนองแจ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวบุศราคัม วงศ์อินอยู่โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นางสมพร วิไลลักษณ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพชรวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางอรุณ ศรีประโชติโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีพิฑูรย์ พิลาวัลย์โรงเรียนอนุบาลหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาวณภัทริ์ลดา พลหงษ์โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮักกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐา วิจารณรงค์โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นางสาวฉัตรธิดา โยประทุมโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ โสภาพงษ์โรงเรียนอนุบาลหนองคายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายรังษี สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านนาน้ำพายประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นายสมทบ กมลผาดโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสาวอาภาวดี เครือเพลียกุลโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
5. นางแสงรวี ศรีธรโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นายสรรเพชร สรรพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ธาตุเสียวโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นายพสิษฐ์ อฐิธรรมธัชโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นางศศิประภา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ บุญชิตโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นางทองพูล สว่างโรงเรียนบ้านบงวิทยากรรมการ
5. นายวรพต เมืองชมภูโรงเรียนหนองผือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสุรังศรี ดวงบุญมีโรงเรียนหนองแดงสร้างประทายประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ บุญชิตโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัชทา สุดประเสริฐเลิศล้ำโรงเรียนชุมชนบ้านปะโคกรรมการ
4. นางศรีวิลัย แก้วปรีชากรโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ ประจันตเสนโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายรังษี สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านนาน้ำพายประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ เจริญสุขโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ อธิษฐ์ธรรมธัชโรงเรียนบ้านโรซารีโอวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาภาวดี เครือเพลียกุลโรงเรียนบ้านน้ำทอนกรรมการ
5. นางแสงรวี ศรีธรโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายธีระยุทธ สิงห์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินประธานกรรมการ
2. นายสรรเพชร สรรพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเมืองบางกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ธาตุเสียวโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
4. นายพิสิษฐ์ อฐิธรรมธัชโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
5. นางศศิประภา อ่อนพรมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันทีโรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
3. นางสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียน (วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุดมศิลป์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
5. นางละเีอียด เพื่อช่อโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันทีโรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
3. นางสุดาพร ผลจันทร์โรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุดมศิลป์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
5. นางละเอียด เพื่อช่อโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันทีโรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
3. นางสุดาพร ผลจันทร์โรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุดมศิลป์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นางละเอียด เพื่อช่อโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันทีโรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
3. นางสุดาพร ผลจันทร์โรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุดมศิลป์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
5. นางละเอียด เพื่อช่อโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันทีโรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
3. นางสุดาพร ผลจันทร์โรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุดมศิลป์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นางละเอียด เพื่อช่อโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสร้างพอกรองประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันทีโรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
3. นางสุดาพร ผลจันทร์โรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุดมศิลป์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
5. นางละเอียด เพื่อช่อโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันทีโรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
3. นางสุดาพร ผลจันทร์โรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุดมศิลป์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นางละเอียด เพื่อช่อโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันทีโรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
3. นางสุดาพร ผลจันทร์โรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุดมผลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นางละเอียด เพื่อช่อโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันทีโรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
3. นางสุดาพร ผลจันทร์โรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุดมศิลป์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นางละเอียด เพื่อช่อโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสร้างพอกประธานกรรมการ
2. นายสียะตรา คันทีโรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
3. นางสุดาพร ผลจันทร์โรงเรียน(วิทยากรภายนอก)กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ อุดมศิลปฺโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการ
5. นางละเอียด เพื่อช่อโรงเรียนบ้านหัวทรายกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวจงจิน สุขสิงห์โรงเรียนอนุบาลจินลดาประธานกรรมการ
2. นายลักขณา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการ
3. นางนันทวดี สุดตาโรงเรียนบ้านเบิดวิทยากรรมการ
4. นางธนัญญา ทรงทันตรักษ์โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
5. นายนพดล อุตรักษ์โรงเรียนบ้านศูนย์กลางกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายอุย วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสุทธนา ประเสริฐโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายประภาพร ช่วยโสมโรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
