สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่วิทยา 18 8 11 37 42 8 12 8 62
2 หนองบัววิทยายน 13 21 9 43 53 15 6 3 74
3 โนนคูณวิทยา 12 3 4 19 26 9 2 5 37
4 บ้านบกโนนเรียง 10 4 2 16 27 13 6 7 46
5 ร่มเกล้า 9 3 3 15 34 7 5 8 46
6 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 9 2 1 12 18 4 1 1 23
7 บ้านนามะเฟือง 8 10 4 22 39 12 5 6 56
8 บ้านพร้าว 6 4 5 15 20 4 5 4 29
9 ยางหลวงพิทยาคม 6 3 1 10 15 1 0 1 16
10 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 5 11 3 19 37 5 5 2 47
11 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 5 4 1 10 14 0 4 1 18
12 ดอนปอวิทยา 5 3 4 12 21 9 2 2 32
13 บ้านทรายมูล 5 1 2 8 12 5 2 2 19
14 บ้านโคกป่ากุง 5 1 1 7 13 4 2 0 19
15 บ้านศรีบุญเรือง 4 3 1 8 12 3 1 2 16
16 โนนสังวิทยาสรรค์ 4 2 1 7 13 4 7 5 24
17 บ้านโต่งโต้น 4 2 1 7 10 1 0 4 11
18 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 4 2 0 6 13 11 5 10 29
19 บ้านวังมน 4 1 0 5 9 2 1 1 12
20 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 3 4 4 11 28 17 5 6 50
21 อนุบาลสุดา 3 4 1 8 16 6 5 2 27
22 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 3 2 1 6 13 5 4 4 22
23 บ้านสร้างเสี่ยน 3 2 0 5 10 3 1 0 14
24 บ้านหนองแวง 3 1 2 6 20 3 2 2 25
25 หนองแกสระแก้ววิทยา 3 1 2 6 14 8 6 4 28
26 นิคมวัฒนา 6 3 1 0 4 6 2 1 0 9
27 บ้านถิ่น 3 0 3 6 14 11 4 4 29
28 บ้านท่าลาด 2 5 2 9 17 8 6 5 31
29 บ้านโนนงาม 2 3 5 10 24 5 8 3 37
30 หัวนาศึกษาวิทย์ 2 3 0 5 21 9 7 9 37
31 บ้านนาเลิง 2 2 1 5 16 11 8 0 35
32 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 2 2 1 5 9 6 3 8 18
33 บ้านหนองทุ่งมน 2 2 1 5 9 0 0 0 9
34 บ้านโคกสะอาด 2 2 1 5 7 2 1 4 10
35 นิคมสงเคราะห์วิทยา 2 1 5 8 11 4 3 2 18
36 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 2 1 2 5 8 2 5 3 15
37 บ้านหนองกุงคำไฮ 2 1 1 4 7 2 0 1 9
38 วังแคนวังคูณวิทยา 2 0 4 6 10 5 0 1 15
39 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 2 0 2 4 12 7 4 3 23
40 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 2 0 1 3 15 4 3 2 22
41 โคกม่วงประชาสรรค์ 2 0 1 3 13 1 6 6 20
42 บ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ 2 0 1 3 7 3 4 1 14
43 บ้านโนนอุดม 2 0 1 3 4 2 1 4 7
44 บ้านวังไฮ 2 0 1 3 3 0 1 0 4
45 กุดหานสามัคคี 2 0 0 2 8 2 2 3 12
46 บ้านคึมชาดห้วยบง 2 0 0 2 6 2 1 0 9
47 ปรางค์กู่ 2 0 0 2 6 1 1 0 8
48 บ้านโคกใหญ่ 2 0 0 2 4 3 1 0 8
49 บ้านนาทม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
50 บ้านข่าดอนเข็ม 2 0 0 2 2 1 3 1 6
51 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1 5 4 10 19 7 2 2 28
52 บ้านดอนเกล็ด 1 4 2 7 14 1 3 2 18
53 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 4 0 5 11 2 0 1 13
54 ฝายหินประชารักษ์ 1 3 6 10 12 9 5 6 26
55 อนุบาลหนองบัวลำภู 1 2 3 6 10 11 2 3 23
56 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1 2 3 6 10 7 1 2 18
57 บ้านหนองลุมพุก 1 2 2 5 16 6 0 2 22
58 บ้านค้อ 1 2 1 4 14 4 4 5 22
59 บ้านโนนเสถียร 1 2 1 4 9 2 1 3 12
60 หนองม่วงชมพูทอง 1 2 1 4 5 0 0 0 5
61 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 1 2 0 3 8 5 1 5 14
62 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 1 1 2 4 14 3 1 1 18
63 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 1 1 2 4 8 5 3 3 16
64 บ้านเพ็กเฟื้อย 1 1 2 4 4 3 3 1 10
65 กุดจิกวิทยา 1 1 1 3 7 2 2 0 11
66 ชุมชนบ้านกุดดู่ 1 1 0 2 8 2 3 0 13
67 บ้านนาอ่าง 1 1 0 2 5 0 1 0 6
68 โนนสมบูรณ์วิทยา 1 1 0 2 4 1 3 0 8
69 บ้านห้วยบ่อทอง 1 1 0 2 3 2 0 2 5
