หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nbp2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายวิทยา โลกายุทธ์โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย ประดับศรีโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์กรรมการ
3. นางกัลสร ผดุงวงษ์จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นางสาวกัญชญารัตน์ ขุนจ่าเมืองโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงษ์ มาลาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางพูลสุข ภูขะมาโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางสาวคำฝน สารีอาจโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางมลฤดี สายใหญ่โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายวิพจน์ ชุ่มมาตรโรงเรียนบ้านป่าแดงงามประธานกรรมการ
2. นางนที จินดาเงินโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นางจุฑามาศ อยู่ภักดีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางมณทิรา เทพเทวีโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายประยงค์ โสดาเลพลโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ประธานกรรมการ
2. นายถนอม รัตนศรีโรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมกรรมการ
3. นางบุหงา หม่อมเป้โรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นางทิพย์สุคนธ์ พิมทองโรงเรียนบ้านโนนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายไพจิตร จันทะเมธิโรงเรียนบ้านนาแกประธานกรรมการ
2. นางกิติธร เชื้ออุ่นโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
3. นางปรีชยา ปิ่นคำโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวศตพร นันทะทองโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรังสิมา บุญมีโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ กิตติกุลประเสริฐโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางบุษราคำ คำพิศาลโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางบุบผา ภูวิชัยโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายบัญญัติ พรหมหาราชโรงเรียนหนองทุ่มโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภาณุมาศ แสนพรมมาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
3. นางนิภาพร อุดมศรีโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นางรัตนา กำมหาวงษ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวิทวัส พัดไธสงโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ สอนเมืองโรงเรียนบ้านเอื้องกรรมการ
3. นายเสถียร โปร่งจิตโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ พิมพ์ยำกาโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสนิท จันทร์นวลโรงเรียนโนนปอแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ชาทองโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นางเอมอร ตาดีโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางสุภาวดี เหล่าอุดโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยง ผาจวงโรงเรียนบ้านกุดฮูประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา พิมพ์วาปีโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นายวัฒนพงษ์ อุรัญโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางขวัญใจ โพธิ์สัยโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ วิบูลย์กูลโรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายพนมเทียน พนมคำโรงเรียนบ้านขอบเหล็กกรรมการ
3. นางเตียงทอง ประวันโนโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา สอนชาโรงเรียนโนนปอแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายจินดา จันทราโรงเรียนกุดแห่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประคอง สามิตรโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นายนพรัตน์ วรรณธานีโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุวธิดา พนมศรโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ นาหัวนิลโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นาย นพดล ฐานสินเพิ่มโรงเรียนบ้านหนองแวงคำกรรมการ
3. นางสาวชฎาทิพย์ สาริยาโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นางสาวรจนา อินทร์นางโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธราดล ทันตาหะโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีประธานกรรมการ
2. นายนรากร โถปั้นโรงเรียนบ้านเอื้องกรรมการ
3. นายทะนง เสวะนาโรงเรียนบ้านนาสมนึกกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัทร บุตรดีเหมือนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพร เกตุแก้วโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ประทุมวันโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นายสงคราม ชมพูพานโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นางสุกัญญา เมืองผงโรงเรียนโนนปอแดงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ภูบังไม้โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ภาชนัยโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา วงษ์จำปาโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นายวิชา แสงตันโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ภูบังไม้โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภัทร เหตุเกษโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ดอนมูลโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางสาวแสงจันทร์ กัปโกโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสาคร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ พนมคำโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการ
3. นางสมปอง อุ่นทะยาโรงเรียนบ้านนาสุรินทร์กรรมการ
4. นางศิรินาถ เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสาคร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา พาพุทธโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นางณัฏฐ์วริน สีทาสังข์โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกิตติภูมิ กำหอมโรงเรียนบ้านหนองเหลืองขามนครประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา ปลาเขียวโรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
3. นายปรีชา อุปศรีโรงเรียนแอนุบาลสุวรรณกรรมการ
4. นายพิทักษ์ ทูลธรรมโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายกิตติภูมิ กำหอมโรงเรียนบ้านหนองเหลืองขามนครประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ สุธรรมมาโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นายบัณฑิต ภูมีโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจำนงลักษณ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายธีระพงศ์ สอนสาระโรงเรียนเกษตรนาหวังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งสวัสดิ์ หอมสมบัติโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเสน่ห์ สังข์ทองโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
4. นางสาวนภัสสร ไชยเสนาโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายธีระพงษ์ สอนสาระโรงเรียนเกษตรนาหวังสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเกณฑิมา ศรีเมืองโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเกษแก้ว แสนชัยอาสาโรงเรียนบ้านวังหินซากรรมการ
4. นายวิญญู สาศรีโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล พลพระจันทร์โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคณิต เลขตระโกโรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมกรรมการ
3. นายประเสริฐ วงศ์จวงโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางสาวประภาพร เมืองชาโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ รัตนพลทีโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สอนสาระโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา กรมนาโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นายสะไกร พูวันนาโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย โตใหญ่โรงเรียนโนนอุดมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกัลยา กว้างขวางโรงเรียนบ้านเอื้องกรรมการ
