รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ ...14-15... เดือน ตุลาคม..........2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงศุภิสรา   วรจิตร
 
1. นางดวงจันทร์   ประภาวิชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงอทิติยา  บำรุงเชื้อ
 
1. นางใจแก้ว  ท้าวเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  พลตื้อ
 
1. นางสุภาวดี  จุลสราญพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงวรัญญา  สีเทา
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ผาแดง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงณัถชา   ภูบัวเพชร
 
1. นางสาวนงเยาว์   สามารถ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  มีไชย
 
1. นายสุพัฒน์  เจริญสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงวราวรรณ  คำบุญตา
 
1. นางพัฎฐ์สุฎา  ศรีนามโหน่ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เติมพันธ์
 
1. นางพัฎฐ์สุฎา  ศรีนามโหน่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอินทุอร  วรวงษ์
 
1. นางสมบัติ   วงคำใหญ่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. นางสาวสุนิสา  คงอาษา
 
1. นางประพันธ์  นามอาษา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 1. เด็กชายประธาน  ขวัญสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิมผกา  แก้วเขียว
 
1. นางศศิธารี  จันทร์โสม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีมูลเมือง
2. นางสาวชลิดา  โกษากุล
 
1. นายจำเนียร  วิลัยปาน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   บุญสาร
 
1. นายวิรักษ์  ตุ้มทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กหญิงนันทณัฐดา  วงษ์บู่ทอง
 
1. นางภิรมย์  นามวงษา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 1. เด็กชายวันชนะ  โภคาเพชร
 
1. นางสาวอิยวดี  ทาลี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา   เงินสมบัติ
2. เด็กชายธิติวุฒิ   จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงวริษา   คำภา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญโสม
2. นายประยนต์  จันทร์เขียว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ราชชิต
2. เด็กหญิงอรวี  เหลาเพ็ง
3. เด็กชายเจนณรงค์  เกษหอม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญโสม
2. นายบรรลือศักดิ์  คลังสามี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงบงกชกร   ช่วยวัน
2. เด็กหญิงปพิชญา  ไม่เศร้า
3. เด็กหญิงวนิสรา   รุ่งศรี
 
1. นางนุชรัตน์   นิลพัฒน์
2. นางวาสนา  วงศ์เศรษฐทัศน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. นางสาวจุฑามาศ  เหล่าแสลง
2. นางสาววิพาพรรณ  ชามนตรี
3. นางสาวสุภารัตน์  ศรีโยธา
 
1. นางอุบล  จันทรา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยเจริญ
2. เด็กชายอนิวัฒน์  ภาพนอก
 
1. นางปนิตตา  โสโท
2. นายประยูร  มณีวงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. นายตระการ  นิยมเหลา
2. นายอนาวิน  สุขษาเกต
 
1. นางอุบล  จันทรา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายเบญจพล   ทองโคตร
 
1. นายพิสันต์  คำวัน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  อินสำราญ
 
1. นายธราธร   อุทัยธวัช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายจตุพล  ขอนจันทร์
 
1. นายชวนคิด  หาปัญณะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงกีรกิตติ  สร้อยหล้า
2. เด็กหญิงวรวี  วะโรง
3. เด็กหญิงอิสรา  พนาพัฒน์
 
1. นางดรุณี  อินทนิล
2. นางสาวพุ่มพวง  อ้วนมาตรา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงมุกดา  สีตาแสง
2. นายสมคิด  สุริยัน
3. เด็กหญิงอรัญญา  ศิริดล
 
1. นางพัทยา  ชัยพฤกษ์
2. นางหยาดรุ้ง  เลขาโชค
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายกรกฎ  ทุมชะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เชียรรัมย์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ไชยพิเนตร
 
1. นางศุภวรรณ  ยศราวาส
2. นางสุทธิยา   สุวรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงนุชจรี  ท้าวพา
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญหนา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  นุชิต
 
1. นายธานี  ศรีวงศ์
2. นายธีระพัฒน์  พรมสมบัติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงจิตราวรรณ  สุเพ็งคำ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ป้านภูมิ
3. เด็กหญิงวรนุช  ภูกลาง
 
1. นางสาวศศิธร  ข้อโทน
2. นายสัพพัญญู  ศิริภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กชายนิติราช  รัตนกุล
2. เด็กหญิงพรทิมา  วิเวก
3. เด็กชายแพรวตา  นิลสนิท
 
1. นายปิยะพงษ์  พลบูรณ์
2. นางรุนนี  พรมโส
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์ชารี
2. เด็กหญิงพรรณพักตร์ษา  นาวัง
3. เด็กหญิงสุจิรา   จิตสูงเนิน
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  อินทรักษา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พันธะ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  วาระสิทธิ์
3. เด็กหญิงไอลดา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางศศิธร  ใจกล้า
2. นายสัญญา  เครื่องหอม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. นายณัฐพล  ศรีหอม
2. นางสาวอารียา  โดดนาดี
 
1. นายฐิติพงษ์  จรรยาคำนึง
2. นางอภัณตรี  อินทวงค์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  แถวปา
2. เด็กหญิงสุมาลี  นามวัน
 
1. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
2. นางละมัย  ทิมินกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 1. เด็กชายกิตติภพ  ปะวะขัง
2. เด็กชายเจษฎา  ละลี
 
1. นายสงวน  กุลวงศ์
2. นายเสถียร  ทาขุลี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 1. เด็กชายวิทวัส  บุญช่วย
2. เด็กชายเนติธร  มุนีกุล
 
1. นายสงวน  กุลวงศ์
2. นายเสถียร  ทาขุลี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 1. เด็กหญิงดรัลพร  กลางจันทา
2. เด็กชายอนุชา  ขันดี
 
1. นายพายุ  จักรโนวัน
2. นางรัตนา  ยางศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 1. นายสนธยา  รัววิชา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ปัดนาวาส
 
1. นายสมบูรณ์  โสรธร
2. นายสุพรรณ  บัวทอง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 1. เด็กชายรณชัย   เอกนุช
2. เด็กชายวรัญญู   สุวรรณโสภา
 
1. นายสุพจน์  วงค์คำจันทร์
2. นายโชคชัย  ตุ้มทอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงชณิตา  สงวนศิลป์
2. เด็กชายธีรพงษ์  ศึกสงคราม
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  แข็งขัน
4. เด็กชายยุทธิพงษ์  ชัยภาฤทธิ์
5. เด็กหญิงอภิญญา  พันธุ์ตู้
 
1. นางศุภลักษณ์  โคตรสุโน
2. นายเบญจมินทร์  โคตรสุโน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจินดาพร  ดวงโนแสน
2. เด็กหญิงณิชาฎา   โคตรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณีลวัลย์   โพชพันธ์
4. เด็กหญิงบัวชมพู   ชูทอง
5. เด็กหญิงรชวรรณ  จันทาคีรี
 
1. นายสมพงษ์   พุกหน้า
2. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  โพระเดา
2. นางสาวจามจุรี  ชัยศรี
3. นางสาวนงนุช   ไกรยอด
4. นางสาวลักขณา   แซงบุญเรือง
5. นางสาวอารียา  พัฒนชัย
 
1. นางมาลัย  สร้างแก้ว
2. นางลดาวัลย์  พลโยธา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงภาวรินทร์  ไชยแสนท้าว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  นครังสุ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  หมื่นทุม
4. เด็กหญิงสุวันนา  จันทร์หล่ม
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  เขาไตร
 
1. นางดวงพร  สีดากุด
2. นายสวาท  ศรีบุญเรือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีสมน้อย
2. เด็กหญิงดวงกมล  ดอนเปตรง
3. เด็กหญิงดวงกมล  ทองขาว
4. เด็กหญิงนิศาชล  หงษ์พรม
5. เด็กหญิงวัลนิภา  การเพียร
 
