หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nbp1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวศศิลิยา ไชยศรีหาโรงเรียนบ้านหนองคังคาประธานกรรมการ
2. นางศุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นางพัฏฐ์สุฎา ศรีนามโหน่งโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
4. นายจำเนียร วิลัยปานโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นายสุระวิทย์ ฉลาดคิดโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิลิยา ไชยศรีหาโรงเรียนบ้านหนองคังคาประธานกรรมการ
2. นางศุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นางพัฏฐ์สุฎา ศรีนามโหน่งโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
4. นายจำเนียร วิลัยปานโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นายสุระวิทย์ ฉลาดคิดโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการและเลขานุการ
อ่านอกเสียง ป.1-ป.6
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิลิยา ไชยศรีหาโรงเรียนบ้านหนองคังคาประธานกรรมการ
2. นางศุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นางพัฏฐ์สุฎา ศรีนามโหน่งโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
4. นายจำเนียร วิลัยปานโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นายสุระวิทย์ ฉลาดคิดโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพรนิตย์ พากัณหาโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางณัฐวียา ฉลาดคิดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางรุจิรา ทองเปราะโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางอรทัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางสาวพรรณิภา พลขางโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพรนิตย์ พากัณหาโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางณัฐวียา ฉลาดคิดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางรุจิรา ทองเปราะโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางอรทัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางสาวพรรณิภา พลขางโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพรนิตย์ พากัณหาโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางณัฐวียา ฉลาดคิดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางรุจิรา ทองเปราะโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางอรทัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางสาวพรรณิภา พลขางโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายไสว ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางใหมนา นาทันตองโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นางสุภิญญา ดอนช่างลุนโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
5. นางสุวิมล พรหมมาหล้าโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายไสว ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางใหมนา นาทันตองโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นางสุภิญญา ดอนช่างลุนโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
5. นางสุวิมล พรหมมาหล้าโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายไสว ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางใหมนา นาทันตองโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นางสุภิญญา ดอนช่างลุนโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
5. นางสุวิมล พรหมมาหล้าโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสำเนา เทียมดวงแขโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางสุพัตรา อดทนโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎรบำรุง"กรรมการ
5. นายสุวัฒน์ นาทับตองโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางสาวพิกุลทอง พรหมธีโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางอรนุช บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสาวเนติมา เจนวรกุลโรงเรียนโนนงามกรรมการ
4. นางพิกุล ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิกุลทอง พรหมธีโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวเนติมา เจนวรกุลโรงเรียนโนนงามกรรมการ
3. นางสุภาวดี นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางพิกุล ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเจนภพ ชัยวรรณโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นางวัชรินภรณ์ บุญจันทร์โรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
3. นายไพโรจน์ รู้จำโรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยากรรมการ
4. นางขวัญเมือง ตะไก่แก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสุภัทนาพร การโสภาโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร อดทนโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎรบำรุง"ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วรวิเวชโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายทองใส จุฬาโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
4. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรินยา สังหมื่นเหม้าโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นางชวนพิศ ขันตรีชูโรงเรียนบ้านหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
4. นายสมชัย ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวจินตนา จำศิลป์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ บุตรวิเชียรโรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอุบล แพนพาโรงเรียนบ้านกุดฉิมกรรมการ
3. นางสุมาลัย แสงเกตุโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางสาวบุญช่วย ทองวิเศษโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ บุตรวิเชียรโรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอุบล แพนพาโรงเรียนบ้านกุดฉิมกรรมการ
3. นางสุมาลัย แสงเกตุโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางสาวบุญช่วย ทองวิเศษโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาวโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา คชโสโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางลักษณาวดี เวียงแสงโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายทวีสิทธิ์ ลาดบัวขาวโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางลักษณาวดี เวียงแสงโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นางพรสวรรค์ เกตุไทยโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายทวี คำแพงศรีโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช แคนติโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์กรรมการ
3. นางสมปอง พรมพื้นโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางสาวคชาภรณ์ เสริมศรีโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
5. นายชวนคิด หาปัญณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายทวี คำแพงศรีโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง)ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ นันทะแสงโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์กรรมการ
3. นางสมปอง พรมพื้นโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ มอญขันธ์โรงเรียนบ้านวังหมื่นกรรมการ
5. นายชวนคิด หาปัญณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นายภราดร วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
3. นางปรารถนา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองกรรมการ
4. นายอาทิตย์ แก้วอนุโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
5. นายเจริญ ปัณณราชโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ แก้วอนุโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นายภราดร วงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
4. นางปรารถนา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองกรรมการ
5. นายเจริญ ปัณณราชโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายฐานันดร แพงคำแหงโรงเรียนบ้านมอเหนือประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นามบุญลือโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยกรรมการ
3. นางพนมพร สิริวัฒนวรวงศ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสาวไพรลิน เชื้อสุขโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ สุระเทวีโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลิณี หลักคำโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายกฤช ฤทธิชัยโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นางสุนันท์ โพธิบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81กรรมการ
4. นางสุภาวดี งามใจโรงเรียนโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
6. นางไพรินทร์ มาลาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
7. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ นามบุญลือโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางนภาพร สกุุลธรรมโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา บึงไสย์โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษมกรรมการ
4. นายสุพจน์ วงค์คำจันทร์โรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
5. นายนคร ท้าวเพชรโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
6. นางสุพรรณี ราชแวงโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
7. นางสาวชมภูนุช ปัดไชยโยโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายภูเขียว บรรหารโรงเรียนบ้านโสกแดงประธานกรรมการ
