รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุษราคัม
 
1. นางดรุณี  มุมสำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กหญิงศศิธร  สามา
 
1. นางกองมณี  โลกายุทธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. นายวทัญญู  จันดาแพง
 
1. นางพนิดา  จันทะมาตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงอรปรียา  หงษ์ทอง
 
1. นางกฤษณา  พิมพ์วาปี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายศุภกร  บุญทองอ่อน
 
1. นางภาณุมาศ  แสนพรมมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1. นางสาวอินพิรา   สีดามุย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   กิตติกุลประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1. เด็กชายเจนภพ  ฝีปากดี
 
1. นางอนงรัตน์  ภูสงัด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกานติมา  เวียนเป๊ะ
 
1. นางสาวขวัญใจ  โพธิ์สัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา    สมจิตร
 
1. นางสาวปิยา   พิมพ์สอน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 1. เด็กชายพิทักษ์  ถาโคตร์
 
1. นายสะเทียน  อัคคะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 1. เด็กหญิงอริสรา  เหลาปัญญา
2. เด็กหญิงเอื้อเอ็นดู  แก้วมุกข์
 
1. นายนิติวัฒน์  ไชยพา
2. นางรัตนา  กำมหาวงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จ่าโน
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สุวรรณภาพ
 
1. นางสุภา   ป้านภูมิ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 1. เด็กหญิงยุพิน  อุ่นสนิท
 
1. นางประไพศรี  วรรณธานี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายวรวุฒิ   พินิจ
 
1. นางมะลัดดา  พรมมี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงสุริตา  แสงกล้า
 
1. นางดวงจันทร์  สุธรรมมา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1. เด็กหญิงศรันย์พร  บัวตูม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ปรีเปรม
3. เด็กหญิงอลิสรา  สีโสม
 
1. นายชัยพงษ์  ภูมี
2. นายพนมเทียน  พนมคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. เด็กหญิงจุุฑารัตน์  เชื้อนาหว้า
2. เด็กหญิงชลิตา  ประสพสิน
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  ทองบุตร
 
1. นางศุภรัตน์  พานแก้ว
2. นางสาวแสงจันทร์  กัปโก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรัฐตกาล    จิระวงศ์สกุล
2. เด็กหญิงญานิศา   พันธุ์ดิษฐ์
3. เด็กหญิงสรารัตน์   แก้วกัญหา
 
1. นางวิไลพร   บุญหาร
2. นางสินธรา   บุญกว้าง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ห้วยไผ่
2. เด็กหญิงนงนุช  อู่รัตนมณี
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  อุปนันท์
 
1. นางสาวพรชนก  ใจอ่อน
2. นางสาววิจิตรา  พาพุทธ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงศรัญญ์รัฐ  วิบูลย์กูล
2. เด็กชายหัตถชัย  โทอุทา
 
1. นางภูไท  จันทร์ชมภู
2. นางสาววันดี  ศิลาเพชร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กชายพงษ์ระพี  เลพล
2. เด็กชายศุภจิตร   คำโกแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  ประทุมวัน
2. นางวาสนา  สอนสาระ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. เด็กหญิงอรจิรา  ภูบุญเลิศ
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิมพ์ยำกา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. เด็กชายสันติทร  เป้าภูเขียว
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิมพ์ยำกา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. นายกิตติศักดิ์  ดอนโสภา
 
1. นายวีระศักดิ์  จิตะรักษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กชายนวพล  สมบัติธีระ
2. เด็กหญิงอัญญมนี  สนสมบัติ
3. เด็กหญิงแพรพร  ผลเหลือ
 
1. นางวิไลวรรณ  รัตนศรี
2. นางสาวศศิธร  พิลาวัลย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายนครินทร์  บุญบำรุง
2. เด็กชายนัทธพงค์  ภักดี
3. เด็กหญิงอิ่มทิพย์  ดวงจวง
 
1. นายถนอมพงษ์  ภาจำรงค์
2. นางปลิตา  เหล่ารัตน์ศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สวัสดิภาพ
2. เด็กหญิงปวีณอร  ดาหาญ
3. เด็กหญิงอลิสา  กันหาวรรณะ
 
1. นายกิตติ  บุญหลง
2. นางสุจิตรา  บุญหลง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กองดี
2. เด็กหญิงคณิตตา  สาธุพันธุ์
3. เด็กหญิงวนิชฐา  เสียวสุข
 
1. นางสาวคณิน  บุญช่วย
2. นางปราณปรียา  ทุมชะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทะไกล
2. เด็กหญิงพรรวษา  โกทา
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  เรืองเทศ
 
1. นายวุฒิชัย  โง่นแก้ว
2. นายอุทัย   ระวงษ์โคตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิชา  วังคำ
2. เด็กหญิงรพิพร  ชัยวัง
3. เด็กหญิงสุวรรณา  มหาพรม
 
1. นายสะไกร   พูวันนา
2. นางสาวิตรี   อรรคฮาด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  หล่อเจริญชัย
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บัวสาย
3. เด็กหญิงแพรวนภา  บุญประคม
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุตรทา
2. นางสุภารัตน์  สาริยา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยวงษา
2. เด็กหญิงสโรชา  โยทุม
3. เด็กหญิงเอกาไลย์  คำอินทร์
 
1. นางสุภารัตน์  สาริยา
2. นางสาวเตือนใจ  แสนนา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิชา  วังคำ
2. เด็กหญิงประภัสสร   ปาวิโน
 
1. นางสาวิตรี   อรรคฮาด
2. นายอภิชัย  จันทร์ปัญญา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ประเสริฐสุข
2. เด็กชายวิษณุ  แสนศรีมล
 
1. นายพิทักษ์  สาริยา
2. นายสุวัฒน์  ประวันโน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุธ  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายปิติพงษ์  ทองบัว
 
1. นางวิลาวัลย์  ในจันทึก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ทักษิณ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฝ่ายสาฤทธิ์
 
1. นายวิวัฒน์  เฉวียงวาส
2. นางสังวาลย์  คลังชำนาญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 1. เด็กชายศุภกร  กองดี
2. เด็กชายเปรมใจ  บำรุงภักดี
 
1. นางสาวพรวดี  โพธิ์ศรี
2. นายอัจฉริยะ  สาคุณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฮู 1. เด็กชายจุลทรรศน์  ทิพย์สุวรรณ
2. เด็กชายปิยะ  แก้วบุญเรือง
 
1. นายธันยวัชร์   เอกทัศน์
2. นางอมรรัตน์  แก้วเสน่หา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยหลง
2. เด็กชายรชานนท์  ชาวงษ์ศรี
 