1. นางสุพิศตา   ไชยวาน
2. นายสุภณ  ธนะธน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กหญิงนฤมล    ดาทาราช
2. เด็กหญิงปฏิพร   บรรพรม
3. เด็กชายภัทรกวินทร์   แก้วทองหลาง
4. เด็กหญิงรรินธร    ศิริวัฒน์
5. เด็กหญิงรัชนีกร    มะโนสุข
6. เด็กชายวัชระ    ลีรัตน์
7. เด็กหญิงวิภารัตน์    บุญสูง
8. เด็กหญิงศศิณา   แก้วเรือง
9. เด็กชายสันติชัย    แก้วมนตรี
10. เด็กหญิงสุธิดา    จำปาบุรี
11. เด็กหญิงสุนิสา    แสงเย็น
12. เด็กหญิงสุรดา    กัญญารัตน์
13. เด็กหญิงสุรตา   กัญญารัตน์
14. เด็กชายสุรศักดิ์    สัตนาโค
15. เด็กชายโชคชัย    ช้อยสูงเนิน
 
1. นางทองสุข    ชาญประเสริฐ
2. นายสุรัชต์เขต    พันตรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกนกพร  มาทรัพย์
2. เด็กชายณัฐชนน  ราชแวง
3. เด็กชายณัฐนนท์  นิติพันธ์
4. เด็กชายธนดล  ถาคำรุ่งเรือง
5. เด็กหญิงนภัสสร  บุญอาจ
6. เด็กชายนันทกรณ์  สุขประเสริฐ
7. เด็กชายปุริมปรัชญ์  บุญกว้าง
8. เด็กหญิงพิชญานิน  บวกโพธิ์
9. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าโกธา
10. เด็กหญิงภคมน  กาญจนวุฒิเดช
11. เด็กชายภีรพงษ์  กงสิทธิ์
12. เด็กชายภูชิชย์  หนูนิล
13. เด็กชายวรากร  คุนุ
14. เด็กชายวิทวัช  อินแก้ว
15. เด็กชายสุกฤษฎ์  ถิ่นดง
16. เด็กชายสุชานันท์  เสียงสูงเนิน
17. เด็กชายอดิศร  บัวโค
18. เด็กชายเจษฎา  พรมดวงดี
19. เด็กชายเศรษฐพงษ์  นรงค์บุตร
20. เด็กชายเเสนชัย  หาญเชิงชัย
 
1. นางจิราภรณ์  ผิวดี
2. นางบัวผัน  วงเวียน
3. นายลิขิต  สุราษฎร์
4. นางสุพัตรา  อดทน
5. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  ครองยุติ
 
1. นางรัตนาภรณ์  สุธรรม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลเขต
 
1. นางสุดารัตน์  จิตรา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พลดงนอก
 
1. นางปัทมา  พรหมธี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีแสนพรหม
2. เด็กชายเขตต์ตะวัน   วงศ์พุฒ
 
1. นางนริศรา  แจ้งศรี
2. นางสุดารัตน์  เกิดแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1. เด็กหญิงชารีนา  เทพประเสริฐ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  บรมฤทธิ์
 
1. นางรจนา  ประวันโน
2. นางสมลักษณ์  เมืองฮามพันธ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายณัฐพล  ชวลิตร
2. เด็กหญิงสายสุดา  เห็มทอง
 
1. นางคำศิลป์  ยืนทน
2. นางสาวสุวคนธ์  พลโยธา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกัญญาวี  ภูมิภาค
2. เด็กหญิงกิติยา  ภูมิบ้านค้อ
3. เด็กหญิงจิรนันท์  รัตพลที
4. เด็กหญิงณัชชา  แข้งฤทธิ์
5. เด็กหญิงบุษกร  ปัตตะขัน
6. เด็กหญิงรัตติกาล  แสงนิล
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิลารัตน์
8. เด็กหญิงสายรุ้ง  สิงห์คำ
9. เด็กหญิงอภิญญา  มุสิกวัน
10. เด็กหญิงอินถวา  วังแพน
 
1. นางประกอบ  พลนามอินทร์
2. นางสุพรรณี  พิพิธหิรัญการ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กหญิงนันทพร  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงผกามาศ  กีเวิน
3. เด็กหญิงพรรณษา  เหิมฮึก
4. เด็กหญิงพรหมรินทร์  น้อยคูณ
5. เด็กหญิงพัชริดา  ชำนาญเขียว
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็งคำศรี
7. เด็กหญิงยลดา  พิมพ์วัน
8. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  จอนดอน
9. เด็กหญิงวิยะดาพร  ชัยแสง
10. เด็กหญิงศศิธร  ละภักดี
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สังฆเวช
12. เด็กหญิงสุดา  ฉัตรเที่ยง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยแสง
14. เด็กหญิงสุธีพร  ปลิกฉิม
15. เด็กหญิงอริสา  วันทองสุข
 
1. นางสาวนารีนาฏ  ทองดี
2. นายประเสริฐ  แสงกฤช
3. นางสาวศิริพร  วงษ์สุทโธ
4. นายศุภรัตน์  ป้านภูมิ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กชายชนิกร  เวียงวิเศษ
2. เด็กชายทศพล  แพรทุม
3. เด็กชายธราธร  ไตรล้ำ
4. เด็กหญิงธาริน  สุดใจ
5. เด็กหญิงนพรัตน์  โนนตูม
6. เด็กชายปฏิมา  ผาพา
7. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ยมรัตน์
8. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยรักษ์
9. เด็กชายวัชระ  มาคำ
10. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กล้าเมืองกลาง
11. เด็กหญิงศศิธร  ศรีภูเวียง
12. เด็กชายศุภวัฒน์  สาน้อย
13. เด็กหญิงสุนิชา  ขุนชาญ
14. เด็กชายอภิรักษ์  คลังใหญ่
15. เด็กหญิงเมนุวรรณ  ธรรมเกษร
 
1. นางสาวบรรทร  พวงร้อย
2. นางสาวมะยุรา  พิมพ์มหา
3. นางสมปอง  ขยันดี
4. นางสุภาวดี  งามใจ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าน้อย 1. เด็กชายสิทธานต์   กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงสุชาดา  คำมูล
3. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  บุญกว้าง
 
1. นางรัตนา  วิลัยปาน
2. นายสรัญญู  พาลศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้อนพรรณนา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุโพธิ์
3. เด็กหญิงเบญจรงค์  ทองบำเรอ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  อรศรี
2. นางธัญญ์นภัส  บุณยปริพันธ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขาวงาม
2. เด็กหญิงปพิชญา  โชตินอก
 
1. นายวสันต์  ชนะบุญ
2. นายสมพงษ์  ไกรยะราช
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ชุมสงฆ์
2. นายเอกวิทย์  พัทยา
 
1. นายจงกล  พลโยธา
2. นางลดาวัลย์  พลโยธา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กชายอโณทัย  อัคฮาด
 
1. นางพัชรีย์  ด่านพงษ์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่าง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อามาตย์มนตรี
 
1. นางสาวสุภิสรา  จำจิตร
 
62 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงนภัสสร  สีสะใบ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ดุษฎี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดหานสามัคคี 1. เด็กชายธีระชัย  บัวนอก
 
1. นายทวิช  พิชัย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สังสิมมา
 
1. นายสุรพล  กลางบุรัมย์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กชายปฏิภาณ  ภูเงิน
 
1. นางดริญญา  ชัยปัญญา
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงใบเตย  หันนุภาพ
 
1. นายดิเรก  วงษ์มหาจักร์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายธนากร  หยั่งสุนทร
 
1. นางรวีวรรณ์  ศรีไชยมูล
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  จ้อยโสกเชือก
2. เด็กหญิงอภิญญา  อาจพงษา
 
1. นางปริยากร  ทูลธรรม
2. นางมลิวรรณ  อาจวิชัย
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงศุลีพร  วะปะแก้ว
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เบจรจิตร
 
