สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 53 15 6 3 74
2 เมืองใหม่วิทยา 38 8 12 8 58
3 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 37 5 5 2 47
4 บ้านนามะเฟือง 35 12 5 6 52
5 ร่มเกล้า 34 7 5 8 46
6 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 28 17 5 6 50
7 บ้านบกโนนเรียง 27 13 6 7 46
8 โนนคูณวิทยา 25 9 2 5 36
9 บ้านโนนงาม 24 5 8 3 37
10 หัวนาศึกษาวิทย์ 21 9 7 9 37
11 ดอนปอวิทยา 21 9 2 2 32
12 บ้านพร้าว 20 4 5 4 29
13 บ้านหนองแวง 20 3 2 2 25
14 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 18 4 1 1 23
15 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 18 0 4 3 22
16 บ้านท่าลาด 17 8 6 5 31
17 บ้านนาเลิง 16 11 8 0 35
18 อนุบาลสุดา 16 6 5 2 27
19 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 16 6 4 4 26
20 บ้านหนองลุมพุก 16 6 0 2 22
21 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 15 4 3 2 22
22 ยางหลวงพิทยาคม 15 1 0 1 16
23 บ้านถิ่น 14 11 4 4 29
24 บ้านค้อ 14 4 4 5 22
25 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 14 3 1 1 18
26 บ้านดอนเกล็ด 14 1 3 2 18
27 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 14 0 4 1 18
28 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 13 11 5 10 29
29 หนองแกสระแก้ววิทยา 13 8 6 4 27
30 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 13 5 4 4 22
31 โนนสังวิทยาสรรค์ 13 4 7 5 24
32 บ้านหนองกุงแก้ว 13 3 8 2 24
33 โคกม่วงประชาสรรค์ 13 1 6 6 20
34 ฝายหินประชารักษ์ 12 9 5 6 26
35 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 12 7 4 3 23
36 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 12 7 2 2 21
37 บ้านหนองแสงนาล้อม 12 5 3 4 20
38 บ้านทรายมูล 12 5 2 2 19
39 บ้านหนองบัวน้อย 12 5 2 1 19
40 บ้านโคกป่ากุง 12 4 2 0 18
41 บ้านศรีบุญเรือง 12 3 1 2 16
42 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 11 5 3 1 19
43 นิคมสงเคราะห์วิทยา 11 4 3 2 18
44 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 11 4 0 1 15
45 บ้านหนองเหมือดแอ่ 11 2 0 1 13
46 อนุบาลหนองบัวลำภู 10 11 2 3 23
47 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 10 7 1 2 18
48 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 10 5 4 1 19
49 บ้านโนนเมือง 10 5 2 0 17
50 วังแคนวังคูณวิทยา 10 5 0 1 15
51 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 10 3 4 8 17
52 บ้านสร้างเสี่ยน 10 3 1 0 14
53 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 9 6 3 8 18
54 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 9 5 3 2 17
55 บ้านโคกกุง 9 4 1 4 14
56 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 9 4 0 4 13
57 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 9 3 3 3 15
58 บ้านโนนเสถียร 9 2 1 3 12
59 บ้านวังมน 9 2 1 1 12
60 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 9 2 1 1 12
61 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 9 2 1 0 12
62 บ้านหนองทุ่งมน 9 0 0 0 9
63 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 8 5 3 3 16
64 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 8 5 1 5 14
65 บ้านหนองอุ 8 4 2 3 14
66 บ้านมอเหนือ 8 4 2 0 14
67 บ้านห้วยโจด 8 3 4 1 15
68 บ้านโนนสงเปลือย 8 3 3 1 14
69 จริยานุสรณ์ 8 3 3 1 14
70 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 8 2 5 3 15
71 ชุมชนบ้านกุดดู่ 8 2 3 0 13
72 กุดหานสามัคคี 8 2 2 3 12
73 บ้านหินลับศิลามงคล 7 4 6 10 17
74 กุดจิกวิทยา 7 2 2 0 11
75 บ้านโคกสะอาด 7 2 1 4 10
76 บ้านหนองกุงคำไฮ 7 2 0 1 9
77 บ้านฝายหิน 7 2 0 0 9
78 บ้านโสกก้านเหลือง 7 2 0 0 9
79 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 7 1 0 2 8
80 บ้านโนนทัน 7 0 0 0 7
81 ไทยรัฐวิทยา 81 6 7 12 2 25
82 บ้านดินทรายอ่อน 6 5 3 2 14
83 บ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ 6 3 4 1 13
84 บ้านสำราญสุข 6 3 3 0 12
85 บ้านลาด 6 3 0 1 9
86 นิคมวัฒนา 6 6 2 1 0 9
87 บ้านคึมชาดห้วยบง 6 2 1 0 9
88 ปรางค์กู่ 6 1 1 0 8
89 บ้านหนองแวงป่งสัง 6 1 1 0 8
90 บ้านดอนยานาง 6 1 0 1 7
91 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 6 0 1 1 7
92 บ้านนาทับควาย 5 3 0 0 8
93 บ้านศรีสุขนาล้อม 5 3 0 0 8