1. นายกิระ  สุธรรมมา
2. นางดวงจันทร์  สุธรรมมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 1. เด็กหญิงรัฐริกา  สุวรรณสน
2. เด็กหญิงสาธินี  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุทินา  ศิริโสม
4. เด็กหญิงอลิษา  ราชอาษา
5. เด็กหญิงเพลินจิต  โพธิ์แก้ว
 
1. นายจำนงค์  ภูขะมา
2. นางวิลาสินี  โพธิ์งาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  ทาโฮม
2. เด็กหญิงธนิศร  แพงโนนทอง
3. เด็กหญิงบัวตอง  ศรีสุข
4. เด็กหญิงปริยา  สีนวนแสง
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีมุงคุณ
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์งาม
2. นายเมธี  มาเบ้า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 1. เด็กหญิงถิรวรรณ  ชินเป
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  ประรัญญา
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มูลเทพ
4. เด็กหญิงอมากรณ์  มูลเพชร
5. เด็กหญิงอรอมล  ภูขีด
 
1. นางมาลัย  พานทอง
2. นายอุทัย  พูลพรม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงชนกวรรณ  ฝ่ายพลแสน
2. เด็กหญิงนิภาวดี  ทุ่มแห่ว
3. เด็กหญิงบุญยวีร์  วิลาศ
4. เด็กหญิงวรัญญา  โรมพันธ์
5. เด็กหญิงสิรินทรา  แสนหาญ
 
1. นางสาวอ่อนสา  เกตุแก้ว
2. นายเทอดพงษ์  จันทะชา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำหว้า
2. เด็กหญิงจันทิมา  พรรณการ
3. เด็กหญิงปานทิพย์  คำทุย
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  สมแก้ว
5. เด็กหญิงอัยรดา  อุ่นเวียง
 
1. นางสาวอ่อนสา  เกตุแก้ว
2. นายเทอดพงษ์  จันทะชา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงศศิธร  เฮียงมา
2. เด็กหญิงศิริพร  นามรินทร์
3. เด็กหญิงอภัสรา  แสนกล้า
4. เด็กหญิงอมิตตา  จันทะวัน
5. เด็กหญิงเนตรทราย  ศาลางาม
 
1. นายบุญจันทร์  จันทะมาตร
2. นางสุภาณี  เพียเทพ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. นายประกฤษฎิ์   ละครพล
2. นายพงศกร   ช่างทองคำ
3. นายยุทธจักร  แดงนา
4. นายวรกมล   ยอดยัง
5. นายสหรัฐ  ชัยเหง้า
 
1. นายสะไกร   พูวันนา
2. นายไพฑูรย์  ขุนเรศ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 1. เด็กชายธนดล  บุญประจันทร์
2. เด็กชายปฏิภาร  แสงโลกี
3. เด็กชายรณชัย  ขานมา
4. เด็กชายวุฒิชัย  นาคอก
5. เด็กชายโชคอนันต์  โหย่งโสภา
 
1. นายฉัตรชัย  นามมี
2. นายเกชา  แสงสุริยมงคล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  มินทยัก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยทองดี
3. เด็กชายธนพล  เพียแสน
4. เด็กหญิงปรางทอง  ศรีห่อแก้ว
5. เด็กชายปุณยวีร์  สีดาบัว
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ประเทศเสนา
7. เด็กหญิงวาสนา  ทับปุตา
8. เด็กหญิงวิภารัตน์  สุวะพรม
9. เด็กหญิงวิยะดา  สุขสะเกต
10. เด็กหญิงวิลาสินี  นุ่มวงษา
11. เด็กหญิงศศิวิมล  เขตปัญญา
12. เด็กหญิงสาวิตรี  เสาวัง
13. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์โท
14. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีลาง
15. เด็กชายอนุวัฒน์  บงแก้ว
16. เด็กหญิงอักษราพร  อ่อนศิริ
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมหล้า
2. นางศุภลักษณ์  พละสาร
3. นางสมพิศ  ฉิมนิล
4. นางเบญจพร  เหนือร้อยเอ็ด
5. นางเพ็ญพร  พรหมวิริยกุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อดทน
 
1. นางดวงแก้ว  ปินตาวงค์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญสิมมา
 
1. นางสาวอ่อนสา  เกตุแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงหนูไกร  แงวกุดเรือ
 
1. นางเสาวณีย์   ทองพุ่ม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กชายญาณวัฒน์   ตรุษดี
2. เด็กหญิงเกตศินี  ดวงคำบุตร
 
1. นางสาวกาญจนา  พรหมหล้า
2. นางเพ็ญพร  พรหมวิริยกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรวงค์
2. เด็กหญิงอโนทัย  แซ่สิม
 
1. นางมัลลิกา  ศรีจักรโคตร
2. นางวิรัตน์  เหมะธุลินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร  เดชะปก
2. เด็กชายพนัส  วาสิงหล
 
1. นางจุฑามาศ  แสงปัญญา
2. นางสมพิศ  ฉิมนิล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 1. เด็กหญิงกิติมา  ปินา
2. เด็กหญิงฐิติพร  สิมมะลี
3. เด็กหญิงทิพธัญญา  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พิมพิสาร
5. เด็กหญิงนิลวรรณ  รัตนประเสริฐ
6. เด็กหญิงปรารถนา  โคตรวงค์
7. เด็กหญิงปริศนา  ไชยโมฆา
8. เด็กหญิงพิมพิลาพร  มีสุ
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พลอยพุฒ
10. เด็กหญิงเปรมวดี  บุระคำ
 
1. นางมาลัย  พานทอง
2. นายสิวะรักษ์  โพธิ์ไทรพิทักษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สอนประเทศ
2. เด็กหญิงกัญญา  สมพาน
3. เด็กหญิงจิรัฐติกรณ์  แอมประชา
4. เด็กหญิงชลธิชา  รถหามแห่
5. เด็กหญิงชลธิชา  พันงาม
6. เด็กหญิงนฤมล   ยงค์ประดิษฐ์
7. เด็กหญิงนิตยา  ดวงพรมยาว
8. เด็กหญิงปวีณา   ประชายุ่น
9. เด็กหญิงภัทรวดี   โกทา
10. เด็กหญิงภานุมาส  คำตา
11. เด็กหญิงยุวริน  อำมาตย์
12. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   เนียมทา
13. เด็กหญิงอรปรีญา  จำวิเศษ
14. เด็กหญิงอาทิตติยา   นาเคน
15. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์   จันทร์นาหว้า
 
