หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2.
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง 1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 4 ห้อง2 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
5 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.3 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
6 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร1 ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2556 13.00-16.30
7 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.30
8 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.3 7 ต.ค. 2556 13.00-16.30
9 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.2/2 7 ต.ค. 2556 13.00-14.30
10 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
11 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ที่ 3-4 7 ต.ค. 2556 09.00-11.30
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 3-4 7 ต.ค. 2556 11.30-12.00
3 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 3-4 7 ต.ค. 2556 13.00-14.00
4 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 3-4 7 ต.ค. 2556 14.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 7 ต.ค. 2556 09.00-13.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นที่ 1-2 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต็นที่ 1-2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.30
4 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 5-6 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เต๊นท์ ที 5-6 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 7 ต.ค. 2556 13.00-15.30
4 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ห้องประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีเล็ก 1 7 ต.ค. 2556 15.30-16.00
2 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป นภ2 ห้อง ประชุมสัตตบงกช 7 ต.ค. 2556 09.00-09.30
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป นภ2 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2556 13.00-14.30
5 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00
6 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป นภ2 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2556 14.30-16.30
7 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีเล็ก 1 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
8 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีเล็ก 1 7 ต.ค. 2556 13.00-14.00
9 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีเล็ก 1 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00
10 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน เวทีเล็ก 1 7 ต.ค. 2556 14.00-15.30
11 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป นภ2 ห้อง ประชุมสัตตบงกช 7 ต.ค. 2556 13.00-14.00
12 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป นภ2 ห้อง ประชุมสัตตบงกช 7 ต.ค. 2556 14.00-15.00
13 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป นภ2 ห้อง ประชุมสัตตบงกช 7 ต.ค. 2556 15.00-16.30
14 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป นภ2 ห้อง ประชุมสัตตบงกช 7 ต.ค. 2556 10.00-11.00
15 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป นภ2 ห้อง ประชุมสัตตบงกช 7 ต.ค. 2556 09.30-10.00
16 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป นภ2 ห้อง ประชุมสัตตบงกช 7 ต.ค. 2556 11.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้อง Com 1 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
2 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้อง Com 1 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 สพป นภ2 ศูนย์เรียนรู้ฯ ห้อง Com 1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้อง Com 2 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้อง Com 3 7 ต.ค. 2556 09.00-14.00
6 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้อง Com 2 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้อง Com 1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ ห้อง Com 1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป นภ2 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้อง Com 1 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ป.6/1 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ป.6/1 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ป.6/1 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ป.5/2 7 ต.ค. 2556 09.00-11.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ป.5/2 7 ต.ค. 2556 11.00-13.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง ป.5/2 7 ต.ค. 2556 13.00-15.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง Sound 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง Sound 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง 5/1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง 5/1 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง Com 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 3 ห้อง Com 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ห้องประชุมเล็ก ห้อง ห้องประชุมเล็ก 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน อาคาร 1 ห้อง ห้องอนุบาล 2 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 7 ต.ค. 2556 13.00-15.30
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป นภ2 ห้องประชุมภูน้อย 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป นภ2 ห้องประชุมสัตตบงกช 7 ต.ค. 2556 15.00-16.30
2 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป นภ2 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
3 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป นภ2 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00
4 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป นภ2 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2556 12.00-13.00
5 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น สพป นภ2 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2556 13.00-14.30
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สพป นภ2 เวทีกลาง 7 ต.ค. 2556 14.30-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]