1. นางปริยากร  ทูลธรรม
2. นางมลิวรรณ  อาจวิชัย
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นายธวัชชัย  แสนโบราณ
2. นางสาวพุดตาล  สุดสน
 
1. นางทองปาน  เหล่าอรรคะ
2. นายทะนง  เหล่าอรรคะ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  พันธุุกร
 
1. นายสัญญา  เครื่องหอม
 
72 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 1. เด็กชายธีระพงษ์  กองทัพไทย
2. เด็กชายนันทวัฒนน์  บุดตะพัด
3. เด็กชายศักดิ์พล  สุตภักดิ์
 
1. นางรัศมี  ชัยชนะ
2. นายสวิง  ไชยสงคราม
 
73 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝายหิน 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยนต์
2. เด็กชายศิริโรจน์  คำไข
3. เด็กชายเชาว์เลิศ  พุทธบุรี
 
1. นายตะวัน  ไชยสิทธิ์
2. นายสุรสิทธิ์  ไชยสิทธิ์
 
74 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  โคตะมะ
2. นายรัฐพล  พันแพง
3. นายเกียรติศักดิ์  จัดรัมย์
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ภูมิพานิชย์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงรัชดา  ลาดบัวขาว
 
1. นางสมหมาย  ยืนสุข
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงพนิดา  สาทัน
 
1. นางสมหมาย  ยืนสุข
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจิกวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ปรุงคำมา
 
1. นางสุภาภรณ์  ฆารละออง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแห่ 1. เด็กชายศิววงศ์   มีสุธา
 
1. นางสาวสุดาพรรณ์  สัตย์พานิช
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายวัชรพงษ์  หาญพรม
 
1. นายปาณัฐ  อิยอภัย
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงกนกอร  วิระษร
 
1. นางอัมพร  สิงห์โต
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวณิชารีย์  ไชยชาญรัมย์
 
1. นางศิริวรรณ  สุวรรณรินทร์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงกิติญาพร  แสนบัว
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  ชื่นชม
3. เด็กหญิงชลธิชา  สารินจา
4. เด็กชายฐิติพงษ์  หาวิชา
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำมูล
6. เด็กชายธนากร  นามอินทร์
7. เด็กชายนพภิชัย  ดีโม้
8. เด็กหญิงบังอร  ค้ำชู
9. เด็กหญิงผกาทิพย์  นาหัวนิน
10. เด็กหญิงพนิดา  สาทัน
11. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีมูลเมือง
12. เด็กหญิงพรชิตา  หงษ์ง้น
13. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สามหาดไทย
14. เด็กหญิงพิมพ์รัมภา  นามหนวด
15. เด็กชายภูธเนศ  พั่วสุ
16. เด็กหญิงมัชฌิมา  มิ่งฉาย
17. เด็กหญิงรัชดา  ลาดบัวขาว
18. เด็กชายวชิรศักดิ์  พิมพ์รัตน์
19. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มหาหิงษ์
20. เด็กชายอนุชา  วังมะนาว
 
1. นางสาวรักษ์สินันต์  ตรัยโสภณ
2. นายษิปปกรณ์  ศรีนามโหน่ง
3. นางสมหมาย  ยืนสุข
4. นางอพัชรา  ดอกบัว
5. นายอำนาจ  ดอกบัว
6. นายเกษม  กองเกิด
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงกรรณิกา    เสมอภาพ
2. เด็กหญิงขนิษฐา   ศรีพันธ์
3. เด็กหญิงชลธิชา    สิงห์ตุ้ย
4. เด็กชายชัชชัย    เจริญคูณ
5. เด็กหญิงณัฐวิภา    จิตมั่น
6. เด็กชายนนทวัฒน์    เทพนรินทร์
7. เด็กหญิงน้ำฝน   สีหาไตร
8. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีศิลป์
9. เด็กหญิงปาลิชาติ   ศรีฉลวย
10. เด็กหญิงปิยะพร   อิ่มนาง
11. เด็กหญิงพรทิพย์   บุษบก
12. เด็กหญิงพรรณิตา   ประวัติ
13. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   อินบุ
14. เด็กหญิงภรนิภา   ประสาน
15. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ผาบคีรี
16. เด็กชายสนทยา    ยงลา
17. เด็กหญิงสุพรรณี    ดวงบุปผา
18. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ถามูลเลศ
19. เด็กหญิงอรพรรณ   ปานกลาง
20. เด็กหญิงอรัญญา  ผลพัฒนา
21. เด็กหญิงเนตรนภา    เพชรน้อย
 
1. นายขวัญ  แสงพล
2. นางจงกลนี  ทองสี
3. นายธีระวัฒน์  แซ่หลิ่ว
4. นายประชล  ทองสี
5. นายพีระยศ  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
6. นางสุภาภรณ์  ศรีพันธบุตร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กชายจตุรงค์    พงษ์ชนะ
2. เด็กหญิงจิรประภา   นางสีคุณ
3. เด็กชายจิระภัทร    สระแก้ว
4. เด็กหญิงฉัตรทริกา    พรหมสาขา
5. เด็กชายฉัตรมงคล    วังโพธิ์
6. เด็กชายชินกฤติ   ศรีเสมอ
7. เด็กชายณราวุฒิ    แก้วกาหลง
8. เด็กหญิงณัฐริณีย์    ศรีวิจารย์
9. เด็กชายทินภัทร    ธงชัย
10. เด็กชายธัญวิทย์   อำมาตย์หิน
11. เด็กชายธีระพัฒน์   คุ้มศิลป์
12. เด็กหญิงนันทิตา  สุปัญญา
13. เด็กชายพันตระกานต์    มั่นพลอย
14. เด็กชายภูมมินทร์    อาจนุการ
15. เด็กชายยศกร    พลแสน
16. เด็กหญิงรพีพรรณ   หวานสนิท
17. เด็กหญิงรัชนก    น้อยเชียง
18. เด็กหญิงรัชนีกร    สุจริต
19. เด็กหญิงวรัญญา    สาธร
20. เด็กหญิงวรารัตน์    เส็งสาย
21. เด็กหญิงศศินุช    เหล่าสาร
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เชื้อหอม
23. เด็กหญิงศุภวรรณ   แก้วเกตุ
24. เด็กชายอัครพงศ์    คุ้มศิลป์
25. เด็กหญิงเปรมิดา    นาคไธสงค์
26. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทรี
27. เด็กหญิงโสภิตา    สัตนาโค
 
1. นายปรีชา  หีบแก้ว
2. นางพิริยาพร  สาเกตุ
3. นางระวีวรรณ  หีบแก้ว
4. นายศราวุธ  หอมดวง
5. นายสิทธิราช  สรรพทรัพย์
6. นายสุริยะ  สุทธิโสม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายกฤษตะวัน   บุญบู้
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. นายพิทยา  แก้วหลักคำ
 
1. นายธีร์วรา  ผุดผ่อง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยานาง 1. เด็กหญิงจิตรดา  ทองสี
 
1. นายพีรพงศ์  สรวงสิริ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอินทุอร  วรวงษ์
 
1. นางสมบัติ  วงคำใหญ่
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายเฉลียว  พลโยธา
 
1. สิบเอกสมคิด  ศรีหาวงศ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1. เด็กหญิงเกศกนกวรรณ  ป้องปิด
 
1. นายวิชัย  สุขใจ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยชาญรัมย์
 
1. นางประกอบ  พลนามอินทร์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวอาภัสรา   เพ็งบุโฮม
 
1. นางธัญวรรณ  พันธุวร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. นายพิทยา  แก้วหลักคำ
 
1. นางธีร์วรา  ผุดผ่อง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายคณภรณ์  กลุ่มยา
 
1. นางธีร์วรา  ผุดผ่อง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงถิรดา  ชาวชุมนุม
 