1. นางจารุดา  เดชประกอบ
2. นายฉัตรชัย  นามมี
3. นางสาวชนบดี   ดวงจำปา
4. นางสาวปทุมพร  อึ่งปา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หยวกดา
2. เด็กหญิงจิตติมา  สาวิสัย
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  ลวงชัย
4. เด็กหญิงชุติมา  จันทรเมธี
5. เด็กหญิงนิตยา  เทพนรินทร์
6. เด็กหญิงผนิดา  นาภูทัศ
7. เด็กชายภานุพงษ์  ศิลชัย
8. เด็กชายมนตรี  ไผ่ป้อง
9. เด็กหญิงลูกปราง  เจริญพจน์
10. เด็กหญิงวรัญญา  ฤาชัยราม
11. เด็กชายวัชระ  ภูนางาม
12. เด็กหญิงศิษดาภา  ชินศรี
13. เด็กหญิงสมพิศ  วงเสนา
14. เด็กชายสหรัฐ  นาทา
15. เด็กหญิงสุพรรษา  ลมพัน
 
1. นายฐาปนัฐ  หงษ์เหลี่ยม
2. นายณัฐพล  ศรีอุดร
3. นายเทอดศักดิ์  นิสังกาศ
4. นางสาวเนตรนภา  ศรีใชย
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เนาแสง
2. เด็กหญิงพรรณษา  พลเสนา
3. เด็กหญิงมณทิราลัย  คงถาวร
 
1. นายฐาปนัฐ  หงษ์เหลี่ยม
2. นางสาวเนตรนภา  ศรีใชย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ประเสริฐสุข
2. เด็กหญิงรจรินทร์  คำมณีจันทร์
3. เด็กหญิงสุนันทา  จินารักษ์
 
1. นางณัฎฐ์วริน  สีทาสังข์
2. นางรินท์ลภัส  ดาบุตร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีหอม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  สีทาแก
 
1. นายสงวน   ป้องศิริ
2. นางสาวสุเพ็ญประภา  สุขเกษม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กหญิงภิรมยา  ดาราแสง
2. เด็กหญิงมาริสา  สุขสะเกต
 
1. นางนที  จินดาเงิน
2. นายอภัย   พรหมหล้า
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุญเขื่อง
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุทธิรักษา
 
1. นายวุฒินันท์  จำปาสิม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. เด็กหญิงธารารัตน์  นามจันทร์ดี
 
1. นายกานต์ชัย  แก้วธรรมมา
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กชายวีระยุทธ  อนันตภักดิ์
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พลพันธ์
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีภูธร
 
1. นายกานต์ชัย  แก้วธรรมมา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เคนวันดี
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. นางสาวธนัชชา  ปันเคหา
 
1. นางรุจีราภรณ์  ทองทิพย์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บังจันทร์
2. เด็กหญิงพนิตพร  สาครขันธ์
 
1. นางปิ่น  โพธิ์หล้า
2. นางพาขวัญ  ชาพรมมี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร   เถื่อนดา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  แพงวงศ์
 
1. นางสาวกรวรรณ  ขุนเรศ
2. นางสุนิสา   วงศ์ศรีรักษา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักรพันธ์   นามณีชม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทยาธรรม
 
1. นางฐิติมา   งามขำ
2. นางทองปาน  ศรีดาธรรม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีสามิ
 
1. นางสุกัลยา  นารี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เรืองศรี
2. เด็กชายศิริศิลป์  พรมสา
3. เด็กชายอิสราวุฒิ  ภูเงิน
 
1. นางวาสนา  เชื้ออุ่น
2. นางสมพักตร์  ทารส
 
75 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  บุญยิ่ง
2. เด็กชายมินธาดา  ปะทิ
3. เด็กชายสมใจ  คุ้มดิถี
 
1. นายสมบัติ  จันทร์พานิช
2. นายอนิวรรตน์  ม่วงกลาง
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กชายชัยศิริ  บุตะโย
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  พรมขรยาง
3. เด็กชายอรรถพล  ไชยศรี
 
1. นางกมลวลี  บุญแสนแผน
2. นางสาวสมจิตร  ทูลพุทธา
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  นาคสูงเนิน
 
1. นายชยางกูร  บุตรวงศ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายชานนท์   ภูพวก
 
1. นางเสาวณีย์   ทองพุ่ม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   ภูพวก
 
1. นายเอกศักดิ์   ทองพุ่ม
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงกมลพร   เขียวสี
 
1. นายเอกศักดิ์   ทองพุ่ม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอัญธิกา    พัดค้อ
 
1. นายเอกศักดิ์   ทองพุ่ม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยาทิพย์   โยหา
 
1. นางเสาวณีย์   ทองพุ่ม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  เช่นงูเหลือม
 
1. นายเอกศักดิ์   ทองพุ่ม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโกทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  บุตรีสุวรรณ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญธรรม
3. เด็กหญิงจันทกานต์  พลสงคราม
4. เด็กชายชัยชนะ  หงษาวงษ์
5. เด็กหญิงนภัสสร  มหาฤทธิ์
6. เด็กหญิงนาลี  ประทุมวัน
7. เด็กชายปฏิภาณ  ประมงเขตร์
8. เด็กหญิงปอแก้ว  อะมณี
9. เด็กหญิงพัชรวรรณ  ทิพย์เนตร
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ลีเลิศ
11. เด็กชายวรเมธ  เมืองคุณ
12. เด็กชายวัชระ  สุวรรณจักร
13. เด็กหญิงศิรดา  อินดี
14. เด็กหญิงศิริกมล  ภูกระเณร
15. เด็กชายสุทาเทพ  ช่วยวัน
16. เด็กหญิงสุภาพร  หงษาวงษ์
17. เด็กหญิงอังคณา  อรรคนันท์
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  ภิญโญวัย
19. เด็กหญิงเจษฏา  กองดี
20. เด็กหญิงแสงจันทร์  จันทร์เมธี
 
1. นางสาวกัญชญารัตน์  ขุนจ่าเมือง
2. นายบุญกอง  สายสมร
3. นางพัชรินต์  พลวาปี
4. นายลับ  ภูพันนา
5. นายวัชระ  ทุมชะ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายพรรษา   ตนพรหมรัมย์
 
1. นายเอกศักดิ์   ทองพุ่ม
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 1. เด็กชายวิทยา  คำทอง
 
1. นายบุญฉลาด  คำดวง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  มณเฑียนทอง
 
1. นางมัลลิกา  ศรีจักรโคตร
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จันทร์ดาแพง
 
1. นายอรุณ   พลเสนา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กชายพจญ  รัตนเพชร
 