3. นางยุพาพร จันทร์ปัญญาโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ปราบพาลโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ นาสมยนต์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา บุญหลงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางสาวอภินันท์ นาดีโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์กรรมการ
4. นายถนอม เกตุแก้วโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ เหล่ามาโรงเรียนบ้านคลองเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤตา ปุริจันทร์โรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางสาวคณิน บุญช่วยโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
4. นางพเยาว์ นามนวดโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายคำปน ศรีนามโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงประธานกรรมการ
2. นางพิกุล บงแก้วโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์กรรมการ
3. จ.ส.ต.ไพรวัลย์ หงษ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการ
4. นางนุชนภา พาภักดีโรงเรียนบ้านนาสุรินทร์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอัครเดช จันทยุทธโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิกุล บงแก้วโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์กรรมการ
3. นางพัษณารินทร์ ทองบุตรโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
4. นายอัครพงษ์ อิ่มนางโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวงจันทร์ รัตนประเสริฐโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรัส สุนทรเพราะโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรัชดา มี่งคำมีโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ บุตรทาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวงจันทร์ รัตนประเสริฐโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ ชาวตุ้มโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลกรรมการ
3. นางสภารัตน์ สาริยาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ แก้วเสน่หาโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอุดม ถาโคตรโรงเรียนบ้านหนองค้อประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา บุญหลงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางปิยนุช ไวยวรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
4. นายคุณภัทร ลำโกน โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเรือง กุลราชโรงเรียนนาด่านประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล พรรณะโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ไนจันทร์ทึกโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นายสามารถ สารีแก้วโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบุญคง ไชยช่วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย งามขำโรงเรียนบ้านอาบช้างกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ บุญหนาโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการ
4. นายกิตตินันท์ ทุมปัดโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายบุญคง ไชยช่วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
2. นางสมผล คลังมารินทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการ
3. จ.ส.อ.บุญส่ง เชียงทองโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางสุภักดิ์สอน ผาสุขนิตย์โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญคง ไชยช่วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางสาวนิชานันทร์ จิวโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
4. นายชุมพล บุญพาโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญคง ไชยช่วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะพร สิทธิโชติโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นางสาวพรวดี โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
4. นายชุมพล บุญพาโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญคง ไชยช่วยโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ รัตนศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายกิตตินันท์ ทุมปัดโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิทยา บุญดอนยางโรงเรียนบ้านต่างแคนประธานกรรมการ
2. นางยุพิน ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายมานพ เชื้อสาวถีโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นางอัมพร บุญหล้าโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกษิณ ดอนโสภาโรงเรียนบ้านท่าอุทัยประธานกรรมการ
2. นางวิลาสิณี โพธิ์งามโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยากรรมการ
3. นายสมภาร ศรีชานิลโรงเรียนบ้านบุญทันกรรมการ
4. นางพิสมัย ศรีสาลีโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุประธานกรรมการ
2. นางเนืองนิตย์ ขิระทานโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลากรรมการ
3. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
4. สิบเอกวีระศักดิ์ กว้างขวางโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมเจตน์ สัจเขตต์โรงเรียนบ้านโคกกะทอประธานกรรมการ
2. นางสาวอ่อนสา เกตุแก้วโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายบุญทำ ศิริสุทธิ์โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางอำไพ ครองยุติโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมงคล สุภกรรมโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายวัชระ ทุมชะโรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนุสิต สมยืนโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมงคล สุภกรรมโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพิน รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายบุญทำ ศิริสุทธิ์โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นายปริญญา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สำราญรื่นโรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายไพรฑูรย์ ขุนเรศโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายอุทัย สำราญรื่นโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
2. นางชลธิดา ยงลาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายวิชยุตม์ แพงวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายทองนาค หม่อมเป้โรงเรียนบ้านวังสำราญประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ศิริสุทธิโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายสุพานิช ขุนเดชโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการ
4. นายเอกชัย สารกรณ์โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพิทักษ์พงษ์ เกษศรีโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสังวร บุตรดาซุยโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายอัศจรรย์ เหล่ามาโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางสุพรลักษณ์ ไชยคิรินทร์โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิตติ โกมลกุลพัทธ์โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายกมล บุตรพรหมโรงเรียนบ้านขอบเหล็กกรรมการ
3. นายบุญเหลือ วงษ์จูมโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการ
4. นายเลียง บุญหล้าโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัช ละเอียดอ่องโรงเรียนบ้านอาบช้างประธานกรรมการ
2. นายทวี แสงโคตรโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายวรรักษ์ ไชยพรมมา โรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
4. นางนภาพร โง่นแก้วโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ ไวยวัฒน์โรงเรียนบ้านนาสมนึกประธานกรรมการ
2. นางสำลี ศิริสุนทรโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางอุบล วงศ์จวงโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา โคตรชนะโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสงวน เพียเทพโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นายวีระ ทุ่นใจโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
3. นางวิรัตน์ เหมะธุลินทร์โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ วิบูลอัฐพลโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายอุดม ผลธุระโรงเรียนบ้านกุดผึ้งประธานกรรมการ
2. นายปรีดา พันธุระโรงเรียนบ้านวังหินซากรรมการ
