หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร1 ห้อง ป.3 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง วิทยาศสตร์ 8 ต.ค. 2556 09.00-13.00
2 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที่1-2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นท์ ที่ 1-2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
4 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
8 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 5-6 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 5-6 8 ต.ค. 2556 11.00-13.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 5-6 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 15.00-16.30
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00
6 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 10.00-11.00
7 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 11.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 3-4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 3-4 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ 3-4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 8 ต.ค. 2556 09.00-10.30
3 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 8 ต.ค. 2556 10.30-12.00
4 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป นภ2 เวทีกลาง 8 ต.ค. 2556 13.00-14.30
5 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป นภ2 เวทีกลาง 8 ต.ค. 2556 14.30-16.30
6 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีเล็ก 8 ต.ค. 2556 09.00-10.30
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีเล็ก 8 ต.ค. 2556 13.00-14.30
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีเล็ก 1 8 ต.ค. 2556 10.30-12.00
9 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีเล็ก 8 ต.ค. 2556 14.30-16.30
10 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป นภ2 ห้อง ประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 13.30-15.00
11 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป นภ2 ห้อง ประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 14.30-15.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 3 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง 4 8 ต.ค. 2556 11.00-13.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นท์ 5-6 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นท์ 7-8 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นท์ 5-6 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นท์ 7-8 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้อง Com 1 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นท์ 11-12 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00
13 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้อง Com 1 8 ต.ค. 2556 09.00-14.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 สพป นภ2 ห้อง ประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00
2 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง 6/1 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00
3 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง 6/1 8 ต.ค. 2556 10.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ห้อง ประชุมเล็ก 8 ต.ค. 2556 09.00-15.00
2 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 09.00-10.30
3 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 3 8 ต.ค. 2556 10.30-12.00
4 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
6 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 4 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
8 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00-10.30
9 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป. 1/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30
10 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 088 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 8 ต.ค. 2556 09.00-09.30
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 8 ต.ค. 2556 10.30-12.00
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 8 ต.ค. 2556 09.30-10.00
4 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 8 ต.ค. 2556 10.00-10.30
5 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 8 ต.ค. 2556 12.00-12.30
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 2 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00
7 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 2 8 ต.ค. 2556 10.30-11.00
8 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 2 8 ต.ค. 2556 11.00-11.30
9 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 2 8 ต.ค. 2556 10.00-10.30
10 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ห้องประชุมเล็ก 8 ต.ค. 2556 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป 1/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป. 1/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 117 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 8 ต.ค. 2556 15.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง 4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 3 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ใต้ถุนอาคาร 4 ห้อง 2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง com2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง com2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง com2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นท็ 7-8 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ 7-8 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]