1. นางสาวกรชศา  สิงห์อุดม
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงอมลรุจี  ภักดีไสย์
 
1. นางอรศรี  สุวพงษ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายธีรยุทธ์  พุธโก
 
1. นางนุชริน  ชุดชา
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 1. เด็กหญิงอธิตยา   พันโพธิ์
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สุทธิแพทย์
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 1. เด็กชายเทิดพิทักษ์  สารเหล่าโพธิ์
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สุทธิแพทย์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1. เด็กชายเจตนริน  สุรเสน
 
1. นางสาวดารณี  วรรณพัฒน์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1. เด็กหญิงปริศนา  หล้าฤทธ์
 
1. นางพิมพ์พรรณ  พลเพชร
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  กุศล
 
1. นางลลิน  ธนะสีลังกูร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  วิลาวัลย์
 
1. นางนารีรัตน์  พลเยี่ยม
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. นายณัฐพงษ์  บุญสูง
 
1. นางสาวกุลกาญจน์  วงษ์พระจันทร์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทะแสน
 
1. นางชญาภา  มูลถวิลย์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงบุษรา  จวงภูเขียว
 
1. นางนุชริน  ชุดชา
 
101 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฮู 1. เด็กชายกลทีป์  แสงสุด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีชัย
3. เด็กชายจิราวัฒน์  เจริญสุข
4. เด็กหญิงชลาลัย  ชัยวงษ์
5. เด็กชายดนุภล  สมภาร
6. เด็กหญิงดวงพร  ราชบัณฑิต
7. เด็กชายตรีภพ  คำเอี่ยม
8. เด็กชายทินกรณ์  สารสม
9. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  สารสิม
10. เด็กชายธันดร  รัตนมงคล
11. เด็กหญิงธิดาพร  ดวงเพชร
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญกว้าง
13. เด็กชายธีรพงษ์  สุวรรณจันทา
14. เด็กชายนันฐกานต์  ทับสีแก้ว
15. เด็กหญิงนันทิญา  ศรีสม
16. เด็กหญิงนันทิดา  สมประสงค์
17. เด็กหญิงนันทิดา  โพธิ์้น้อย
18. เด็กหญิงปรียานุช  ศรีบุรินทร์
19. เด็กหญิงรสสุคนธิ์  เอ็งพรมมา
20. เด็กหญิงรัชนีกร  มงคลเคหา
21. เด็กหญิงรัตติกร  ชมภูเขียว
22. เด็กหญิงวรรณิภา  แดงนา
23. เด็กหญิงวัฒนวดี  ศรีสม
24. เด็กชายวิมล  เสือโค้ง
25. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดอกคำ
26. เด็กหญิงศศินา  ฟองพา
27. เด็กหญิงศิริกัญญา  โสดาวัน
28. เด็กชายสรศักดิ์  งิ้วงาม
29. เด็กหญิงสายไหม  ศรีมุงคุณ
30. เด็กหญิงสุจิตรา  สารสม
31. เด็กหญิงสุดาพร  บุดดีเหมือน
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีมั่น
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดีมั่น
34. เด็กหญิงอรอุมา  สายมายา
35. เด็กชายเกียรตืศักดิ์  บุญทม
 
1. นายกิตติพงษ์  ประกายะ
2. นางศรีวัลย์  คำเวียน
3. นางสาวอัจฉรา  แดงนา
4. นายเทวัญ  ศรีสุวะ
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. นายกฤษฎา  ฟองมา
2. นายกฤษฎา  ยิ่งดี
3. นางสาวขวัญฤทัย  อึ่งปา
4. นางสาวจินตหรา  ประกอบผล
5. นางสาวชลิดา  สนแดง
6. นายทองพูล  อึ่งปา
7. นายทักษิณ  แดงนา
8. นายนันทวัฒน์  กุลทอง
9. นางสาวนัสพร  บุญเรียน
10. นายประกฤษฎ์  ละคาพล
11. นางสาวปรายฟ้า  สุวรรณไกรษร
12. นายปารเมศ  นามลี
13. นายพงศกร  ช่างทองคำ
14. นายภากร  แดงนา
15. นายยุทธจักร  แดงนา
16. นายวลกมล  ยอดยัง
17. นายวิชัย  พุทธโท
18. นายสหรัฐ  ชัยเหง้า
19. นายสันติชัย  คำวัง
20. นางสาวสุกัญญา  เพียรคำ
21. นางสาวสุนันทา  วงษ์บุญมา
22. นางสาวสุภาวี  ชัยบุรี
23. นายอดิศักด์ิ  ชชิกุล
24. นายอภิสิทธ์ิ  อินศรี
25. นางสาวอารยา  อึ่งปา
26. นางสาวอุรชา  แสนะหิมทอง
27. นางสาวเนตรณพิษ  มาแดง
28. นางสาวเรณุกา  ทองเหมาะ
 
1. นางดารา  เรืองแสง
2. นายประยูร  ภูวิชัย
3. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
4. นายศตคุณ  ดวงเพชร
5. นายสะไกร  พูวันนา
6. นายอภิชัย  จันทร์ปัญญา
7. นางสาวอุทัยทิพย์  แก้วเกิด
8. นางสาวอุไรวรรณ  อึ่งปา
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กชายวีระพงษ์  พลเคน
2. เด็กหญิงศรัญญา  พลัน
3. เด็กชายสหรัฐ  สุระดานัย
4. เด็กชายสุบัณฑิต  สมภิทักษ์
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โนนทอง
6. เด็กหญิงอัฉราภรณ์  พึ่งตน
7. เด็กชายเบญจพงษ์  นาชัยลอง
8. เด็กหญิงแพรวา  แก้วสารี
 
1. นางวิไลวรรณ  คำมูล
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูดารัตน์
2. เด็กชายณัฐหล  เสขุนทด
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  โรมพันธ์
4. เด็กหญิงบุษกร  จำปาทอง
5. เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรีคำม่วม
6. เด็กชายวิรัช  ฝ่ายสงค์
7. เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์คำภา
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  พิมพ์ดี
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามบุญศรี
10. เด็กหญิงอรอนงค์  เนินชาย
 
1. นางวิไลวรรณ  คำมูล
 
105 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิตกัญญา  วิ่งรัมท์
2. เด็กหญิงจิตราพร  ศิริสม
3. เด็กหญิงนุชนาถ  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงมยุรี  มาลาหอม
5. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยบุรี
6. เด็กหญิงแก้วตา  วงษ์เครือสอน
 