1. นายกรวิทย์  ปาระแก้ว
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเมสิยา  บุญสิทธิ์
 
1. นางธนพร  โพลังกา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำปาเพ็ง
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายณัฐวัตร  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงชนิดาภา    สุนนท์
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. นางสาวกรรณิการ์  แสนสิงห์
 
1. นางพรเพ็ญ  ไชยสงคราม
 
101 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อิสระภาพ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษา
3. เด็กหญิงกุลสตรี  ประดับศรี
4. เด็กชายคุณานนท์  นาทันเลิศ
5. เด็กหญิงจงรัก  ทองนาเพียง
6. เด็กหญิงจิดาภา  สามบุญเรือง
7. เด็กหญิงจิรภา  จันทร์มนตรี
8. เด็กหญิงชนม์นิภา  แฝงเมืองคุก
9. เด็กชายชาญณรงค์  อ่อนละมูล
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังพิลา
11. เด็กชายณัฐพล  สีหาบุตร
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูทองเงิน
13. เด็กชายตะวัน  ต้นสียา
14. เด็กหญิงทรรศนีย์  เขื่อนแก้ว
15. เด็กชายทวีศักดิ์  ม่วงสนิท
16. เด็กหญิงธนาพร  สุระมาตย์
17. เด็กหญิงธัญชนก  พรมแก้ว
18. เด็กชายนัฐดนัย  ยางศรี
19. เด็กหญิงพิชัญญา  โชคบัณฑิต
20. เด็กหญิงพิรัชฎา  โชคบัณฑิต
21. เด็กหญิงมยุลี  เก็ตค้อ
22. เด็กชายยุทธศักดิ์  กัญญาพันธ์
23. เด็กหญิงรณพร  เกตุสิงห์
24. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลาพล
25. เด็กหญิงวราภรณ์  เบิกบาน
26. เด็กหญิงวันวิสา  อิสระภาพ
27. เด็กหญิงศศิธร  มะธิมาตา
28. เด็กหญิงศิริกานต์ดา  สันโดด
29. เด็กหญิงสิริยากร  หอมกลาง
30. เด็กหญิงอรธิดา  ผลาพล
31. เด็กชายอังคาร  วรรณศิริ
32. เด็กหญิงอินทิรา  ภาวะหาร
33. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทองกลิ้ง
 
1. นางดรุณี  ศรีสุดตา
2. นายทินกร  พันธุวร
3. นางนิตยา  กุสลจีรัง
4. นายนิพล  นาสมบูรณ์
5. นายประนอม  พลกลาง
6. นางยุพดี  ภูมิศรีแก้ว
7. นางรัชนี  จันทร์สมัคร
8. นางอุบลรัตน์  สิมโน
 
102 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายกฤษณะ  สอรัตหา
2. เด็กหญิงกฤษณา   จันพรมมี
3. เด็กหญิงกิตติยา    โพธิ์ศรี
4. เด็กชายกิ่งนคร  หาญพังงู
5. เด็กชายชัยณรงค์   คำบี้
6. เด็กชายณรงค์   พงษ์แก้ว
7. เด็กชายณัฐนนท์   สัมมุตถี
8. เด็กชายธีระยุทธ   กิ่งแก้ว
9. เด็กหญิงนฤมล  พันแน่น
10. เด็กชายนันทวัฒน์  ชนะพจน์
11. เด็กหญิงปนัดดา  ชินนะ
12. เด็กชายปริญญา  ผาเนตร
13. เด็กชายปวิตร   นาถาดทอง
14. เด็กหญิงพิศมัย   พนาศูนย์
15. เด็กหญิงภาณุมาศ   ยังนิตย์
16. เด็กชายมงคล   ภูกองชัย
17. เด็กหญิงมุกธิดา   ก้านสีรัตน์
18. เด็กหญิงยลดา  เห็มกอง
19. เด็กชายยุระนันท์    บุญเรือง
20. เด็กชายรุ่งโรจน์  ลาขาว
21. เด็กชายวรจักร  สมยันพล
22. เด็กชายวิทวัฒน์  แสงหล้า
23. เด็กหญิงศรัญญา   ประวัติ
24. เด็กชายศรันย์  ประดับศรี
25. เด็กหญิงศุภานันท์  เคลือลี
26. เด็กชายสมเกียรติ   อาจสุรินทร์
27. เด็กหญิงสุจิตรา    นิยมเหลา
28. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญเจิม
29. เด็กหญิงสุวรรณี   เพชรโก
30. เด็กชายอนิรุจ    น้อยคำลือ
31. เด็กชายอนุพงษ์  ดาดวง
32. เด็กชายอนุวัฒน์   ไพราม
33. เด็กหญิงอัยย์ระดา   วงษ์หาจักร
34. เด็กชายอัษฎากรณ์   หาญชนะ
35. เด็กหญิงอารียา   ไชยเมือง
36. เด็กชายเกรียงไกร  หล้าฤทธิ์
37. เด็กหญิงเกศริน   แก้วขาว
38. เด็กหญิงเกษแก้ว  พลเสนา
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กัณหา
40. เด็กชายเอกสิทธิ์  คำจันลา
 
1. นายธีรพงษ์  จำปีพรหม
2. นายพีระยศ  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
3. นางวรรณภา   นันทะแสง
4. นางเพชรรัตน์   จำปีพรหม
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กชายพงศกร  ปัสสาศักดิ์
2. เด็กหญิงพูนธรัตน์  หล้าดี
3. เด็กชายรติพล  ศรีชำนิ
4. เด็กชายวรัญชิต  อุดชุมนารี
5. เด็กหญิงอนงนาฎ  เสาทอง
6. เด็กชายอานนท์  ชนิดชน
7. เด็กหญิงเกตุนิภา  ชมมี
8. เด็กหญิงเกสร  เพ็งนคร
 
1. นายศราวุฒิ  หาญโสภา
2. นางเยาวลักษณ์  ภูสง่า
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โลบ้านไผ่
2. นายกิตตินันท์  หอมสมบัติ
3. นางสาวชฎาพร  ชัยสงค์
4. เด็กชายธีรภัทร   ชัยสงค์
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชัยสงค์
6. เด็กชายระพีพัฒน์   เฮียงหล้า
7. เด็กหญิงรุจรวี  นาสุรินทร์
8. นายศานติ  ธิตะเชียง
 
1. นางจรรยา  พรมพลเมือง
2. นางวนิดา  วาชัยยุง
3. นายสุวิทย์  พรมพลเมือง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทม 1. เด็กหญิงพูนธรัตน์  หล้าดี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์ศรีชา
3. เด็กชายวรัญชิต  อุดชุมนารี
4. เด็กหญิงอนงนาฎ  เสาทอง
5. เด็กหญิงเกตุนิภา  ชมมี
6. เด็กหญิงเกสร  เพ็งนคร
 
1. นายศราวุฒิ  หาญโสภา
2. นางเยาวลักษณ์  ภูสง่า
 
106 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เสนาลา
2. เด็กหญิงพรรณพร  หาญพรม
3. เด็กหญิงสาริณี  บุญหล้า
4. เด็กหญิงอรยา  บัวระภา
5. เด็กหญิงอรอนงค์  ก้อนเพชร
6. เด็กหญิงเนตรภา  สุคนธ์
 
1. นางบุญเติม  ไชยเบ้า
2. นางบุษราภรณ์  มะลิมาตร์
3. นายพิสมัย  เสนาลา
4. นางวชิราภรณ์  ธรรมรักษ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปริปุณณะ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กองแก้ว
3. นางสาวธิดารัตน์  กรรณลา
4. นางสาวนิรมล  เศษอ่อน
5. เด็กหญิงพัชรา  แก้วภิภพ
6. นางสาวภัสราภรณ์  วันชัย
7. เด็กหญิงภิญญดา  พลับเพลิง
8. เด็กหญิงรัฐฐาธิป  สุวรรณสิงห์
9. นางสาววรดา  คำดอนหัน
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ดีแก้ว
11. นางสาวอรยา  สอนเต็ม
12. นางสาวอริสา  วรรณสุข
 
