สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 13 21 9 43 53 15 6 3 74
2 เมืองใหม่วิทยา 10 6 8 24 29 8 12 8 49
3 บ้านบกโนนเรียง 10 4 2 16 27 13 6 7 46
4 ร่มเกล้า 9 3 3 15 34 7 5 8 46
5 บ้านนามะเฟือง 7 9 4 20 34 10 4 6 48
6 บ้านพร้าว 6 4 5 15 20 4 5 4 29
7 ยางหลวงพิทยาคม 6 3 1 10 15 1 0 1 16
8 ดอนปอวิทยา 5 3 4 12 21 9 2 2 32
9 โนนคูณวิทยา 4 2 3 9 13 9 2 5 24
10 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 4 2 1 7 11 0 4 1 15
11 บ้านโต่งโต้น 4 1 1 6 8 1 0 4 9
12 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 4 1 0 5 12 10 5 9 27
13 บ้านวังมน 4 1 0 5 9 2 1 1 12
14 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 3 7 2 12 28 5 5 2 38
15 อนุบาลสุดา 3 4 1 8 16 6 5 2 27
16 บ้านสร้างเสี่ยน 3 2 0 5 8 2 1 0 11
17 บ้านหนองแวง 3 1 2 6 19 3 2 2 24
18 บ้านโคกป่ากุง 3 1 1 5 11 4 2 0 17
19 นิคมวัฒนา 6 3 1 0 4 6 2 1 0 9
20 บ้านถิ่น 3 0 3 6 14 11 4 4 29
21 บ้านทรายมูล 3 0 2 5 8 5 2 2 15
22 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 3 0 1 4 10 4 1 1 15
23 บ้านโนนงาม 2 3 5 10 24 5 8 3 37
24 บ้านท่าลาด 2 3 2 7 14 8 6 5 28
25 หัวนาศึกษาวิทย์ 2 3 0 5 19 9 6 9 34
26 บ้านนาเลิง 2 2 1 5 16 11 8 0 35
27 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 2 2 1 5 9 6 3 8 18
28 บ้านหนองทุ่งมน 2 2 1 5 9 0 0 0 9
29 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 2 2 1 5 7 5 2 3 14
30 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 2 1 2 5 6 2 5 3 13
31 หนองแกสระแก้ววิทยา 2 1 1 4 12 7 6 4 25
32 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 2 0 2 4 12 7 4 3 23
33 โคกม่วงประชาสรรค์ 2 0 1 3 13 1 6 6 20
34 บ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ 2 0 1 3 7 3 4 1 14
35 บ้านหนองกุงคำไฮ 2 0 1 3 5 2 0 1 7
36 บ้านโนนอุดม 2 0 1 3 4 2 1 4 7
37 บ้านวังไฮ 2 0 1 3 3 0 1 0 4
38 กุดหานสามัคคี 2 0 0 2 7 2 2 3 11
39 บ้านคึมชาดห้วยบง 2 0 0 2 6 2 1 0 9
40 ปรางค์กู่ 2 0 0 2 6 1 1 0 8
41 บ้านโคกใหญ่ 2 0 0 2 4 3 1 0 8
42 บ้านนาทม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
43 บ้านข่าดอนเข็ม 2 0 0 2 2 1 3 1 6
44 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1 5 3 9 17 7 2 2 26
45 ฝายหินประชารักษ์ 1 3 6 10 12 9 5 6 26
46 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1 3 3 7 21 17 5 6 43
47 บ้านดอนเกล็ด 1 3 2 6 13 1 3 2 17
48 บ้านศรีบุญเรือง 1 3 1 5 9 3 1 2 13
49 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1 2 3 6 10 7 1 2 18
50 บ้านโคกสะอาด 1 2 1 4 6 2 1 4 9
51 หนองม่วงชมพูทอง 1 2 1 4 5 0 0 0 5
52 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 1 2 0 3 8 5 1 5 14
53 นิคมสงเคราะห์วิทยา 1 1 5 7 9 4 3 2 16
54 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 1 1 2 4 8 5 3 3 16
55 บ้านเพ็กเฟื้อย 1 1 2 4 4 3 3 1 10
56 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 1 1 1 3 12 3 1 1 16
57 ชุมชนบ้านกุดดู่ 1 1 0 2 8 2 2 0 12
58 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 1 0 2 7 0 0 1 7
59 บ้านนาอ่าง 1 1 0 2 5 0 1 0 6
60 โนนสมบูรณ์วิทยา 1 1 0 2 4 1 3 0 8
61 บ้านหนองขามท่างาม 1 1 0 2 3 2 0 0 5
62 บ้านห้วยบ่อทอง 1 1 0 2 3 1 0 2 4
63 กุดแห่ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
64 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 1 0 2 3 9 4 0 4 13
65 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 1 0 1 2 12 3 2 2 17
66 กุดจิกวิทยา 1 0 1 2 6 2 2 0 10
67 บ้านดอนยานาง 1 0 1 2 6 1 0 1 7
68 บ้านห้วยหามต่าง 1 0 1 2 4 2 3 3 9
69 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 1 0 1 2 3 2 5 2 10
70 โนนสำราญสมสนุก 1 0 1 2 3 2 1 1 6
71 พิชญบัณฑิต 1 0 1 2 2 1 0 0 3
72 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 0 0 1 10 5 4 1 19
73 โนนสังวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 7 4 7 5 18
74 บ้านโนนเมือง 1 0 0 1 7 4 2 0 13
75 บ้านฝายหิน 1 0 0 1 7 2 0 0 9
76 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 7 0 0 0 7
77 บ้านหนองนกเขียน 1 0 0 1 4 3 1 0 8
78 บ้านโนนหว้าทอง 1 0 0 1 3 3 0 1 6
79 บ้านป่าคา 1 0 0 1 2 1 1 1 4
80 เทศบาล1 1 0 0 1 2 0 3 0 5
81 บ้านผาเสด็จ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
82 บ้านข่าน้อย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านโนนข่า(พอง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 0 5 1 6 16 6 4 4 26
85 บ้านหนองบัวน้อย 0 3 4 7 12 5 2 1 19
86 บ้านหนองอุ 0 3 3 6 8 4 1 3 13
87 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 0 3 2 5 9 2 1 0 12
88 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 0 3 1 4 9 5 3 2 17
89 บ้านโคกกุง 0 2 2 4 9 4 1 4 14
90 บ้านค้อ 0 2 1 3 13 4 4 5 21
91 บ้านหนองกุงแก้ว 0 2 1 3 13 3 8 2 24
92 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 0 2 1 3 12 0 4 3 16
93 บ้านโนนเสถียร 0 2 1 3 8 2 1 3 11
94 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 0 2 1 3 4 0 0 1 4
95 บ้านกุดเต่า 0 2 0 2 5 0 0 2 5
96 บ้านหนองลุมพุก 0 1 2 3 14 5 0 2 19
97 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 0 1 2 3 11 5 3 1 19
98 อนุบาลหนองบัวลำภู 0 1 2 3 7 11 2 3 20
99 บ้านหินลับศิลามงคล 0 1 2 3 7 4 6 10 17
100 บ้านสุขเกษม 0 1 2 3 4 0 0 0 4
101 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 1 1 2 9 2 4 8 15
102 บ้านสำราญสุข 0 1 1 2 7 3 3 0 13
103 บ้านดินทรายอ่อน 0 1 1 2 6 5 3 2 14
104 บ้านกุดดุกสุขเกษม 0 1 1 2 4 4 3 3 11
