หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ ...14-15... เดือน ตุลาคม..........2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประภัสร สุภาสอน ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายภัญญู ภูริศรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายละมูล เจนวรกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายพรชัย โพคันโย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายจำนงค์ ป้องพรมมา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายวรรณชัย บุสนาม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางละดา ดอนหงษา กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายอุทัย เมืองคุณ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายบุญธรรม บรรเทาพิษ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
11 นางละดา ดอนหงษา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
12 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
13 นางสุลัคนา เสาวรส กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
14 นางปิยฉัตร์ ใจเอื้อ กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
15 นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
16 นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
17 นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
18 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
19 นางสาวจินตนา พันธุ์ก่ำ กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
20 นายอุทัย เมืองคุณ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
21 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
22 นางกนกรัตน์ เนาวบุตร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
23 นายสุพจน์ กุหลาบมอญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
24 นายพีระยศ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
25 นายสิทธิชัย พรมแดง กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
26 นายปฏิวัติ สมันต์ศรี กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
27 นายกมล แข้นา กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
28 นางสาวอัมรา เวียงแสง กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
29 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
30 นางอัมราวดี ช่วยเมือง กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
31 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
32 นางเกษมณี พุกหน้า กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
33 นางรัศมี ศรีสุธรรม กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
34 นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
35 นายอมร ขามธาตุ กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
36 นางสาวชลิตา สังสิมมา กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
37 นางสาวสุกัญญา ทุมหนู กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
38 นางสาวสุภิตา บุญขัน กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
39 นางสาวมณฑิรา โพธิ์ทอง กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
40 นางพจนี เหล็กกล้า กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
41 นางปิยฉัตร์ ใจเอื้อ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
42 ว่าที่พันตรีปิยะพงษ์ บัวสาย ประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
43 นางอมรรัตน์ สุภา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
44 นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
45 นางบุศรา มุขธระโกษา กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
46 นางสาวจารุภา สุภา กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
47 นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
48 นางฉวีวรรณ ภาชื่น กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
49 นางจันทนา เมืองคุณ กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
50 นางรุจิรา ทองเปราะ กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
51 นางจุฑารัตน์ โชติสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
52 นายปรีชา สวัสดิ์ทา กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
53 นายพงษ์ศักดิ์ บึงมุม กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
54 นายคำตา อ้วนสาเล กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
55 นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
56 นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน กรรมการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
57 นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
58 นายฤตธวัส พินิจนึก กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำกองอำนวยการ
59 นายวรรณชัย บุสนาม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
60 นางพิกุล นินนานนท์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
61 นางสาวนุสรา แผ่นทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
62 นางอัจฉรียา พรมลา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
63 นางกาญจนา พวงพันธุ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
64 นางวิลาสินี สมใจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
65 นางสาวดารณี นุชิต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
66 นางสาวมิวดี ศรีราช กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
67 นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
68 นางกนกรัตน์ เนาวบุตร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
69 นายวรรณชัย บุสนาม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นายอุทัย เมืองคุณ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นางสุลัคนา เสาวรส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นายสมบูรณ์ นาหล่อง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นางศิรประภา สุวรรณศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นายอดิศร วิธุสุวรรณกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นางดวงกัลยา วิธุสุวรรณกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นางดวงพร สีดากุด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นางทัศนีย์ บุตรแสงโคตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นางสาวจินตนา จำศิลป์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายธวัชชัย อินทร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายสายัน ชัยรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายนพดล พรหมจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายภัญญู ภูริศรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายสุพจน์ กุหลาบมอญ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นายพีระยศ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นายสิทธิชัย พรมแดง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายปฏิวัติ สมันต์ศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นางเกษมณี พุกหน้า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นางดวงใจ ปาณิกบุตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายศรีธาตุ ศรีสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นางศุภวรรณ ยศราวาส กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายอุดม ศรีโนนยาง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นางสุนันทา จันทะคุณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายจำเริญ พันธุพารา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นางประเทือง สุภาสอน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นางนริศรา แจ้งศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายปรีชา สิทธิมงคล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายสกล บุตราภักดี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นายกมล แข้นา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นางพจนี เหล็กกล้า กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นายสมพงษ์ พุกหน้า กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายจำนงค์ ป้องพรมมา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 ว่าที่ พันตรีปิยะพงษ์ บัวสาย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นางอมรรัตน์ สุภา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นางบุศรา มุขธระโกษา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นางสาวจารุภา สุภา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นางฉวีวรรณ ภาชื่น กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางจันทนา เมืองคุณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