1. นางจริญญา  เดชเจริญ
2. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
3. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
4. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
108 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เยาวขันธ์
2. เด็กหญิงกิริยา  เพ็งวงษา
3. เด็กหญิงจิราพร  แก้วพวง
4. เด็กหญิงจิลดา  แสงสุริยะ
5. เด็กหญิงชลพินท์  ศรีเฉลา
6. เด็กหญิงชลิดา  บุญยู้
7. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ผลวัฒนา
8. เด็กหญิงพิชามล  บุญศรี
9. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บึงใสย์
10. เด็กหญิงศิริประภา  ดอนเขื่อนโสม
11. เด็กหญิงสุพรรณี  โนนทะบุญ
12. เด็กหญิงอรัญญา  โคตรท่าแก
13. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสนบัว
14. เด็กหญิงโชติกา  โนนทิง
 
1. นางนงคราญ  ศิริเลิศ
2. นางประสาน  แวววงศ์
3. นางปิ่นเพชร  บุระสิทธิ์
4. นางพานทอง  หาญดี
5. นางวาสนา  พรหมเมตตา
 
109 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจ้าเล่ห์ดี
2. เด็กหญิงจีรประภา    นางสีคุณ
3. เด็กหญิงทัศนีญา  มูลหา
4. เด็กชายธัญวิทย์    อำมาตย์หิน
5. เด็กหญิงนันทิดา    สุปัญญา
6. เด็กหญิงปิลันธนา    ปราบเที่ยง
7. เด็กหญิงรังสิมา  ดวงก่ำ
8. เด็กหญิงวรารัตน์    เส็งสาย
9. เด็กหญิงวิภารัตน์  ภูมิฐาน
10. เด็กหญิงวิยะดา  เงินห้วยพระ
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เชื้อหอม
12. เด็กหญิงศุภวรรณ    แก้วเกตุ
13. เด็กชายสิทธิพงษ์    อาจหาญ
 
1. นางจงรักษ์  ม่วงสุราษฎร์
2. นางสาวชญานิษฐ์  ไชยวงศา
3. นางสาวปรียาภรณ์  กาอุปมุง
4. นางระวีวรรณ  หีบแก้ว
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎี  พร้าวหอม
2. เด็กชายภาคินทร์  รอบคอบ
3. เด็กชายลิขิต  สิงห์คำป้อง
4. เด็กชายสุวิทย์  กระทงน้อย
5. เด็กชายอิทธิ  บุตรจำนงค์
 
1. นายฉัตรเมธี  พรมหาชัย
2. นายวาสนา  บุตรจำนงค์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. เด็กชายนพรุจน์  คนแรง
2. เด็กชายวัชรา  คำมูล
 
1. นายจงกล  พลโยธา
2. นางมาลัย  สร้างแก้ว
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 1. เด็กหญิงจิราพร   กัลยารัตน์
2. เด็กชายพงศกร   ทุมโคตร
3. เด็กชายอิงครัตน์   จันปุย
 
1. นายกมล   สมอหอม
2. นายกรองจิต  แผ้วชำนาญ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กชายคุณัชญ์  คะทุ่ม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  หาหนองหว้า
3. เด็กชายนันทวัฒน์  โมคภา
 
1. นายประดิษฐ์  ประโคถานัง
2. นายอธิชา  พิมพา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริดา  กองตุ้น
2. เด็กหญิงวิชุดา  ชินศรี
3. เด็กหญิงไขนภา  เที่ยงกระโทก
 
1. นางพูนทรัพย์  พรมชินวงษ์
2. นางสมถวิล  ติดสุข
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายณรินธร  กวางตุ้น
2. เด็กหญิงวาสนา  กวางตุ้น
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำบอน
 
1. นายทองคำ  พรมชินวงษ์
2. นางพูนทรัพย์  พรมชินวงษ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงปิยนุช  สร้อยนายาง
2. เด็กหญิงพรทิตา  พรมไตร
3. เด็กหญิงวนิดา  บุตรวงษ์
4. เด็กหญิงวิรดี   ศรีสมุทร
5. เด็กหญิงศิรัตน์ดา  บุญสีคำ
6. เด็กหญิงสุมาลี  ดวงจิต
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ชมชื่น
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงศ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงนารินทร์  อวดสี
2. นางสาวนิตยา  ระวิพันธ์
3. นางสาวปนัดดา  อัตถาภูมิ
4. นางสาวพรสุดา  สุตานัย
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  พลเขต
6. นางสาวหนูพิศ  ภูผิวนาค
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ชมชื่น
2. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงศ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ทอง
2. เด็กชายธีรนาถ  ฟั่นเรือน
3. เด็กหญิงศุภมาศ  นาฬิกุล
 
1. นางสาวนิรินธนา  ทิพย์เนตร
2. นายสุรเดช   ภานิล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มาสขาว
2. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  แสนสวาท
3. เด็กหญิงเกดกนก  มัทจิต
 
1. นางพรรณราย  สิริธนพงศ์
2. นายเจษฎากร  พุ่มอยู่
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงนริศราพร  สีดาวงศ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  บงสิมมา
3. เด็กหญิงเกียรติศักดิ์  ทองคง
 
1. นายนุกูล  บุญแจ่ม
2. นางสาวรัตนา  โสดา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายนันทวรรณ  นามเทพา
2. นางสาวปนัดดา  หอมทรัพย์
3. นายอัษฎา  สายจันทะคาม
 
1. นายบรรลือศักดิ์  คลังสามี
2. นายประยนต์  จันทร์เขียว
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กหญิงนันท์ฑญา  ยมโคตร
2. เด็กหญิงสุดธิดา  พงษ์อุตทา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สระแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  ไชยโย
2. นางสุนิสา  บุญผล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 1. เด็กหญิงกัญยาณี  แก้วโสดา
2. เด็กชายภูวนัย  ภูกองชัย
 
1. นางรุ่งนภา  สีสัมฤทธิ์
2. นางสุมาลี  จันทา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตุ่นลำ
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  กลวยดี
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ชา  แสนเวียง
 
1. นางพรรณิภา  ทองอาสน์
2. นางอารียา  สุธรรมมา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ดีมีวงษ์
2. เด็กหญิงนิตยา  นามตะ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  มังคูณ
 
1. นางจรรยารักษ์   นามบัณฑิต
2. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์อร่าม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  งอกเข้านก
2. เด็กหญิงนงนุช  สุขวิเศษ
3. เด็กหญิงปัทมา  ฟอกสูงเนิน
 
1. นางกัญญนันทน์  ชาริดา
2. นางสุภาวดี  จุลสราญพงษ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1. เด็กหญิงจินตนา  พลเสนา
2. เด็กชายพงศธร  สามบ้านแห้ว
3. เด็กชายเปรมฤดี  ภูกองชัย
 
1. นายศิวะเดช  สิทธิการ
2. นางเพชราภรณ์  ประยูรโต
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 1. นางสาวสุปราณี  ดอนมุงคุณ
2. นางสาวอาภารัตน์  อ่อนมีคุณ
3. เด็กหญิงเน  โพธิจักร
 
1. นางสาวรุจิรา  นาโฮม
2. นางรุจิเรข  แก้วเสน่หา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกัณทิมา  ปัทมวงศ์จริยา
2. เด็กหญิงเพชรลัดดา  แสงใส
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  พัสดร
 
1. นางสาวนุจนัย  เดชกุล
2. นางสุมาลี  แนวบุตร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีรยุทธ  แฝงสีพล
2. นางสาววารุณี  หมั่นคำ
3. นางสาวอัญชลี   สิงห์โพธิ์
 