105 บ้านหนองกุง 0 1 1 2 4 2 3 0 9
106 บ้านห้วยไร่ 0 1 1 2 1 3 0 2 4
107 บ้านห้วยโจด 0 1 0 1 8 3 4 1 15
108 บ้านลาด 0 1 0 1 6 3 0 1 9
109 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 0 1 0 1 6 1 0 2 7
110 บ้านหินสิ่ว 0 1 0 1 5 0 0 0 5
111 บ้านทรายงาม 0 1 0 1 4 2 3 3 9
112 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 0 1 0 1 4 1 3 1 8
113 นิคมสงเคราะห์ 3 0 1 0 1 4 0 0 0 4
114 บ้านหนองทุ่ม 0 1 0 1 3 1 0 2 4
115 ชุมชนบ้านนากอก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
116 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 0 1 0 1 2 0 2 3 4
117 บ้านห้วยค้อ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
118 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
119 โนนปอแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 1 0 1 0 3 1 5 4
121 บ้านมอเหนือ 0 0 2 2 8 4 2 0 14
122 ไทยรัฐวิทยา 81 0 0 2 2 6 7 12 2 25
123 วังแคนวังคูณวิทยา 0 0 2 2 5 5 0 1 10
124 บ้านนาทับควาย 0 0 2 2 5 3 0 0 8
125 บ้านโคกล่าม 0 0 2 2 3 1 0 0 4
126 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 1 1 12 5 3 4 20
127 จริยานุสรณ์ 0 0 1 1 8 3 3 1 14
128 บ้านโนนสงเปลือย 0 0 1 1 7 3 2 1 12
129 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 5 1 1 1 7
130 บ้านหนองแวงป่งสัง 0 0 1 1 4 1 1 0 6
131 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1 4 1 0 1 5
132 บ้านกุดแท่น 0 0 1 1 4 1 0 0 5
133 บ้านโสกก้านเหลือง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
134 บ้านท่าศิลา 0 0 1 1 3 1 2 3 6
135 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
136 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 3 1 1 0 5
137 บ้านวังโปร่ง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
138 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
140 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 0 2 1 0 3
141 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 0 0 0 8 4 0 1 12
142 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 6 0 1 1 7
143 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 0 0 0 5 3 0 0 8
144 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 0 0 5 2 3 3 10
145 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0 5 1 1 3 7
146 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 0 0 0 4 1 1 3 6
147 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
148 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0 3 2 1 0 6
149 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
150 บ้านกุดคอเมย 0 0 0 0 3 0 1 0 4
151 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
152 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 บ้านนาวังเวิน 0 0 0 0 2 4 0 0 6
154 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
155 บ้านกุดกวางสร้อย 0 0 0 0 2 2 1 3 5
156 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
157 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 0 0 0 2 2 1 1 5
158 อนุบาลภูบดินทร์ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
159 บ้านภูพานคำ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
160 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 2 1 1 0 4
161 บ้านหนองแตง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
162 บ้านแกท่าวารี 0 0 0 0 2 0 1 2 3
163 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
164 บ้านวังคูณ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านโสกช้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านหนองคังคา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
167 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0 1 2 1 1 4
168 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 1 1 2 1 4
169 บ้านดอนนาดี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
170 บ้านหนองบัวโซม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
171 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
172 บ้านหินคูณ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านหนองโน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
176 บ้านห้วยหว้าวังทอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
177 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
178 บ้านผาสุก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
179 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
180 บ้านหนองปลาขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 โนนข่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 นิคมสงเคราะห์ 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 ปัณณ์รักษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 0 6 2 3 8
186 บ้านลำภู 0 0 0 0 0 3 2 0 5
187 บ้านดงบาก 0 0 0 0 0 3 0 1 3
188 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
189 บ้านหนองสะแบง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
190 บ้านนาแพง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
191 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านโสกจาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านโคกสนั่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
197 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
200 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
201 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 195 187 172 554 1,283 523 346 328 2,152