2. นางศิริมาส ดอนศรีโคตรโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นางนุชรี แสนนาโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นายจักรรินทร์ เกษปัญญาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิรินธนา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์โรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางเอมอร อุบลชัยโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางประภาดา กุลวงศ์โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
5. นางลดาวัลย์ พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ ไกรฝ่ายโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางอุไร หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายชารี แพนพาโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นายฐิติพงษ์ จรรยาคำนึงโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางปาณิสรา ป้องปานโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโป่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง วรจิตรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แพงคำแหงโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
4. นางสาวจำเนียร คำมูลโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นายยุทธชัย คำมุกชิกโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎรบำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ เทศสนั่นโรงเรียนบ้านโนนเสถียรประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ โพคันโยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางนงเยาว์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางรุ้งกานฑ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ เทศสนั่นโรงเรียนบ้านโนนเสถียรประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ดอนหมื่นศรีโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ โพคันโยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางนงเยาว์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางรุ้งกานฑ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นายธีระพัฒน์ พรมสมบัติโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นางสุภาวดี เข็มทองโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
4. นางสาวสุดาพรรณ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
5. นางสุนันทา จันทะคุณโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ทาวันโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางสุภาวดี เข็มทองโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
4. นางสาวสุดาพรรณ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
5. นางฑิฆัมพร บุญมากโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพรชัย จิตเจริญโรงเรียนบ้านหนองปลาขาวประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์กุล แวววงศ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
3. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
4. นายอนุภาพ พัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายตั๊ด กะสีโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพรชัย จิตเจริญโรงเรียนบ้านหนองปลาขาวประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์กุล แวววงศ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
3. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
4. นายอนุภาพ พัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายตั๊ด กะสีโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพรชัย จิตเจริญโรงเรียนบ้านหนองปลาขาวประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์กุล แวววงศ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
3. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนบ้านโสกแดงกรรมการ
4. นายอนุภาพ พัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายตั๊ด กะสีโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายขจิต โจมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พิมพ์สุดโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา รัตนโสภาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นายสงวน กุลวงค์โรงเรียนนิคมวัฒนา 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายขจิต โจมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ พิมพ์สุดโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา รัตนโสภาโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นายสงวน กุลวงค์โรงเรียนนิคมวัฒนา 6กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีโรงเรียนบ้านมอใต้ประธานกรรมการ
2. นายธนูชัย ชาวดรโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางสุรินทร ถียังโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการ
4. นางวงเดือน เอกกัณหาโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
5. นางสุธรรมา สมผลโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีโรงเรียนบ้านมอใต้ประธานกรรมการ
2. นายธนูชัย ชาวดรโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางสุรินทร ถียังโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการ
4. นางวงเดือน เอกกัณหาโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
5. นางสุธรรมา สมผลโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภัทรพล จันทร์สดโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นางสมยงค์ สีอ่อนโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
3. นายสมบัติ ทัพจันทร์โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ พระชัยโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
5. นางสาวศศิพิมล แก้วยมโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราภรณ์ นนทะศิริโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นายชาญชัย บุญญเลสนิรันตร์โรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
4. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นายชัยศักดิ์ สุระคายโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราภรณ์ นนทะศิริโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นายชาญชัย บุญญเลสนิรันตร์โรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
4. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นายชัยศักดิ์ สุระคายโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายยุทธกล ดรอินทร์โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ไพรตื่นโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนกรรมการ
3. นางสาวรัชนี แสนเหวิมโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นางพิสมัย เสนาลาโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร พลท้าวโรงเรียนบ้านดอนนาดีประธานกรรมการ
2. นายชัยวิรัตน์ บุตรดีโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นายประวิทย์ เหลาเพ็งโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
4. นายชาลี วิสุงเลโรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19)กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ โชติสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพยุง บุญเกาะโรงเรียนบ้านโนนข่า (พอง)ประธานกรรมการ
2. นางประกอบ พลนามอินทร์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นางสุพิศ ทัพจันทร์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
4. นางอรวรรณ ดอนหลักคำโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกิติมศักดิ์ มณีจันทร์โรงเรียนยางหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ ซ้ายสุขโรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อมกรรมการ
3. นายสุรัชต์เขต พันตรีโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
4. นายอัครเดช หลวงน้อยโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
5. นางปิยลักษณ์ ศิลาแดงโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรรณี โจมศรีโรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางบุญมี ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางปกิตตา มูลสุวรรณโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสาวดอกไม้ ไชยพะยวนโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
5. นางหนูเล็ก จรรยาคำนึงโรงเรียนบ้านทรายงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายประไพ ศรีวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านวังไฮประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ฉลาดแย้มโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แสนสากลโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
4. นางวัณณิตา สุริวงศ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ประทุมชาติโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวัชรินทร์ นาคเกษมโรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพรประธานกรรมการ
2. นางนวล กองสีหาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางรุ้งตะวัน สิงห์กอโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางจารุณี เป็นสุขโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสุนันท์ โพธิบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ นาคเกษมโรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพรประธานกรรมการ
2. นางนวล กองสีหาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางรุ้งตะวัน สิงห์กอโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสุนันท์ โพธิบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. ว่าที่พันตรีสุพจน์ อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองสะแบงประธานกรรมการ
2. พระ- -วัดพิศาลรัญญาวาสกรรมการ
3. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางนริศรา แจ้งศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางคายคำ ขาวขำโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎรบำรุง"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ เครือคำโรงเรียนบ้านกุดเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
3. นายสราวุฒิ จันทร์ถาวรโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
4. นายไฉน คำบูชาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายธนพล โพธิปัสสาโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เครือคำโรงเรียนบ้านกุดเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
3. นายสราวุฒิ จันทร์ถาวรโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
4. นายไฉน คำบูชาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นายธนพล โพธิปัสสาโรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายปัจวุธ อินกำบังโรงเรียนบ้านบุ่งบกประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ คล่องดีโรงเรียนบ้านภูพานทองกรรมการ
3. นายสุพรรณ บัวทองโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ คมคายโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายไพรรัตน์ วิลัยปานโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎรบำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ศรีลีโรงเรียนกุดจิกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทราโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นางชัยฤทธิ์ เหลาราชโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายสุกัลป์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ หลงกุลโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นายดุสิต มิ่งชัยโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางพิสมัย บรรเลงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ หลงกุลโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นายดุสิต มิ่งชัยโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นางพิสมัย บรรเลงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายโพยม ศรีภูธรโรงเรียนสังวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ไตรยวงศ์โรงเรียนบ้านขามธาตุวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย ก่ำแก้งโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
4. นายประสงค์ โสนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางจุฑาภรณ์ วงษ์มหาจักร์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายโพยม ศรีภูธรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ไตรยวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการ
3. นายอำนวย ก่ำแก้งโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
4. นายประสงค์ โสนะชัยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ วงษ์มหาจักร์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ แวววงศ์โรงเรียนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นางดิเรก วงษ์มหาจักร์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นายสถาพร อินทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านภูพานคำกรรมการ
4. นายคำวิวัตน์ กัญญานามโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางนริศรา ล้วนกล้าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสะแก้ววิทยากรรมการ
4. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาระภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชนารถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
7. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวีระพันธ์ สาฆะโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มูลหาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายธราทร ทองปัญญนพโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นายประมวล บุญเต็มโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
5. นายสุรพล กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ สาฆะโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธราทร ทองปัญญานพโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นายประมวล บุญเต็มโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
4. นางรัตนา มูลหาโรงเรียนป่าไม่งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
5. นายสุรพล กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม่งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ พลสนองโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
3. นายประยงค์ สัพโสโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นายวัชรพล สมเทพโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยากรรมการ
5. นางอัมพร งามตาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ พลสนองโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
3. นายประยงค์ สัพโสโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางวัชรพล สมเทพโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยากรรมการ
5. นางอัมพร งามตาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสังวร นามบุญลือโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ภูสีดินโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงามกรรมการ
3. นายรุ่งศักดิ์ ภูมิพานิชย์โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอาทิน ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
5. นายจุไรรัตน์ ลุนพรมโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสังวร นามบุญลือโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ภูสีดินโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงามกรรมการ
3. นายรุ่งศักดิ์ ภูมิพานิชย์โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอาทิน ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ ลุนพรมโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองประธานกรรมการ
2. นางประกาย พงศ์รพีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
3. นางวัลลีย์ ศรีชาติโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
4. นางพรพิมล อินทร์ชาโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
5. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองรองประธานกรรมการ
2. นางประกาย พงศ์รพีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
3. นางวัลลีย์ ศรีชาติโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
4. นางพรพิมล อินทร์ชาโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
5. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วิธุสุวรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายศักดิ์ประยูร ทาปลัดโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วิธุสุวรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายศักดิ์ประยูร ทาปลัดโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ จันทร์สมัครโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นายสุรเดช ภานิลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนบ้านกุดฉิมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วิธุสุวรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายศักดิ์ประยูร ทาปลัดโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ จันทร์สมัครโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางสุรเดช ภานิลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายละมุด แดงนาโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
4. นายสิทธิราศ สุวรรณทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นายคมสัน จันเพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายละมุด แดงนาโรงเรียนโรงเรียนบ้านลำภูกรรมการ
3. นายคมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายปิติพงศ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นายสิทธิราศ สุวรรณทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นายคมสัน จันเพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นายสิทธิราศ สุวรรณทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นายคมสัน จันเพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นายสิทธิราศ สุวรรณทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นายคมสัน จันเพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ทาขุลีโรงเรียนนิคมวัฒนา 6ประธานกรรมการ
2. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทองพูน มุขอาษาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ทาหลีโรงเรียนนิคมวัฒนา 6ประธานกรรมการ
2. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทองพูน มุขอาษาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ทาขุลีโรงเรียนนิคมวัฒนา 6ประธานกรรมการ
2. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทองพูน มุขอาษาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเสถียร ทาขุลีโรงเรียนนิคมวัฒนา 6ประธานกรรมการ
2. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทองพูน มุขอาษาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายเสถียร ทาขุลีโรงเรียนนิคมวัฒนา 6ประธานกรรมการ
2. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทองพูน มุขอาษาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายเสถียร ทาขุลีโรงเรียนนิคมวัฒนา 6ประธานกรรมการ
