สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 53 15 6 3 74
2 บ้านนามะเฟือง 34 10 4 6 48
3 ร่มเกล้า 34 7 5 8 46
4 เมืองใหม่วิทยา 29 8 12 8 49
5 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 28 5 5 2 38
6 บ้านบกโนนเรียง 27 13 6 7 46
7 บ้านโนนงาม 24 5 8 3 37
8 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 21 17 5 6 43
9 ดอนปอวิทยา 21 9 2 2 32
10 บ้านพร้าว 20 4 5 4 29
11 หัวนาศึกษาวิทย์ 19 9 6 9 34
12 บ้านหนองแวง 19 3 2 2 24
13 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 17 7 2 2 26
14 บ้านนาเลิง 16 11 8 0 35
15 อนุบาลสุดา 16 6 5 2 27
16 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 16 6 4 4 26
17 ยางหลวงพิทยาคม 15 1 0 1 16
18 บ้านถิ่น 14 11 4 4 29
19 บ้านท่าลาด 14 8 6 5 28
20 บ้านหนองลุมพุก 14 5 0 2 19
21 โนนคูณวิทยา 13 9 2 5 24
22 บ้านค้อ 13 4 4 5 21
23 บ้านหนองกุงแก้ว 13 3 8 2 24
24 โคกม่วงประชาสรรค์ 13 1 6 6 20
25 บ้านดอนเกล็ด 13 1 3 2 17
26 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 12 10 5 9 27
27 ฝายหินประชารักษ์ 12 9 5 6 26
28 หนองแกสระแก้ววิทยา 12 7 6 4 25
29 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 12 7 4 3 23
30 บ้านหนองแสงนาล้อม 12 5 3 4 20
31 บ้านหนองบัวน้อย 12 5 2 1 19
32 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 12 3 2 2 17
33 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 12 3 1 1 16
34 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 12 0 4 3 16
35 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 11 5 3 1 19
36 บ้านโคกป่ากุง 11 4 2 0 17
37 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 11 0 4 1 15
38 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 10 7 1 2 18
39 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 10 5 4 1 19
40 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 10 4 1 1 15
41 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 9 6 3 8 18
42 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 9 5 3 2 17
43 นิคมสงเคราะห์วิทยา 9 4 3 2 16
44 บ้านโคกกุง 9 4 1 4 14
45 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 9 4 0 4 13
46 บ้านศรีบุญเรือง 9 3 1 2 13
47 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 9 2 4 8 15
48 บ้านวังมน 9 2 1 1 12
49 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 9 2 1 0 12
50 บ้านหนองทุ่งมน 9 0 0 0 9
51 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 8 5 3 3 16
52 บ้านทรายมูล 8 5 2 2 15
53 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 8 5 1 5 14
54 บ้านมอเหนือ 8 4 2 0 14
55 บ้านหนองอุ 8 4 1 3 13
56 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 8 4 0 1 12
57 บ้านห้วยโจด 8 3 4 1 15
58 จริยานุสรณ์ 8 3 3 1 14
59 ชุมชนบ้านกุดดู่ 8 2 2 0 12
60 บ้านโนนเสถียร 8 2 1 3 11
61 บ้านสร้างเสี่ยน 8 2 1 0 11
62 บ้านโต่งโต้น 8 1 0 4 9
63 อนุบาลหนองบัวลำภู 7 11 2 3 20
64 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 7 5 2 3 14
65 โนนสังวิทยาสรรค์ 7 4 7 5 18
66 บ้านหินลับศิลามงคล 7 4 6 10 17
67 บ้านโนนเมือง 7 4 2 0 13
68 บ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ 7 3 4 1 14
69 บ้านสำราญสุข 7 3 3 0 13
70 บ้านโนนสงเปลือย 7 3 2 1 12
71 กุดหานสามัคคี 7 2 2 3 11
72 บ้านฝายหิน 7 2 0 0 9
73 บ้านหนองเหมือดแอ่ 7 0 0 1 7
74 บ้านโนนทัน 7 0 0 0 7
75 ไทยรัฐวิทยา 81 6 7 12 2 25
76 บ้านดินทรายอ่อน 6 5 3 2 14
77 บ้านลาด 6 3 0 1 9
78 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 6 2 5 3 13
79 กุดจิกวิทยา 6 2 2 0 10
80 บ้านโคกสะอาด 6 2 1 4 9
81 นิคมวัฒนา 6 6 2 1 0 9
82 บ้านคึมชาดห้วยบง 6 2 1 0 9
83 ปรางค์กู่ 6 1 1 0 8
84 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 6 1 0 2 7
85 บ้านดอนยานาง 6 1 0 1 7
86 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 6 0 1 1 7
87 วังแคนวังคูณวิทยา 5 5 0 1 10
88 บ้านนาทับควาย 5 3 0 0 8
89 บ้านศรีสุขนาล้อม 5 3 0 0 8
90 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 5 2 3 3 10
91 บ้านหนองกุงคำไฮ 5 2 0 1 7
92 บ้านข้องโป้ 5 1 1 3 7
93 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 5 1 1 1 7