70 บ้านหนองขามท่างาม 1 1 0 2 3 2 0 0 5
71 กุดแห่ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
72 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 1 0 2 3 9 4 0 4 13
73 บ้านดอนยานาง 1 0 1 2 6 1 0 1 7
74 บ้านหนองเม็ก 1 0 1 2 5 1 1 0 7
75 บ้านห้วยหามต่าง 1 0 1 2 4 2 3 3 9
76 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 1 0 1 2 3 2 5 2 10
77 โนนสำราญสมสนุก 1 0 1 2 3 2 1 1 6
78 พิชญบัณฑิต 1 0 1 2 2 1 0 0 3
79 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 0 0 1 10 5 4 1 19
80 บ้านโนนเมือง 1 0 0 1 10 5 2 0 17
81 บ้านฝายหิน 1 0 0 1 7 2 0 0 9
82 บ้านโนนทัน 1 0 0 1 7 0 0 0 7
83 บ้านหนองนกเขียน 1 0 0 1 4 3 1 0 8
84 บ้านโนนหว้าทอง 1 0 0 1 3 3 0 1 6
85 บ้านโนนตาล 1 0 0 1 2 1 2 1 5
86 บ้านป่าคา 1 0 0 1 2 1 1 1 4
87 เทศบาล1 1 0 0 1 2 0 3 0 5
88 บ้านผาเสด็จ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
89 บ้านหนองสะแบง 1 0 0 1 1 1 2 1 4
90 บ้านข่าน้อย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
91 บ้านโนนข่า(พอง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 0 5 1 6 16 6 4 4 26
93 บ้านหนองอุ 0 4 3 7 8 4 2 3 14
94 บ้านหนองบัวน้อย 0 3 4 7 12 5 2 1 19
95 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 0 3 2 5 9 2 1 0 12
96 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 0 3 1 4 9 5 3 2 17
97 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 0 2 2 4 18 0 4 3 22
98 บ้านโคกกุง 0 2 2 4 9 4 1 4 14
99 บ้านหนองกุงแก้ว 0 2 1 3 13 3 8 2 24
100 ชุมชนบ้านนากอก 0 2 1 3 4 1 0 0 5
101 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 0 2 1 3 4 0 0 1 4
102 บ้านกุดเต่า 0 2 0 2 5 0 1 2 6
103 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 0 1 2 3 11 5 3 1 19
104 บ้านหินลับศิลามงคล 0 1 2 3 7 4 6 10 17
105 บ้านสุขเกษม 0 1 2 3 4 0 0 0 4
106 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 1 1 2 10 3 4 8 17
107 บ้านโนนสงเปลือย 0 1 1 2 8 3 3 1 14
108 บ้านสำราญสุข 0 1 1 2 7 3 3 0 13
109 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 0 1 1 2 7 1 0 2 8
110 บ้านดินทรายอ่อน 0 1 1 2 6 5 3 2 14
111 บ้านหนองกุง 0 1 1 2 5 2 3 0 10
112 บ้านกุดดุกสุขเกษม 0 1 1 2 4 4 4 3 12
113 บ้านหนองทุ่ม 0 1 1 2 3 2 0 2 5
114 บ้านห้วยไร่ 0 1 1 2 1 3 0 2 4
115 บ้านห้วยโจด 0 1 0 1 8 3 4 1 15
116 บ้านลาด 0 1 0 1 6 3 0 1 9
117 บ้านหินสิ่ว 0 1 0 1 5 0 0 0 5
118 บ้านทรายงาม 0 1 0 1 4 2 3 3 9
119 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 0 1 0 1 4 1 3 1 8
120 นิคมสงเคราะห์ 3 0 1 0 1 4 0 0 0 4
121 บ้านห้วยค้อ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
122 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 0 1 0 1 2 0 2 3 4
123 โนนข่าประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
124 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1 1 0 0 2 1
125 บ้านตำแย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 โนนปอแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
127 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 1 0 1 0 3 1 5 4
128 บ้านโสกก้านเหลือง 0 0 3 3 7 2 0 0 9
129 บ้านมอเหนือ 0 0 2 2 8 4 2 0 14
130 ไทยรัฐวิทยา 81 0 0 2 2 6 7 12 2 25
131 บ้านนาทับควาย 0 0 2 2 5 3 0 0 8
132 บ้านโคกล่าม 0 0 2 2 3 1 0 0 4
133 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 1 1 12 5 3 4 20
134 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 0 1 1 11 4 0 1 15
135 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 0 1 1 9 3 3 3 15
136 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 9 2 1 1 12
