หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเกิดมี สอนเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ อำนวยการจัดการแข่งขัน
2 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ อำนวยการจัดการแข่งขัน
3 นายบุญชู สิทธิสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ อำนวยการจัดการแข่งขัน
4 นายเกษม ศรีสุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองวิทยา อำนวยการจัดการแข่งขัน
5 นายทรงศักดิ์ พลพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน อำนวยการจัดการแข่งขัน
6 นายเชาวลิต เทพวารินทรามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา อำนวยการจัดการแข่งขัน
7 นายชูชาติ หงษ์ขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสี อำนวยการจัดการแข่งขัน
8 นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอบเหล็ก อำนวยการจัดการแข่งขัน
9 นายสมประสงค์ ชัยศัตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ อำนวยการจัดการแข่งขัน
10 นายสถิตย์ นาสมยนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งแดง อำนวยการจัดการแข่งขัน
11 นายภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ อำนวยการจัดการแข่งขัน
12 นายพงษ์เทพ โคตรนรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง อำนวยการจัดการแข่งขัน
13 นายไพจิตร จันทะเมธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก อำนวยการจัดการแข่งขัน
14 นายอุทัย สำราญรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ อำนวยการจัดการแข่งขัน
15 นางนิรมล บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
16 นางสาวกฤตยา ตระกูลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
17 นางสาววิระญา ไชยเคน เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
18 นายวิชัย ธนะคำดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
19 นางนิรมล บุญเย็น ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
20 นางสาวกฤตยา ตระกูลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
21 นายอดิศร โคตรนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
22 นางสุภาภร สิมลี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
23 นายวีระพรรณ บุษราคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
24 นางอะโนมา ศรีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
25 นางสาววิระญา ไชยเคน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
26 นางบุญสิตา กลิ่นจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
27 นางสาวดวงใจ บุญมีประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
28 นางสาวธารารัตน์ นาดี นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
29 นางสาวรัชดาพร พัฒคาต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
30 นางสาวอัมภาพร ฝ่ายชาวนา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
31 นางพัชรินต์ พลวาปี ครู โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
32 นายพิทักษ์ รันรัติยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีกร
33 นายประสาน บุญนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีกร
34 นายวัลลภ วิบูลย์กูล ผู้อำนวยการรร.บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ กรรมการฝ่ายพิธีกร
35 นางลัดดาวัลย์ บุตรรอด ครู โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีกร
36 นายประยงค์ โสดาเลพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ กรรมการฝ่ายพิธีกร
37 นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ กรรมการฝ่ายพิธีกร
38 นางฤทัย ทองใบ ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน กรรมการฝ่ายพิธีกร
39 นายประสิทธิ์ จันทร์โคตร ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ กรรมการฝ่ายพิธีกร
40 นางยุพิน ศรีหริ่ง ครู โรงเรียนบ้านฝั่งแดง กรรมการฝ่ายพิธีกร
41 นางเอื้อมพร ภูบุญปลูก ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน กรรมการฝ่ายพิธีกร
42 นางระวิยา ศิริพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีกร
43 นางวงจันทร์ รัตนประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ กรรมการฝ่ายพิธีกร
44 นางวิไลลักษณ์ ชัยศัตรา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายพิธีกร
45 นายวีระ ศิลา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
46 นายรบชนะ ป้านภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
47 ว่าที่ร.ต.เทพบดินทร์ คะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
48 นายสุวัฒน์ คำเกิด ครูโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
49 นายสิทธิชัย พรหมราช ครูโรงเรียนโนนสวรรค์ชัยมงคล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
50 นายประสิทธิ์ บุญสนัด ครูโรงเรียนบ้านนาด่าน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
51 นายอุทัย พูลพรม ครู โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
52 นายวุฒินันท์ จำปาสิม ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
53 นายอภิชัย วันประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านซำขอนแก่นวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
54 นายรบชนะ ป้านภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
55 นายสุวัฒน์ คำเกิด ครู โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
56 นายประสิทธิ์ บุญสนัด ครู โรงเรียนบ้านหนองด่าน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
57 นายอุทัย พูลพรม ครู โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
58 นายวุฒินันท์ จำปาสิม ครู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
59 นายอภิชัย วันประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านซำขอนแก่นวิทย์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
60 นายภิญโญ ไชยดา ช่างไม้ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
61 นายสวาท ชารีจิตร ช่างไม้ โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
62 นายสมควร เหลาพร ช่างไม้ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
63 นายดำรง พาน้อย ช่างไม้ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
64 นายสุดใจ พลชัย พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
65 นายณัฐพงษ์ คำหว้า พนักงานบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
66 สิบตรีสงวนศักดิ์ ไชยศรี พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
67 นายบรรจง ยางศรี พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
68 นายประไพ คืนดี พนักงานขับรถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
69 นายศักดิ์ชัย ตะนะสอน พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
70 นายบุญมาชัย ภายศรี พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
71 นางสาวโสภา พันธ์พรหม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
72 นายยุทธศักดิ์ อินทร์เพชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
73 นางลำพัน ศรีจันทะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
74 นางยวนใจ พันตรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นางโสภา ไชยศรี พนักงานทำความสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นางจิตลัดดา สัจจเขต เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นางสาวพรรณบงกช โถปั้น ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นายวันน้อย พะยอม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นางไขนภา พรมดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นางสมผล คลังมารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายปฏิคม
81 นางรัมภา เตยขาว ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายปฏิคม
82 นางจิราภรณ์ มาตรา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายปฏิคม
83 นางจรัสศรี หลักมั่น ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายปฏิคม
84 นางสถาพร ชาวตุ้ม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายปฏิคม
85 นางวิลาวัลย์ วะรีวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายปฏิคม
86 นายเวียงชัย พิมพ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศรีวิไลวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล
87 นายฐาปกรณ์ วิแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน กรรมการฝ่ายประเมินผล
88 นางสาวลักษมี สามิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายประเมินผล
89 นางสาวศุภินันท์ ศรีภูธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายประเมินผล
90 นางสาวสายสุรีย์ หงส์เวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายประเมินผล
91 นางสาวอรอุษา อาษาไชย เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายประเมินผล
92 นายทรงศักดิ์ จารุมาศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรม
93 นางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรม
94 ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข อยู่สุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรม
95 นางปาริชาติ ปิติพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรม
96 นายประสาน บุญนอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรม
97 นายนิยมชาติ รสโสดา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประสานงานกิจกรรม
98 นายประภาส พลไชย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
99 นายสงัด วงษา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
100 นายพัฐจักร วันทวี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
101 นายสิทธิชัย พรหมราช ครู โรงเรียนโนนสวรรค์ชัยมงคล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
102 นายวิทยา สุวรรณไกรษร ครู โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
103 นายบัญญัติ พันธ์พรหม นักประชาสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
104 นายสุวิทย์ ฤทธิ์แผลง ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จัดระบบจราจร
105 นายเฉลิมศิลป์ สวัสดิภาพ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จัดระบบจราจร
106 นางสาวสังวาลย์ พุทธสม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการฝ่ายการเงิน
107 นางทองเหลียน ประนันทัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการฝ่ายการเงิน
108 นางนิรมล อินทร์เพชร นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน
109 นายศุภชัย ทองโคตร เจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการฝ่ายการเงิน
110 นางณัฐภรณ์ แก้วเหล่ายูง นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน
111 นางแสนสุข ดวงจำปา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]