2. นายทะนง เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายวทิพงศ์ ศรีสันต์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทองพูน มุขอาษาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางบุษราคัม จันทร์สดโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายนิคม แสนบัวโรงเรียนบ้านหนองแตงประธานกรรมการ
2. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายนิคม แสนบัวโรงเรียนบ้านหนองแตงประธานกรรมการ
2. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายนิคม แสนบัวโรงเรียนบ้านหนองแตงประธานกรรมการ
2. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายเสน่ห์ โฮมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายนิคม แสนบัวโรงเรียนบ้านหนองแตงประธานกรรมการ
2. นายสนองศักดิ์ พาน้อยโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
3. นายเสน่ห์ โอมหงษ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นายทินกร พันธุ์วรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นายทินกร พันธุ์วรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นายทินกร พันธุวรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นายทินกร พันธุ์วรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นายทินกร พันธุ์วรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นายทินกร พันธุ์วรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นายทินกร พันธุ์วรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอลิสรา อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นายทินกร พันธุ์วรโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางกัลยาณี รัตนงามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
4. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
4. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเปมิกา โหม่งพุฒโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดาวัณย์ จเรรัชต์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
3. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
4. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเปมิกา โหม่งพุฒโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสมทรัพย์ รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเปมิกา โหม่งพุฒโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสมทรัพย์ รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเปมิกา โหม่งพุฒโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
4. นางจันทิรา ศรีซุยโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
5. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเปมิกา โหม่งพุฒโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นางเกื้อกูล โคตะหาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางสมทรัพย์ รัตนวงศ์โรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นางจุลจิรา ดวงจันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายบุญตา ค่าภูเขียวโรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่งประธานกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ ณ อุบลโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายนิรุตน์ ประภาวิชาโรงเรียนภูพานทองกรรมการ
4. นายไพโรจน์ โคตรถาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นางจุฑามาศ พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายบุญตา ค่าภูเขียวโรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่งกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ ณ อุบลโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายนิรุตน์ ประภาวิชาโรงเรียนบ้านภูพานคำกรรมการ
4. นายไพโรจน์ โคตรถาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นางจุฑามาศ พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภูศน.สพป.นภ1ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ เพียดงมันโรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ บริวงศ์โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางพัชรีย์ ด่านพงษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ เพียดงมันโรงเรียนบ้านโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ บริวงศ์โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางพัชรีย์ ด่านพงษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไกรรัตน์ บุญทองแพงโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สุดา สวัสดิ์ทาโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายวิชัย เสนาลาโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
4. นายสนาน สิงห์โคตรโรงเรียนบ้านมอใต้กรรมการ
5. นางรำไพ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านโคกกลาง (โนนสัง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไกรรัตน์ บุญทองแพงโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์สุดา สวัสดิ์ทาโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายวิชัย เสนาลาโรงเรียนบ้านตะเคียนทองกรรมการ
4. นายสนาน สิงห์โคตรโรงเรียนบ้านมอใต้กรรมการ
5. นางรำไพ ศรีวรรณะโรงเรียนบ้านโคกกลาง (โนนสัง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญตา งามวัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางทองมัวน สีขอนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางภานี ภูพวกโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.โนนสัง)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำทิพย์ แก้วพิลารมณ์โรงเรียนบ้านวังแคนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญตา งามวัฒนากุลโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางทองม้วน สีขอนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายทองเพชร ชาบุญมีโรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อ.โนนสัง)กรรมการ
4. นางสุภาณี ภูพวกโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำทิพย์ แก้วพิลารมณ์โรงเรียนบ้านวังแคนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ฆารละอองโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการ
3. นางสายพิน นามทองโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุทินี อินทศิลาโรงเรียนโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ฆารละอองโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการ
3. นางสายพิน นามทองโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางอภัณตรี อินทวงค์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรกานต์ พลตรีโรงเรียนโนนสูงใหม่วังทองประธานกรรมการ
2. นางฐาปนี โพธิบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ เพียรไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายสุธรรม พรมเสถียรโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการ
5. นายสุพจน์ นนท์มุตโรงเรียนห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรกานต์ พลตรีโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองประธานกรรมการ
2. นางฐาปนี โพธิบายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์ เพียรไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นายสุธรรม พรมเสถียรโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการ
5. นายสุพจน์ นนท์มุตโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวลักขณา สาระกิจจานนท์โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นายประยนต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการ
3. นางละมูล อัปมะเยโรงเรียนห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางพิพิธพร บุญเสริมโรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอนับผล วายโศกาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวันชัย สร้างแก้วโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ อิ่มชมชื่นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางวลักขณา สาระกิจจานนท์โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางละมุล อัปมะเยโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประยนต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการ
4. นางพิพิธพร บุญเสริมโรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอนับผล วายโศกาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางชนม์ชนิกา ใบลีโรงเรียนบ้านคอกวัวประธานกรรมการ
2. นางทศพร บุตรสุริย์โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางอภิวรรณ บุตรรัตนะโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางวาสนา พลชายโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
5. นางรุนนี พรมโสโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางชนม์ชนิกา ใบลีโรงเรียนบ้านคอกวัวประธานกรรมการ
2. นางทศพร บุตรสุริย์โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางอภิวรรณ บุตรรัตนะโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางวาสนา พลชายโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
5. นางรุนนี พรมโสโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน โรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นางสมร ศรีเหลี่ยมงามโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางมลิวรรณ อาจวิชัยโรงเรียนปรางกู่กรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางสุพัฒตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน โรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นางสมร ศรีเหลี่ยมงามโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางมลิวรรณ อาจวิชัยโรงเรียนปรางกู่กรรมการ