137 จริยานุสรณ์ 0 0 1 1 8 3 3 1 14
138 บ้านหนองแวงป่งสัง 0 0 1 1 6 1 1 0 8
139 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1 4 1 0 1 5
140 บ้านกุดแท่น 0 0 1 1 4 1 0 0 5
141 บ้านท่าศิลา 0 0 1 1 3 1 2 3 6
142 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
143 บ้านวังโปร่ง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
144 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
146 บ้านห้วยไผ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
147 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 0 2 1 0 3
148 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 6 0 1 1 7
149 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 0 0 0 5 3 0 0 8
150 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 0 0 5 2 3 3 10
151 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0 5 1 1 3 7
152 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
153 บ้านห้วยหว้าวังทอง 0 0 0 0 4 0 1 0 5
154 บ้านโสกช้าง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
155 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0 3 2 1 0 6
156 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
157 บ้านกุดคอเมย 0 0 0 0 3 0 1 0 4
158 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
159 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านลำภู 0 0 0 0 2 4 2 0 8
161 บ้านนาวังเวิน 0 0 0 0 2 4 0 0 6
162 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
163 บ้านกุดกวางสร้อย 0 0 0 0 2 2 1 3 5
164 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 0 0 0 2 2 1 1 5
165 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
166 อนุบาลภูบดินทร์ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
167 บ้านภูพานคำ 0 0 0 0 2 1 2 1 5
168 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 2 1 1 0 4
169 บ้านหนองแตง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
170 บ้านแกท่าวารี 0 0 0 0 2 0 1 2 3
171 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
172 บ้านวังคูณ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านหนองคังคา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
174 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0 1 2 1 1 4
175 บ้านดอนนาดี 0 0 0 0 1 1 1 1 3
176 บ้านหนองบัวโซม 0 0 0 0 1 1 0 2 2
177 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
178 บ้านหินคูณ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านหนองโน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
182 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 บ้านผาสุก 0 0 0 0 1 0 0 2 1
184 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
185 บ้านหนองปลาขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 นิคมสงเคราะห์ 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 ปัณณ์รักษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 0 8 2 3 10
190 บ้านดงบาก 0 0 0 0 0 3 0 1 3
191 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
192 บ้านนาแพง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
193 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
194 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านโสกจาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านโคกสนั่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 0 0 1 1 1
199 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
202 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 247 220 194 661 1,455 545 358 330 2,358