94 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 5 2 3 3 10
95 บ้านหนองกุง 5 2 3 0 10
96 บ้านข้องโป้ 5 1 1 3 7
97 บ้านหนองเม็ก 5 1 1 0 7
98 บ้านโต่งโต้น 5 1 0 4 6
99 บ้านกุดเต่า 5 0 1 2 6
100 บ้านนาอ่าง 5 0 1 0 6
101 หนองม่วงชมพูทอง 5 0 0 0 5
102 บ้านหินสิ่ว 5 0 0 0 5
103 บ้านกุดดุกสุขเกษม 4 4 4 3 12
104 บ้านเพ็กเฟื้อย 4 3 3 1 10
105 บ้านโคกใหญ่ 4 3 1 0 8
106 บ้านหนองนกเขียน 4 3 1 0 8
107 บ้านห้วยหามต่าง 4 2 3 3 9
108 บ้านทรายงาม 4 2 3 3 9
109 บ้านโนนอุดม 4 2 1 4 7
110 โนนสมบูรณ์วิทยา 4 1 3 0 8
111 บ้านโนนสะอาด 4 1 0 1 5
112 ชุมชนบ้านนากอก 4 1 0 0 5
113 บ้านกุดแท่น 4 1 0 0 5
114 บ้านโคกกลาง 4 1 0 0 5
115 บ้านห้วยหว้าวังทอง 4 0 1 0 5
116 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 4 0 0 1 4
117 นิคมสงเคราะห์ 3 4 0 0 0 4
118 บ้านโสกช้าง 4 0 0 0 4
119 บ้านโนนหว้าทอง 3 3 0 1 6
120 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 3 2 5 2 10
121 โนนสำราญสมสนุก 3 2 1 1 6
122 บ้านบุ่งบก 3 2 1 0 6
123 บ้านห้วยบ่อทอง 3 2 0 2 5
124 บ้านหนองทุ่ม 3 2 0 2 5
125 บ้านหนองขามท่างาม 3 2 0 0 5
126 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 3 1 3 1 7
127 บ้านท่าศิลา 3 1 2 3 6
128 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 3 1 1 0 5
129 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 3 1 1 0 5
130 บ้านโคกล่าม 3 1 0 0 4
131 บ้านวังโปร่ง 3 1 0 0 4
132 บ้านวังไฮ 3 0 1 0 4
133 บ้านกุดคอเมย 3 0 1 0 4
134 บ้านตะเคียนทอง 3 0 0 1 3
135 บ้านนาทม 3 0 0 0 3
136 บ้านห้วยลึก 3 0 0 0 3
137 บ้านลำภู 2 4 2 0 8
138 บ้านนาวังเวิน 2 4 0 0 6
139 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 2 3 1 1 6
140 บ้านกุดกวางสร้อย 2 2 1 3 5
141 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 2 2 1 1 5
142 นิคมสงเคราะห์๒ 2 2 1 1 5
143 อนุบาลภูบดินทร์ 2 2 1 1 5
144 บ้านห้วยค้อ 2 2 0 1 4
145 บ้านข่าดอนเข็ม 2 1 3 1 6
146 บ้านโนนตาล 2 1 2 1 5
147 บ้านภูพานคำ 2 1 2 1 5
148 บ้านป่าคา 2 1 1 1 4
149 บ้านดอนข่า 2 1 1 0 4
150 บ้านหนองแตง 2 1 1 0 4
151 พิชญบัณฑิต 2 1 0 0 3
152 เทศบาล1 2 0 3 0 5
153 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 2 0 2 3 4
154 บ้านแกท่าวารี 2 0 1 2 3
155 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 2 0 0 1 2
156 กุดแห่ 2 0 0 0 2
157 โนนข่าประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
158 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 2 0 0 0 2
159 บ้านวังคูณ 2 0 0 0 2
160 บ้านห้วยไร่ 1 3 0 2 4
161 บ้านหนองคังคา 1 2 1 1 4
162 บ้านโคกม่วงชุม 1 2 1 1 4
163 บ้านหนองสะแบง 1 1 2 1 4
164 บ้านดอนนาดี 1 1 1 1 3
165 บ้านหนองบัวโซม 1 1 0 2 2
166 บุตรเพชรวิทยา 1 1 0 1 2
167 บ้านข่าน้อย 1 1 0 0 2
168 บ้านหินคูณ 1 1 0 0 2
169 บ้านกุดจิก(เมือง) 1 1 0 0 2
170 บ้านโนนม่วง 1 1 0 0 2
171 บ้านหนองโน 1 0 2 0 3
172 บ้านโคกกลางโนนงาม 1 0 1 0 2
173 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 2 1
174 บ้านผาสุก 1 0 0 2 1
175 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 0 0 2 1
176 บ้านโนนข่า(พอง) 1 0 0 0 1
177 บ้านตำแย 1 0 0 0 1
178 โนนปอแดง 1 0 0 0 1
179 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 0 0 0 1
180 บ้านห้วยไผ่ 1 0 0 0 1
181 บ้านสุขเกษม 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองปลาขาว 1 0 0 0 1
183 นิคมสงเคราะห์ 4 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองบัวเงิน 1 0 0 0 1
185 ปัณณ์รักษ์ 1 0 0 0 1
186 บ้านหัวขัว 0 8 2 3 10
187 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 3 1 5 4
188 บ้านดงบาก 0 3 0 1 3
189 บ้านห้วยบง 0 2 1 0 3
190 บ้านผาเสด็จ 0 2 1 0 3
191 บ้านโนนขมิ้น 0 2 1 0 3
192 บ้านนาแพง 0 1 0 1 1
193 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 1 0 1 1
194 บ้านหนองตานา 0 1 0 0 1
195 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 1 0 0 1
196 บ้านโคกสนั่น 0 1 0 0 1
197 บ้านคอกวัว 0 0 1 1 1
198 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 1 0 1
199 บ้านโนนคูณ 0 0 1 0 1
200 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 0 3 0
201 บ้านโคกม่วย 0 0 0 1 0
202 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0 0
รวม 1,425 544 358 330 2,657