3. นายนายธีระพงษ์ ระนาดโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสมใจ คำแหงพลโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายปรีชา จันทร์โสมโรงเรียนบ้านสนามชัยประธานกรรมการ
2. นายทวี แสงโคตรโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายสิวะรักษ์ โพธิ์ไทรพิทักษ์โรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
4. นางเนตรจิตรา ศิลาโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพสิษฐ์ ภักดีโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ บุญหลงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายศิลปชัย แก้วเสน่หาโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายคุณากร จันทร์ศิริโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายพสิษฐ์ ภักดีโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลำภรณ์ พิสถานโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายสะอาด ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
4. นายยรรยง พละสารโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายประจญ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางปริฉัตร ไชยอุบลโรงเรียนบ้านขอบเหล็กกรรมการ
3. นายคธาวุฒิ บุญเลิศโรงเรียนบ้านต้องกรรมการ
4. นายประยงค์ ชันติโกโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอุทัย อวนศรีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคลประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์พัฒน์ บุญโสมโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นายมังกร ปาจรียานนท์โรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการ
4. นายสมควร แสนแก้วโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัยโรงเรียนบ้านขอบเหล็กประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แสนคำโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ หาญเสมอโรงเรียนบ้านวังหินซากรรมการ
4. นางสมใจ จันทะเมธิโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนภัสวรรณ เสี่ยงเทียนชัยโรงเรียนบ้านขอบเหล็กประธานกรรมการ
2. นายอภัย พรหมหล้าโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นายสุพรรณ ทาเภาโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ คำพิศาลโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุริยา พรหมวังโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ แสนพรมมาโรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
3. นายวิษณุ ทิพย์สนเทห์โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยากรรมการ
4. นางอมร ไชยเชษฐ์โรงเรียนโคกนาเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสุรัตน์ คำภีระโรงเรียนบ้านป่าแดงงามประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ จำปาสิมโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ เฉลียงวาสโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
4. นายเสกสิทธิ์ โยธชัยโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุรกาญจน์ พละกลางโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวรประธานกรรมการ
2. นางอมร ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
3. นายประยูร ภูวิชัยโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ศรีประจงโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพรวัลย์ พาภักดีโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทวี พลดงนอกโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวกรรมการ
3. นายกานต์ชัย แก้วธรรมมา โรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ พลทีโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบุญชุด ป้องคำรดโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี ไชยคำภาโรงเรียนบ้านก่านกรรมการ
3. นายวีระยศ ศรีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายพิสิทธิ์ พูลศิริโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ พาภักดีโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ฉิมนิลโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการ
3. นายประวิทย์ พิมมะทีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นายนภดล วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านนาโมงประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ ศรีประจงโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นายธาดา ขุมเงินโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
4. นางกรรณิกา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านนาโมงประธานกรรมการ
2. นางรุจีราภรณ์ ทองทิพย์โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการ
3. นายนภดล วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางกรรณิกา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเคนวิทย์ เหตุเกษโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวารี ทิพชราโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางเกสร ฤทธาพรหมโรงเรียนโนนปอแดงวิทยากรรมการ
4. นางสมเกียรติ ไชยหาญโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเคนวิทย์ เหตเกตุโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
3. นางรัชนี ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
4. นางสมพิศ ฉิมนิลโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเคนวิทย์ เหตุเกษโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ พรมคุณโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางณัฏฐณิชา หยองเอ่นโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นางปฐมพร ศรีชมภูโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพลทอง สารีแก้วโรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผดาวันโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นายประวิทย์ พิมมะทีโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางนุชริน ชุดชาโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร พานศรีโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ ระนาทโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางอาริยา ศรีเมืองโรงเรียนบ้านนาโมงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ระนาทโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
3. นายอนิวรรตน์ ม่วงกลางโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ ศรีพลโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ระนาทโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ขัติสอนโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกากรรมการ
4. นายบัณฑิต สิทธิโชติโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายคำผาย พลเพชรโรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายคำผาย พลเพชรโรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยูร ศรีโนนยางโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายคำผาย พลเพชรโรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
3. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายคำผาย พลเพชรโรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
3. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายคำผาย พลเพชรโรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายคำผาย พลเพชรโรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายคำผาย พลเพชรโรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี จันทร์ศิริโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
3. นางสาวพัชรีพร นามบุญลือโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
4. นางกนกพร กุลกนกโรงเรียนบ้านขอบเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายคำผาย พลเพชรโรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
3. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ คำมากโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางรัตนา ยุทธรรมโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
4. นางนิยมศิลป์ ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยุทธรรมโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