1. นางดารา  เรืองแสง
2. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
3. นายสะไกร  พูวันนา
4. นายอภิชัย  จันทร์ปัญญา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1. เด็กหญิงนาฏฤดี  รันรัดติยา
2. เด็กหญิงประนัดดา  ทองมา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  บรรพโคตร
4. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ภูลายดอก
5. เด็กหญิงวรรณดา  แก้วอินธิ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  วงษ์ไชยา
7. เด็กหญิงอนัญญา  เกตุแก้ว
8. เด็กหญิงอัลยา  สีโห
 
1. นางกนกพร  กุลกนก
2. นางสาวชนิตา  คำสว่าง
3. นางปริฉัตร  ไชยอุบล
4. นางสาวศรันยาพร  ชมภูพื้น
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรี  มาลาหอม
2. เด็กหญิงวิภาพร  แดงนา
3. เด็กหญิงอภิญญา  สอนน้อย
4. เด็กหญิงอรุณ  มีพงษ์
5. นางสาวอุรชา  แสนเห็มทอง
6. เด็กหญิงเอมวลี้  หนันชัย
 
1. นางดารา  เรืองแสง
2. นางสาวพัชรา  เรืองแสง
3. นางสาวอุทัยทิพย์  แก้วเกิด
4. นางสาวอุไรวรรณ  อึ่งปา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฐานะ
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  เกษทองมา
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  พิมพ์ขันธ์
4. เด็กหญิงณัฐพร  เมยประโคน
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ลมพัด
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ผิวคำ
7. เด็กหญิงวนัสนันท์  เดชสุวรรณ
8. เด็กหญิงอินทุอร  ศรีตาแสง
 
1. นางกนกพร  กุลกนก
2. นางสาวชนิตา  คำสว่าง
3. นางปริฉัตร  ไชยอุบล
4. นางสาววรรณวิสาข์  อารามพระ
5. นางสาวศรันยาพร  ชมภูพื้น
 
109 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายทศพร   มูลดา
2. นายธีระพล   จันทร์สม
3. เด็กหญิงน้ำฝน   ชาระ
4. นายสุวัชชัย   ธนูรัตน์
5. เด็กชายเจษฎา   กัณหารัตน์
 
1. นายณรงค์   ศรีลาเฮียง
2. นายยุคพล   แต่งชัยภูมิ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฮู 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมบูรณ์
2. เด็กชายเพชรไพวัลย์  สมภาร
 
1. นายวิทยา  เชื้อแก้ว
2. นางศรินาภ  เชื้อแก้ว
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กหญิงนฤมล  มีชัยมาตร
2. เด็กชายพงศกร  เหลืองเจริญ
3. เด็กหญิงพัชริดา  โพธิ์สุดตา
 
1. นางวิลาวัลณ์  กองสิงห์
2. นางเพ็ญพักตร์  สุขเกษม
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาด่าน 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  หาคำ
2. เด็กชายภูวดล  อินตะนนท์
3. เด็กชายวันชัย  โนรินยา
 
1. นายประสิทธ์ิ  บุญสนัด
2. นายวิเลิศ  คามะเชียงพิณ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 1. เด็กชายกฤษฎา  บุตรละคร
2. เด็กชายชลชาติ  ยศทะแสน
3. เด็กชายนิพัทธ์  ชิณพร
 
1. นายชนะ  คำแดงใส
2. นางสาวชาริณี  กอรัตน์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กหญิงดารุณี  แสนสุข
2. เด็กหญิงสายใย  สุขาวาปี
3. เด็กหญิงสุนันทา  ละอองศรี
 
1. นายสุปัญญา  แดงวงค์
2. นางสุรีย์มาศ  แดงวงค์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กหญิงกัญญากร  อยู่บัว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ดีรักษา
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  อริยะ
4. เด็กหญิงรินดา  มะลิมาตย์
5. เด็กหญิงวันทนา  ผาหัด
6. เด็กหญิงอรทัย  ตรีเดช
 
1. นางสาวกัลทรี  เจนชัย
2. นางสาวทัศนีย์  ราชพล
3. นางนวลฉวี  ไชยคำภา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. นางสาวจิตหรา  ประกอบผล
2. นางสาวชลิดา  สนแดง
3. นางสาวปลายฟ้า   สุวรรณไกรษร
4. เด็กชายศุภชัย   ภาษีอินทร์
5. นางสาวสุกัลญา  เพียรคำ
6. นางสาวสุภาวี  ชัยบุรี
 
1. นายสะไกร   พูวันนา
2. นางอุบลรัตน์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
3. นางเตียง  ช่วยวัน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กหญิงนิรมล  วงษ์หนองแล้ง
2. เด็กหญิงมลธิชา  พันฤทธิ์
3. เด็กหญิงอรวรา  แฝงสีคำ
 
1. นายปัญญา  เรืองเดช
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรวงค์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  กุลบุตร
3. เด็กชายวิษณุ  แซกกระโทก
 
1. นางมัลลิกา  ศรีจักรโคตร
2. นางสาววิไลลักษณ์  เหมะธุลินทร์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีอันจันทร์
2. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีพัดยศ
3. เด็กหญิงอลิษา  แสงขันตี
 
1. นางนารีรัตน์  พนมคำ
2. นางมลธิชา  ยะโส
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นามกิ่ง
2. เด็กหญิงพิมลภัส  คฑมาตร
3. เด็กหญิงศรัญญา  ตะพานบุญ
 
1. นางดำเนิน  สิงห์แสง
2. นายอุดร  สิงห์แสง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด่าน 1. เด็กหญิงชลดา  สีสะอาด
2. เด็กหญิงสุภาพร  นิยะนุชย์
3. เด็กหญิงอรัญญา  แก่นเกษม
 
1. นางศรีจันทร์  คำมาก
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สว่างพิทักษ์
2. เด็กหญิงอภิสมัย   อุระภูมิ
3. เด็กหญิงเกษมณี   ศรีคำมี
 
1. นางทองปาน   ศรีดาธรรม
2. นางรัตติยา    คำมูลมี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินซา 1. เด็กชายพีระพงศ์  พันธุระ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ด้วงกางกอ
 
1. นายวิรุฬห์  บงแก้ว
2. นางศศิธร  ศรีวงศ์รัตน์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราวดี  พรมทองดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลบุตร
3. เด็กหญิงบุษบง  โหล่คำ
 
1. นางปรีชยา  ปิ่นคำ
2. นางสมรื่น  สิทธิยา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฤทธิ์เทพ
2. เด็กหญิงภิมรภัทร  ผลพฤติ
3. เด็กหญิงสิริภัทร  แสนกุล
 