4. นางวีระ อินพิมพ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางสุพัฒตรา หล้าฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายทองฉันท์ ผดาวันโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี ภูพวกโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ แหม่งปังโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางเบญจลักษณ์ นุดสมบัติโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวอภัณตรี อินทวงค์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายทองฉันท์ ผดาวันโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ แหม่งปัง โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางเบญจลักษณ์ นุดสมบัติโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางอภัณตรี อินทวงค์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ หลาบหนองแสงโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนวย มั่นอ่องโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นายวราวุท ไชยบุปผาโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อุ่นจิตรโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายเทอดศัิกดิ์ เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา มูลละโรงเรียนบ้านห้วยค้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวันชัย สร้างแก้วโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ อินทร์ชมชื่นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสิริชัย สองเมืองโรงเรียนบ้านห้วยกวางทองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา สร้อยกุดเรือโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
4. นายเที่ยง จันทลาโรงเรียนบ้านดอนนาดีกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วงษ์ทีโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม โพธิบายโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ฉิมลีโรงเรียน้บานวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิติพงษ์ รัดอันโรงเรียนชุมชนบ้านนากอกกรรมการ
4. นายกฤษณพงศ์ นิลนามะโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นางปิยะภรณ์ พลแพงขวาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสิริชัย สองเมืองโรงเรียนบ้านห้วยกวางทองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นายเที่ยง จันทลาโรงเรียนบ้านดอนนาดีกรรมการ
4. นางปนัดดา สร้อยกุดเรือโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นางสาววรัญญา เศรษฐาวงษ์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิริชัย สองเมืองโรงเรียนบ้านห้วยกวางทองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา สร้อยกุดเรือโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
4. นายเที่ยง จันทลาโรงเรียนบ้านดอนนาดีกรรมการ
5. นางสาววรัญญา เศรษฐาวงษ์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ หลาบหนองแสงโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอำนวย มั่นอ่องโรงเรียนบ้านหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นายวราวุท ไชยบุปผาโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย สร้างแก้วโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ อินทร์ชมชื่นโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมคิด อุ่นจิตรโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายเทอดศัิกดิ์ เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา มูลละโรงเรียนบ้านห้วยค้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมคิด อุ่นจิตรโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายเทอดศัิกดิ์ เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา มูลละโรงเรียนบ้านห้วยค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายประภาส ลิโป้โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ โคตรมณีโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นายชัยนาถ ส่งสุขโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
4. นายประทวน พรมสมบัติโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางสาวบุษบา คำขวาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ลิโป้โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ โคตรมณีโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นายชัยนาถ ส่งสุขโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
4. นายประทวน พรมสมบัติโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางสาวบุษบา คำขวาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายประภาส ลิโป้โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ โคตรมณีโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นายชัยนาถ ส่งสุขโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
4. นายประทวน พรมสมบัติโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางสาวบุษบา คำขวาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายประภาส ลิโป้โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ โคตรมณีโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นายชัยนาถ ส่งสุขโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
4. นายประทวน พรมสมบัติโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางสาวบุษบา คำขวาโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางภาวิไล บุญทองแพงโรงเรียนบ้านภูพานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางสาวชาลินี กอผจญโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ กาสีชาโรงเรียนบ้านฝายหินกรรมการ
5. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางภาวิไล บุญทองแพงโรงเรียนบ้านภูพานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางสาวชาลินี กอผจญโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ กาสีชาโรงเรียนบ้านฝายหินกรรมการ
5. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางภาวิไล บุญทองแพงโรงเรียนบ้านภูพานคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางสาวชาลินี กอผจญโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ กาสีชาโรงเรียนบ้านฝายหินกรรมการ
5. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตาโรงเรียนหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮดกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
4. นางสาวพิกุล สินธุระโกโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ดอนปากจ้ำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตาโรงเรียนหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮดกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
4. นางสาวพิกุล สินธุระโกโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ดอนปากจ้ำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตาโรงเรียนหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮดกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
4. นางสาวพิกุล สินธุระโกโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ดอนปากจ้ำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายมงกุฎ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยประธานกรรมการ
2. นางร๊อคเก็ต เคนทวายโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางจิตรลดา ปานะถึกโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
4. นางราวรรณ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายมงกุฎ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยประธานกรรมการ
2. นางร๊อคเก็ต เคนทวายโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางจิตรลดา ปานะถึกโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
4. นางราวรรณ บุญกว้างโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงประธานกรรมการ
2. นายเอราวัณ เจริญยุทธโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ คำอ่อนโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางสมถวิล ติดสุขโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงประธานกรรมการ
2. นายเอราวัณ เจริญยุทธโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ คำอ่อนโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นางสมถวิล ติดสุขโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ปาเวียงโรงเรียนหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นางธัญญ์นภัส บุญยปริพันธ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นางสาวสมรัสวดี บุตรรัตนะโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษาประธานกรรมการ
2. นางคัทลียา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวคงหทัย ชัยชนะสุวัฒน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นางบังอร กุดวิลาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษาประธานกรรมการ
2. นางคัทลียา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวคงหทัย ชัยชนะสุวัฒน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นางบังอร กุดวิลาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษาประธานกรรมการ
2. นางคัทลียา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวคงหทัย ชัยชนะสุวัฒน์นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นางบังอร กุดวิลาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ กาอุปมงโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นางกชพร ใสประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