3. นางนิยมศิลป์ ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางศรีจันทร์ คำมากโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ คำมากโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางนิยมศิลป์ ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางรัตนา ยุทธรรมโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยุทธรรมโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
3. นางนิยมศิลป์ ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางศรีจันทร์ คำมากโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระพร เผือกยิ้มโรงเรียนบ้านนาด่านประธานกรรมการ
2. นายชนายุส สวนดีโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นายวีระเชษฐ์ แก้วเหลาโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระพร เผือกยิ้มโรงเรียนบ้านนาด่านประธานกรรมการ
2. นายชนายุส สวนดีโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นายวีระเชษฐ์ แก้วเหลาโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระพร เผือกยิ้มโรงเรียนบ้านนาด่านประธานกรรมการ
2. นายชนายุส สวนดีโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นายวีระเชษฐ์ แก้วเหลาโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระพร เผือกยิ้มโรงเรียนบ้านนาด่านประธานกรรมการ
2. นายชนายุส สวนดีโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นายวีระเชษฐ์ แก้วเหลาโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางศิริพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยประยูร โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ โสภาเปี้ยโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
3. นายวิไลศิลป์ โคตุราชโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
4. นางลลิน ธนะสีลังกูรโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยประยูร โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ โสภาเบี้ยโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
3. นายวิไลศิลป์ โคตุราชโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
4. นางลลิน ธนะสีลังกูรโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยประยูร โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายวิไลศิลป์ โคตุราชโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
4. นางลลิน ธนะสีลังกูรโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยประยูร โง่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นายวิไลศิลป์ โคตุราชโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
4. นางลลิน ธนะสีลังกูลโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต เทพวารินทรามาศโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกาประธานกรรมการ
2. นายสงวน ป้องศิริโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ จันทร์เหลืองโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นางชญาภา มูลถวิลย์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต เทพวารินทรามาศโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกาประธานกรรมการ
2. นายสงวน ป้องศิริโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ จันทร์เหลืองโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นางชญาภา มูลถวิลย์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต เทพวารินทรามาศโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกาประธานกรรมการ
2. นางชญาภา มูลถวิลย์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายสงวน ป้องศิริโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ จันทร์เหลืองโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต เทพวารินทรามาศโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกาประธานกรรมการ
2. นางชญาภา มูลถวิลย์โรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นายสงวน ป้องศิริโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ จันทร์เหลืองโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเกษม ศรีสุรักษ์โรงเรียนยูงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิไลศิลป์ โคตุราชโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
3. นายอัครพงษ์ อิ่มนางโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเกษม ศรีสุรักษ์โรงเรียนยูงทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพัฐจักร วันทวีสพป.นภ.2กรรมการ
3. นายอัครพงษ์ อิ่มนางโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นายอุทัย พูลพรมโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี จันทร์ศิริโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยชนก นารายณ์ณะคามินทร์โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
3. นางขวัญใจ อัดโดดดอนโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
4. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายนางสุปราณี จันทร์ศิริโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
3. นายขวัญใจ อัดโดดดอนโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์กรรมการ
4. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี จันทร์ศิริโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวิราภรณ์ คำมูลโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นางสาวอำภาพร บัวสายโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรีพร นามบุญลือโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์โรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ คำมูลโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางสาวพัชรีพร นามบุญลือโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก นารายณ์ณะคามินทร์โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์โรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นางกนกพร กุลกนกโรงเรียนบ้านขอบเหล็กกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ ยาพันธ์โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ คำมูลโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์โรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นายนิติวัฒน์ ไชยพาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการ
3. นางยุพิน ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นางสาวพัชรา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุชาติ หนูโนตโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นายพนันนดร ทองโคตรโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายประศักดิ์ วงศ์จวงโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
4. นายวิทยา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสุชาติ หนูโนตโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นายพนันดร ทองโคตรโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายประศักดิ์ วงษ์จวงโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
4. นายวิทยา เชื้อแก้วโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายคำพอง บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นายนงนภัสร์ จันทร์ประเทศโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง โปร่งพรหมาโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ เหมะธุลินทร์โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายคำพอง บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ เหมะธุลินทร์โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง โปร่งพรมมาโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางนงนภัสร์ จันทร์ประเทศโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา สาระกุลโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางปิ่น โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
3. นายชนะ คำแดงใสโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวกรรมการ
4. นายบุญทำ ศิริสุทธิ์โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สาระกุลโรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นายปิ่น โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
3. นายชนะ คำแดงใสโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวกรรมการ
4. นายพจน์ อินทรพิมพ์โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายดาวเรือง วิชัยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวชัณย์ณิชา เวียนภีระภัทร์โรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางทองปาน ศรีดาธรรมโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางถวิลทอง เผือกยิ้มโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายดาวเรือง วิชัยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมประธานกรรมการ
2. นางสาวชัณย์ณิชา เวียนภีระภัทร์โรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
3. นางทองปาน ศรีดาธรรมโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางถวิลทอง เผือกยิ้มโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรธนา ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านผาวังประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สุภาภิรักษ์โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
3. นายปัญญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นายวิชาญ โฉมทีโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรธนา ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านผาวังประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ สุภาภิรักษ์โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
3. นายปัญญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
4. นายวิชาญ โฉมทีโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสวาท นามบุตรโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นางกรงทอง ชัชชวาลย์โรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
3. นายเกรียรติพล ไวยวรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
4. นางวิจิตรา พลดงนอกโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสวาท นามบุตรโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นางกรงทอง ชัชวาลย์โรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
3. นางวิจิตรา พลดงนอกโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวกรรมการ
4. นายเกรียรติพล ไวยวรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอรรถวิโรจน์ สอนคำมีโรงเรียนบ้านโนนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณปรียา ทุมชะโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นางพาขวัญ ชาพรมมีโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นางมลธิชา ยะโสโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอติยะ ศรีถานโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.บัวทอง จันทร์ปัญญาโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
3. นางสุกัญญา แก้วใสย์โรงเรียนผาเวียงกรรมการ
4. นางสาววรรณวิสาข์ อารามพระโรงเรียนบ้านขอบเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายอรรถวิโรจน์ สอนคำมีโรงเรียนบ้านโนนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปราณปรียา ทุมชะโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นางพาขวัญ ชาพรมมีโรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นางเสงี่ยม เทียนคำโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางศุภภัทร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว เพียแก่นโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวกอบกุล ซิ้มเจริญโรงเรียนนาสมนึกกรรมการ
4. นางสุกัลยา นารีโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางศุภภัทร สังวงศ์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสมัคร ปัญญาใสโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางสุรีย์มาศ แดงวงค์โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
4. นางวาสนา เชื้ออุ่นโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายวีรยศ สิมลีโรงเรียนบ้านต้องประธานกรรมการ
2. นางนางสุรางค์ ชาสังข์โรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
3. นางอุบล วงจวงโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางสาวโชติกา เจริญดีโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวีรยศ สิมลีโรงเรียนบ้านต้องประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติกา เจริญดีโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
3. นางอุบล วงศ์จวงโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางสุรางค์ ชาสังข์โรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ สายบุปผาโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา หลาบหนองแสงโรงเรียนยูงทองวิทยากรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ กองสิงท์โรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นางอภิญญา คำภาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สายบุปผาโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ประธานกรรมการ
2. นางสถาพร ชาวตุ้มโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการ
3. นางวิรัตน์ ศรีเศษพิมพ์โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ กองสิงท์โรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านไทยนิยมประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ โคตรสุมาตย์โรงเรียนบ้านบุญทันกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ภูลายยาวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางสาวกัลยรัตน์ ดวงทิพย์จันทร์โรงเรียนบ้านสนามชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญจันทร์ ประทุมชัยโรงเรียนบ้านนากลางประธานกรรมการ
2. นายสากล ไชยคิรินทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการ
3. นายชาญอรุณ เทือกสายโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางสาวสปริง สอนสมนึกโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีรพรรณ บุษราคำโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา วงษ์จำปาโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการ
3. นายนิเทศก์ สัจจเขตโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นายวันน้อย พะยอมโรงเรียนพะยอมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายชูชาติ หงษ์ขาวโรงเรียนบ้านนาสีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ชารีแสงโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
3. นายเจียม ภักมีโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นายอัครเดช พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ชัยสงค์โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางกัลภัทร หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการ
3. นายเชาวนันท์ โสโทโรงเรียนบ้านหนองแวงคำกรรมการ
4. นางสาวมงกุฏเพชร กันนะลาโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ บุญเต็มโรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายธนกร หนูกลางโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกากรรมการ
3. นางรัตติกาล สินทรโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นายอภิชัย วันประเสริฐโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุลโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวประธานกรรมการ
2. นายธัญวัฒน์ เอกทัศน์โรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
3. นางบุษกร ทองจินดาโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวลัดดา คำภาคโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านไทยนิยมประธานกรรมการ
2. นายเสรี วงษาโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
3. นางสาวมงกุฎเพชร กันนะลาโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นายพิพัฒน์ งามชัยภูมิโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวีรพรรณ บุษราคำโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช หาญชัยโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นางปิยา พิมพ์สอนโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นายชาญอรุณ เทือกสายโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชาตรี วงเวียนโรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสปิง สอนสมนึกโรงเรียนบ้านคลองเจริญกรรมการ
3. นายวสันต์ วงษ์ไชยาโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
4. นายสากล ไชยคิรินทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ สมบัติธีระโรงเรียนบ้านเอื้องประธานกรรมการ