94 บ้านนาอ่าง 5 0 1 0 6
95 บ้านกุดเต่า 5 0 0 2 5
96 หนองม่วงชมพูทอง 5 0 0 0 5
97 บ้านหินสิ่ว 5 0 0 0 5
98 บ้านกุดดุกสุขเกษม 4 4 3 3 11
99 บ้านเพ็กเฟื้อย 4 3 3 1 10
100 บ้านโคกใหญ่ 4 3 1 0 8
101 บ้านหนองนกเขียน 4 3 1 0 8
102 บ้านห้วยหามต่าง 4 2 3 3 9
103 บ้านทรายงาม 4 2 3 3 9
104 บ้านหนองกุง 4 2 3 0 9
105 บ้านโนนอุดม 4 2 1 4 7
106 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 4 1 3 1 8
107 โนนสมบูรณ์วิทยา 4 1 3 0 8
108 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 4 1 1 3 6
109 บ้านหนองแวงป่งสัง 4 1 1 0 6
110 บ้านโนนสะอาด 4 1 0 1 5
111 บ้านกุดแท่น 4 1 0 0 5
112 บ้านโสกก้านเหลือง 4 1 0 0 5
113 บ้านโคกกลาง 4 1 0 0 5
114 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 4 0 0 1 4
115 บ้านสุขเกษม 4 0 0 0 4
116 นิคมสงเคราะห์ 3 4 0 0 0 4
117 บ้านโนนหว้าทอง 3 3 0 1 6
118 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 3 2 5 2 10
119 โนนสำราญสมสนุก 3 2 1 1 6
120 บ้านบุ่งบก 3 2 1 0 6
121 บ้านหนองขามท่างาม 3 2 0 0 5
122 บ้านท่าศิลา 3 1 2 3 6
123 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 3 1 1 0 5
124 บ้านหนองเม็ก 3 1 1 0 5
125 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 3 1 1 0 5
126 บ้านห้วยบ่อทอง 3 1 0 2 4
127 บ้านหนองทุ่ม 3 1 0 2 4
128 บ้านโคกล่าม 3 1 0 0 4
129 บ้านวังโปร่ง 3 1 0 0 4
130 บ้านวังไฮ 3 0 1 0 4
131 บ้านกุดคอเมย 3 0 1 0 4
132 บ้านตะเคียนทอง 3 0 0 1 3
133 บ้านนาทม 3 0 0 0 3
134 บ้านห้วยลึก 3 0 0 0 3
135 บ้านนาวังเวิน 2 4 0 0 6
136 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 2 3 1 1 6
137 บ้านกุดกวางสร้อย 2 2 1 3 5
138 นิคมสงเคราะห์๒ 2 2 1 1 5
139 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 2 2 1 1 5
140 อนุบาลภูบดินทร์ 2 2 1 1 5
141 บ้านข่าดอนเข็ม 2 1 3 1 6
142 บ้านภูพานคำ 2 1 2 1 5
143 บ้านป่าคา 2 1 1 1 4
144 บ้านดอนข่า 2 1 1 0 4
145 บ้านหนองแตง 2 1 1 0 4
146 พิชญบัณฑิต 2 1 0 0 3
147 ชุมชนบ้านนากอก 2 1 0 0 3
148 เทศบาล1 2 0 3 0 5
149 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 2 0 2 3 4
150 บ้านแกท่าวารี 2 0 1 2 3
151 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 2 0 0 1 2
152 กุดแห่ 2 0 0 0 2
153 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 2 0 0 0 2
154 บ้านวังคูณ 2 0 0 0 2
155 บ้านโสกช้าง 2 0 0 0 2
156 บ้านห้วยไร่ 1 3 0 2 4
157 บ้านหนองคังคา 1 2 1 1 4
158 บ้านโคกม่วงชุม 1 2 1 1 4
159 บ้านผาเสด็จ 1 2 1 0 4
160 บ้านโนนตาล 1 1 2 1 4
161 บ้านดอนนาดี 1 1 1 1 3
162 บ้านหนองบัวโซม 1 1 0 2 2
163 บ้านห้วยค้อ 1 1 0 1 2
164 บุตรเพชรวิทยา 1 1 0 1 2
165 บ้านหินคูณ 1 1 0 0 2
166 บ้านกุดจิก(เมือง) 1 1 0 0 2
167 บ้านโนนม่วง 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองโน 1 0 2 0 3
169 บ้านห้วยหว้าวังทอง 1 0 1 0 2
170 บ้านโคกกลางโนนงาม 1 0 1 0 2
171 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 2 1
172 บ้านผาสุก 1 0 0 2 1
173 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 0 0 2 1
174 บ้านข่าน้อย 1 0 0 0 1
175 บ้านโนนข่า(พอง) 1 0 0 0 1
176 โนนปอแดง 1 0 0 0 1
177 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองปลาขาว 1 0 0 0 1
179 โนนข่าประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
180 นิคมสงเคราะห์ 4 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองบัวเงิน 1 0 0 0 1
182 ปัณณ์รักษ์ 1 0 0 0 1
183 บ้านหัวขัว 0 6 2 3 8
184 บ้านลำภู 0 3 2 0 5
185 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 3 1 5 4
186 บ้านดงบาก 0 3 0 1 3
187 บ้านห้วยบง 0 2 1 0 3
188 บ้านโนนขมิ้น 0 2 1 0 3
189 บ้านหนองสะแบง 0 1 2 1 3
190 บ้านนาแพง 0 1 0 1 1
191 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 1 0 1 1
192 บ้านหนองตานา 0 1 0 0 1
193 บ้านโสกจาน 0 1 0 0 1
194 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 1 0 0 1
195 บ้านโคกสนั่น 0 1 0 0 1
196 บ้านคอกวัว 0 0 1 1 1
197 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 1 0 1
198 บ้านโนนคูณ 0 0 1 0 1
199 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 0 3 0
200 บ้านโคกม่วย 0 0 0 1 0
201 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 0
รวม 1,283 523 346 328 2,480