หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนกุดแห่วิทยา 16 58 34
2 025 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 41 103 73
3 042 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา 35 78 56
4 078 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 19 65 26
5 037 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 4 10 7
6 003 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 26 51 36
7 008 โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 10 13 11
8 030 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 5 19 8
9 077 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา 9 20 13
10 074 โรงเรียนนาโกทรายวิทยาคม 6 27 12
11 069 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา 2 5 4
12 006 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 56 147 88
13 001 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 20 25 25
14 039 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 24 64 37
15 047 โรงเรียนบ้านกุดฮู 15 62 29
16 035 โรงเรียนบ้านก่าน 14 29 22
17 004 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 14 49 33
18 086 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 7 20 9
19 041 โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 11 22 18
20 089 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 10 20 16
21 058 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 29 69 46
22 092 โรงเรียนบ้านต่างแคน 3 7 4
23 101 โรงเรียนบ้านต้อง 2 3 3
24 056 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 20 58 34
25 016 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 6 8 7
26 076 โรงเรียนบ้านนากลาง 12 34 19
27 040 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 55 174 94
28 045 โรงเรียนบ้านนาด่าน 15 24 21
29 067 โรงเรียนบ้านนาสมนึก 7 14 11
30 096 โรงเรียนบ้านนาสมใจ 0 0 0
31 082 โรงเรียนบ้านนาสี 8 17 13
32 072 โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 4 9 6
33 032 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 12 27 20
34 070 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 2 2 2
35 024 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 6 19 13
36 022 โรงเรียนบ้านนาแก 12 27 18
37 103 โรงเรียนบ้านนาโมง 2 6 4
38 048 โรงเรียนบ้านนาไร่ 6 8 7
39 095 โรงเรียนบ้านบุญทัน 5 29 11
40 011 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 26 60 45
41 100 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 25 41 34
42 065 โรงเรียนบ้านผาวัง 15 16 15
43 027 โรงเรียนบ้านผาเวียง 1 1 1
44 079 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 36 99 46
45 068 โรงเรียนบ้านภูเขาวง 1 3 2
46 093 โรงเรียนบ้านยางชุม 0 0 0
47 036 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 35 62 47
48 097 โรงเรียนบ้านวังหินซา 6 10 9
49 050 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 15 30 19
50 012 โรงเรียนบ้านสนามชัย 2 3 3
51 054 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 8 12 9
52 017 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 22 51 38
53 023 โรงเรียนบ้านหนองค้อ 9 14 12
54 009 โรงเรียนบ้านหนองด่าน 29 67 34
55 029 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม 8 17 11
56 083 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 5 30 11
57 007 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 6 17 9
58 014 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 3 11 7
59 105 โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 2 2 2
60 066 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 7 7
61 021 โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 3 6 3
62 064 โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 3 5 4
63 075 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 37 108 62
64 088 โรงเรียนบ้านอาบช้าง 7 17 12
65 104 โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 9 21 15
66 002 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 28 74 37
67 044 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 12 52 25
68 073 โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 3 9 6
69 084 โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 6 9 9
70 051 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 23 80 36
71 098 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 84 180 128
72 080 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 7 15 10
73 057 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 30 54 40
74 071 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 0 0 0
75 031 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 10 27 20
76 028 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 20 42 30
77 053 โรงเรียนบ้านโนนงาม 2 3 3
78 052 โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 4 5 5
79 059 โรงเรียนบ้านโนนตาล 2 21 7
80 049 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 22 48 32
81 102 โรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 1 3 2
82 019 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 17 42 23
83 033 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 27 42 36
84 015 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 9 10 10
85 063 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 9 28 19
86 005 โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 7 21 12
87 055 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 7 15 11
88 018 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 22 57 41
89 034 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 8 22 12
90 013 โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 1 1 1
91 043 โรงเรียนบ้านไทยนิยม 6 12 10
92 038 โรงเรียนภูพระโนนผักหวาน 17 26 22
93 046 โรงเรียนยูงทองวิทยา 5 16 10
94 061 โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 4 8 7
95 090 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 34 81 54
96 099 โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ 3 4 4
97 026 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 17 28 26
98 062 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 7 14 12
99 081 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 10 14 13
100 091 โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 5 17 8
101 094 โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 3 8 5
102 087 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 4 12 6
103 085 โรงเรียนพัฒนบัณฑิต 0 0 0
104 108 โรงเรียนสงวนศึกษา 0 0 0
105 107 โรงเรียนสุนทรวิทยา 0 0 0
106 106 โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา 0 0 0
รวม 1344 3232 2079
5311

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]