2. นางศศิธร วงษ์ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านวังหินซากรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ แสนนาโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นายสมยศ บุญประคมโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางจำรัส บุตรพรหมโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุพร คำวันดีโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
3. นางยุวรี วงษ์วังทองโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
4. นางวรรณภา พันดวงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจำรัส บุตรพรหมโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ สาคุณโรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
3. นางจิระภา ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านไทยนิยมกรรมการ
4. นางสาวสุภัค สีมาคำโรงเรียนบ้านนาสมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายเวียงชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ เพรงมาโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางปาริชาติ วัฒนากลางโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ หนูหล้าโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสุวรรณี ทุ่มแห่วโรงเรียนบ้านโนนเมืองประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ แก้วดวงตาโรงเรียนบ้านหนองเหลืองขามนครกรรมการ
3. นางลำพัน บุตรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองค้อกรรมการ
4. นางณัฐพร ไชยศรีโรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพนารัตน์ บุญเลิศโรงเรียนบ้านโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชานันท์ สุทธิแพทย์โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
3. นายเสถียร ลำโกนโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางสุจิรา ชาริดาโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสมนึก จุลนางโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาววิลวรรณ พรมวรรณาโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
3. นางระวิวรรณ แพงโคตรโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นางฉัตรชนก สัพโสโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย กาญจนสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ แดงนาโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ประวันโนโรงเรียนบ้านนาส้มโฮงกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ บุตรรอดโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย กาญจนสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจันทร์ชัย ปะวะลังโรงเรียนบ้านโคกนกสาริกากรรมการ
3. นางณัชณศา ประทุมชัยโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางมารยาท คำดีโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายไพรวัลย์ ยุทธรรมโรงเรียนบ้านดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ สุขนิ่มโรงเรียนบ้านต้องกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี แสนยศโรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษากรรมการ
4. นางกองมณี โลกายุทธโรงเรียนบ้านก่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ ยุทธรรมโรงเรียนบ้านดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา มูลปสิตโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นางร่มฉัตร เชื้ออุ่นโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวดารณี วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสุบิน ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
2. นางภัทราวดี ศรีถนัดโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
3. นางมัณฑนา บุญประคมโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
4. นายจิตติ อาจไพรรินทร์โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายประสาน บุญนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2กรรมการ
2. MissQian LiKhamsaenwittayasan schoolกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พรหมซาวโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวลำภรณ์ พิสถานโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเวียงชัย พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ทองนำโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอานุช พรหมศรีโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยกรรมการ
4. นางสาวเครือวรรณ เค้าโพธิ์โรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
3. นางนิตยา ภูมีโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐชญาภรณ์ ผ่านแผ้วโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ บุญมีโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
3. นางยุพิณ แต่งผิวโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
4. นางเบญจวรรณ สุภกรรมโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายศรีทน นนทะแสงโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ประธานกรรมการ
2. นายวัชเรนทร์ พลซาโรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรหมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพะยอม สารีแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
4. นางสมจิตร ทูลพุทธาโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมจิต โคกสีอำนวยโรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ พูลเกษมโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
3. นางพิสมัย ทิธรรมโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
4. นายสง่า วังซ้ายโรงเรียนบ้านโนนสง่าราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายยรรยงค์ พละสารโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
2. สิบเอกจักร ฮดฤาชาโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ วิแสงโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนกรรมการ
4. นายเสน่ห์ พระสว่างโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอนโรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสำรวย สาคุณโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
4. นายสมทรง เทียนคำโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายฐาปกรณ์ วิแสงโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นายสมทรง เทียนคำโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายสำรวย สาคุณโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ป้านภูมิโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายซอ วาดวงษ์โรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรมมานุสรณ์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางกมลทรรศ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางนงรักษ์ นิวงษาโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางสุพิศ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ ศิริบุตรโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ หนูโนตโรงเรียนเทพคีรีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัฉรา แดงนาโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นางสุภา ป้านภูมิโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสาโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม เทวประกายโรงเรียนบ้านโนนอุดมศึกษากรรมการ
3. นางฐิติพร จันทร์ลอยโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ชาทองโรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสาโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ หอมสมบัติโรงเรียนบ้านอาบช้างกรรมการ
3. นางฐิติพร จันทร์ลอยโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
4. นางสาววฤนดา ไชยรบโรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสมคิด โชติศรีโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา พันดวงโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการ
3. นางเกตุกนก ป้านภูมิโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางศศิธร อินทะปัญญาโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายลิขิต ศรีอุดรโรงเรียนบ้านบุญทันประธานกรรมการ
2. นางร่มฉัตร เชื้ออุ่นโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกิตติยา เพ็งวิธีโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยกรรมการ
4. นายฉัตรชัย นามมีโรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรีหวังใจโรงเรียนกุดแห่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัจฉริยะ สาคุณโรงเรียนบ้านกุดผึ้งกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ชิณศรีโรงเรียนเกษตรนาหวังสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวธารารัตน์ ดวงคำบุตรโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางเพชรสมร ทันตาหะโรงเรียนบ้านดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ทรงบุญโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
3. นายประเสริฐ วงษ์จวงโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ พวงสีดาโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายชาญชัย เบ้าหล่อเพชรโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นางพิมลพรรณ แฟร์ฮัทโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ มัตกิตโรงเรียนบ้านโคกกะทอกรรมการ
4. นางดารณี จันสาครูโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เบ้าหล่อเพชรโรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัยประธานกรรมการ
2. นายเพชร มายนต์โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกากรรมการ
3. นางไกรศรี ราชชมภูโรงเรียนกรรมการ
4. นางวนิดา เบ้าทองโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ เจริญทองโรงเรียนบ้านหนองแวงคำประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย มีแสนโรงเรียนบ้านอาบช้างกรรมการ
3. นางสาวชุติยา ประจันตะเสนโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
4. นางสมรื่น สิทธิยาโรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ เจริญทองโรงเรียนบ้านหนองแวงคำประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ สุทวงษ์โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการ
4. นางสาววันดี ศิลาเพชรโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงประธานกรรมการ
2. นางศรีวัลย์ คำเวียนโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
3. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศรีวัลย์ คำเวียนโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายครองภพ คำโมงโรงเรียนบ้านภูเขาวงประธานกรรมการ
2. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางสาวบูลยาวี ขานมาโรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ตาดีโรงเรียนบ้านดงมะไฟกรรมการ
3. นางเยาวภา ศิลาโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ พฤษติกุลโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายบรรยง อาจกล้าโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางอรทัย พันธ์พรหมโรงเรียนโนนปอแดงวิทยากรรมการ
3. นางปิยธิดา เวชกามาโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายเขมพจน์ ชฎาวงศ์โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดารา เรืองแสงโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยากรรมการ
3. นายวิทยา เขียวไกรโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา รัชชูวงศ์โรงเรียนบ้านป่าแดงงามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมประสงค์ ชัยศรัตราโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางธัญญรัตน์ แดงฟองโรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรหมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวิไล มณีศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
4. นางจิราภรณ์ มาตราโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมประสงค์ ชัยศัตราโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญรัตน์ แดงพวงโรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรหมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ มาตราโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการ
4. นางวิไล มณีศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ ชัยศัตราโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล มณีศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ แดงฟองโรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรหมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ มาตราโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมประสงค์ ชัยศัตราโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล มณีศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ มาตราโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการ
4. นางธัญญรัตน์ แดงฟองโรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรหมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ ชัยศัตราโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล มณีศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางธํญญรัตน์ แดงฟองโรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรหมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ มาตราโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมประสงค์ ชัยศัตราโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล มณ๊ศรีโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์กรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ อดงฟองโรงเรียนบ้านโนนมะค่าพรหมนุสรณ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ มาตราโรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทองสันต์ จันทะชาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ระวงษ์โคตรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุรดา โคกสีอำนวยโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
4. นางสุพิศ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทองสันต์ จันทะชาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรดา โคกสีอำนวยโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางจินตนา ระวงษ์โคตรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสุพิศ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทองสันต์ จันทะชาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ระวงษ์โคตรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุรดา โคกสีอำนวยโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
4. นางสุพิศ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทองสันต์ จันทะชาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ระวงษ์โคตรโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสุพิศ อ้วนมะโฮงโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงกรรมการ
4. นางสุรดา โคกสีอำนวยโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทองใบ ทองทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพร พรหมวิริยกุลโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นางวิษชุดา วศิวัฒนาโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
4. นางไกรสี ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายทองใบ ทองทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพร พรหมวิริยกุลโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นางวิชชุดา วศินวัฒนาโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายกรรมการ
4. นางไกรสี ราชชมภูโรงเรียนบ้านโคกนาเหล่ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ บุดดีโรงเรียนบ้านนาไร่ประธานกรรมการ
2. นางญาณิน ศิริกันโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยากรรมการ
3. นางพรสุดา ดอนมูลโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางสาววาทินี กระพันเขียวโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพันธ์ บุดดีโรงเรียนบ้านนาไร่ประธานกรรมการ
2. นางญาณิน ศิริกันโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยากรรมการ
3. นางพรสุดา ดอนมูลโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ประทุมกุลโรงเรียนบ้านท่าอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธฺ์ บุดดีโรงเรียนบ้านนาไร่ประธานกรรมการ
2. นางญาณิน ศิริกันโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยากรรมการ
3. นางพรสุดา ดอนมูลโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางสาววาทินี กระพันเขียวโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพันธ์ บุดดีโรงเรียนบ้านนาไร่ประธานกรรมการ
2. นางญาณิน ศิริกันโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยากรรมการ
3. นางพรสุดา ดอนมูลโรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ประทุมกุลโรงเรียนบ้านท่าอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรุณ ใจปานแก่นโรงเรียนบ้านวังหินซาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ แสงปัญญาโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นายวีระ ทุ่นใจโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
4. นางวิรัตน์ เหมะธุลินทร์โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรุณ ใจปานแก่นโรงเรียนบ้านวังหินซากรรมการ
2. นางวิรัตน์ เหมะธุลินทร์โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
3. นายวีระ ทุ่นใจโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
4. นางจุฑามาศ แสงปัญญาโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรุณ ใจปานแก่นโรงเรียนบ้านวังหินซาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ แสงปัญญาโรงเรียนกุดแห่วิทยากรรมการ
3. นางวิรัตน์ เหมะธุลินทร์โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
4. นายวีระ ทุ่นใจโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกฤษณะ ศรีนามโรงเรียนบ้านหนองด่านประธานกรรมการ
2. นายศิลปชัย แก้วเสน่หาโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
3. นายศักดิพัฒน์ บุญโสมโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานกรรมการ
4. นางสาวประไพพร พรหมโคตรโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายวีระยศ ศรีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นายกานต์ชัย แก้วธรรมาโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการ
4. นายบัณฑิต สิทธิโชติโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิทธิโชติโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายวีระยศ ศรีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายกานต์ชัย แก้วธรรมมาโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิทธิโชติโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายวีระยศ ศรีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายกานต์ชัย แก้วธรรมมาโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิทธิโชติโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายวีระยศ ศรีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายกานต์ชัย แก้วธรรมมาโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิทธิโชติโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายวีระยศ ศรีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายกานต์ชัย แก้วธรรมมาโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิทธิโชติโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายวีระยศ ศรีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายกานต์ชัย แก้วธรรมมาโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายถวัลย์ รัตนปัญญาโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิทธิโชติโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นายวีระยศ ศรีทองโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นายกานต์ชัย แก้วธรรมมาโรงเรียนบ้านนาด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
2. นางวิไลวรรณ คำมูลโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางสาวพัชรีพร นามบุญลือโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก นารายนะคามินโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนางศรีจันทร์ สัตตานุสรณ์โรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ คำมูลโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางสาวพัชรีพร นามบุญลือโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
4. นางสาวหทัยชนก นารายณ์ณะคามินทร์โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ คำมากโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
3. นางรัตนา ยุทธรรมโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
4. นางนิยมศิลป์ ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยุทธรรมโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
3. นางนิยมศิลป์ ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางศรีจันทร์ คำมากโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยุทธรรมโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
3. นางศรีจันทร์ คำมากโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการ
4. นางนิยมศิลป์ ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมบัติ จิตเจริญโรงเรียนบ้านก่านประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยุทธรรมโรงเรียนบ้านนาไร่กรรมการ
3. นางนิยมศิลป์ ดวงเศษวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นางศรีจันทร์ คำมากโรงเรียนบ้านหนองด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำผาย พลเพชรโรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ ศรีสุวะโรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
3. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายจรัญ รัตนสีลาโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดาวเรือง วิชัยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมประธานกรรมการ
2. นางทองปาน ศรีดาธรรมโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวธัณย์นิชา เวียนภีระภัทร์โรงเรียนบ้านผาวังกรรมการ
4. นางถวิลทอง เผือกยิ้มโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคำพอง บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นางนงนภัสร์ จันทร์ประเทศโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง โปร่งพรหมาโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ เหมะธุลินทร์โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคำพอง บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นางนงนภัสร์ จันทร์ประเทศโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง โปร่งพรหมาโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนากรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ เหมะธุลินทร์โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายดาวเรือง วิชัยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุมประธานกรรมการ
2. นางทองปาน ศรีดาธรรมโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางถวิลทอง เผือกยิ้มโรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูชาติ หงษ์ขาวโรงเรียนบ้านนาสีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ภูลายยาวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
3. นางสาวยุพิน ชาตรีแสงโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
4. นายอัครเดช พันธ็น้อยโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูชาติ หงษ์ขาวโรงเรียนบ้านนาสีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ชาตรีแสงโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
3. นายเจียม ภักมีโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
4. นายอัครเดช พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านฝ่ังแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชูชาติ หงษ์ขาวโรงเรียนบ้านนาสีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ชาตรีแสงโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ภูลายยาวโรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างกรรมการ
4. นายอัครเดช พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสวาท นามบุตรโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นายเทอดเกียรติ สมแค้วโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยากรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เหมะธุลินทร์โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการ
4. นางวิจิตรา พลดงนอกโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสวาท นามบุตรโรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพล ไวยวรณ์โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนกรรมการ
3. นางวิจิตรา พลดงนอกโรงเรียนบ้านซำเสี้ยวกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ เหมะธุลินทร์โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]