4. นางสาวศันศนี โคตรชมพูโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ กาอุปมงโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
3. นางสาวกชพร ใสประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
4. นางสาวศันศนี โคตรชมพูโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิชัย หงษ์ชุมแพโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นายทนง จุฬาโคตรโรงเรียนโนนสูงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นางสุภี พระสว่างโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
4. นายประคม เดชะโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นายจงกล พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านภูพานทองประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ศรีนาโน่งโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นางลำไย โง๊ะบุดดาโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
4. นายสมยศ นาคเงินโรงเรียนนิคมสงเคาระห์ 3กรรมการ
5. นายณัชพล เขตวัฒนะนุสรณ์โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านภูพานทองประธานกรรมการ
2. นางลำไย โง๊ะบุดดาโรงเรียนบ้านสุขเกษมกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ศรีนาโหน่งโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
4. นายสมยศ นาคเงินโรงเรียนนิคมสงเคาระห์ 3กรรมการ
5. นายณัชพล เขตวัฒนานุสรณ์โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา โพธิ์ใต้โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์โรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี รักวิชาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวพวงทอง คงเจริญโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางโสภา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา โพธิ์ใต้โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายสมจิต ศิริดนโรงเรียนยางหล่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพวงทอง คงเจริญโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางโสภา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา โพธิ์ใต้โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์โรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ บริวงศ์โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางสาวพวงทอง คงเจริญโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ คงผดุงโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางวีรยา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19)กรรมการ
3. นางสาวรัตติยา คำภูมีโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
4. นายอาทร มนตรีโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางนิภาพร ภูนาเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
4. นางวรณี แสงมุกดาโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายศุภกิตติ์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลิน พรมราชโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายศุภกิตติ์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านห้วยค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลิน พรมราชโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายธงชัย แสวงกำไรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สิงห์ชัยโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพุทธา พลพวกโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางธนพร จงอางจิตรโรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
5. นางสาวศิริกุล จารย์โพธิ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แสวงกำไรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางธนพร จงอาจจิตรโรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา สิงห์ชัยโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นางพุทธา พลพวกโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
5. นางสาวศิริกุล จารย์โพธิ์โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางนุตาภรณ์ สินทรโกโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธฺิ์ บุญโสมโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการ
4. นางสุพิศตา ไชยวานโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นางนุตาภรณ์ สินทรโกโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
3. นางสุพิศตา ไชยวานโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางถวิล เศรษฐบดีโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางภัทรดา ทาน้อยโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
4. นางวันวิสา ภูแพงโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางถวิล เศรษฐบดีโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางภัทรดา ทาน้อยโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
4. นางวันวิสา ภูแพงโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายกานต์ โง่นทองโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา บุญวิเทียนโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
3. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริยากร ศรีเชียงพิมพ์โรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
5. นางสาวคณิตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายกานต์ โง่นทองโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางจินตนา บุญวิเทียนโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
3. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ ศรีเชียงพิมพ์โรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
5. นางสาวคณิตตา แก้วทาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสมหมาย ยื่นสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสมหมาย ยื่นสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสมหมาย ยื่นสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสมหมาย ยื่นสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสมหมาย ยื่นสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสมหมาย ยื่นสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสมหมาย ยื่นสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสมหมาย ยื่นสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสมหมาย ยื่นสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสุวิชัย แก้วจันดาโรงเรียนบ้านแกท่าวารีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
4. นางสมหมาย ยื่นสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นายประชล ทองสีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางปรารถนา ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบานประธานกรรมการ
2. นางหอมหวล อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการ
3. นางรุจิรภาภรณ์ สาศรีโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสาวพรรณิภา พลขางโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
5. นางพิกุล ราชโยธาโรงเรียนบ้านดอนนาดีกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายชวาลชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางลำไย สีเทาโรงเรียนบ้านบุ่งบกกรรมการ
3. นางสาวสงวน พันลำภูโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
4. นางเพ็ญลักษณ์ ถุนพุฒดมโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางอมร ศรีเมืองคุณโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ แดงนาโรงเรียนหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ จันทะวงศ์ฤทธิ์โรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางอพัชรา ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นางพวงพรรณ หนูมีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูนาเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางธนารักษ์ อ่วมพรมโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูนาเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางธนารักษ์ อ่วมพรมโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูนาเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางธนารักษ์ อ่วมพรมโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูนาเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางธนารักษ์ อ่วมพรมโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูนาเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางธนารักษ์ อ่วมพรมโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูนาเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางธนารักษ์ อ่วมพรมโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูนาเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางธนารักษ์ อ่วมพรมโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูนาเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางธนารักษ์ อ่วมพรมโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูนาเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางธนารักษ์ อ่วมพรมโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางกฤษฎา สืบมาโรงเรียนบ้านหินคูณกรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิภาพร ภูนาเขียวโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นางธนารักษ์ อ่วมพรมโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสมใจ อินทะกนกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นายวินัย ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสมใจ อินทะกนกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นายวินัย ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสมใจ อินทะกนกโรงเรียนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นายวินัย ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสมใจ อินทะกนกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นายวินัย ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุดม ดอนศรีโคตรโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางสมใจ อินทะกนกโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นายวินัย ซ้อนหาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
