หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง ห้องคอม 1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง ห้องคอม 1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.30
3 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง ห้องคอม 3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง ห้องคอม 2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.30
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง ห้องคอม 3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 สพป นภ2 เวทีเล็ก 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 สพป นภ2 เวทีเล็ก 9 ต.ค. 2556 13.00-14.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 9 ต.ค. 2556 09.00-11.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 9 ต.ค. 2556 11.00-13.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 9 ต.ค. 2556 13.00-14.30
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 9 ต.ค. 2556 09.00-11.00
5 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 9 ต.ค. 2556 11.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีหน้าเสาธง 9 ต.ค. 2556 09.00-11.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีหน้าเสาธง 9 ต.ค. 2556 11.00-13.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 2 ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 2 ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง 5/1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง 5/2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง 6/1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ห้อง 5/2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ห้อง 6/1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ห้อง sound lap 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ห้อง computer 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2556 12.00-15.00
10 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ห้อง sound lap 9 ต.ค. 2556 12.00-15.00
11 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ห้อง computer 9 ต.ค. 2556 12.00-15.00
12 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ 1-2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ 1-2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
14 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
15 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-10.00
16 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-10.00
17 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-10.00
18 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-10.00
19 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
20 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-10.00
21 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีเล็ก 1 9 ต.ค. 2556 14.00-15.00
22 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีเล็ก 1 9 ต.ค. 2556 15.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นท์ 11-12 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นท์ 9-10 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นท์ 7-8 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นท์ 5-6 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 ชั้น 3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง 4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง 3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง 4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 3 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ห้อง ประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.30--12.00
2 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.30-12.00
3 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.30-12.00
4 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 10.30-12.00
5 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ห้องประชุมเล็ก 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีหน้าเสาธง 9 ต.ค. 2556 09.00-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 2 ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 2 ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 2 ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง วิทย์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 2 ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง วิทย์ 9 ต.ค. 2556 0-.00-12.00
7 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 2 ห้อง ป.4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]