หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ ...14-15... เดือน ตุลาคม..........2556

[ ทั้งหมด   14 ต.ค. 2556   15 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ชั้น 1 ห้อง 114 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ห้อง 115 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ห้อง คอม 2 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ชั้น 2 ห้อง 125 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-424 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-314 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311-314 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-334 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332-334 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323-324 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เวทีกลาง 15 ต.ค. 2556 09.30-10.30
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เวทีกลาง 15 ต.ค. 2556 10.30-12.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 511 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 15 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
13 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ห้องสมุด 15 ต.ค. 2556 09.00-10.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ลานหน้าเสาธง 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ลานหน้าเสาธง 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213-214 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213-214 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 1 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-522 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-522 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
8 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 เวที 2 15 ต.ค. 2556 09.00-17.00
9 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 เวที 2 15 ต.ค. 2556 09.00-17.00
10 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 เวที 2 15 ต.ค. 2556 09.00-17.00
11 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 เวที 2 15 ต.ค. 2556 09.00-17.00
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 เวที 1 15 ต.ค. 2556 09.00-17.00
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 เวที 1 15 ต.ค. 2556 09.00-17.00
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 เวที 1 15 ต.ค. 2556 09.00-17.00
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 เวที 1 15 ต.ค. 2556 09.00-17.00
16 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง ห้องประชุม 15 ต.ค. 2556 13.00-16.30
17 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง ห้องประชุม 15 ต.ค. 2556 13.00-16.30
18 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง ห้องประชุม 15 ต.ค. 2556 13.00-16.30
19 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง ห้องประชุม 15 ต.ค. 2556 13.00-16.30
20 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
21 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู เต็นท์ 1-8 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-133 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134-135 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221-222 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู เต็นท์ 9-14 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู เต็นท์ 1-8 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู เต็นท์ 15-20 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู หน้าห้องสมุด 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู หน้าห้องสมุด 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารอเนกประสงค์ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคารอเนกประสงค์ 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
13 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู หน้าห้องอนุบาล 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู หน้าห้องอนุบาล 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
15 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111-113 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115-116 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
17 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู ห้องคอม 15 ต.ค. 2556 09.00-14.00
18 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
19 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
20 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ห้อง คอม 1 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
21 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ห้อง คอม 1 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
22 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู ห้องคอม 15 ต.ค. 2556 09.00-14.00
23 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233-234 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน เวทีกลาง 15 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามนเรศวร 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามนเรศวร 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามนเรศวร 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ห้องสมุด 15 ต.ค. 2556 13.00-14.30
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ห้องสมุด 15 ต.ค. 2556 14.30-16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ห้องสมุด 15 ต.ค. 2556 10.00-12.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132-133 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134-135 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 15 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ห้อง เวทีกลางแจ้งใหญ่ 15 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]