4. นางพิมพา อัมเพิลบี้โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีรพจน์ โคตรนรินทร์โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางอรอนงค์ จันทร์สมัครโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางพรรณี วงษ์มาโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสมพงศ์ โคตะหาโรงเรียนบ้านวังคูณประธานกรรมการ
2. นางสมควร วงศ์ชารีโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิทญ์โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายน้อม สามารถโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
5. นางปัทมา พรหมธีโรงเรียนห่วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางสาวเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
3. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
4. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
5. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนกรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ขนานแข็งโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ประเสริฐไทยโรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคีกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมเมตตาโรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
5. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
6. นายทินกร เทียมทันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางทองปาน เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางทองปาน เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาโรงเรียนบ้านลำภูฃประธานกรรมการ
2. นางมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางทองปาน เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางทองปาน เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรุ่งรัตน์ หวันเสนาโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นางทองปาน เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางนฤมล ศรีโมสารโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระ เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหินคูณประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางอมรา ภานิลโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางปิยพร ผ่องแผ้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
6. นางสาวเทวา ขิมภูเขียวโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระ เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหินคูณประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางอมรา ภานิลโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางปิยพร ผ่องแผ้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
6. นางสาวเทวา ขิมภูเขียวโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระ เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหินคูณประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางอมรา ภานิลโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางปิยพร ผ่องแผ้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
6. นางสาวเทวา ขิมภูเขียวโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระ เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหินคูณประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางอมรา ภานิลโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางปิยพร ผ่องแผ้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
6. นางสาวเทวา ขิมภูเขียวโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระ เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหินคูณประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางอมรา ภานิลโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางปิยพร ผ่องแผ้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวเทวา ขิมภูเขียวโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีระ เหล่าอรรคะโรงเรียนบ้านหินคูณประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ พรมลารักษ์โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
3. นางอมรา ภานิลโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางปิยพร ผ่องแผ้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
6. นางสาวเทวา ขิมภูเขียวโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสะแก้ววิทยากรรมการ
4. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาระภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
7. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสะแก้ววิทยากรรมการ
4. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาระภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
7. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสะแก้ววิทยากรรมการ
4. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาระภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
7. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสะแก้ววิทยากรรมการ
4. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาระภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
7. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสะแก้ววิทยากรรมการ
4. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาระภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
7. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสะแก้ววิทยากรรมการ
4. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาระภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
7. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสะแก้ววิทยากรรมการ
4. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาระภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
7. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสะแก้ววิทยากรรมการ
4. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาระภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
7. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนาวา กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑินี เกราะชัยโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
3. นางณัฐธิญา มาตย์วงค์โรงเรียนหนองแกสะแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาระภี นามบัณฑิตโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
6. นางนพมาศ จิตศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางราตรี พิมพ์บุตรโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ สมันต์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบงกช บุญหาญโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางศิรินาถ ไชยวงษ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางนัฏญานันท์ มะรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ หาญเชิงชัยโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ สมันต์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบงกช บุญหาญโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางศิรินาถ ไชยวงษ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางนัฏญานันท์ มะรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ หาญเชิงชัยโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ สมันต์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบงกช บุญหาญโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางศิรินาถ ไชยวงษ์ฃโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางนัฏญานันท์ มะรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ หาญเชิงชัยโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ สมันต์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบงกช บุญหาญโรงเรียนชุมชนนาคำไฮกรรมการ
3. นางศิรินาถ ไชยวงษ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางนัฏญานันท์ มะรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ หาญเชิงชัยโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ สมันต์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบงกช บุญหาญโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางศิรินาถ ไชยวงษ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางนัฏญานันท์ มะรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ หาญเชิงชัยโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ สมันต์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบงกช บุญหาญโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางศิรินาถ ไชยวงษ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางนัฏญานันท์ มะรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ หาญเชิงชัยโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัติ สมันต์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบงกช บุญหาญโรงเรียนชุมชนนาคำไฮกรรมการ