1. นางกมลพร  ปาจรียานนท์
2. นางประกอบ  พลนามอินทร์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 1. เด็กชายกิตติพงษ์   แก้วมูลตรี
2. เด็กหญิงศศิธร  นาชัยเงิน
 
1. นายวิสุทธิ์  สุทธลูน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายธีรภัทธ์   จันทะไท
2. เด็กชายอนันต์  จันทองทิพย์
 
1. นายยุทธนา  คำทะเนตร
2. นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 1. เด็กชายจารุกิตติ์   มาแสงศรี
2. เด็กชายธนกร   ตีระมาตย์
 
1. นางสาวปนัดดา  สร้อยกุดเรือ
2. นางพัชริน  อ่อนทะ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีหะ
2. เด็กหญิงกัญจนาพร  ทองอ่อน
 
1. นางสาวมณฑ์ธวัล  โควะเลิศ
2. นางสาวเมทินี  แก้วเตชะ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. นางสาวชลดา  ผาสุจิต
2. นางสาวปิยดา  ขันหล้า
3. นายภานุพงษ์  ผาแดง
 
1. นางสาวจุฑาสินี  ประโคถานัง
2. นายธานี  ศรีวงศ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. นายนนทวัฒน์  นารี
2. นายนันทวัฒน์  เข็มบุญ
 
1. นายคมกฤษ  ศรีโชติ
2. นางคริสมาส  พลจังหรีด
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. นายณัฐติพงษ์   ดวงชานนท์
2. นายอภิสิทธิ์   จิตรน้อม
 
1. นายยุทธนา  คำทะเนตร
2. นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. นายกิตติพัฒน์  แดงดี
2. นายสิทธิศักดิ์  เพียวิเศษ
 
1. นางสาวขนิษฐา  หาญเชิงชัย
2. นายทิวัตถ์  ฤาชา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายจิรภัทร  นาหนองตูม
2. เด็กชายเมธี  ศรีอุทธา
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  พลเยี่ยม
2. นางสาววรัญญา  เศรษฐาวงษ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สร้อยวิทยา
2. เด็กชายเจษฎา  สารีมาตย์
 
1. นายยุทธนา  คำทะเนตร
2. นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดม 1. เด็กหญิงนิยดา  อาษาภา
2. เด็กชายสหมิตร  สิงห์มั่น
 
1. นายพิพัฒน์  ขันธะแพทย์
2. นางสาววรัญญา  พลทัดสะ
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กชายณัฐพล  แปลงศรี
2. เด็กชายธนารักษ์  รักสกุล
3. เด็กชายอดิศักดิ์  แก่นรอด
 
1. นายธานี  ศรีวงศ์
2. นายธีระพัฒน์  พรมสมบัติ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. นายณัฐวุฒิ  ทุมชะ
2. นายดนุพล  ชมภูวิเศษ
3. นายภานุพงษ์  ผาแดง
 
1. นายธานี  ศรีวงศ์
2. นายธีระพัฒน์  พรมสมบัติ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  เนตรปัญจะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาร์ศิริ
3. เด็กชายอภินันท์  กุลสุวรรณ
 
1. นายนิคม  อุประ
2. นายยันยง  ติดสุข
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณา  นันทเพชร
2. เด็กชายศรวิชัย  มูลเสนา
3. เด็กชายเดชา  กรรณรัตน์
 
1. นายณัฐพล  กันพล
2. นายอภิมุข  ลี้พงษ์กุล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงนันทิดา  จันทร์โชติ
 
1. นางร๊อคเก็ต  เคนทวาย
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐริกา   นิพิฐพันธุ์กุล
 
1. นางฤทัย  พันธุพารา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ทุมพร
 
1. นางสาวเจนจิรา  ลาดบัวขาว
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายปัญญวัชร    ชารี
 
1. นางสุพัชรา   ปัญญาวิกิจตระกูล
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1. เด็กหญิงพิชญาภา  โฉมเฉลา
 
1. นางสาวกรุณา  คูสุวรรณ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวศุภลักษณ์   ศรีลาวงศ์
 
1. นางสุพรรณี  พิพิธหิรัญการ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กชายอนุชา  ภูมิภูเขียว
 
1. นางอรอุมา  กันนะลา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. เด็กหญิงเกศรา  สาน้อย
 
1. นางสุทธิพร  โสภกิจ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ยิว
 
1. นางกชพร  ใสประเสริฐ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวพวงเพชร  บุญมา
 
1. นางสุพรรณี  พิพิธหิรัญการ
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  ท้าวพา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีจันทรา
3. เด็กชายธัญญาริญ  สีเทา
4. เด็กชายสหรัฐ  พลขาง
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงคำจันทร์
 
1. นางสาวนิภาพร  ธนูทอง
2. นางสาวบุษบา  คำขวา
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 1. เด็กชายปรวิทย์  พลอยแดง
 
1. นางพรรณิภา  ทองอาสน์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  พุ่งพวง
 
1. นายจักรภพ  สิริสถิตย์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. นางสาวสุนีย์  หนุมาร
 
1. นางสาวเจนจิรา  ลาดบัวขาว
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงธิญาดา  กาญจนะ
2. เด็กชายโชคชัย  สมศรี
 
1. นางทัศนีย์  จันทา
2. นางธัญญ์นภัส  บุณยปริพันธ์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 1. เด็กชายชนกันต์  คงเมือง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หนองเส
 
1. นายสุรศักดิ์  โกมาร
2. นางสาวเจนจิรา  คำมูล
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดหานสามัคคี 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สุดตา
2. เด็กชายปรวิทย์  สาดลี
3. เด็กชายพงศธร  เกษเสนา
4. เด็กชายพงษ์ศธร  พรศรีระ
5. เด็กชายวายุ  พรมแสง
6. เด็กชายอนุวัฒน์  คลังคำภา
 
1. นายอำนวย  ก่ำแก้ง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงชลนิชา  โสภาศรี
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์  สุขเกษม
3. เด็กหญิงวิภาวดี  มูลพลึก
4. เด็กหญิงสิรินยา  ไพรวัน
5. เด็กหญิงอณิศรา  วรรณพัฒน์
6. เด็กหญิงใบเฟิร์น  เจริญสุข
 
1. นางสาววลี  สงวนศิลป์
2. นางศิริรัตน์  หงษ์ชุมแพ
3. นายสมคิด  พระสว่าง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  แก้วทอง
2. นายจักรพันธ์  จันปัญญา
3. นายทิวา  ชุมพล
4. นางสาวธันญาเรศ  ดวงมาลา
5. นายวันชนะ  ขันอาสา
6. นายอดิเทพ  แสนโบราณ
7. นายเอกรินทร์  กวางตุ้น
8. นายไพรวัลย์  ไกรษรศรี
 
1. นายทองคำ  พรมชินวงษ์
2. นายบุญธรรม  โคตรมี
3. นายสมจิต  ศิริเคน
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกชพร  จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงกีรติกา  พิภักดี
3. เด็กหญิงจุรารัตน์  สักขวา
4. เด็กชายนริศราภรณ์  ทองใบ
5. เด็กหญิงพาสนา  จันทะวงษ์
6. เด็กชายศุภกร  วิบูลย์กุล
7. เด็กหญิงสุพิณญา  คำหงษา
8. เด็กหญิงสุภาวินี  ทองบ่อ
9. เด็กชายอภิวัฒน์  ร้อยพรมมา
10. เด็กหญิงอริสรา  พันลำ
 
1. นายมนตรี  พลแพงขวา
2. นางสุพัตรา  อดทน
3. นางสุมาลัย  แสงเกตุ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงจันจิรา  มีราช
2. เด็กหญิงชนกสุดา  ดวงพิทักษ์
3. เด็กชายวัฒนชัย  ทุมผารักษ์
4. นางสาวสุนิสา  คงอาษา
5. นางสาวเจนจิรา  ศรีคงเพชร
 