114 นางรุจิรา ทองเปราะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
115 นางจุฑารัตน์ โชติสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
116 นายชัยศรี ยิ่งเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายสมศักดิ์ ใจเปรียว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
118 นายทองพูน มุขอาษา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
119 นายพงษ์ศักดิ์ บึงมุม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
120 นายคำตา อ้วนสาเล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
121 นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
122 นายปรีชา สวัสดิ์ทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
123 นายฤตธวัส พินิจนึก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นายชูศักดิ์ ดวงศรี กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นายพรชัย โพคันโย ประธานกรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
128 นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
129 นายกฤษ สารกุล กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
130 นายประมวล พินิจมนตรี กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
131 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
132 นายสำเนา เทียมดวงแข กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
133 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
134 นางศิรประภา สุวรรณศรี กรรมการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
135 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
136 นางยุภาวดี ดวงจำปา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
137 นายปรีชา สวัสดิ์ทา ประธานกรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
138 นายกมล แข้นา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
139 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
140 นายสมบูรณ์ นาหล่อง กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
141 นายไขแสง สาวันดี กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
142 นายนพดล พรหมจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
143 นายสำนวน โพธิ์ศาลาแสง กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
144 นายสำนวน โพธิ์ศาลาแสง กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
145 นายฤตธวัส พินิจนึก กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
146 นายสิทธิชัย พรมแดง ประธานกรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
147 นายประชล ทองสี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
148 นายอุทิศ พรหมสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
149 นายอุดม ศรีโนนยาง กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
150 นายจำเริญ พันธุพารา กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
151 นายธีรพงษ์ จำปีพรหม กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
152 นายศรีธาตุ ศรีสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
153 นายปรีชา สิทธิมงคล กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
154 นายสกล บุตราภักดี กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
155 ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพราราช กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
156 นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
157 นางมารศรี จันทร์ล้วน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
158 นางนภาพร แข้นา กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
159 นางบุญส่วน ใจเปรียว กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
160 นางฉวีวรรณ ลบพื้น กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
161 นายวิฑูรย์ บุญจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
162 นายสมศักดิ์ ใจเปรียว กรรมการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
163 นายชูศักดิ์ ดวงศรี กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการยานพาหนะและจราจร
164 นายละมูล เจนวรกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
165 นางละดา ดอนหงษา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
166 นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
167 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
168 ว่าที่ ร.ท.พีระพันธ์ มะรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผล
169 นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการประเมินผล
170 นางอภิญญา กลางประพันธ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิน
171 นางศศิดา เวชกุล กรรมการ คณะกรรมการการเงิน
172 นางสาวชุติมา เบญจวงศ์ลิขิต กรรมการ คณะกรรมการการเงิน
173 นายอุทัย เมืองคุณ กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการการเงิน
174 นางพจนี เหล็กกล้า กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการเงิน
175 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
176 นางสาวปิยฉัตร์ ใจเอื้อ กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
177 นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
178 นายกมล แข้นา ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
179 นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
180 นางสาวอัมรา เวียงแสง ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
181 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
182 นายอุทัย เมืองคุณ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
183 นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
184 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
185 นางสุลัคนา เสาวรส ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
186 นางอัจฉรียา พรมลา กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
187 นางกาญจนา พวงพันธุ์ กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
188 นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
189 นายมานะ มุกดาม่วง กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
190 นายพงษ์ศักดิ์ บึงมุม ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
191 นายคำตา อ้วนสาเล กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
192 นางธนาพร กุลทอง กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
193 นางอัมราวดี ช่วยเมือง ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
194 นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
195 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
196 นางพจนี เหล็กกล้า กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
197 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
198 นายมานะ มุกดาม่วง กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
199 นางสุลัคนา เสาวรส ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
200 นางอัจฉรียา พรมลา กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
201 นางขนิษฐา ชายทวีป กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
202 นายปรีชา สวัสดิ์ทา ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
203 นายปรีชา สวัสดิ์ทา ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
204 นางไพลิน สานุสันต์ กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
205 นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
206 นางสาวอัมรา เวียงแสง ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
207 นายฤตธวัส พินิจนึก กรรมการ คณะกรรมการประสานการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน
208 นางสาววลี สงวนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ กรอกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]