สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 57 13 10 2 80
2 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 36 8 2 0 46
3 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 28 2 2 2 32
4 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 24 7 3 1 34
5 ชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา 24 6 2 2 32
6 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 23 1 3 1 27
7 บ้านฝั่งแดง 22 5 2 1 29
8 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 20 2 4 1 26
9 บ้านวังสำราญ 19 6 3 2 28
10 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 19 4 4 2 27
11 บ้านโนนสมบูรณ์ 18 5 1 3 24
12 บ้านหนองด่าน 17 6 3 0 26
13 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 17 1 3 1 21
14 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 16 1 3 0 20
15 บ้านดงมะไฟ 15 4 1 0 20
16 บ้านโนนเมือง 15 3 0 0 18
17 บ้านกุดผึ้ง 14 3 4 0 21
18 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 14 3 1 1 18
19 กุดแห่วิทยา 14 1 0 0 15
20 บ้านโคกกะทอ 13 3 0 1 16
21 บ้านโคกหนองบัว 13 2 2 0 17
22 บ้านกุดดินจี่ 13 0 0 0 13
23 บ้านโคกนาเหล่า 12 6 3 6 21
24 บ้านผาซ่อนโชคชัย 12 5 3 2 20
25 ชุมชนโปร่งวังม่วง 12 5 0 0 17
26 บ้านโนนม่วง 12 3 2 0 17
27 อนุบาลสุวรรณคูหา 12 3 0 1 15
28 ดงสวรรค์วิทยา 11 5 5 1 21
29 บ้านป่าแดงงาม 10 4 0 1 14
30 บ้านขอบเหล็ก 10 3 0 0 13
31 บ้านนากลาง 9 1 2 0 12
32 บ้านนาส้มโฮง 8 1 1 0 10
33 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 8 1 0 1 9
34 บ้านก่าน 8 0 2 0 10
35 บ้านกุดฮู 7 5 2 1 14
36 ภูพระโนนผักหวาน 7 3 2 4 12
37 บ้านวิจิตรพัฒนา 7 2 3 3 12
38 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 7 2 0 0 9
39 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 7 1 0 0 8
40 บ้านนาด่าน 6 5 2 0 13
41 บ้านหนองค้อ 6 3 0 0 9
42 นาตาแหลวดงยางวิทยา 6 3 0 0 9
43 นครชัยประชาสรรค์ 6 2 2 0 10
44 บ้านโนนไหมโนนศิลา 6 1 0 1 7
45 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 6 0 0 2 6
46 บ้านผาวัง 5 5 1 0 11
47 บ้านซำเสี้ยว 5 3 1 0 9
48 บ้านนาสี 5 3 0 0 8
49 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 5 1 0 1 6
50 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 5 0 2 2 7
51 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 5 0 2 1 7
52 บ้านนาไร่ 5 0 1 0 6
53 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 4 2 0 0 6
54 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 4 1 0 0 5
55 บ้านหนองแสง 4 1 0 0 5
56 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 4 0 1 0 5
57 บ้านบุญทัน 4 0 0 0 4
58 บ้านนาแก 3 4 0 0 7
59 บ้านโนนสวรรค์ 3 3 3 0 9
60 บ้านคลองเจริญ 3 3 0 0 6
61 บ้านท่าอุทัย 3 3 0 0 6
62 เทพคีรีพิทยาคม 3 2 3 1 8
63 บ้านโนนสำราญ 3 2 1 1 6
64 บ้านหนองด้วงวังประทุม 3 2 1 0 6
65 บ้านโคกนกสาริกา 3 2 0 2 5
66 นาโกทรายวิทยาคม 3 1 2 0 6
67 บ้านหนองบัวคำแสน 3 1 1 1 5
68 บ้านนาเจริญ 3 1 0 1 4
69 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 3 1 0 0 4
70 บ้านวังหินซา 3 0 1 1 4
71 ซำขอนแก่นวิทย์ 3 0 1 0 4
72 บ้านต่างแคน 3 0 0 0 3
73 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 3 0 0 0 3
74 บ้านนาสมนึก 2 3 2 0 7
75 โนนปอแดงวิทยา 2 2 0 0 4
76 บ้านไทยนิยม 2 2 0 0 4
77 หนองเหลืองขามนคร 2 1 1 0 4
78 โนนอุดมศึกษา 2 1 0 1 3
79 บ้านนาสุรินทร์ 2 1 0 0 3
80 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 2 1 0 0 3
81 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 2 1 0 0 3
82 บ้านหนองเอี่ยน 2 0 1 0 3
83 ห้วยหานประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
84 บ้านนาหนองทุ่ม 2 0 0 0 2
85 ยูงทองวิทยา 1 3 1 0 5
86 บ้านโนนงามวิทยา 1 2 1 0 4
87 บ้านนาโมง 1 1 0 0 2
88 บ้านอาบช้าง 1 1 0 0 2
89 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 1 1 0 0 2
90 บ้านสนามชัย 1 0 1 0 2
91 บ้านหนองแวงคำ 1 0 1 0 2
92 บ้านโป่งแคศรีถาวร 1 0 0 0 1
93 บ้านภูเขาวง 1 0 0 0 1
94 บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 1 0 0 0 1
95 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 2 0 1 2
96 บ้านต้อง 0 1 1 0 2
97 บ้านโนนงาม 0 1 1 0 2
98 บ้านผาเวียง 0 1 0 0 1
99 บ้านโนนตาล 0 0 1 0 1
รวม 781 216 114 56 1,167