1. นางยุวภา  วรรณพราหมณ์
2. นางสุชาดา  ยนดัน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 1. เด็กหญิงจิราพร    ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงภาวิณี   พุทฒเพ็ง
3. เด็กหญิงฮารูน่า   ซึงิตะ
 
1. นางสาวจีระวรรณ   พันลา
2. นางรุ่งฟ้า    ขันติกรม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ   แจ้งศรี
2. เด็กชายอรรถชัย  ชัยรินทร์
3. เด็กชายเทพนิมิตร   สิทธิโชค
 
1. นางนงนภัสร์    จันทร์ประเทศ
2. นางสาวปิยา  พิมพ์สอน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายครรชิต  สุชัยราช
2. เด็กชายณัฒพงษ์   สังฆชาย
3. เด็กชายประสิทธิโชค  พราหมฤทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  ศรีระวรรณ
2. นางอุบลรัตน์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ราชบุตร
2. เด็กหญิงสุธิตา  มาลาหอม
3. นางสาวอารยา   อึ่งปา
 
1. นางสาวศศิธร  อินทปัญญา
2. นางอุบลรัตน์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงนภารัตน์  สุขวรรณ
2. เด็กหญิงวรวรรณ  นามวงค์
 
1. นายสายสินทร์  เงินดี
2. นายเจษฎา  วิชาเรือง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. นายกิตติชัย  คำพรม
2. นางสาวเสาวภา  พานคำ
 
1. นายบัณฑิต  ภูมี
2. นางสาวยุพิน  ชาลีแสน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายภานุเดช  สอนชัยภูมิ
 
1. นายประวิทย์  พิมมะที
2. นางสาวเตือนใจ  แสนนา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญทัน 1. เด็กชายยุทธพิชัย  จอดนอก
2. เด็กชายเพชรสยาม  ศรีธรรม
 
1. นางสุภาภรณ์  โคตรสุมาตย์
2. นายสุภโชค  ทองผล
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูบาล
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงอัจจิมา  เค้าโพธิ์
 
1. นายสากล  ไชยคิรินทร์
2. นางเยาวลักษณ์  กันสีชา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. นายธนพล  ท้วมลำยอง
2. เด็กชายภคพงษ์  สมสวัสดิ์
 
1. นางกมลวลี  บุญแสนแผน
2. นายสากล  ไชยคิรินทร์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 1. เด็กชายณรงค์วุฒิ  คุนุ
2. เด็กชายอดิศร  วรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พวงสีดา
2. นายชนายุส  สวนดี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 1. นางสาวจิรัชยา  ภูบาล
2. นางสาวอนุสรา  ตาราษี
 
1. นางกมลวลี  บุญแสนแผน
2. นายสากล  ไชยคิรินทร์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงฉันทนา  บัวพันธ์
2. เด็กหญิงดอกรัก  สร้อยพรหม
 
1. นายประวิทย์  พิมมะที
2. นางสาวเตือนใจ  แสนนา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1. นายวรพล   ชาอินทร์
2. เด็กชายวรยศ   ภูมิพาก
 
1. นายพิพัฒน์   งามชัยภูมิ
2. นางสาวสุภารัตน์   อาจกล้า
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินซา 1. เด็กหญิงอารญา  สนสุรัตน์
2. เด็กหญิงเปรมระพี  พลสวัสดิ์
 
1. นายวิรุฬห์  บงแก้ว
2. นางศศิธร  ศรีวงศ์รัตน์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เดชประเสริฐ
 
1. นางจารุพร  คำวันดี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุธิชา  สุขสง่า
 
1. นางสาวธิติกมล  อุปวงษ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมศรีหา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  หนูหล่า
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กชายรชฎ   ทองนำ
 
1. นางสุปาณี   ทองนำ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพีระดา  ผาดำ
 
1. นางวิภารัตน์  จิตเจริญ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  เวชบรรณพต
 
1. นางวิภารัตน์  จิตเจริญ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่วิทยา 1. เด็กชายศักรินทร์  ศรีมี
 
1. นางเบญจพร  เหนือร้อยเอ็ด
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สิงห์สำราญ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  หนูหล่า
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  จันทวงศ์
 
1. นางสุนิทรา  ผิวเหลือง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 1. เด็กหญิงณัชชา  ศิลาอาจ
 
1. นางปราณปรียา  ทุมชะ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทะไชย
2. เด็กชายพิทวัส  เข็มอูบ
3. เด็กชายภัคพงษ์  พิลาเทพ
4. เด็กชายวาธิน  ศรีหอม
5. เด็กชายอนิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนิตยา  ภูมี
2. นางรัศมีเดือน  บุตรท้าว
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  เคนชา
 
1. นางชนัญญา  ศรีเคนา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงแก้วใจ   สุโพธิ์
 
1. นางสุปาณี   ทองนำ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กชายปรีชาชาญ  ชัยเพ็ง
2. เด็กหญิงวาสนา  มาโต
 
1. นางพรชนก   วิลัยลาน
2. นางเบญจวรรณ  สุภกรรม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีเรือง
2. เด็กหญิงสุภาพร  ภูวิชัย
 
1. นางพรชนก  วิลัยลาน
2. นางเบญจวรรณ  สุภกรรม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 1. เด็กหญิงชญาดา   แย้มลอย
2. เด็กชายณัฐกรณ์   ทองลา
3. เด็กชายธีรยุทธ    เดชะปก
4. เด็กชายนันทวัฒน์   ขอพิมาย
5. เด็กชายสิรภพ   นาคูณ
6. เด็กชายเดโชชัย   เขตชำนิ
 
1. นางสาววาสนา  เฉลิมศิลป์
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์   สิงห์น้อย
3. นางเอ็มอร  สิมทอง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 1. เด็กชายจักรพงษ์  ถาวร
2. เด็กชายปฏิภาณ   เพ็งลี
3. เด็กชายปฏิภาน  เพ็งลี
4. เด็กชายสงกรานต์  วาสิงหล
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  นางาม
6. เด็กชายอนุชิด  ทองน้อย
 
1. นายฐาปกร  วิแสง
2. นายมานิตย์  โสหา
3. ว่าที่ร้อยตรีสมภาร  จันทรวงษา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 1. เด็กชายกฤษฎา  หล้าพรม
2. เด็กชายนิกค์  วิเซียน
3. เด็กชายประวิทย์  กุลทอง
4. เด็กชายมนตรี  ดอกไม้
5. เด็กชายวรวิทย์  โหล่คำ
6. เด็กชายอภิวัฒน์  สรเสนา
7. เด็กชายอลงกรณ์  วงษ์อำมาตร
8. เด็กชายอลงกรณ์  วงศ์อามาตย์
 
