หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 055 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 11 22 17
2 153 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 16 32 18
3 201 โรงเรียนกุดแห่ 2 2 2
4 081 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 27 55 39
5 148 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 15 32 19
6 145 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 11 21 11
7 160 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 5 14 10
8 034 โรงเรียนดอนปอวิทยา 38 94 57
9 211 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 20 52 33
10 009 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 21 34 25
11 171 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 17 28 26
12 218 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 9 27 15
13 217 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 4 26 7
14 237 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 1 3 2
15 030 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 24 46 36
16 162 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 6 15 6
17 197 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0
18 143 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 3 4 3
19 187 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 8 10 10
20 122 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 4 4 4
21 107 โรงเรียนบ้านกุดจิก(เมือง) 2 5 4
22 205 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 19 29 24
23 106 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) 0 0 0
24 203 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 16 40 25
25 168 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 1 3 2
26 097 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 8 13 11
27 174 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 5 14 10
28 088 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 7 10 9
29 215 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 3 5 4
30 096 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 10 17 11
31 119 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 6 12 6
32 150 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย 0 0 0
33 188 โรงเรียนบ้านคอกวัว 2 3 2
34 152 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 10 24 11
35 045 โรงเรียนบ้านค้อ 28 57 48
36 199 โรงเรียนบ้านดงบาก 4 7 5
37 048 โรงเรียนบ้านดอนข่า 4 10 6
38 084 โรงเรียนบ้านดอนนาดี 4 7 7
39 090 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 9 27 13
40 141 โรงเรียนบ้านดอนหัน 0 0 0
41 108 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 21 47 32
42 135 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 18 30 24
43 126 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 4 12 4
44 074 โรงเรียนบ้านตำแย 1 1 1
45 176 โรงเรียนบ้านถิ่น 40 80 59
46 136 โรงเรียนบ้านทรายงาม 13 30 21
47 041 โรงเรียนบ้านทรายมูล 21 41 27
48 105 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 20 47 33
49 017 โรงเรียนบ้านท่าลาด 41 103 72
50 195 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 9 21 14
51 179 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 0 0 0
52 032 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 49 191 97
53 175 โรงเรียนบ้านนาทม 8 53 13
54 036 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 8 9 9
55 031 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 71 138 111
56 072 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 6 10 7
57 193 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 7 11 7
58 125 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 7 13 10
59 066 โรงเรียนบ้านนาเลิง 38 101 57
60 049 โรงเรียนบ้านนาแพง 2 4 3
61 130 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 58 115 85
62 085 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 7 17 13
63 040 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 19 39 29
64 142 โรงเรียนบ้านป่าคา 5 7 7
65 214 โรงเรียนบ้านผาสวรรค์ 0 0 0
66 210 โรงเรียนบ้านผาสุก 3 5 5
67 212 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ 6 25 7
68 236 โรงเรียนบ้านฝายหิน 9 14 12
69 159 โรงเรียนบ้านพร้าว 34 51 40
70 206 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 7 14 9
71 015 โรงเรียนบ้านภูพานทอง 0 0 0
72 092 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 14 38 22
73 053 โรงเรียนบ้านมอใต้ 0 0 0
74 128 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 7 15 11
75 111 โรงเรียนบ้านลาด 12 29 21
76 180 โรงเรียนบ้านลำภู 8 18 13
77 181 โรงเรียนบ้านวังคูณ 2 3 3
78 016 โรงเรียนบ้านวังนำขาวชนูปถัมภ์ 19 29 22
79 198 โรงเรียนบ้านวังมน 13 27 19
80 200 โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 2 4 2
81 013 โรงเรียนบ้านวังหมื่น 0 0 0
82 060 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 4 11 4
83 164 โรงเรียนบ้านวังไฮ 4 30 11
84 033 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 19 55 27
85 115 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 8 19 11
86 029 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 14 53 30
87 138 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 0 0 0
88 163 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 15 24 21
89 014 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 9 47 13
90 110 โรงเรียนบ้านหนองกุง 10 13 11
91 023 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 10 23 17
92 083 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 31 91 47
93 042 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 5 12 9
94 050 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 1 2 2
95 208 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 5 11 8
96 025 โรงเรียนบ้านหนองตานา 2 4 3
97 047 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 9 21 15
98 182 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 9 16 14
99 202 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 8 19 14
100 037 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 21 40 33
101 221 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1 15 4
102 062 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 4 6 6
103 118 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 2 5 4
104 064 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 3 3 3
105 078 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 3 4 4
106 109 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 13 33 22
107 027 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 26 42 36
108 133 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 12 25 19
109 021 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 7 38 15
110 044 โรงเรียนบ้านหนองอุ 19 41 33
111 051 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0
112 127 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 7 17 14
113 192 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 2 9 4
114 022 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 16 78 36
115 039 โรงเรียนบ้านหนองแตง 4 9 8
116 116 โรงเรียนบ้านหนองแวง 37 85 52
117 238 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 26 67 43
118 216 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 8 15 11
119 123 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 25 46 31