3. นางสาวศิรินาถ ไชยวงษ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางนัฏญานันท์ มะรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ หาญเชิงชัยโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัติ สมันต์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางบงกช บุญหาญโรงเรียนชุมชนนาคำไฮกรรมการ
3. นางศิรินาถ ไชยวงษ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นางนัฏญานันท์ มะรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ หาญเชิงชัยโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
5. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนบ้านโนนข่าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
5. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนบ้านโนนข่าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
5. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนบ้านโนนข่าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
5. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
5. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนบ้านโนนข่าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
5. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนบ้านโนนข่าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุมมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
5. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนบ้านโนนข่าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
5. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนบ้านโนนข่าประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางสาคร เสนายอดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางเมลิษา แสนนาโรงเรียนบ้านโคกม่วงชุมกรรมการ
5. นางปวีณา อุ่นสุนทรพิทักษ์โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญา โรงเรียนบ้านอ่างบูรพาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โอนอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นางนุจรี แก้วลอดหล้าโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางวนิดา ป้อมสุวรรณโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางพิราวรรณ อาศัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญาโรงเรียนบ้านอ่างบูรพาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โอนอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นางนุจรี แก้วลอดหล้าโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางวนิดา ป้อมสุวรรณโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางพิราวรรณ อาศัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญาโรงเรียนบ้านอ่างบูรพาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โอนอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นางนุจรี แก้วลอดหล้าโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางวนิดา ป้อมสุวรรณโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางพิราวรรณ อาศัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญาโรงเรียนบ้านอ่างบูรพาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โอนอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นางนุจรี แก้วลอดหล้าโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางวนิดา ป้อมสุวรรณโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางพิราวรรณ อาศัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญาโรงเรียนบ้านอ่างบูรพาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โอนอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นางนุจรี แก้วลอดหล้าโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางวนิดา ป้อมสุวรรณโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
5. นางพิราวรรณ อาศัยรัตน์โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านตำแยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา นาโฮมโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นายสภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านตำแยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา นาโฮมโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นายสภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านตำแยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา นาโฮมโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นายสภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประคอง หวันเสนาโรงเรียนบ้านตำแยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา นาโฮมโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ราชบัวโคตรโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางขนิษฐา สินธุวาปีโรงเรียนกุดหานสามัคคีกรรมการ
5. นายสภาพ มูลทาโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางเยาวพิษ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางทองใส แสนบัวโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางเยาวพิษ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางทองใส แสนบัวโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางเยาวพิษ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางทองใส แสนบัวโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางเยาวพิษ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางทองใส แสนบัวโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางเยาวพิษ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางทองใส แสนบัวโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางเยาวพิษ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางทองใส แสนบัวโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางเยาวพิษ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางทองใส แสนบัวโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางเยาวพิษ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางทองใส แสนบัวโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางเยาวพิษ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางทองใส แสนบัวโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นางเยาวพิษ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางทองใส แสนบัวโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมร สุปัญญาโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันกรรมการ
3. นางเยาวพิษ ขันซ้ายโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางทองใส แสนบัวโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายณัฎฐธิดา วรรณเพชร โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวจารุภา สุภาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮกรรมการ
5. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
6. นางสาวนันทนา ศรีษาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐธิดา วรรณเพชรโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวจารุภา สุภาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮกรรมการ
5. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
6. นางสาวนันทนา ศรีษาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประมวล พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐธิดา วรรณเพชรโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
3. นางสาวจารุภา สุภาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางนิ่มนวล ทองผลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทนา ศรีษาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเตียง ทองผาโรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นายเจษฎา เนื่องโคตะโรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
4. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วงษ์ทีโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเตียง ทองผาโรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นายเจษฎา เนื่องโคตะโรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
4. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วงษ์ทีโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเตียง ทองผาโรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นายเจษฎา เนื่องโคตะโรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
4. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วงษ์ทีโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเตียง ทองผาโรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นายเจษฎา เนื่องโคตะโรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
4. นางเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วงษ์ทีโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเตียง ทองผาโรงเรียนบ้านค้อประธานกรรมการ
2. นางชนัญญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
3. นายเจษฎา เนื่องโคตะโรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
4. นายเต็มศิริ ชุมพลโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วงษ์ทีโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแต โรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพัทธ์ ยางศรีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ทอง วิสัยแตโรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
3. นายนาถพงษ์ บุญประจันทร์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]