4. นางจิดาภา เขียวแจ่มโรงเรียนบ้านหนองหมื่นกรรมการ
5. นางสุวรรณา ทองศักดิ์สิืทธิ์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสายันต์ มูลทาทองโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ชาตะบุตรโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือกรรมการ
3. นางหนูพัฒน์ สิงห์โอโรงเรียนบ้านหนองบัววิทยากรรมการ
4. นางนุศรา วานิชย์โรงเรียนลบ้านปากโสมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ดานะโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารกรรมการ
3. นางพนิดา สิงหเสรีโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพันมณี ขัตติยราชโรงเรียนหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปุ่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารกรรมการ
3. นางพนิดา สิงหเสรีโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพันมณี ขัตติยราชโรงเรียนหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปุ่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สุบินโรงเรียนป่าสักวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรโรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารกรรมการ
3. นางพนิดา สิงหเสรีโรงเรียนธนากรสงเคราะห์กรรมการ
4. นางพันมณี ขัตติยราชโรงเรียนหงส์ทองสามขากรรมการ
5. นางมยุรี เพ็งสิงห์โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปุ่เหรียญอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางปิยอร พันธุระโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เข็มพรหมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมใจ วงศ์ชาลีโรงเรียนบ้านปากโสมประธานกรรมการ
2. นางชไมพร จันทนาโรงเรียนร่วมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางปิยอร พันธุระโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นางไพรวัลย์ เข็มพรหมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางบังอร หล่มศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ตุ้มมีโรงเรียนบ้านวังน้ำมอกประธานกรรมการ
2. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายสัญญา ระวะรักษ์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางสุพินดา สุวิธรรมมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ ตุ้มมีโรงเรียนบ้านวังน้ำมอกประธานกรรมการ
2. นางจินตพร บัวติกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการ
3. นายสัญญา ระวะรักษ์โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภาพร บุญพาเกิดโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
5. นางสุพินดา สุวิธรรมมาโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
3. นางเพียรจิตร์ ใยนนท์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ธาตุเสียวโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
3. นางเพียรจิตร์ ใยนนท์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ธาตุเสียวโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
2. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
3. นางเพียรจิตร์ ใยนนท์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ธาตุเสียวโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประยงค์ โคตรชมภูโรงเรียนโพนศิลางามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจิต พินธะโรงเรียนโพนศิลางามวิทยากรรมการ
3. นางเพียรจิตร์ ใยนนท์โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสุพรรณ ผิวบางโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ธาตุเสียวโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางอนงนุช บรรณกาลโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สินพรมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางจิตรลดา ศรีชัยชนะโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานิจ โยคินโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางอนงนุช บรรณกาลโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สินพรมโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางจิตรลดา ศรีชัยชนะโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
5. นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านนาบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจินดา อุปฮาตโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ประธานกรรมการ
2. นางชนรดี ป้อมหารโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นางนวลตา จันทร์ศรีโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงกรรมการ
4. นางเกษร ปัตถาวโรโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการ
5. นางแสงรวี ศรีธรโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
2. นายชัยญา ยาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
3. นายโสพันธ์ ขัตติยะราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นายเจษฎาวุธ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
5. นายไกรษร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยญา ยาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
3. นายโสพันธ์ ขัตติยราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นายเจษฎาวุธ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
5. นายไกรษร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยญา ยาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
3. นายโสพันธ์ ขัตติยราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
5. นายไกรษร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยญา ยาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
3. นายโสพันธ์ ขัตติยราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นายเจษฎาวุธ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
5. นายไกรษร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประเวทย์ งามวิเศษโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
2. นายชัยญา ยาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
3. นายโสพันธ์ ขัตติยราชโรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการ
4. นายเจษฎาวุธ สีลาคำโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
5. นายไกรษร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านนากอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายดุสิต เหมือนบุดดีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ จันทร์ใสโรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการ
3. นางสำฤทธิ์ แก้วกัลยาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
4. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศิริแก้วเลิศโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดุสิต เหมือนบุดดีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ จันทร์ใสโรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการ
3. นางสำฤทธิ์ แก้วกัลยาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
4. นางประเทียบ นันทโพธิ์เดชโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศิริแก้วเลิศโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวประณมพร เพ็ชร์โปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการ
4. นางชัชฏา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประณมพร เพ็ชร์โปรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์โรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายสุวิน คำภาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการ
4. นางชัชฏา ศรีสถิตย์ธรรมโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยากรรมการ
5. นางดวงปี ประดาสุขโรงเรียนสังกะลีนาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันวิสา กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางออมสิน จันทาคีรีโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
4. นางจิดาภา จันทร์ใบโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษีกรรมการ
5. นางลักขณา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านศรีเชียงใกม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันวิสา กองแก้วโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางอุดมพร โคตรชมภูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางออมสิน จันทาคีรีโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์กรรมการ
4. นางจิดาภา จันทร์ใบโรงเรียนกรรมการ
5. นางลักขณา เพ็งนิลโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชัย มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวประธานกรรมการ
2. นางศรีวืไล แก้วปรีชากรโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางวิจิตรา โสภาเวทย์โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
4. นางศิริยาภรณ์ อัคราชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
5. นางสรีย์ทิพย์ แสนบุญเมืองโรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชัย มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวประธานกรรมการ
2. นางศรีวืไล แก้วปรีชากรโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยากรรมการ
3. นางวิจิตรา โสภาเวทย์โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยากรรมการ
4. นางศิริยาภรณ์ อัคราชโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยากรรมการ
5. นางสรีย์ทิพย์ แสนบุญเมืองโรงเรียนอาโอยาม่า๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ เทพวรรณโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพิน แก้วด้วงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินวิทยากรรมการ
4. นางสายสุนีย์ แสนสุวรรณโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางรัตติภาภรณ์ ใจขานโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ เทพวรรณโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพิน แก้วด้วงโรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เมืองเหลาโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นางสายสุนีย์ แสนสุวรรณโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางรัตติภาภรณ์ ใจขานโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ พิมพ์พาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสาประธานกรรมการ
2. นางพิกุลทอง มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นายธัญวลัย ไพศาลอนันต์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการ
4. นางติรภรณ์ ไชยยันติโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ พิมพ์พาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสาประธานกรรมการ
2. นางพิกุลทอง มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นางธัญวลัย ไพศาลอนันต์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการ
4. นางติรภรณ์ ไชยยันติโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสามารถ พิมพ์พาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสากรรมการ
2. นางพิกุลทอง มิตะนุโรงเรียนบ้านห้วยไซงัวกรรมการ
3. นางธัญวลัย ไพศาลอนันต์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการ
4. นางติรภรณ์ ไชยยันติโรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ บุญทวีโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นายรัศมี วิชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
4. นางเรณู สรสิทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
5. นางชไมพร พลศักดิ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์เทพ กลางวิชัยโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ประธานกรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิตโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางรัศมี วิชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔กรรมการ
4. นางเรณู สรสิทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยากรรมการ
5. นางชไมพร พลศักดิ์โรงเรียนโกมลวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสน่ห์ สุวิธรรมาโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางอุบล มงคลแก้วเลิศโรงเรียนบ้านปากมางกรรมการ
3. นางสุจิตรา หล้าศักดิ์โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวประนิดา เดชท้านโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่กรรมการ
5. นางทองเปรียว อักษรโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ดวงแก้วโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายเรืองสรรค์ เปี่ยมดีโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นายวารสาร เมืองพวนโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางปวริศา ปาทาอินทร์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนธยา เพ็งนิลโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ดวงแก้วโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายเรืองสรรค์ เปี่ยมดีโรงเรียนป่าสักวิทยากรรมการ
4. นายวารสาร สารบัญโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางปวริศา ปาทาอินทร์โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธวัขขัย กองศรีโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์๔ประธานกรรมการ
2. นายบุญเท แสนบุญเมืองโรงเรียนบ้านสาวแลกรรมการ
3. นางสนิท ยศติวงศ์โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารกรรมการ
4. นางสุนิจ โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสุวรรณา ทองศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านแก้งใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมพร โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นางโยภา ศรีงามโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางมงคล คำภาพงษาโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
4. นางรัชนี ศรีหาพรมโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสาวเพ็ชรัตน์ ทุมมาจันทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]