1. นายชัยยะ  ภูกงลี
2. นายไพโรจน์  สุริยขันธ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   พัดค้อ
2. เด็กหญิงฐิติยา  บุตรัตน์
3. นางสาวนิตยา   ทยาธรรม
4. นางสาวปิยะมาศ  จำปา
5. เด็กหญิงอรพรรณ   หมื่นแสน
6. นางสาวอรอุษา   ศรีกุดเรือ
7. เด็กหญิงอัญชิษฐา   พรหมพิทักษ์
8. เด็กหญิงอาทิตยา   วงษ์ละคร
9. เด็กหญิงเจนจิรา   หมั่นคง
10. เด็กหญิงเมษาวดี   จันดาแพง
 
1. นายยุคพล   แต่งชัยภูมิ
2. นางเสาวณีย์   ทองพุ่ม
3. นายเอกศักดิ์   ทองพุ่ม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นนทะนำ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำเบ้าเมือง
3. เด็กหญิงบุษบา  ไทยอาสา
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  พัดไธสง
6. เด็กหญิงวรินทร  ศิริขันแสง
7. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  เทศทิม
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญสิมมา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  อึ้งธนาธิป
10. เด็กหญิงสุนิสา  หม่อยหลง
 
1. นางวัชรีพร  ชินชัยพงษ์
2. นางอะโนมา  ศรีแก้ว
3. นางสาวอ่อนสา  เกตุแก้ว
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 1. เด็กหญิงนุชนภา  ศรีโยธา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ชมภูชัย
3. เด็กชายศรัณย์  นาบับ
 
1. นางสุพิศ  อ้วนมะโฮง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงนันทพร  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  บุตรราช
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พลซา
 
1. นางสุนทรี  จำปาแก้ว
2. นางสาวสุวิมล  ชาทอง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  วรสุทธิ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีไวย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญปอด
 
1. นางฐิติมา  แก้วชนะ
2. นางรุจิรา  ลายเมฆ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนณรงค์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ตันชาลี
3. เด็กหญิงสุปรียา  เหล็กกล้า
 
1. นางสุนทรี  จำปาแก้ว
2. นางสาวสุวิมล  ชาทอง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 1. เด็กหญิงดาราภรณ์  ดวงศรี
2. เด็กหญิงละมัยพร  แก้วถม
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สุทธิแพทย์
2. นายอนุชิต  บุญเลิศ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  พงษ์ไทยสงฆ์
2. เด็กหญิงอิศริญา  ไทยคำแดง
 
1. นางสมถวิล  วรรณสวัสดิ์
2. นางเตรียมรัตน์  ถิ่นพระลับ
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงอุมาพร  ภูสีดิน
2. เด็กชายเกษสรา  บุญมาชม
 
1. นางสาววิจิตรา  พาพุทธ
2. นางสุกานดา  คำทองสุก
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ห้วยไผ่
2. เด็กหญิงสิริพักตร์  สมเสียง
 
1. นางสาวนิพร  ธาตุแสง
2. นางสาวพรชนก  ใจอ่อน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงดวงใจ  ทัดแก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เจนชัยภูมิ
 
1. นางสาวภาวิณี  มูลศรี
2. นางสาวสุภาวรัตน์  ศรีภักดี
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พิมใจ
2. เด็กหญิงอรสรร  วงค์เคน
 
1. นางสาวภาวิณี  มูลศรี
2. นางสาวสุภาวรัตน์  ศรีภักดี
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงเพชรดา  พรมษา
 
1. นางสาวพรชนก  ใจอ่อน
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรโคตร
 
1. นางสาวชุติยา  ประจันตะเสน
 
173 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงบุษบาบัณ  บุญแสนแผน
 
1. นายวรวรรษ  บุญแสนแผน
 
174 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 1. เด็กชายปารมี  แก้วเฮียง
 
1. นายเลียง  บุญหล้า
 
175 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 1. เด็กชายอชิตพล   เวฬุวะนาทอน
 
1. นายกวี   จันทร์เขียว
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 1. เด็กชายฑีฆปรีชา  เขตบ้าน
 
1. นายเลียง  บุญหล้า
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 1. เด็กชายจีระวัฒน์  เสวะนา
2. เด็กชายฑีฆปรีชา  เขตบ้าน
3. เด็กชายธนากร  ตรีถูกแบบ
4. เด็กหญิงปนัดดา  นามป่าสาย
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ชมภูชัย
6. เด็กหญิงปัญณิตา  แสงประเสริฐ
7. เด็กชายปารมี  แก้วเฮียง
8. เด็กชายพงศกร  ตะวงษา
9. เด็กหญิงมณีวรรณ  สอนดี
10. เด็กชายมนูญศักดิ์  ปักษาพันธ์
11. เด็กชายวุฒิพงษ์  นนทะคุณ
12. เด็กหญิงสุพัตรา  เจนถูกใจ
13. เด็กหญิงอาริยา  แดงพวง
14. เด็กหญิงอุษณิษา  กอนคอน
15. เด็กหญิงเจนจิรา  เจนถูกใจ
16. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวลาด
17. เด็กชายเจษฎา  กัณหา
18. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุ้งทอง
19. เด็กชายแทน  บุตรวงษ์
20. เด็กหญิงโชติรัตน์  อุ่นเวียง
 
1. นางสุพิศ  อ้วนมะโฮง
2. นายเลียง  บุญหล้า
 
178 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชญ์ลดา   หอมสมบัติ
 
1. นางสาวไพรวัลย์   สมณคีรี
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงชญานี  แก้วนพ
2. เด็กหญิงศรัญญา  ยาวะระ
3. เด็กหญิงศิรินญา  ทาอั้ว
 
1. นางสาวดวงใจ  มูลตรีศรี
2. นางนิชธาวัลย์  โยธากุล
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงนิลเนตร  สาระไสย
2. เด็กชายประพัฒกร  หาญพิรมย์
3. เด็กหญิงอวิกา  มานุจำ
 
1. นางวิไล  เพียเทพ
2. นายไพฑูรย์  จันทนิด
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปรางมาศร์
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ดอนไพร
 
1. นางรัญจวน  สุริยขันธ์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  แดงพวง
 
1. นางฐิติมา  แ้ก้วชนะ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีเสนซุย
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์งาม
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนกร  แสงจักร
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ก้อนพิลา
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กชายภราดร  มณีพราว
 
1. นางฐิติมา  แก้วชนะ
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ก้อนพิลา
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายกิตติศึกดิ์  อุดมศรี
 