1. นางประพันธ์  นามอาษา
2. นางสาวพัชราภรณ์  นาเหล็ก
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุพะนัต
2. เด็กชายธีระพัฒน์  รู้กิจ
3. เด็กหญิงนพรัตน์  ดวงมีวัน
 
1. นางวิไลวรรณ  วิชาธรรม
2. นางอรอนงค์  จันทร์สมัคร
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. นางสาวราตรี  ประกอบนัน
2. นางสาวเดือนฉาย  ประสมสี
3. นางสาวไอลดา  แคนมืด
 
1. นางจุไรรัตน์  ชมภูเขียว
2. นายสมจิต  ศิริเคน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  พาภักดี
2. เด็กหญิงณัฐริดา  พาภักดี
3. เด็กหญิงลิตา  กล้าหาญ
 
1. นางถวิล  เศรษฐบดี
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. นางสาวกิ่งฟ้า  บุญก้านตง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ตรีเดช
3. นางสาวปิยนุช  บุตรทุม
 
1. นางรานี  กองวงศ์
2. นางวรณี  แสงมุกดา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจียงวงศ์
2. เด็กชายวีระชัย  มิ่งแก้ว
 
1. นางสุทธิพร  โสภกิจ
2. นางสาวอุรา  เหล่าโกธา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  นะโนนชัย
2. เด็กชายไพโรจน์  พูลเจริญ
 
1. นายธีระยุท  ประทุมกุล
2. นายวิชิต  บริบาล
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. นางสาวทัดชา  เที่ยงกระโทก
2. นางสาวพรชิตา  ชาฎา
 
1. สิบเอกวีระ  สุวรรณโค
2. นายสุระชัย  คำภิหนู
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  มาตรา
2. เด็กหญิงไอวรินทร์  ศรีโยจารย์
 
1. สิบเอกวีระ  สุวรรณโค
2. นายสุระชัย  คำภิหนู
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  คำดอนหัน
2. เด็กหญิงยุภาพร  ไพรเขต
 
1. นางนิยม  นิมาลา
2. นางสาวเนติมา  เจนวรกุล
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงพรสวรรณค์   บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ภูไวย์
 
1. นางรพีพรรณ  พลหนามแท่ง
2. นางสาวเกศสุดา   จรุงพันธ์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. นายวิชัย  หนองเส
 
1. นางสาวเนติมา  เจนวรกุล
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 1. เด็กชายปริญญา  เขียวคำ
 
1. นายปริญญาพล  บุญวิเทียน
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายพัชรวิชญ์   ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวปภัชญา  เสมาเพชร
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายอนุชา  จันทร์ทะเดช
 
1. นายประสงค์  โสนะชัย
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายธนชัย   ปู่หลุ่น
 
1. นายกฤษณพงศ์  นิลนามะ
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. นายพชระ  สีตาแสง
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเสด็จ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  จงจิตรกลาง
 
1. นายนเรนทร์  เขียวเสน
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. นายอนาวิล  คำสมหมาย
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายภานุพงศ์   ศิริขันแสง
 
1. นางสาวศศิพิมล  แก้วยม
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายอิศรา  ซุงหล้า
 
1. นางเกื้อกูล  โคตะหา
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. นางสาวกฤติกา  สิงห์ทอง
2. นายคุณากร  จูมทอง
3. เด็กหญิงจิณณพัต  แพงจอมซา
4. เด็กชายทวีศิลป์  วงษ์รักษา
5. เด็กหญิงทอไหม  อุราแก้ว
6. เด็กหญิงทักษิณา  พรมพลเมือง
7. นายธนากร  ดวงจันคำ
8. นายธนากร  วงษ์ธานี
9. นายธนากร  คำแหล้
10. นายนันทวุฒิ  ไชยวงษ์
11. เด็กหญิงนาถนภา  สิงห์สำราญ
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์เพิ่ม
13. นายพชระ  สีตาแสง
14. เด็กหญิงพรสวรรค์  แก้วประทุม
15. เด็กหญิงพัชรัตน์  จูมกุดรัง
16. เด็กหญิงมัสยา  บุญประคม
17. เด็กหญิงยงฤดี  จันทร์สว่าง
18. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์เส
19. เด็กหญิงวาสนา  เรืองขจร
20. นางสาวศิราภา  วิชาโคตร
21. เด็กหญิงสริยา  โถจันคำ
22. เด็กหญิงสุทธิมา  เฮ้าบุญ
23. เด็กหญิงสุภัสตรา  ป้องทอง
24. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สวนห้วยไผ่
25. นายอนาวิล  คำสมหมาย
26. นายอนุชา  ราชจันดา
27. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์จม
28. เด็กชายอรรถพงษ์  พังชาลี
29. นายเทเวศร์  บุญยู้
30. เด็กชายโกเมน  วงษ์แก้ว
 
1. นายฐปนวัฒน์  ศรีโมสาร
2. นางสาวตรีชฎา  วิชา
3. นายทินกร  เทียมทัน
4. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
5. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
6. นางสาวศศิธร  ข้อโทน
7. นางสาวเอื้อมพร  สิงคง
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายจตุพร  รัตนไทย
2. เด็กหญิงจิราพร  สมนาม
3. เด็กชายฐาปกรณ์  ฤทธิศักดิ์
4. เด็กชายฐาปกรณ์  สีหาบูราณ
5. เด็กชายธนชัย   ปู่หลุ่น
6. เด็กชายธนเดช  สุวรรณบล
7. เด็กหญิงธิดารัตน์   หล้าแหล้
8. เด็กชายปรัชญากูล  เกษแก้ว
9. เด็กหญิงปวีณา   จำปาอ่อน
10. เด็กชายพัชรวิชญ์   ศรีเพ็ง
11. เด็กชายภานุพงศ์   ศิริขันแสง
12. เด็กหญิงมัณฑนา  สุดโลก
13. เด็กหญิงรจนา   แก้วพิภพ
14. เด็กชายศรศักดิ์   โลหะพรม
15. เด็กหญิงศศิกานณ์  ฐานวิสัย
16. เด็กหญิงศาสนีย์   บุญมาตุ้ม
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คำบอนพิทักษ์
18. เด็กหญิงสุชาดา  บุญหล้า
19. เด็กชายอนุชา  มูลเสนา
20. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงทอง
21. เด็กหญิงอริษา  ไกรยราช
22. เด็กชายเจษดา  แก้วพิภพ
 
1. นายกฤษณพงศ์   นิลนามะ
2. นางสาวปภัชญา   เสมาเพชร
3. นางสาวศศิพิมล  แก้วยม
4. นางสุนทร   เสมาเพชร
 
189 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงวรัทยา  บุญรินทร์
 
1. นางปริฉัตร  ไพรตื่น
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  เปดี
2. เด็กชายธีรภัทร์  จันทาศรี
3. เด็กหญิงอรทัย  ศรีบัวภา
 
1. นางละมุล  อัปมะเย
2. นางสุกัญญา  ศรีสุข
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงปริดา  ขาวแต
2. เด็กหญิงพรพิมล  ช่วยปุ้ง
3. เด็กหญิงสายธาร  จันปาน
 
1. นางนิรมล  วันนิจ
2. นางนุจรินทร์  อุทัยธวัช
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  แสนบุปผา
 
1. นางสำนวล  เลิศฤทธิ์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กชายชินกฤติ    ศรีเสมอ
 
1. นางสาวจินตนา  จำศิลป์
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงมัจฉา  ศรีระวงศ์ษา
 
1. นางวิไลวรรณ  โอนอ่อน
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จุฬาโคตร
 
1. นางสาวประไพรพร  สาวะรก
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์เหลือง
 
1. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงสิริมา  ดำเนินงาม
 
1. นางอภิญญา  บุญญะรัง
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 1. เด็กชายชินกฤติ    ศรีเสมอ
 