120 149 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 22 40 30
121 038 โรงเรียนบ้านหนองโน 3 11 4
122 124 โรงเรียนบ้านหัวขัว 14 36 25
123 091 โรงเรียนบ้านหินคูณ 3 5 5
124 172 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 31 55 45
125 204 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 5 8 6
126 057 โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0 0 0
127 104 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 36 109 63
128 154 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 5 13 9
129 010 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
130 227 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 10 3
131 186 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 7 13 12
132 070 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 3 10 6
133 046 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 5 31 13
134 094 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 12 20 15
135 035 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 67 153 107
136 068 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 16 39 24
137 059 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1 1 1
138 067 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 6 11 10
139 183 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 0 0 0
140 073 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 11 27 11
141 065 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 7 12 10
142 235 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 11 9
143 161 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 2 2 1
144 082 โรงเรียนบ้านโคกกุง 20 33 30
145 120 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 28 66 45
146 020 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 35 139 62
147 230 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 5 5 5
148 144 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา 20 49 35
149 166 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 1 1 1
150 167 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 4 15 7
151 191 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 1 3 2
152 095 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 15 39 28
153 024 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 8 18 13
154 086 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 19 67 30
155 075 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 3 6 5
156 061 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 1 1 1
157 080 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 1 3 2
158 196 โรงเรียนบ้านโนนงาม 42 93 70
159 229 โรงเรียนบ้านโนนตาล 6 15 11
160 178 โรงเรียนบ้านโนนทัน 7 53 13
161 117 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 11 5
162 113 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 27 55 39
163 234 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 15 43 20
164 139 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 8 17 12
165 112 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 15 24 15
166 240 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 3 9 6
167 228 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 10 21 16
168 089 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0
169 077 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 6 21 13
170 131 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 35 88 39
171 173 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 7 18 12
172 101 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 20 43 33
173 137 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 7 13 11
174 008 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 11 29 19
175 231 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 18 27 25
176 165 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 16 43 28
177 056 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 0 0 0
178 184 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 9 19 15
179 233 โรงเรียนบ้านโสกจาน 2 2 2
180 169 โรงเรียนบ้านโสกช้าง 4 8 7
181 239 โรงเรียนบ้านโสกแดง 0 0 0
182 207 โรงเรียนปรางค์กู่ 8 16 13
183 132 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 13 24 15
184 121 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 41 102 62
185 012 โรงเรียนพิศาลวิทยา 0 0 0
186 103 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 20 70 39
187 177 โรงเรียนร่มเกล้า 58 112 71
188 114 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 17 33 27
189 146 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0
190 019 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 35 120 66
191 018 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 78 264 140
192 194 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 31 87 56
193 058 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 5 29 14
194 063 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 31 52 42
195 158 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 37 70 49
196 079 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 58 119 91
197 156 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 35 67 54
198 157 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 2 4 4
199 134 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 17 27 24
200 102 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 29 65 43
201 185 โรงเรียนเทศบาล1 5 7 7
202 052 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 83 189 138
203 011 โรงเรียนเสาเล้า 0 0 0
204 076 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 42 94 70
205 098 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 30 71 38
206 043 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 9 12 12
207 054 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ 3 5 4
208 069 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 49 123 80
209 026 โรงเรียนโนนปอแดง 1 10 3
210 140 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 10 29 17
211 232 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 29 44 35
212 093 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 19 60 27
213 087 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 20 44 37
214 209 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 9 45 14
215 071 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 28 68 32
216 147 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 6 15 6
217 100 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 16 35 27
218 220 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 5 18 6
219 170 โรงเรียนปัณณ์รักษ์ 1 3 2
220 155 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 5 20 5
221 226 โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน 0 0 0
222 151 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 6 13 6
223 213 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 2 0 0
224 129 โรงเรียนอนุบาลสุดา 30 63 46
225 224 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0
226 222 โรงเรียนอนุบาลแสนโยธา 0 0 0
227 219 โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา 0 0 0
228 223 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 0 0 0
รวม 3007 7168 4602
11770

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]