1. นางจิราภรณ์  แก้วกองนอก
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปรางมาศร์
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีวงค์ดี
2. เด็กหญิงรวินันท์  ดีนา
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  ยวนหมื่น
 
1. นางสาวนิรมล  คำเหมือน
2. นางสาวสุวิมล  ชาทอง
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   เวียงนนท์
2. เด็กหญิงวาสนา    ชาติมนตรี
3. เด็กชายศราวุธ    ปราณี
 
1. นางพิศดา   คะสา
2. นางสาวรุ่งนภา    มาตรตา
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายยุทธนา  เลพล
2. เด็กชายรณชัย  หงษา
 
1. นายกิระ  สุธรรมมา
2. นางดวงจันทร์  สุธรรมมา
 
194 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กหญิงพิมนภา  สุราช
2. เด็กชายสุริยา  โยธาแข็ง
 
1. นางสุรดา   โคกสีอำนวย
2. นางแก้ว  ขันศรี
 
195 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กชายกฤษณะ  คำชัยนนท์
2. เด็กชายชาญณรงค์  ภูดวงแสน
 
1. นางสุรดา  โคกสีอำนวย
2. นางแก้ว  ขันศรี
 
196 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กชายชินาธิป  ประเสริฐแก้ว
2. เด็กหญิงอังธิจิตรศฎา  เคนคำภา
 
1. นางสมคิด  กุลกั้ง
2. นางสมใจ  คำแหงพล
 
197 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมมา
2. เด็กชายภูพิพัฒน์  โพธิชัยศรี
 
1. นางรุ่งฤทัย  กนกหงส์
2. นางสุภาพร  มอญขาม
 
198 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 1. เด็กชายสุธาวงษ์  ปัญจารักษ์
2. เด็กหญิงอิศรา  กัลยานาม
 
1. นางวิลาวัณย์  รัตนกิจ
2. นางสุปาณี  ภูมิภักดิ์
 
199 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ลุนจันทา
2. เด็กหญิงณัชยาภรณ์  กงบุปผา
3. เด็กหญิงพรสุมา  พลแรง
4. เด็กหญิงวรดา  เบื้องบน
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  หอมคำพัด
 
1. นายคุณากร  จันทร์ศิริ
2. นางสาวจำนงลักษณ์  สุ่มมาตย์
3. นางสาวรัตนาวดี  แสนยศ
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1. เด็กหญิงอรัญญา  เหมกุล
 
1. นางสมัคร  ปัญญาใส
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนกร  แสงจักร
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พินิจมนตรี
 
1. นางสาววิลวรรณ  พรมวันนา
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปรางมาศร์
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กชายปฏิภาณ  อัณฑะปัญญา
 
1. นางสุธารัตน์  วิเศษ
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1. เด็กชายจิรพงษ์   แก้วคำ
 
1. นางพิศดา    คะสา
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ก้อนพิลา
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แข็งขัน
2. เด็กหญิงณธิพร  ดัสโก
3. เด็กหญิงวิภา  จันทะเกษ
4. เด็กหญิงสลิลฎา  ลาบเลิศ
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  ช่องผม
6. เด็กหญิงอุมารินทร์  สุขเจริญ
 
1. นางสาวณัฐชญาภรณ์  ผ่านแผ้ว
2. นางสาวตรีชฎา  รัชชูวงศ์
3. นางสาวอำภาพร  บัวสาย
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์   รุ่งแพน
2. เด็กหญิงป่านแก้ว   ชัยมงคล
3. เด็กชายมงคล   ศรีนาง
4. เด็กหญิงอารียา   พรมวิเศษ
5. เด็กหญิงอุไร    จันทะคาม
 
1. นางคำเคลือ  พระสว่าง
2. นางพิศดา  คะสา
3. นางสาวรุ่งนภา  มาตรตา
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กชายธนกร  แสงจักร
 
1. นางดารา  เรืองแสง
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงนันทิญา  อุตพันธ์
 
1. นางสาวนิรมล  คำเหมือน
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1. เด็กหญิงเกศสุดา  ปางชาติ
 
1. นางอรศรี  สุวพงษ์
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ก้อนพิลา
 
1. นางดารา  ้เรืองแสง
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ลุนจันทา
2. เด็กหญิงณัชยาภรณ์  กงบุปผา
3. เด็กหญิงพรสุมา  พลแรง
4. เด็กหญิงวรดา  เบื้องบน
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  รามศิริ
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  หอมคำพัด
 
1. นางสาวจำนงลักษณ์  สุ่มมาตย์
2. นางสาวรัตนาวดี  แสนยศ
3. นางสุภารัตน์  สาริยา
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ไชยรักษ์
2. เด็กหญิงยลยา  ศรีวังออ
3. เด็กชายวงศกร  ศรีวังออ
 
1. นางสาวกัลทรี  เจนชัย
2. นางสาวทัศนีย์  ราชพล
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กชายดนัย  นามพร้าว
2. เด็กหญิงพัชริดา  จันมา
3. เด็กชายพิษณุ  แก้วหลอย
 
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 1. เด็กชายจิรเดช  เรือนนา
2. เด็กชายพรวิชัย  ขันทับไทย
3. เด็กชายพิพัฒน์   รักษาภักดี
 
1. นายวัฒนพงษ์  อุรัญ
2. นางเบญจวรรณ  แก่งจำปา
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่าน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยคำภา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัดไธสงค์
3. เด็กหญิงไอรดา  แสงใส
 
1. นางสาวกัลทรี  เจนชัย
2. นางสาวทัศนีย์  ราชพล
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  มะสิกรรม
2. เด็กชายวัชรินทร์  เหลาอินทร์
 
1. นางสาธร  จันทร์โท
2. นางสาวอัจฉรา  รัชชูวงศ์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายนพคุณ  เงาปัชชา
2. เด็กชายพิสิฐ  วิชา
 
1. นางรินท์ลภัส  ดาบุตร
2. นายวทัญญู  พลไชย
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  กันหาวรรณ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สอนสุภาพ
 
1. นางรัตนกาล  สินทร
2. นายเจียม  ภักดิ์มี
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายปริญญา  วางแก้ว
2. เด็กชายศุภวัฒน์  คำมี
3. เด็กชายอภิชาติ  โกมาลย์
 
1. นางดำเนิน  สิงห์แสง
2. นายอุดร  สิงห์แสง
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายทรัพย์สถิต  บุตรทา
2. เด็กชายสมใจ  อ่อนโพธา
3. เด็กชายสุขสันต์  แก้วพนงาม
 
1. นางดำเนิน  สิงห์แสง
2. นายอุดร  สิงห์แสง