1. นางสาวจินตนา  จำศิลป์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนพมาศ  ด้นดั้น
 
1. นางถวิล  เศรษฐบดี
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงศยามล  ลอบไธสงค์
2. เด็กชายอนุชา  ฤาชาภูเขียว
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางจริญญา  เดชเจริญ
2. นางฐิติมา  เชื้อไพบูลย์
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นางสาวดรัลพร  นนลือชา
2. นางสาวนุศรา  อุทธา
3. นายปัญญา  ดีแก้ว
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นายสุรศักดิ์  บุญมี
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีเบ้า
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุดมทรัพย์
 
1. นางจารุวรรณ  ภาเชียงคุณ
2. นายพฤหัส  พันธุ์มะณี
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายจักกฤษณ์  สนรกุมภ์
2. เด็กชายโชคดี  ภูแลนภู่
 
1. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
2. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา    
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงจิราภร  พรมหลวง
2. นายศักดิ์รินทร์  พุดชู
 
1. นายมังกร  บุญประคม
2. นางหยาดรุ้ง  เลขาโชค
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีคำม้วน
2. เด็กชายภควัต  พั้วพา
 
1. นางนพมาศ  จิตศักดิ์
2. นางราตรี  พิมพ์บุตร
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เสนาไทย
2. เด็กชายภัคพงค์  ชาอุ่น
 
1. นางสาวนิภาพร  วิเศษฤทธิ์
2. นางวันเพ็ญ   ธานีวรรณ
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายรังสรรค์  คำเครื่อง
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีเทศ
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
2. นางสาวแสงอรุณ  วงษาเนาว์
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทร์ชัยศรี
2. เด็กชายอนุมัติ  แก้วประทุม
 
1. นางจริญญา  เดชเจริญ
2. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
211 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงนันทนา  แสนพินิจ
2. เด็กหญิงนิจรา  ทับธะมาตร์
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์   หนองคำพลู
4. เด็กหญิงรัตนาพร  อัคจรรย์
5. เด็กหญิงอินทุอร   หนองคำพลู
6. เด็กหญิงอุบลรดา  วงษ์จูม
 
1. นางกนกพร  เสนาดี
2. นางรุจิรภาภรณ์   สาศรี
 
212 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 1. เด็กหญิงกานต์ชนา  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายณานวัฒน์  มีศรี
3. เด็กชายธนกฤติ  แสงสุข
4. เด็กชายธีรยุทธ์  สุตะไล
5. เด็กชายปรียาภรณ์  ศรีถาน
6. เด็กหญิงปัญญาพร  สุริด
7. เด็กหญิงเกศสุดา  ดวงจันทึก
 
1. นางสาวดาวประกาย  ทิพดง
2. นายพันธ์ทอง  วิสัยแต
3. นางสาวศันศนี  โคตรชมภู
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายปรียะพงษ์  แสงทอง
 
1. นางฐิติมา  เชื้อไพบูลย์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  แสนท้าว
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายเจษฎาพร   เพ็ญริยะ
 
1. นางสมใจ  จันปุย
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 1. นายอัมรินทร์  ยางศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำทิพย์  แก้วพิลารมย์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภา  พิงไธสง
 
1. นางอมร  สุปัญญา
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กชายพิทักษ์  นิลนามะ
 
1. นางอารีย์  เทพจิตร
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุพรรณชัย
2. เด็กหญิงจนัญญา  ภูเข็ง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   บุญประคม
4. เด็กหญิงรัตติสา  ผาบจุงกุง
5. เด็กหญิงอัญชญา  พลเสนา
6. เด็กหญิงโสรญา  พลสดี
 
1. นางสาวประภัสสร  วงษ์ที
2. นางสุฎาภรณ์  โคตรเพชร
3. นางสุมาลัย  แสงเกตุ
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงภัสรา  แก้วมณี
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  กองพล
3. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์เส
4. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมลา
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
2. นางปิยพร  ผ่องแ้ผ้ว
3. นางสาวเอื้อมพร  สิงคง
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 1. เด็กชายชัชวาลย์  พิมเวียง
 
1. นางวีระ  อินพิมพ์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันแข็ง
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงยุพา  โยธานนท์
 
1. นางสาวศิรินาถ  ไชยวงษ์
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พรมแสง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เมฆมล
3. เด็กหญิงศุภักษร  แก้วดินเหนียว
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมดวงดี
5. เด็กหญิงอริสรา  นามวิบูลย์
 
1. นางณัฐธิญา  มาตย์วงค์
2. นางวารุณี  เพชรโก
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วปัญญา
2. เด็กหญิงณัฐธัญญา  ชาวชอบ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันหอม
4. เด็กหญิงนิธินันท์  ทาน้อย
5. เด็กหญิงพราวนภา  ชาญคำแพง
6. เด็กหญิงอารียา  รังแก้ว
7. เด็กหญิงเพ็ญสุภา  มังคูณ
 
1. นางสาวตรีชฎา  วิชา
2. นางสาวภัทราภรณ์  สามหาดไทย
3. นางสาระภี  นามบัณฑิต
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยธงรัตน์
2. เด็กชายศรัญวิทย์  สระทองแก่น
3. เด็กชายศุภชัย  วิสัชนาม
 
1. นางสมใจ  อินทะกนก
2. นางเพ็ญจันทร์  สุระเทวี
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกัลยา   นาสิงคาน
2. เด็กหญิงชลดา   พลเขตต์
3. เด็กหญิงปิยรัชณี   ซันติโก
 
1. นางกนกพร  เสนาดี
2. นายอัครเดช  หลวงน้อย
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงประวีณา  ปู่หลุ่น
2. นางสาวปานชีวัน  นะเสน
3. นางสาววัชราพร  ค้อยชัยภูมิ
 
1. นางสาวกรองทิพย์  ภูลม
2. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แหล้พรม
2. เด็กหญิงนริศรา  ช่วยหาญ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แหล้พรม
 
1. นายวินัย  ซ้อนหา
2. นางอาทิตยา  ซ้อนหา
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายจตุภักตร์  หงส์กา
2. เด็กชายทวิชชัย  วิริยพันธ์
3. เด็กชายวีระยุทธ์  อ่อนอึ่ง
 
1. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
2. นายสมโพธิ  นามบัณฑิต
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายคมกริช  เพียศักดิ์
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  สุริโย
3. เด็กชายพงศกร  สระแก้ว
 
1. นางรัตนา  มูลหา
2. นางสุวิญชา  โคตรธรรม
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  ดวงคำ
2. นางสาวพัชรียา  ศรีลาอำ
3. เด็กหญิงรัฐมน  บุตรวงษ์
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
2. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. นายภานุเดช  พรมแพง
2. นายศักดิ์นรินทร์  พุดชู
 
1. นางสาวกรองทิพย์  ภูลม
2. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายลิขิต   แสนประเสริฐ
2. เด็กชายวัฒนา   ภูหวดน้อย
 
1. นางกนกพร  เสนาดี
2. นางรุจิรภาภรณ์   สาศรี
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนากร  วรรณพงษ์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  สีชมพู
 
1. นางนพมาศ  จิตศักดิ์
2. นางราตรี  พิมพ์บุตร
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายธนาคาร  คนกลาง
2. เด็กชายนัฐนนท์  เถื่อนแอ้น
3. เด็กชายสรวิศ  เจริญพันธ์
 
1. นางสาวนิติยา   จำปา
2. นางสมร  ศรีเหลี่ยมงาม
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ภูแลนภู่
2. เด็กชายสมัคร  วังศรีดี
3. นายสุทัศน์  บุญดี
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงธิติมา  คำโมง
2. เด็กหญิงประภาวี  ก้านศรีรัตน์
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  จันดาปัญญา
 
1. นายประยนต์  จันทร์เขียว
2. นางปาณิสรา  ป้องปาน